KSKE 2 Co 301/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/301/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611201206 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611201206.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu Š. N.Ň., nar. XX.X.XXXX, bytom M., D. D. XX, zast. advokátom JUDr. Františkom Pitoňákom, Advokátska kancelária Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 5, proti žalovanému Spoločenstvu vlastníkov bytov Jantár, Levoča, Pri Prameni 16, IČO: 379 36 239, zast. advokátom JUDr. Jurajom Kulom, Advokátska kancelária Poprad, Nám. sv. Egídia 78 a Mgr. Adriánom Bobkom, Advokátska kancelária Poprad, Nám. sv. Egídia 78, o 168.46 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves, č.k. 7C/31/2011-115 z 8.6.2011 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania tak, že ukladá žalobcovi povinnosť zaplatiť žalovanému trovy konania v sume 184,03 €, ktorú sumu je povinný zaplatiť advokátovi žalovaného Mgr. Adriánovi Bobkovi do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zastavil konanie vo veci samej o zaplatenie 168,46 € s prísl. titulom vydania bezdôvodného obohatenia a žalobcovi uložil povinnosť zaplatiť žalovanému na účet Mgr. Adriána Bobku, advokáta, trovy konania vo výške 202,29 € do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

O zastavení konania vo veci samej rozhodol s poukazom na ust. § 96 ods. 1 až 3 O.s.p. z dôvodu, že žalobca svoju žalobu písomným podaním z 27.5.2011 zobral späť.

O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 O.s.p. a žalobcovi, ktorý zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, uložil povinnosť zaplatiť žalovanému trovy konania pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku za podaný odpor vo výške 16,50 € a trov právneho zastúpenia vo výške 185,79 € za 4 úkony právnej pomoci po 18,26 € (prevzatie a príprava zastúpenia, porada s klientom z 21.2.2011, spísanie a podanie odporu porada s klientom 3.5.2011, za 1 úkon 36,52 € (účasť na pojednávaní 4.5.2011) , paušálne náhrady 5 x 7,41 €, spolu 37,05 €, náhrady cestovného z Popradu do Spišskej Novej Vsi a späť vo výške 14,48 € a náhradu za stratu času 2 x 12,35 € v sume 24,70 €.

Uznesenie vo výroku o náhrade trov konania napadol včas podaným odvolaním žalobca. Navrhol uznesenie v napadnutej časti zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách konania nepovažoval za správne poukazujúc na to, že podľa jeho názoru súd nemal priznať právnemu zástupcovi žalovaného za účasť na pojednávaní 4.5.2011 odmenu vo výške 36,52 €, ale iba 18,26 €, pretože takto priznaná výška nemá oporu vo vyhl.č. 655/2004 Z.z., ani v ust. § 149 ods. 3 O.s.p.. Ďalej súd podľa jeho názoru nemal priznať právnemu zástupcovi žalovaného odmenu za poradu s klientom 21.2.2011 a 3.5.2011 vo výške 18,26 €, ale iba vo výške 12,17 €, ak presiahla hodinu, naviac sa domnieval, že išlo zo strany právneho zástupcu žalovaného

o neprimeraný počet porád s klientom, ktoré vo vzťahu k predmetu sporu neboli vôbec účelné, preto nemal byť zaviazaný na zaplatenie sumy trov konania v takej výške, aká je uvedená v uznesení, ale v nižšej výške, poukazujúc aj na to, že zástupca žalovaného v čase, za ktorý si uplatňuje trovy právneho zastúpenia bol iba koncipientom JUDr. Juraja Kulu.

Žalovaný v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol uznesenie v napadnutej časti potvrdiť a priznať náhradu trov odvolacieho konania v sume 16,54 €. Nesúhlasil s tvrdením žalobcu, že jeho advokát Mgr. Adrián Bobko v čase, keď si uplatňuje trovy právneho zastúpenia za úkony prevzatia a príprava, porada s klientom 21.2.2011, písanie a podanie odporu bol iba koncipientom Juraja Kulu poukazujúc na to, že je pravdou, že v tom čase bol koncipientom, ale na základe substitúcie bol poverený svojím zamestnávateľom JUDr. Jurajom Kulom zastupovať žalovaného v tomto súdnom spore. Poukazoval na skutočnosť, že trovy právneho zastúpenia patria účastníkovi, teda jemu a nie jeho právnemu zástupcovi. Na veci nič nemení skutočnosť, že miestom plnenia je účet advokáta. Takisto nesúhlasil s tvrdením, podľa ktorého išlo o neprimeraný počet porád advokáta s klientom, ktoré vo vzťahu k predmetu sporu neboli vôbec účelné, pretože tieto porady boli potrebné najmä preto, že žalobca podanou žalobou napadol správnosť vyúčtovaní nie za jeden účtovný, ale za tri účtovné roky, čím sa znásobilo množstvo podkladov a skutočnosti, ktoré musel svojmu právnemu zástupcovi odovzdať a ozrejmiť (účtovná agenda správcu za roky 2007, 2008, 2009) , navyše k žalobe bolo pripojených viacero listinných dôkazov, tieto však neboli priložené k platobnému rozkazu, proti ktorému podával odpor, preto bolo potrebné sa k týmto listinným dôkazom, najmä k znaleckému posudku, vyjadriť už v samotnom odpore proti platobnému rozkazu, ktorý musel byť odôvodnený, preto bolo nevyhnutné najskôr sa s listinnými dôkazmi náležite oboznámiť a zaujať stanovisko k týmto dôkazom, preto bola realizovaná porada 21.2.20111, teda úkony boli opodstatnené. Navyše, pokiaľ by žalobca súdu doručil prílohy k návrhu na začatie konania v potrebnom počte vyhotovení, bol by znalecký posudok a ostatné listiny mu doručované spolu s návrhom a platobným rozkazom, čím by sa zredukoval aj počet porád medzi ním a jeho právnym zástupcom. Nesúhlasil s tým, aby nebola priznaná odmena advokáta vo výške 36,52 € za účasť na pojednávaní 4.5.2011, pretože toto pojednávanie trvalo viac ako dve hodiny. Takisto poukazoval na skutočnosť, že z potvrdenia o vykonaní úkonu právnej služby porady s klientom z 21.2.2011 a 3.5.2011 vyplýva, že tieto presahovali jednu hodinu. Poukazujúc na to, že i keď podľa § 14 ods. 2 písm. a/ vyhl.č. 655/2004 Z.z. patrí jeho advokátovi za každú skončenú hodinu porady odmena vo výške 2/3-ín základnej sadzby, t.j. 12,17 €, ale podľa § 14 ods. 4 písm. a/ citovanej vyhlášky za ďalšiu poradu s klientom, ktorá nepresiahla jednu hodinu patrí odmena vo výške 1/3-iny základnej sadzby tarifnej odmeny, t.j. 6,09 €, preto za poradu s klientom v trvaní 75 minút patrí advokátovi odmena vo výške 18,26 €. Zdôraznil, že odmena vo výške 12,17 € by patrila jeho advokátovi len pokiaľ by porada nepresiahla hodinu.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu je čiastočne dôvodné.

Podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

V danom prípade žalobca tým, že zobral žalobu späť zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, preto správne súd prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách konania vychádzal z cit. ust. § 146 ods. 2 O.s.p. a správne uložil žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania.

Žalovaný však má právo iba na náhradu trov konania potrebných na účelné bránenie práva.

V danom prípade, za účelné trovy vynaložené v súvislosti s bránením práva žalovaného voči žalobcovi, odvolací súd považuje trovy pozostávajúce zo zaplateného súdneho poplatku a trov právneho zastúpenia za všetky úkony priznané súdom prvého stupňa, teda aj porada s klientom z 21.2.2011 a porada s klientom z 3.5.2011, ktoré podľa názoru odvolacieho súdu boli účelnými úkonmi. Porada s klientom, ktorá sa uskutočnila 21.2.2011, súvisela s informáciami, ktoré nadobudol žalovaný prostredníctvom svojho pracovníka nahliadnutím do spisu 18.2.2011 a predchádzala podaniu odporu.

Porada s klientom z 3.5.2011 predchádzala pojednávaniu, ktoré sa uskutočnilo 4.5.2011. Za takýchto okolností je potrebné považovať uvedené porady s klientom za účelne vynaložené úkony. Prihliadajúc na ust. § 14 ods. 2 písm. a/, ods. 4 písm. a/ vyhl.č. 655/2004 Z.z. správne súd prvého stupňa vychádzal zo záveru, že odmena za jednu poradu s klientom má byť vo výške 18,26 €.

Z obsahu spisu - zápisnice o pojednávaní zo 4.5.2011 vyplýva, že pojednávanie začalo o 9.00 hod. a skončilo o 11.00 hod.. Za takýchto okolností je potrebné považovať za dôvodnú námietku žalobcu v súvislosti s výškou odmeny advokáta za účasť na pojednávaní dňa 4.5.2011, pretože podľa § 14 ods. 1 písm. c/ vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, odmena vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za konanie pred súdom a to za každé začaté dve hodiny. V danom prípade pojednávanie sa uskutočnilo od 9.00 hod. do 11.00 hod., t.j. trvalo 2 hodiny, ako to vyplýva z obsahu zápisnice o pojednávaní, preto advokátovi patrí odmena za tento úkon vo výške základnej sadzby tarifnej odmeny, t.j. vo výške 18,26 € a nie vo výške 36,52 €.

Neobstojí odvolacia námietka spočívajúca v tom, že Mgr. Adrián Bobko v čase, keď si uplatňoval trovy právneho zastúpenia za úkony prevzatia a príprava, porada s klientom z 21.2.2011 a spísanie a podania odporu si tieto účtovať nemohol, pretože bol iba koncipientom JUDr. Juraja Kulu, vzhľadom na skutočnosť, že z obsahu spisu vyplýva, že žalovaný bol zastúpený advokátom Jurajom Kulom od 16.2.2011 na základe plnej moci udelenej mu žalovaným 16.2.2011 a na základe plnomocenstva udeleného advokátovi Mgr. Adriánovi Bobkovi z 3.5.2011, teda bol zastúpený advokátom JUDr. Jurajom Kulom, ako aj advokátom Mgr. Adriánom Bobkom. Táto skutočnosť vyplýva aj z úvodnej časti písomného vyhotovenia uznesenia. Vzhľadom na túto skutočnosť vychádzajúc z § 149 ods.3 O.s.p., keďže účastník neurčil komu má byť náhrada trov konania priznaná, správne súd prvého stupňa postupoval, ak náhradu trov konania za všetky úkony priznal jednému z nich, v danom prípade Mgr. Adriánovi Bobkovi.

Z uvedených dôvodov, ako už bolo vyššie uvedené, odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa po zohľadnení určenia nesprávnej výšky odmeny za úkon - účasť na pojednávaní 4.5.2011, zaviazal žalobcu na náhradu trov konania žalovanému v sume 184,03 €, ktorú sumu je povinný zaplatiť advokátovi žalovaného v súlade s § 149 ods. 1,3 O.s.p. Mgr. Adriánovi Bobkovi do 15 dní od právoplatnosti uznesenia.

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania, pretože odvolateľ bol v odvolacom konaní úspešný iba čiastočne a takisto aj žalovaný bol v odvolacom konaní úspešný iba čiastočne.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.