KSKE 2 Co 293/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 293/2011

KS v Košiciach, dátum 08.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 293/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/293/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107233770 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107233770.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Lawyer Partner a.s., Bratislava, Prievozská 37, IČO: 35 944 471, zast. AK Chabadová, s.r.o., Bratislava, Pri starej prachárni 13, IČO: 36 866 733, proti žalovanej M. A., rod. Y., nar. XX.X.XXXX, bytom B. XXX, o 1,33 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie, č.k. 14C 173/2010-32 zo 6.7.2011, takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutej časti, vo výroku o trovách konania tak, že zaväzuje žalovanú zaplatiť žalobcovi trovy prvostupňového konania 33,20 €, ktorú sumu je povinná zaplatiť advokátovi žalobcu do 3 dní po právoplatnosti uznesenia.

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom uložil žalovanej povinnosť zaplatiť žalobcovi 1,33 € do 3 dní po právoplatnosti rozsudku. Uložil jej povinnosť zaplatiť navrhovateľovi trovy konania v sume 16,50 € na účet právneho zástupcu navrhovateľa do 3 dní po právoplatnosti rozsudku.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že predmetom konania je žaloba o zaplatenie nedoplatku na koncesionárskych poplatkoch, že listom z 20.10.2005 žalovaná bola vyzvaná na úhradu nedoplatkov z koncesionárskych poplatkov v sme 40,-Sk, ktorá predstavuje nezaplatený poplatok za mesiac december 2003 vo výške 1,33 € (40,-Sk) , ide o nepremlčanú časť nároku na zaplatenie koncesionárskych poplatkov.

Vychádzajúc z § 3 ods. 1, 2, 3, 4, 6, 8 písm. b/ zák. č. 212/1995 Z.z. o koncesionárskych poplatkoch, § 4a ods. 2 cit. zák., § 8 ods. 2, 3 cit. zák. dospel k záveru, že žaloba je oprávnená, preto tejto vyhovel.

O trovách konania rozhodol podľa § 150 ods. 2 O.s.p. zohľadniac, že v danom prípade sa jedná o drobný spor prihliadajúc na charakter žalovanej pohľadávky, pričom navrhovateľ vo veciach koncesionárskych poplatkov podal na príslušný súd hromadné množstvo žalôb na DVD nosiči, čím mal znížené náklady pri ich podaní. Jedná sa o individuálne založenú plnú moc. Jednotlivé podania sú obsahovo jednotné vykazujúc prvky štandardných až automatických postupov, kedy sa mení iba osoba odporcu a výška žalovanej sumy, čo možno považovať za výkon administratívnej agendy, výška trov právneho zastúpenia niekoľkokrát prevyšuje výšku samotnej sumy, čo znižuje náročnosť jednotlivých úkonov právnej pomoci a znižuje aj účelnosť takto vynaložených nákladov, preto zaviazal žalovanú zaplatiť žalobcovi iba trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku.

Rozsudok vo výroku o trovách konania napadol včas podaným odvolaním žalobca. Navrhol zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti tak, aby mu bola priznaná náhrada trov konania vo výške 81,79 € do troch dní po právoplatnosti rozhodnutia. Rozhodnutie o znížení trov konania považoval za nesprávny, poukázal na to, že je síce pravdou, že právny poriadok v súčasnosti umožňuje zníženie náhrady trov konania, avšak pokiaľ by súd konal riadne a včas bez zbytočných prieťahov, bol by k rozhodnutiu dospel ešte v čase, keď možnosť zníženia náhrady trov konania pri drobných sporoch nebola v právnom poriadku obsiahnutá, keďže návrh na začatie konania podával ešte v roku 2006 za správneho stavu, z ktorého vyplývala iná náhrada trov konania, ako v čase skutočného rozhodovania. Ďalej poukazoval na to, že pokiaľ súd uvádza, že by zastupovanie bolo pre advokáta zaujímavé aj v prípade, pokiaľ by sa dohodli na zníženej odmene, nejde o relevantné odôvodnenie a súd nemá právo posudzovať, aká odmena je ešte adekvátna. Zdôrazňoval, že náhrada trov konania, ktorú mu súd priznal, nepokryje náklady na služby advokáta. Zároveň poukázal na skutočnosť, že novela pôsobí retroaktívne, čo je v rozpore so zásadami právneho štátu.

Podľa § 150 ods. 2 O.s.p. ak sú trovy konania v drobných sporoch neprimerané voči pohľadávke, môže ich súd nepriznať alebo znížiť.

Podľa 200ea ods. 1 O.s.p. ak v priebehu konania dosiahne predmet konania sumu 500 €, od toho okamihu ide o drobný spor.

Vychádzajúc z uvedeného, keďže predmetom tohto konania je zaplatenie istiny 1,33 €, ide o drobný spor v zmysle cit. § 200ea ods. 1 O.s.p., preto správne súd prvého stupňa postupoval, pokiaľ pri rozhodovaní o trovách prvostupňového konania prihliadal aj na cit. ust. § 150 ods. 2 O.s.p.

Podľa dôvodovej správy k cit. § 150 ods. 2 O.s.p., navrhovateľ zákona pristúpil k zníženiu neprimeraných trov, ktoré sú voči pohľadávke v drobných veciach neprimerané. V týchto konaniach trovy predstavujú niekoľkonásobne vyššiu sumu ako samotná pohľadávka. Cieľom súdnych rozhodnutí v takýchto veciach má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta. Týmto ustanovením sa navrhuje nepriznanie neprimeraných trov voči pohľadávke len v sporoch o najnižšie sumy.

Odvolací súd vychádzajúc z dôvodovej správy ust. § 150 ods. 2 O.s.p. záver súdu prvého stupňa o tom, že v danom prípade sú splnené podmienky pre zníženie náhrady trov konania považuje za vecne správne. Pochybil však súd prvého stupňa, pokiaľ vyčíslené trovy konania znížil na 16,50 €.

Vychádzajúc zo zásady, že cieľom súdnych rozhodnutí v drobných sporoch má byť vymoženie pohľadávky s čo najnižšími nákladmi a nemôže prevažovať záujem na vedení konania z dôvodu, že ide o zaujímavé veci z hľadiska odmeny advokáta, odvolací súd má za to, že je potrebné prihliadať na to z čoho pozostávajú trovy konania. Je potrebné prihliadať na náhradu trov konania pozostávajúcich zo zaplateného súdneho poplatku a na náhradu trov konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia. Žalobcovi prináleží náhrada hotových výdavkov, v danom prípade náhrada za zaplatený súdny poplatok vo výške 16,60 eur a náhrada trov konania pozostávajúca z trov právneho zastúpenia, ktorú v zmysle cit. § 150 ods. 2 O.s.p. v danom prípade je potrebné znížiť. Keďže celkové trovy žalobca vyčíslil na 81,79 €, odvolací súd považuje za primerané trovy okrem náhrady súdneho poplatku aj odmenu za jeden úkon právnej pomoci vo výške 16,60 €, pretože odmena za jeden úkon predstavuje najnižšie náklady, ktoré možno považovať za primerané, keďže žalobcovi vznikli trovy nielen v súvislosti so zaplatením súdneho poplatku, ale aj v súvislosti s tým, že sa v konaní nechal zastúpiť advokátom.

Žalobca má totiž právo byť v konaní zastúpený advokátom a s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. aj má právo na náhradu trov konania vzhľadom na to, že bol v konaní úspešný. Na druhej strane z ust. § 150 ods. 2 O.s.p. vyplýva oprávnenie súdu znížiť náhradu trov v drobných sporoch, pokiaľ sú tieto trovy neprimerané voči pohľadávke.

Na skutočnosť, že novela zák. č. 384/08 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov - pôsobí retroaktívne nebolo možné vziať zreteľ lebo podľa § 2 ods. 1 prvá veta zák. č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sudca je pri výkone svojej funkcie nezávislý a pri rozhodovaní viazaný len o. i. zákonom, teda aj zákonom, ktorý podľa účastníka pôsobí retroaktívne.

Z uvedeného dôvodu odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti vo výroku o trovách konania a žalobcovi priznal náhradu trov konania pozostávajúcich z náhrady hotových výdavkov v sume 16,60 € a trov právneho zastúpenia za jeden úkon právnej pomoci v sume 16,60 €, t. j. 2 x 16,60 €, čo spolu predstavuje čiastku 33,20 €.

O povinnosti žalovaného zaplatiť tieto trovy na účet zástupcu žalobcu bolo rozhodnuté v súlade s § 149 ods. 1 O.s.p.

Výrok o trovách odvolacieho konania vyplýva z § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. V danom prípade žaloba v odvolacom konaní bol úspešný iba čiastočne, preto odvolací súd rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prial senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.