KSKE 2 Co 334/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/334/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210221873 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210221873.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci SKP, k.s. Banská Bystrica, Lazovná 64, IČO: 44 915 691, správca konkurznej podstaty úpadcu KFZ Sys. s.r.o. v konkurze", Sládkovičovo, Košútska 1342, IČO: 36 814 148, zast. advokátom JUDr. Pavlom Konečným, Advokátska kancelária Banská Bystrica, Hurbanova 14/ A, proti žalovanému G. J., bytom T., P. D. XX, t.č. v Ústave pre výkon trestu, T.-Š., o 732,56 € s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II, č.k. 15C/142/2010-78 z 8.4.2011 takto

r o z h o d o l :

M e n í rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku o splatnosti pohľadávky a splatnosti náhrady trov konania tak, že istinu s úrokom z omeškania a trovy konania povoľuje žalovanému zaplatiť v mesačných splátkach po 50 €, vždy do 20. dňa toho-ktorého mesiaca, počnúc mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti tohto uznesenia až do zaplatenia, pod následkom straty výhody splátok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi istinu 732,56 €, spolu s úrokom z omeškania vo výške 8,5 % ročne zo sumy 34,69 € od 21.10.2007 do zaplatenia, zo sumy 36,36 € od 20.11.2007 do zaplatenia, zo sumy 34,69 € od 19.12.2007 do zaplatenia, zo sumy 34,69 € od 19.1.2008 do zaplatenia a zo sumy 592,14 € od 18.2.2008 do zaplatenia, všetko v pravidelných mesačných splátkach po 50 €, počnúc mesiacom júl 2011, vždy do 30. dňa každého kalendárneho mesiaca až do zaplatenia, pod následkom straty výhody splátok. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol, žalovanému uložil povinnosť nahradiť žalobcovi na účet jeho právneho zástupcu trovy právneho zastúpenia do 30 dní od právoplatnosti rozsudku a vyslovil, že žalovaný nie je povinný zaplatiť súdny poplatok za návrh.

O povinnosti žalovaného zaplatiť istinu s úrokom z omeškania rozhodol s poukazom na ust. § 42 ods. 1 písm. a/, ods. 4 písm. b/ zák.č. 610/2003 Z.z., § 43 ods. 1,2 zák.č. 610/2003 Z.z. s prihliadnutím na ust. § 524 OZ, § 526 OZ, majúc za preukázanú existenciu záväzkového vzťahu medzi právnym predchodcom žalobcu (Slovak Telecom) a žalovaným na základe zmlúv o pripojení z 21.6.2007, na základe ktorých žalovanému vzniklo oprávnenie na užívanie verejnej siete Slovak Telecom a za poskytnuté služby povinnosť uhrádzať faktúry vyúčtované s tarifami. Žalovaný si však svoje povinnosti vyplývajúce zo zmlúv neplnil. Keďže žalovaný uznal žalovanú istinu, čo do dôvodu aj výšky, žalobe o zaplatenie istiny 732,56 € bolo vyhovené.

Prihliadajúc na ust. § 52 ods. 1 až 4 OZ, § 53 ods. 1,4 písm. k/ OZ, § 53 ods. 5 OZ a § 54 ods. 1 OZ vyhodnotil ustanovenie všeobecných zmluvných podmienok o výške úroku z omeškania ako dojednanie uzavreté v rozpore s § 53 OZ, pretože dohodnutá výška úrokov bola neprimeraná, prekračujúca maximálnu sadzbu pripustenú Občianskym zákonníkom, ako aj v rozpore s § 6 ods. 3 písm. a/ zák.č. 633/19692 Zb.. Prihliadajúc na ust. § 517 ods. 2 OZ a § 3 nar.vl.č. 87/1995 Z.z. uložil žalovanému

povinnosť zaplatiť úrok z omeškania vo výške 8,5 % ročne odo dňa omeškania až do zaplatenia a v prevyšujúcej časti žalobu o zaplatenie úroku z omeškania ako nedôvodnú zamietol.

Vychádzajúc z § 160 ods. 1 O.s.p., vzhľadom na žiadosť žalovaného o možnosť zaplatenia nedoplatku vo forme mesačných splátok z dôvodu, že vo výkone trestu odňatia slobody síce pracuje, ale po odrážaní dlhov dostáva mesačne odmenu 12 €, súd prvého stupňa povolil žalovanému zaplatiť pohľadávku formou splátok po 50 € mesačne, počnúc mesiacom júl 2011, pod následkom straty výhody splátok.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O.s.p. a žalobcovi, ktorý bol v konaní neúspešný iba v nepatrnej časti priznal plnú náhradu trov konania.

Vychádzajúc z § 2 ods. 2 zák.č. 71/1992 Zb. neuložil žalovanému povinnosť zaplatiť súdny poplatok, keďže u žalovaného sú splnené predpoklady pre priznanie oslobodenia od súdnych poplatkov.

Rozsudok vo výroku o splatnosti pohľadávky napadol včas podaným odvolaním žalovaný, žiadal odložiť splátky z dôvodu, že nepracuje a nemá finančné príjmy. Uviedol, že sa nachádza vo výkone väzby, kde sa nepracuje z dôvodu nedostatku príležitostí, za čo nenesie zodpovednosť. Chcel by pracovať, aby mu konečne ubudla nejaká časť dlhov, ktoré má, ale v súčasnosti je vo výkone väzby a nemá žiaden príjem, takže z čoho by mal nejakú čiastku platiť. Namietal správnosť postupu súdu prvého stupňa poukazujúc na to, že nebral do úvahy jeho majetkové pomery, príjmy, poukazoval na to, že sa živil tým, že niekedy vykonával príležitostné kopáčske práce, čo ale nebolo stále iba občas.

Žalobca v písomnom vyjadrení k odvolaniu žiadal odmietnuť odvolanie žalovaného z dôvodu, že nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1,2. V prípade, že by odvolací súd napriek tomu odvolanie žalovaného považoval za dôvodné, mal za to, že žalovaný neuviedol vo svojom odvolaní žiadne právne relevantné skutočnosti, ktoré by odôvodňovali zmenu alebo zrušenie rozhodnutia vo veci samej, preto žiadal, aby rozhodnutie súdu prvého stupňa bolo ako vecne správne potvrdené.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a rozsudok v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o splatnosti pohľadávky podľa § 220 O.s.p. zmenil.

Podľa § 160 ods. 1 O.s.p. ak súd uložil v rozsudku povinnosť, je potrebné ju splniť do 3 dní od právoplatnosti rozsudku; súd môže určiť dlhšiu lehotu. Súd môže určiť, že peňažné plnenie sa môže vykonať aj v splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určí, a to aj tak, že omeškanie s plnením jednej splátky, má za následok zročnosť celého plnenia.

Z citovaného zákonného ustanovenia vyplýva oprávnenie súdu povoliť peňažné plnenie z splátkach, ktorých výšku a podmienky zročnosti určuje.

V danom prípade ako to vyplýva z odôvodnenia rozhodnutia súdu prvého stupňa k povoleniu zaplatiť peňažné plnenie v splátkach, súd prvého stupňa pristúpil na žiadosť žalovaného.

Vzhľadom na okolnosti uvádzané v žiadosti žalovaného o možnosť zaplatiť plnenie v splátkach, odvolací súd postup súdu prvého stupňa ktorým došlo k povoleniu splátok považuje za vecne správny. K pochybeniu v danom prípade došlo iba pri určovaní začiatku lehoty na plnenie, pretože lehota na plnenie môže začať plynúť až od právoplatnosti rozhodnutia.

Z uvedených dôvodov odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti tak, že určil lehotu na plnenie v splátkach vo výške 50 € mesačne, ktorú sumu je žalovaný povinný zaplatiť vždy do 20. dňa toho-ktorého mesiaca, počnúc prvým mesiacom nasledujúcim po právoplatnosti uznesenia až do zaplatenia, pod následkom straty výhody splátok, čo znamená, že v prípade, ak žalovaný nezaplatí čo

i len jednu splátku, stane sa zročným celé plnenie. Odvolací súd povolil žalovanému zaplatiť v splátkach celý dlh, teda nielen istinu s úrokom z omeškania, ale aj trovy konania priznané žalobcovi.

Nebolo možné prihliadať na odvolaciu námietku žalovaného, že v súčasnej dobe je vo výkone väzby, kde sa nepracuje, preto nemôže dlžnú čiastku splácať, pretože žalovaný nie je vo výkone väzby, ale je vo výkone trestu, kde je možné pracovať, preto jeho tvrdenie odvolací súd nepovažoval za pravdivé.

Z uvedených dôvodov, ako už bolo vyššie uvedené odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o splatnosti pohľadávky tak, ako je uvedené vo výrokovej časti uznesenia.

O náhrade trov odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 a § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorých právo na náhradu trov odvolacieho konania by mal účastník, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný. V danom prípade žalovaný, ktorý v odvolacom konaní nebol úspešný, nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a žalobca, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný, si náhradu trov odvolacieho konania neuplatnil, preto mu nemohla byť priznaná.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.