KSKE 2 Co 323/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 323/2011

KS v Košiciach, dátum 08.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 323/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/323/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111211438 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111211438.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu MERE Slovakia s.r.o., so sídlom Košice, Letná 45, zastúpený: JUDr. Danicou Holováčovou, advokátkou, Advokátska kancelária Košice, Poštová 14 proti žalovanej U. I. - TALK, Košice, Na Šajbe č.1A, o zaplatenie príslušenstva pohľadávky, o odvolaní žalovanej proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 13.6.2011, č.k. 24C/82/2011-7 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu, z r u š u j e rozsudok súdu prvého stupňa, okrem výroku o vrátení súdneho poplatku a konanie zastavuje.

Žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobkyňa sa pôvodnou žalobou domáhala proti žalovanej zaplatenia 1.200 EUR s 9% ročným úrokom z omeškania zo sumy 317,48 EUR od 11.4.2010 do zaplatenia, zo sumy 441,26 EUR od 11.5.2010 do zaplatenia, zo sumy 441,26 EUR od 11.6.2010 do zaplatenia, a to z dôvodu nezaplatenia nájomného a služieb spojených s užívaním nebytových priestorov. Toto konanie bolo vedené pod sp.zn. 24C 219/2010.

Podaním zo dňa 8.10.2010 žalobkyňa vzala späť žalobu v časti o 1.200 EUR z dôvodu, že žalovaná uhradila istinu v celej výške. Vzhľadom k tomu žiadala už priznať len úroky z omeškania.

Súd prvého stupňa uznesením zo dňa 21.3.2011 č.k. 24C/219/2010-32 zastavil konanie ohľadom nároku na zaplatenie 1.200 EUR a zvyšok nároku vylúčil na samostatné konanie.

Preskúmavaným rozsudkom uložil žalovanej zaplatiť žalobcovi úroky z omeškania vo výške 9 % ročne zo sumy 100 EUR od 11.4.2010 do 1.8. 2010, zo sumy 140 EUR od 11.4.2010 do 17.8.2010, zo sumy 77,48 EUR od 11.4.2010 do 29.9.2010, zo sumy 441,26 EUR od 11.5.2010 do 29.9.2010, zo sumy 441,26 EUR od 11.6.2010 do 29.9.2010, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Uložil žalovanej zaplatiť žalobkyni náhradu trov konania vo výške 5,50 EUR na účet advokátky JUDr. Danice Holováčovej do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodol o vrátení súdneho poplatku z návrhu vo výške 65,40 EUR prostredníctvom Daňového úradu Košice I do 15 dní od doručenia opisu právoplatného rozhodnutia príslušnému daňovému úradu.

Vychádzal pritom zo záveru, že medzi účastníkmi existoval záväzkovo právny vzťah uzavretím písomnej zmluvy o nájme nebytových priestorov a pokiaľ ide o náhradu nezaplatených úrokov má súd prvého stupňa za to, že bolo nesporné, že splatnosť nájomného bola dohodnutá v zmysle splátkového kalendára vždy do 10. príslušného mesiaca. Z uvedeného je zrejmé, že žalovaná sa dostala do omeškania s plnením nájomného za mesiac apríl 2010 od 11.4.2010 za mesiac máj, od 11.5.2010 za mesiac jún, od 11.6.2010, pričom bola v omeškaní až do dňa, kedy dlh zaplatila. Podľa výpisu z podnikateľského účtu žalobcu je zrejmé, že suma 100 EUR a 140 EUR bola pripísaná na účet žalobcu dňa 2.8.2010 a 18.8.2010 a suma 960 EUR bola vyplatená žalovanou v hotovosti, preto za dátum plnenia sa považuje deň 30.9.2010. Keďže žalobca si uplatnil úroky z omeškania v zákonom stanovenej výške za obdobie, kedy bola žalovaná skutočne v omeškaní, súd návrhu ohľadom úrokov vyhovel.

O trovách konania rozhodol súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 142 ods. 2 O.s.p., keďže žalobca mal úspech v rozsahu 91,67 %, preto mu patrí náhrada trov konania, a to za časť zaplateného súdneho poplatku, ktorý sa po späťvzatí návrhu nevracia, keďže tento sa vráti krátený o 6,63 Eur, pričom pri úspechu aký žalobca mal, jej patrí náhrada vo výške 5,50 EUR.

Proti tomuto rozsudku, okrem výroku o vrátení súdneho poplatku sa včas odvolala žalovaná. Poukázala na to, že listom zo dňa 8.10.2010 žiadala o odpustenie zmluvnej pokuty, s čím žalobca v celom rozsahu nesúhlasil. Následne bola požiadaná advokátskou kanceláriou o vyčíslenie sporných úrokov z omeškania, ktoré boli 37,76 EUR. Uviedla, že túto sumu previedla bezhotovostným prevodom na účet žalobcu s uvedením adresáta účelu platby. Z uvedeného dôvodu považuje rozsudok za neopodstatnený a žiada, aby o súd zrušil.

Žalobca podaním zo dňa 9.2.2011 oznámil súdu, že žalovaná pohľadávku aj s príslušenstvom v celom rozsahu uhradila, z uvedeného dôvodu berie návrh v celom rozsahu späť, žiada, aby odvolací súd späťvzatie pripustil, konanie zastavil a o trovách konania rozhodol tak, že žiadny z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Podľa ust. § 208 O.s.p. ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je doposiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Vzhľadom na nepochybný prejav žalobcu, že žalobu berie v celom rozsahu späť, odvolací súd s poukazom na ust. § 208 O.s.p. zrušil rozsudok súdu prvého stupňa a konanie zastavil.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, vzhľadom k tomu, že ani jeden z účastníkov si žiadne trovy v odvolacom konaní neuplatnil.

Výrok o vrátení súdneho poplatku žalobcovi prostredníctvom daňového úradu nebol odvolaním napadnutý, preto ho odvolací súd nepreskúmaval.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.