KSKE 2 Co 41/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 41/2012

KS v Košiciach, dátum 27.06.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 41/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/41/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210227978 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210227978.1

Rozhodnutie Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Miroslava Sogu a sudcov JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Ota Jurča, v právnej veci žalobcov: G.. D. Y., N. G. Y., obidvaja bytom v U., G. X, žalobkyňa v 2.rade zast. žalobcom v 1.rade, proti Ž. Y. E. D. U., H..Z..A.., H. H. U., G. P. XX, IČO: XX XXXXXX, o náhradu škody, o odvolaní žalobcov proti rozsudku Okresného súdu Košice II. zo dňa 26.10.2011 č.k. 17C/170/2010-110 v spojení s opravným uznesením zo dňa 19.12.2011 č.k. 17C/170/2010-121 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v spojení s opravným uznesením.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobcovia sa návrhom domáhali, aby súd uložil žalovanému zaplatiť im 1.252,40 € s tým odôvodnením, že vlastníci bytov na ul. G. Č..X žiadali žalovaného - správcu domu o zabezpečenie odkúpenia pozemkov na LV č.XXXX, kat.úz. O., parc. č. 3462, 3463, 3464, 3473/2. Vlastníkom uvedených pozemkov bola spoločnosť Slovenský investičný holding, a.s., so sídlom v Bratislave, ktorá im navrhla odkúpiť pozemky po 10,-Sk za m2. Porušením povinnosti žalovaného tým, že pozemok neodkúpil, žalobcom vznikla škoda, ktorá spočíva aj v tom, za akú sumu poškodený získal nehnuteľnosť do svojho vlastníctva. Súčasná vlastníčka uvedených nehnuteľností ich získala na základe kúpnej zmluvy zo dňa 13.11.2007 od spol. Slovenský investičný holding, a.s. za cenu 10,-Sk za m2, ktoré však vlastníčka pozemkov M.. D. E. žalobcom v januári oznámila, že im predá podiely pozemkov pripadajúce na ich dva byty a cenu stanovila podľa vyhl. Ministerstva financií SR v Maximálnej cene po 800,-Sk za m2, t.j. pri dvoch bytoch za celkovú sumu 1.252,40 €. Keďže dvojizbovému bytu prináleží pozemok 13,855 m v hodnote 11.084,- Sk a priľahlý pozemok 7,484 m za sumu 5.987,-Sk a k 3-izbovému bytu 17,167 m = 13.734,-Sk a priľahlý pozemok 9,266 m, čo je 7.413,- Sk, spolu je t o 47,772 m, čo je 1.268,60 €, teda vlastníčka pozemkov pod obytným domom a priľahlých pozemkov by tieto pozemky predala za 1.252,40 €. Túto sumu žalobcovia považujú ako škodu vzniknutú podľa ust. § 420 Obč.zák., za ktorú zodpovedá žalovaný. Na pojednávaní dňa 25.5.2011 upresnili, že sa jedná o ušlý zisk, lebo keby žalovaný konal, ich majetok by sa zvýšil o 1.252€

Súd prvého stupňa preskúmavaným rozsudkom žalobu zamietol a žalovanému náhradu trov konania nepriznal. Opravným uznesením opravil zrejmé nesprávnosti v označení IČO a priezviska svedkyne.

Na základe vykonaného dokazovania mal za to, že žaloba nie je dôvodná. Vychádzal z toho, že žalovaný ako správca bytového domu zaslal domovej dôverníčke E.. X. informáciu o ponuke na predaj pozemkov pod obytným domom a to listom zo dňa 23.10.2006 prílohou, ktorou bola ponúkaná odpredaja pozemkov Slovenského investičného družstva zo dňa 11.10.2006. Dňa 30.10.2006 na schôdzi vlastníkov bytov

vyjadrili vlastníci svoj súhlas s odkúpením pozemkov. Uvedenej schôdze sa zúčastnil aj žalobca. Domová dôverníčka zaslala domovej správe vlastníkov bytov potvrdenie o záujme o kúpu pozemkov. Následne DSVB listom zo dňa 7.11.2007 zaslala Slovenskému investičnému družstvu v prílohe súhlasné stanovisko vlastníkov bytov v bytovom dome na odkúpenie pozemkov pred a pod obytným domom. Žalobca listom zo dňa 4.5.2006 požiadal BPMK, DSVB o zaslanie informácie o stave vyporiadania pozemkov pod bytovým domom. Listom zo dňa 12.5.2008 DSVB vyžiadala zo Slovenského investičného družstva informáciu o vyporiadaní pozemkov zapísaného na LV č. XXXX, keďže od zaslania súhlasného stanoviska vlastníkov bytov celého domu dňa 7.11.2006 nedostali informáciu o tom, v akom stave je vyporiadanie pozemkov pod domom na S.. G.. Z vyjadrenia žalovaného vyplynulo, že SID na uvedenú žiadosť už nereagovalo. Ďalej mal v konaní preukázané predovšetkým výpoveďou svedkyne E., že táto sa dlhodobo snažila o vyporiadanie pozemkov pod bytovým domom ako domová dôverníčka. V roku 2007 ju oslovil právnik Slovenského investičného družstva s ponukou na odpredaj pozemkov pod týmto bytovým domom s tým, aby zistila záujem vlastníkov. Keďže na niektorých bytoch bolo zriadené záložné právo v prospech banky, prípadne plomba a SID malo záujem predať pozemky len v celosti, právnik SID, keďže je domovou dôverníčkou asi 20 rokov ju oslovil opäť, či nemá záujem o odkúpenie týchto pozemkov za 10,- Sk za m2. Po tom, ako začala vybavovať odkúpenie pozemkov ju opäť oslovil právnik SID s tým, že predajú pozemky len v celku. Z uvedeného dôvodu následne E.. E. tieto pozemky v celku odkúpila.

Súd prvého stupňa po vykonanom dokazovaní má za to, že žalobcovia sa domáhajú náhrady škody, ktoré im však v čase podania žaloby nevznikla, pretože vlastníčke pozemkov neuhradili kúpnu cenu za odkúpenie podielu pozemku pripadajúceho na ich byty. Pokiaľ žalobcovia tvrdia, že táto škoda im vznikla porušením povinnosti žalovaného, má súd za to, že žalovaný nebol oprávnený za vlastníkov bytov uzatvárať kúpne zmluvy k predmetným pozemkom, nebol vlastníkmi bytov ani splnomocnený na jednanie s vlastníkom pozemkov. Medzi vlastníkmi bytov a žalovaným ako správcom nebola uzavretá žiadna dohoda v zmysle čl. 2 bod 3 Zmluvy o výkone správy a povinnosti zabezpečiť, resp. sprostredkovať odkúpenie pozemkov vlastníkmi bytov zo zmluvy o výkone správy žalovanému nevyplýva. Ani zo zápisu z domovej schôdze vlastníkov zo dňa 30.10.2006 nevyplýva, že by vlastníci bytov požiadali žalovaného ako správcu domu o zabezpečenie odkúpenia pozemkov pod bytovým domom. Zároveň súd prvého stupňa poukazuje na to, že je vecou vlastníkov pozemkov, s kým uzavrie kúpnu zmluvu ohľadom predmetu svojho vlastníctva.

Vzhľadom na tieto skutočnosti má súd za to, že žalobcovia nepreukázali existenciu takých skutočností, ktoré by im bránili vstúpiť do jednania priamo so SID a uzavrieť kúpnu zmluvu, prípadne takto mohla urobiť domová dôverníčka, ktorej bola ponuka SID žalovaným doručená tak ako to urobila E.. E.. Žalovanému po oboznámení tejto ponuky vlastníkom bytov nevznikla ďalej povinnosť realizovať úkony smerujúce k uzavretiu kúpnych zmlúv medzi vlastníkmi bytov a SID, pretože táto povinnosť mu nevyplýva ani zo zákona ani zo zmluvy o výkone správy. Prístup žalobcov k ich vlastnému majetku nemôže zakladať zodpovednosť žalovaného za prípadnú škodu, naviac preto, ak by im aj bola spôsobená, túto si zavinili sami svojou nečinnosťou.

Pokiaľ ide o vznesenú námietku premlčania zo strany žalovaného, táto nie je dôvodná, nakoľko žalobcovia sa v konaní domáhajú náhrady škody, ktorá im ešte ani nevznikla. Z týchto dôvodov súd rozhodol tak ako je vo výroku uvedené.

Proti tomuto rozsudku sa včas odvolali žalobcovia. Navrhli rozsudok súdu prvého stupňa zrušiť a vec mu vrátiť na ďalšie konanie. Namietali, že žalovaný nevedel ani po dokazovaní na súde preukázať odoslanie listu, ktorým sa písomne kontaktoval so Slovenským investičným družstvom a ktorým aj zaslal súhlas vlastníkov. Do 1.10.2010 im neoznámil, že sprostredkovanie odkúpenia mu neprináleží a že si to majú realizovať sami. Ďalej majú za to, že žalovaný ich od 30.10.2006 zavádzal tým, že sa správal ako realizátor sprostredkovania odpredaja pozemkov od SID pre vlastníkov bytov na základe zmluvy o správe. Tvrdia, že súd bezdôvodne uvádza, že žalovaný uvedenú povinnosť nemal, že to bolo povinnosťou vlastníkov bytov. Vlastníci bytov odkúpenie pozemkov a následné ich prerozdelenie podľa podielov jednotlivých plôch k celkovej obytnej ploche domu nemohli uskutočniť a zvládnuť. Majú za to, že súd mal povinnosť k príslušným pozemkom na základe zmluvy o správe domu, za ktorú dostala odmenu

v rámci jeho podnikateľskej činnosti. Správca neinformoval o možnosti odkúpenia pozemkov, ale o tom, či majú uvedené pozemky záujem odkúpiť. Pokiaľ bola žaloba zamietnutá, pretože škoda ešte nevznikla, poukázali na to, že na pojednávaní dňa 25.5.2011 spresnili žalobný petit o náhradu škody a ušlý zisk. V zápisnici uviedli, že vzhľadom na to, že nedošlo medzi nimi a žalovaným k dohode, majú za to, že došlo k porušeniu povinnosti žalovaného a oni prišli o ušlý zisk, keďže ich majetok by sa zvýšil o 1.252 €, pokiaľ by žalovaný konal. Majú za to, že súd zle posúdil podstatu náhrady a ušlého zisku. Tvrdia, že žalovaný nepreukázal, že škodu nezavinil podľa § 420 ods.3 Obč.zák., keďže medzi žalobcom a žalovaným bol zmluvný vzťah, na základe ktorého bola porušená právna povinnosť podľa zmluvy o výkone správy.

Žalovaný navrhol potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny. Poukázal na to, že žalovaný s vlastníkmi bytov a nebytových priestorov uzavrel zmluvu o výkone správy o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v platnom znení, pričom správca bol povinný v zmluve o výkone správy upraviť spôsob výkonu správy spoločných častí zariadení domu, príslušenstva a pozemku. Keďže pozemok, na ktorom bol postavený bytový dom nebol vo vlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov bytového domu, žalovaný nebol ani povinný ani oprávnený spravovať cudzí majetok. V prípade nadobudnutia vlastníctva k pozemku zo strany vlastníkov by táto povinnosť naňho prešla. Správca v zmluve o výkone správy nikdy nebol poverený, resp. splnomocnený realizovať dispozičné právo k majetku vlastníkov. Zmluvou o výkone správy bol poverený spravovať, t.j. zabezpečovať prevádzku, údržbu a opravu, udržiavanie bytového domu, viesť účet domu v banke, vymáhať škodu v mene vlastníkov, vykonávať iné činnosti, na ktorého ho vlastníci osobitne splnomocnia. Správca nesmie vykonávať činnosť nad rámec svojich oprávnení, ktoré mu vyplývajú zo zmluvy o výkone správy. Správca ako to potvrdili aj žalobcovia, oboznámil vlastníkov o možnosti odkúpenia pozemkov od spol. SID a teda si splnil svoju informačnú povinnosť. Rozhodnutie vlastníkov nebolo možné ovplyvniť a bolo len ich slobodným rozhodnutím, komu pozemky prevedú do vlastníctva, resp. aké dispozičné úkony zrealizuje so svojim vlastníctvom. Každý z vlastníkov mal vedomosť a možnosť pozemky odkúpiť a osloviť vlastníka pozemkov, nakoľko iniciatívu prevzala len vlastníčka bytového domu P. G. X N. XX E.. E., SID uzavrelo zmluvný vzťah s ňou.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) , rozsudok vyhlásil verejne v súlade s ust. § 156 ods.1 O.s.p., pričom verejné vyhlásenie rozsudku oznámil na úradnej tabuli súdu v súlade s ust. § 156 ods.3 O.s.p.

Odvolací súd po preskúmaní veci dospel k záveru, že rozsudok súdu prvého stupňa je vecne správny, a preto ho podľa ust. § 219 ods.1,2 O.s.p. potvrdil.

Správne, výstižné a presvedčivé sú aj dôvody tohto rozsudku, na ktoré v celom rozsahu poukazuje odvolací súd. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s právnym záverom súdu prvého stupňa, že žalobcom doposiaľ nevznikla žiadna škoda ani nemajú žiadny ušlý zisk, a preto správne súd prvého stupňa vo veci rozhodol, pokiaľ žalobu zamietol.

Správne je aj konštatácia súdu prvého stupňa, že žalovanému nevyplýva povinnosť zo zmluvy o výkone správy k takýmto úkonom, pričom k takémuto záveru nemožno dôjsť ani výkladom ust. tejto zmluvy. Za tejto situácie potom chýba základný predpoklad zodpovednosti za škodu a to porušenie právnej povinnosti.

Náhradu trov odvolacieho konania krajský súd účastníkom nepriznal, keďže žalovanému ako úspešnému účastníkovi žiadne preukázateľné trovy nevznikli a žalobcovia ako neúspešní s poukazom na ust. § 142 ods.1 O.s.p. nemajú právo na ich náhradu.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie.