KSKE 2 Co 377/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 377/2011

KS v Košiciach, dátum 13.03.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 377/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/377/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7708205139 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7708205139.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: A.H. U., bývajúceho v Q. H. X. Č.. XXX, zastúpeného JUDr. Mikulášom Drobňákom, advokátom AK so sídlom na ulici Milana Rastislava Štefánika 873/204 vo Vranove nad Topľou, proti žalovaným: 1/ B. P., bývajúcemu v Q. H. X. Č.. XXX, zastúpenému JUDr. Martinou Čelkovou, advokátkou AK so sídlom na Štefánikovej 22 v Humennom a A.H. U., bývajúcemu v K. Č.. XXX, zastúpenému JUDr. Michalom Kolesárom, advokátom AK so sídlom na Špitálskej č. 5 v Michalovciach, o zaplatenie 115.763,79 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu v Michalovciach, č.k. 12C/68/2008-138 zo dňa 16.11.2011 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e uznesenie a vec vracia na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zaviazal žalobcu zaplatiť žalovaným v 1. a v 2.rade trovy konania na účet právnej zástupkyne žalovaného v 1.rade vo výške 3.567,49 € a na účet právneho zástupcu žalovaného v 2.rade vo výške 4.157,41 € v lehote 3 mesiacov od právoplatnosti rozhodnutia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že v danom prípade nemôže ujsť pozornosti súdu, že predmetom konania je náhrada škody, ktorú spôsobili žalovaní v 1. a v 2.rade tým, že zle zrealizovanou a nainštalovanou plynovou prípojkou došlo k výbuchu plynu a k utrpeniu popálenín žalobcu. Jedná sa teda o spoločnú zodpovednosť podľa § 438 ods. 1 OZ, za ktorú v zásade zodpovedajú škodcovia spoločne a nerozdielne, preto v danom prípade možno nárok uplatnený žalobou v plnej výške uplatňovať od ktoréhokoľvek zo žalovaných. U žalovaného v 1.rade potom vyčíslil 7 právnych úkonov advokátky, ktoré považoval za účelne vynaložené. U žalovaného v 2.rade považoval za účelných 8 úkonov právnej služby a po ich vyčíslení zaviazal žalobcu zaplatiť žalovanému v 1.rade aj žalovanému v 2.rade trovy a lehotu plnenia určil 2 mesiace od právoplatnosti rozhodnutia v zmysle ust. § 160 ods. 1 O.s.p..

U žalovaného v 2.rade v zmysle ust. § 150 ods. 1 zisťoval, či sú dôvody hodné osobitného zreteľa, aby žalovanému v 2.rade trovy konania alebo ich časť priznaná nebola. Z vyjadrenia k žalobe je zrejmé, že žalovaný prekážku skôr začatého konania pri prvom úkone nenamietal. Z toho dôvodu bolo namieste trovy konania žalovaného v 2.rade krátiť o 1/10-inu s prihliadnutím na hodnotu úkonu právnej služby v roku 2008, takže celkovo priznanú výšku 4.199,40 € krátil súd na 4.157,41 €.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca. Žiadal zrušiť napadnuté uznesenie a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. V dôvodoch odvolania poukázal na to, že základnú sadzbu tarifnej odmeny za 1 úkon právnej služby nemal súd vyčísliť z výšky uplatňovaného nároku o náhradu škody na zdraví, lebo uplatňovanou náhradou škody na zdraví sa súd v tomto konaní nezaoberal. Preto mal priznať len tarifnú odmenu za 1 úkon právnej pomoci vo výške 1/13-iny výpočtového základu, pretože rozhodoval len o splnení podmienok, za ktorých môže vo veci konať. Ďalej poukázal na ust. § 150

a dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré by mali spočívať v mimoriadne ťažkom poškodení zdravia žalobcu.

Žalovaný v 2.rade žiadal potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne. Poukázal na to, že neprichádza do úvahy použitie § 11 ods. 1 písm. a/ vyhlášky 665/2004 Zb., pretože v danej veci sa nejednalo o prípad, kedy nemožno vyjadriť hodnotu veci alebo práva v peniazoch, pretože predmet konania je v peniazoch presne vyčísliteľný. Pokiaľ išlo o použitie ust. § 150, aj keď je nepopierateľné, že žalobca utrpel ťažké poškodenie na zdraví s vážnym následkom, ešte samotná táto skutočnosť nie je dôvodom hodným osobitného zreteľa, a to aj s poukazom na to, že rozsudkom Okresného súdu Košice- okolie 2T/48/08, ktorý nadobudol právoplatnosť 20.7.2011, bol žalovaný v 2.rade A. U. oslobodený spod obžaloby, lebo nebolo dokázané, že skutok, ktorý je teraz základom náhrady škody spáchal.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 v spojení s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal napadnuté uznesenie a konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že neboli dôvody ani pre potvrdenie, ani pre zmenu uznesenia.

Predovšetkým podľa odvolacieho súdu súd prvého stupňa svoje rozhodnutie nedostatočne zdôvodnil, pretože neuviedol podľa ktorého ustanovenia pri rozhodnutí o trovách konania postupoval. Je síce pravdou, že v úvodnej časti odôvodnenia, kde konštatuje ako a prečo rozhodol odvolací súd uviedol, že preto i o trovách konania medzi účastníkmi bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 2 prvá veta O.s.p., ale takýto text sa nachádza aj v uznesení, ktoré bolo zrušené odvolacím súdom uznesením z 24.3.2011. Preto sa javí, že uvedenie ustanovenia § 146 ods. 2 O.s.p. bolo súčasťou predchádzajúcich rozhodnutí.

Vychádzajúc z ust. § 157 ods. 2 O.s.p. právne posúdenie veci má byť uvedené v závere odôvodnenia rozhodnutia potom, čo sa súd vyporiada s tým, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil a prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy. Ak by však odvolací súd pominul túto nesprávnosť procesného charakteru za ďalší dôvod pre zrušenie odvolací súd považuje skutočnosť, že sa súd prvého stupňa nevyporiadal s možnosťou použitia ust. § 150 vo vzťahu k obom účastníkom, a to nielen pokiaľ išlo o skutočnosť, že u žalobcu došlo k vážnemu poškodeniu zdravia, ale aj pre právne dôvody, ktoré ho viedli k uplatneniu náhrady škody v občianskom konaní a v súvislosti s obranou oboch žalovaných, ktorí tvrdili, že žalobcovi škodu nespôsobili. V tejto súvislosti je potrebné zvážiť aj skutočnosť, že násobky sťaženia spoločenského uplatnenia sú samostatným nárokom, o ktorých by súd v trestnom konaní zrejme nerozhodol a zrejme z tejto skutočnosti vychádzal žalobca pri podaní žaloby v občianskom právnom konaní. Podanie žaloby na súde je uplatnením práva, preto v súvislosti s uvedeným je potrebné zvážiť v čom je zavinenie žalobcov na zastavenie konania. Či ide o také porušenie procesných predpisov, ktoré má za následok neodôvodnený vznik trov žalovaných. Medzitým došlo k ďalšej skutočnosti, ktorá môže ovplyvniť rozhodnutie o trovách, aj keď nastala po rozhodnutí súdu prvého stupňa, a to v tom, že rozsudok v trestnom konaní sa stal údajne právoplatným a podľa neho mal byť žalovaný v 2.rade spod obžaloby oslobodený. Za tohto stavu neostávalo potom odvolaciemu súdu nič iné, len zrušiť rozhodnutie o trovách konania vo vzťahu k obom žalovaným a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude úlohou súdu prvého stupňa predovšetkým zadovážiť rozhodnutie v trestnom konaní, potom skúmať skutočnosti rozhodujúce pre posúdenie, či je alebo nie je daný dôvod hodného zreteľa pre nepriznanie, prípadne zníženie trov podľa § 150 O.s.p. vo vzťahu k obom žalovaným, a to aj z hľadiska osobných aj majetkových pomerov všetkých účastníkov.

V novom rozhodnutí súd prvého stupňa podľa § 224 ods. 3 O.s.p. rozhodne aj o trovách odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.