KSKE 2 Co 359/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 359/2011

KS v Košiciach, dátum 30.01.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 359/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/359/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811203362 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811203362.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcov 1/ I. V.S., bývajúceho na Š. Č.. XXX v G., zastúpeného JUDr. Ladislavom Csákóm, advokátom so sídlom na Hviezdoslavovej č. 4 v Rožňave, 2/ S. Q., rod. Q., bývajúcej na Š. Č.. XXX v G., proti žalovaným 1/ I. T.N., 2/ T. T., rod. P., narodenej X.X.XXXX, 3/ T. T., rod. T., narodenej XX.X.XXXX a 4/ T. T., rod. T., narodenej XX.X.XXXX, všetkým bývajúcim na K. Č.. XXX E. Ple, o vypratanie nehnuteľností, o odvolaní žalobcu v 1. rade proti uzneseniu Okresného súdu v Rožňave č.k. 9C/66/2011-29 zo dňa 11.10.2011 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zastavil konanie o vypratanie nehnuteľností a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že v dôsledku späťvzatia žaloby súd konanie zastavil podľa § 96 ods. 1 O.s.p.

O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. vychádzajúc z toho, že k vyprataniu nehnuteľností došlo žalovanými ešte pred podaním žaloby, preto súd žiadnemu z účastníkom právo na náhradu trov konania nepriznal.

Proti tomuto uzneseniu, a to proti výroku o trovách konania podal odvolanie žalobca v 1. rade. Žiadal v tejto časti zmeniť napadnuté rozhodnutie a priznať mu právo na náhradu všetkých trov konania.

V dôvodoch odvolania poukázal na to, že žaloba bola podaná dôvodne a žalovaní jeho nehnuteľnosti vyprázdnili až po podaní žaloby, čo mu zakladá právo na náhradu trov konania. Túto skutočnosť potvrdzuje to, že žaloba na súd bola podaná 27.4.2011 a on sa ujal užívania nehnuteľností až následne dňom 30.4.2011. Žalobkyňa v 2. rade vo svojej výpovedi 11.10.2011 potvrdila, že k plneniu došlo týždeň po podaní žaloby. Túto skutočnosť uviedol už aj vo svojom späťvzatí, teda že k vyprataniu nehnuteľností došlo po podaní žaloby.

Žalovaní sa k odvolaniu nevyjadrili.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1, 3 v spojení s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal napadnuté uznesenie vo výroku o trovách konania a zistil, že neboli dôvody ani pre potvrdenie, ani pre zmenu rozhodnutia v tejto časti.

Zo zápisnice o výsluchu účastníkov, spísanej 11.októbra 2011 na Okresnom súde v Rožňave odvolací súd zistil, že žalobkyňa v 2.rade S. Q. vypovedala, že žalovaní vypratali nehnuteľnosť týždeň po podaní žaloby na súd, pretože s jej druhom, žalobcom v 1.rade sa o tom rozprávali. Z výpovede žalobcu vyplýva, že žalovaní vypratali nehnuteľnosť týždeň potom ako bol u advokáta JUDr. Csáka a keď ho splnomocnil na podanie žaloby. Ďalej uviedol, že v dome bývali od konca apríla 2011. Z týchto výpovedí žalobcov nie je jednoznačne zistiteľné kedy v skutočnosti žalovaní nehnuteľnosť vypratali. Keďže títo žalovaní neboli vypočutí pred súdom, nemohol odvolací súd vyvodiť jednoznačný záver o tom, kedy žalovaní nehnuteľnosť vypratali, teda či žaloba podaná dôvodne a či k späťvzatiu návrhu došlo v dôsledku správania sa žalovaných (§ 146 ods. 2 druhá veta O.s.p.) . Preto sa rozhodnutie súdu prvého stupňa v tejto časti stalo nepreskúmateľným, pretože z výpovede účastníkov súd prvého stupňa vyvodil, že k vyprataniu nehnuteľnosti došlo pred podaním žaloby, aj keď to žiaden z vypočutých účastníkov nepotvrdil. Preto odvolaciemu súdu neostalo nič iné len v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania zrušiť uznesenie a vec mu vrátiť podľa § 221 ods. 1 písm. f) O.s.p. na ďalšie konanie z dôvodu nepreskúmateľnosti rozhodnutia v tejto časti.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa skúmať, aj výsluchom žalovaných, kedy vypratali nehnuteľnosť a zadovážiť aj iné dôkazy, ktoré túto skutočnosť preukážu. Až potom bude možné rozhodnúť kto zavinil vznik trov konania pred súdom prvého stupňa.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.