KSKE 2 Co 326/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 326/2011

KS v Košiciach, dátum 06.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 326/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/326/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710204214 Dátum vydania rozhodnutia: 07. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710204214.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu : Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., so sídlom Južné nábrežie 13, proti žalovaným 1/ O. D., pôvodne bývajúcej v Lekárovciach č. 447, 2/ W. D., pôvodne bývajúcemu v I. Č.. XX, obidvaja na neznámom mieste, zastúpení opatrovníkom JUDr. Martinom Irchom, zamestnancom Okresného súdu v Trebišove, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu v Michalovciach zo dňa 12.9.2011 č.k. 12C 31/2011 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec ako predčasne predloženú na rozhodnutie o celom predmete konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca sa domáhal zaplatenia 667,77 € s 2,5 promile poplatkom z omeškania za každý deň z omeškania z dlžnej sumy, najmenej však 0,83 € za každý začatý mesiac omeškania zo sumy 16,03 € od 11.5.2008 do zaplatenia, 28,68 € od 11.6.2008 do zaplatenia, 28,8 € od 11.7.2008 do zaplatenia, 28,68 € od 11.8.2008 do zaplatenia, úrok z omeškania vo výške 8,5% ročne z 28,68 € od 11.9.2008 do zaplatenia, 2,85 € od 11.10.2008 do zaplatenia a 9% ročný úrok z omeškania zo sumy 534,15 € od 3.7.2009 do zaplatenia a trovy konania.

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom uložil žalovaným v 1. a 2. rade spoločne a nerozdielne zaplatiť žalobcovi 667,77 € s poplatkom z omeškania vo výške 0,80 € za každý začatý mesiac omeškania zo súm 16,03 € od 11.5.2008 do zaplatenia, 28,68 € od 11.6.2008 do zaplatenia, 28,68 € od 11.7.2008 do zaplatenia, 28,68 € od 11.8.2008 do zaplatenia, 8,5% ročný úrok z omeškania zo sumy 28,68 € od 11.9.2008 do zaplatenia, 8,5% ročný úrok z omeškania zo sumy 2,85 € od 11.10.2008 do zaplatenia a 9% ročný úrok z omeškania zo sumy 534,15 € od 3.7.2009 do zaplatenia a trovy konania 40 €, všetko do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Po obdŕžaní rozsudku žalobca žiadal o vydanie opravného uznesenia, že má za to, že došlo nedopatrením k chybe pri vymedzovaní priznaného poplatku z omeškania, a preto navrhli, aby poplatok z omeškania bol formulovaný v súlade s ust. § 4 Nar. vl. č. 87/1995 Z.z., teda s poplatkom z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej však 0,83 € za každý aj začatý mesiac omeškania z príslušných súm.

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením opravil výrok rozsudku Okresného súdu Michalovce z 28.4.2011, č.k. 12C 31/2011-52 tak, že výška poplatku z omeškania má správne znieť 0,83 €.

Po doručení tohto uznesenia žalobca opätovne žiadal vydať opravné uznesenie s tým, že žalobou žiadal priznať poplatok z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy za každý mesiac, pričom súd znovu neuviedol výšku priznaného poplatku z omeškania. Opakovane poukázal na dikciu ust. § 4 Nar. vl. č. 87/1995 Z.z. Žiadal, aby z výrokovej časti rozsudku jednoznačne vyplynulo, že žalovaná listina bola priznaná s poplatkom z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej však 0,83 € za každý mesiac omeškania.

Súd prvého stupňa preskúmavaným uznesením žiadosť o opravu rozsudku v spojení s opravným uznesením zamietol. Svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že rozsudkom, ktorý vydal dňa 28.4.2011 v spojení s opravným uznesením zo dňa 20.6.2011 bol žalobcovi priznaný poplatok z omeškania najmenej 0,83 € za každý aj začatý mesiac z dlžných súm, čo je viac ako poplatok z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy za každý mesiac omeškania. Súd preto žiadosť o vydanie ďalšieho opravného uznesenia zamietol.

Proti tomuto uzneseniu sa včas odvolal žalobca. Má za to, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Opätovne poukázal na to, že žalobou sa domáhal istiny 667,77 € a poplatku z omeškania vo výške 2,5 promile denne z dlžnej sumy, najmenej však 0,83 € za každý začatý mesiac omeškania. Pokiaľ súd zamietol jeho žiadosť o opravu rozsudku s tým, že sa v návrhu domáhal poplatku z omeškania vo výške 2,5 promile dennej dlžnej sumy, najmenej 0,83 € za každý začatý mesiac, že v tomto zmysle súd prvého stupňa opravu nevykonal, nesúhlasil s názorom súdu, že postačuje uviesť 0,83 € a má za to, že súd nesprávne právne vec posúdil, keď neopravil výrok rozsudku podľa žiadosti žalobcu v zmysle žaloby. Poukázal na to, že odôvodnenie uznesenia, ktorým súd žiadosť žalobcu zamietol je nesprávne, nakoľko z výrokovej časti rozsudku v spojení s opravným uznesením nie je uvedené, že žalovaní sú povinní zaplatiť poplatok z omeškania, najmenej 0,83 €, ako to uvádza súd v napadnutom uznesení, ale že žalovaní sú povinní zaplatiť poplatok z omeškania 0,83 €, teda bez slova najmenej. Poukázal na to, že poplatok z omeškania najmenej 0,83 € za každý aj začatý mesiac omeškania z dlžných súm, je viac ako poplatok z omeškania vo výške 2,5 promile z dlžnej sumy, nie je po matematickom prepočte najnižšej sumy, z ktorej žalobca požaduje aj poplatok z omeškania 2,5 promile, je výška tohto poplatku za mesiac 1,20 €, čo je o 0,37 € viac ako súd v rozsudku priznal. Ďalej poukázal na to, že súd v prevyšujúcej časti žalobu nezamietol. Vzhľadom k tomu navrhol, aby odvolací súd napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa zrušil a vydal opravné uznesenie v zmysle návrhu žalobcu.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) , podľa ust. § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že v danom prípade súd prvého stupňa nerozhodol o celom predmete konania, preto vec vracia súdu prvého stupňa s tým, aby rozhodol o celom návrhu žalobcu. Z návrhu vyplýva, že žalobca sa domáha zaplatenia sumy 667,77 € s poplatkom z omeškania vo výške 2,5 promile denne z dlžnej sumy, najmenej 0,83 € za každý začatý mesiac omeškania počítaný podľa jednotlivých súm a ďalej úrok z omeškania vo výške 8,5%, resp. 9% tak, ako je to vo výroku uvedené.

Z výroku rozsudku, ale ani z výroku opravného uznesenia nevplýva, že by súd rozhodol o druhej časti nároku žalobcu, t.j. o poplatku z omeškania tak, ako sa v žalobe domáha, t.j. o poplatku z omeškania vo výške 2,5 promile denne z dlžnej sumy, najmenej však 0,83 € za každý začatý mesiac omeškania, a keďže v tejto časti žaloba nebola ani zamietnutá, nie je rozhodnuté o celom predmete konania.

Vzhľadom na uvedené úlohou súdu prvého stupňa bude predovšetkým rozhodnúť o celom predmete konania tak, aby rozsudok súdu prvého stupňa korešpondoval s obsahom žalobného návrhu a to tak, že buď celému návrhu vyhovie v plnom rozsahu alebo v tej časti, v ktorej návrhu nebude vyhovené bude návrh zamietnutý. Len v takom prípade je možné hovoriť o tom, že súd rozhodol o celom návrhu účastníka.

Z týchto dôvodov krajský súd vracia vec súdu prvého stupňa na rozhodnutie o celom predmete konania.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.