KSKE 2 Co 372/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 372/2011

KS v Košiciach, dátum 29.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 372/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/372/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511213088 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511213088.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu I. Z., bytom V., Ž. XX, proti žalovanému T. H., bytom H.L. T. Q., T. C. XXX/XX, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice II, č.k. 29C 139/2011-15 z 30.11.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením odmietol podanie, ktoré žalobca označil ako Návrh na začatie konania v zmysle zák. § 345 ods. 1 písm. a/ za krivé obvinenie .

Rozhodnutie odôvodnil tým, že z podania, ktoré by mohlo byť návrhom na začatie konania nebolo zrejmé, či podanie žalobcu je trestným oznámením alebo žalobou, o ktorej má súd rozhodnúť v občianskom súdnom konaní, keďže sa v ňom žalobca domáhal odškodnenia , nebol uvedený okruh účastníkov konania, títo neboli dostatočne identifikovaní a z podania nebolo zrejmé, čoho sa ním domáha, t.j. aká konkrétna povinnosť by mala byť žalovanému uložená a na základe akých skutkových zistení. Uvedené vady podľa záveru súdu prvého stupňa bránili v konaní, preto uznesením z 27.10.2011, č.k. 29C 139/2011-9 vyzval žalobcu, aby v lehote 10 dní nedostatky podania odstránil, zároveň ho poučil o tom, ako má podanie opraviť a takisto aj o následkoch neodstránenia vád podania podľa § 43 O.s.p. Uvedené uznesenie žalobcovi bolo doručené do vlastných rúk 16.11.2011, avšak žalobca v určenej lehote na výzvu nereagoval. Z uvedených dôvodov s poukazom na ust. § 42 ods. 3 O.s.p., § 79 ods. 1, 2 O.s.p. podanie odmietol.

Uznesenie napadol včas podaným odvolaním žalobca. Podľa obsahu navrhol zrušiť napadnuté uznesenie. Uviedol, že na uznesenie, ktorým bol vyzvaný na odstránenie vád podania, reagoval v zákonom stanovenej lehote, doplnenie petitu k žalobe osobne podal v podateľni Okresného súdu Košice II.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a napadnuté uznesenie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vecne správne potvrdil.

Podľa článku 46 ods. 1 Ústavy SR (ďalej len Ústavy ) , každý sa môže domáhať zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne Slovenskej republiky.

Podľa článku 46 ods. 4 Ústavy podmienky a podrobnosti o súdnej a inej právnej ochrane ustanoví zákon.

Podľa článku 51 ods. 1 Ústavy základného práva na súdnu ochranu sa možno domáhať len v medziach zákonov, ktoré tieto ustanovenia vykonávajú.

Náležitosti návrhu na začatie konania v občianskom súdnom konaní sú ustanovené v § 42 ods. 3 a v § 79 ods. 1 O.s.p.

Podľa § 79 ods. 1 O.s.p. návrh na začatie konania má okrem všeobecných náležitostí (§ 42 ods. 3) obsahovať meno, zamestnanie a bydlisko účastníkov, prípadne ich zástupcov, pravdivé opísanie rozhodujúcich skutočností, označenie dôkazov, ktorých sa navrhovateľ dovoláva, a musí byť z neho zjavné, čoho sa navrhovateľ domáha, tzv. žalobný petit.

Podľa § 43 ods. 1 O.s.p. súd vyzve účastníkov, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie v určenej lehote opravili alebo doplnili. Poučuje účastníkov aj o tom, ako treba opravu alebo doplnenie upraviť.

Podľa ods. 2 cit. ust. ak účastník v lehote určenej súdom podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania.

Z ust. § 43 ods. 2 O.s.p. je zrejmé, že odmietnuť podanie, (ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania žalobou) možno len vtedy, ak v konaní nemožno pokračovať pre nedostatky žaloby, ktoré účastník neodstránil. Pokračovať v konaní sa chápe ako možnosť súdu konať a rozhodovať bez zásadnejších prekážok, ktorými sú neodstrániteľné alebo neodstránené nedostatky žalôb. O taký prípad ide najmä vtedy, ak zo žaloby nie je zistiteľný návrh na rozhodnutie vo veci samej tzv. žalobný petit.

Z ust. cit. § 79 ods. 1 O.s.p. vyplýva, že žalobný petit musí byť presný, určitý a zrozumiteľný. Je to nutné z dôvodu, že súd musí presne vedieť, o čom má pojednávať a rozhodnúť, pretože žalobným petitom je viazaný (§ 153 ods. 2 O.s.p.) a nemôže účastníkom priznať iné práva a uložiť iné povinnosti, než sú navrhované. Pokiaľ je žalobný petit nesprávny t.j. vymedzenie práv a im zodpovedajúcich povinností v ňom obsiahnutých je nepresné, neurčité a nezrozumiteľné, prevzatie takého petitu do výroku súdneho rozhodnutia by malo za následok, že by rozhodnutie nebolo vykonateľné. So zreteľom na to zákonná požiadavka, aby žalobný petit bol presný, určitý a zrozumiteľný nie je iba formálnou požiadavkou na splnenie určitých procesných podmienok, ale je nevyhnutnou požiadavkou pre výsledok konania, teda preto, aby po prevzatí žalobného petitu do výroku rozhodnutia mohla byť nariadená a uskutočnená exekúcia, teda aby mohli vôbec nastať účinky zamýšľané žalobcom.

Z obsahu spisu vyplýva, že žalobca písomným podaním z 21.11.2011, doručeným súdu prvého stupňa 22.11.2011 reagoval na výzvu súdu prvého stupňa na odstránenie vád. V tomto podaní označil žalovaného, ktorým podľa tohto podania je T. H., nar. XXXX, bytom H. T. Q., T. C. Č.. XXX/XX, čím odstránil vadu spočívajúcu v neoznačení žalovaného. V tomto podaní opísal skutočnosti, ktoré ho viedli k podaniu, ktoré by mohlo byť návrhom na začatie konania vo veci samej. Označil číslo konania vedeného na OO PZ Kysak, Košice-okolie, avšak neodstránil ďalšiu vadu žalobného návrhu, neuviedol presne čoho sa domáha, pretože ani z tohto podania nevyplýva presne, určite a zrozumiteľne, čoho sa vo vzťahu k žalovanému domáha, na čo a v akom rozsahu má byť žalovaný zaviazaný.

Uvedený nedostatok žalobného petitu (náležitosť žaloby) má ten dôsledok, že v konaní nemožno pokračovať a keďže žalobca neodstránil tento nedostatok ani v odvolacom konaní, odvolací súd napadnuté uznesenie ako vecne správne potvrdil, pretože i keď žalovaný čiastočne odstránil vady podania, ktoré by mohlo byť návrhom na začatie konania, tieto vady, ako už bolo vyššie uvedené v celom rozsahu neodstránil.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.