KSKE 2 Co 35/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 35/2011

KS v Košiciach, dátum 15.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 35/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/35/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109201842 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Oto ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109201842.1 Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa P.. P. Š., bývajúceho na O. Č..XX, Q. Sobranciach, zastúpeného JUDr. Miroslavom Katunským, advokátom, AK so sídlom na Floriánskej č.16, v Košiciach proti odporkyni O. F.O., bývajúcej na S. X, Q. Ko, o zaplatenie 6.638,78 eur s prísl., o odvolaní odporkyne proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 11C/230/2009-51 zo dňa 8.9.2010 takto r o z h o d o l : V r a c i a vec súdu prvého stupňa. o d ô v o d n e n i e : Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal odporkyňu zaplatiť navrhovateľovi 6.638,78 eur s úrokom z omeškania vo výške 8,5% ročne od 10.9.2008 do zaplatenia a nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 1359,02 € právnemu zástupcovi navrhovateľky JUDr. Miroslavovi Katunskému, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Z odôvodnenia rozsudku vyplynulo, že odporkyňa sa k podanému návrhu v stanovenej lehote písomne nevyjadrila. Odporkyňa však v odvolaní uvádza, že z účasti na prvom pojednávaní sa riadne ospravedlnila z dôvodu práceneschopnosti a podľa jej názoru rozsudok bol vydaný na inom pojednávaní na ktoré predvolaná nebola a rozhodnutie ani neprevzala, pretože ho prevzala jej matka. Za tohto stavu neboli splnené podmienky pre rozhodovanie odvolacieho súdu. Predovšetkým je potrebné skúmať, či skutočne bol rozsudok doručený matke odporkyne a ak áno, treba ho opätovne odporkyni doručiť a ďalej je potrebné skúmať, kde sa zdržiavala v čase doručenia predvolania na pojednávanie určené na deň 20.4.2010, keďže doručenka s predvolaním sa vrátila, že predvolanie neprevzala adresátka v odbernej lehote. Tieto skutočnosti sú rozhodujúce pre posúdenie, či nebola odporkyni odňatá možnosť konať pred súdom. Preto odvolací súd vec vracia súdu prvého stupňa na vykonanie dokazovania v naznačenom smere. Po vrátení veci súd prvého stupňa vec opäť predloží odvolaciemu súdu. Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne. Poučenie: P o u č e n i e : Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.