KSKE 2 Co 310/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 310/2011

KS v Košiciach, dátum 08.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 310/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/310/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7611202416 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7611202416.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: W. A. O. A., V..Z.., N. X, Ľ., zast. M.. I. S., advokátom, Advokátska kancelária C. XX, A., proti žalovanému: M.Á. C., bývajúcemu v Z. D. S., B. X, t.č. Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice-Šaca, o 33 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo dňa 27.júna 2011, č.k. 7C/87/2011-22 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok vo výroku o trovách konania tak, že ukladá žalovanému zaplatiť žalobcovi na účet advokáta M.. I. S. trovy prvostupňového konania vo výške 33 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom uložil žalovanému zaplatiť žalobcovi 33 € do 30 dní od právoplatnosti rozsudku a náhradu trov konania účastníkom nepriznal.

Na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žaloba je dôvodná vzhľadom k tomu, že žalovaný cestoval dopravným prostriedkom žalobcu dňa 21.1.2010 a nevedel sa pri kontrole preukázať platným cestovným lístkom. Preto je v zmysle § 11 a § 14 zák.č. 168/1996 Z.z. povinný zaplatiť úhradu vo výške 100 násobku základného cestovného bez príplatku a zliav.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 150 ods.2 O.s.p. a žalobcovi náhradu nepriznal, keďže vzal za preukázané, že žalobcom požadované trovy konania sú neprimerané voči samotnej pohľadávke a jedná sa o drobný spor. Vzal do úvahy aj tú skutočnosť, že žalovaný je t.č. vo výkone trestu a nie je v žiadnom pracovnom pomere a teda sú u neho predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov v tomto konaní.

Proti tomuto rozsudku a to iba proti výroku o trovách konania sa včas odvolal žalobca. Navrhol v tejto časti rozsudok súdu prvého stupňa zmeniť a priznať mu všetky trovy konania tak ako si v žalobe uplatnil. Poukázal na to, že dôvodová správa k ust. § 150 ods.2, ktorá sa týka drobných sporov poukazuje na to, že ak trovy konania niekoľkonásobne prevyšujú predmet sporu, je potrebné priznať iba sčasti alebo vôbec nepriznať. Má za to, že predmet sporu je 33 €, a preto suma trov konania neprevyšuje niekoľkonásobne žalovanú sumu. Ďalej uviedol, že súdny poplatok vo výške 16,50 € je príjmom štátu, ktorý musel žalobca zaplatiť za podaný návrh a ďalej poukázal na to, že zo strany žalovaného došlo k porušeniu Prepravného poriadku a bol pred podaním žaloby vyzvaný na úhradu dlžnej sumy.

Žalovaný vo svojom vyjadrení uviedol, že náhradu trov nie je schopný zaplatiť a to z dôvodu, že má nárok na zákonné oslobodenie od súdnych poplatkov.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal podľa ust. § 212 ods.1 O.s.p., preskúmal rozsudok súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu proti výroku o trovách konania je čiastočne dôvodné.

Odvolací súd s poukazom na ust. § 220 O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa v tejto časti zmenil a priznal žalobcovi náhradu trov konania vo výške 33 €. V tejto sume je zahrnutá suma súdneho poplatku vo výške 16,50 € ako aj suma náhrady trov za jeden úkon právnej pomoci vo výške 16,50 €. Túto sumu odvolací súd považuje z titulu trov konania za primeranú obtiažnosti sporu a výkonom, ktoré advokát pri uplatnení nároku žalobcu vykonal v záujme bránenia práva žalobcu. Ide o spor, ku ktorému nie je potrebná žiadna príprava, pričom nie je skutkovo ani právne náročný.

Z týchto dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmenil a priznal žalobcovi náhradu trov konania vo výške 33 €, ktoré je žalovaný povinný zaplatiť na účet advokáta M.. I. S. do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, keďže žiadny z účastníkov si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.