KSKE 2 Co 46/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/46/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511213091 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511213091.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa P. Y., bývajúceho na Ž. Č.. XX v G., proti odporcovi F. T., v konaní o ochranu osobnosti, o odvolaní navrhovateľa proti uzneseniu Okresného súdu Košice- okolie, č.k. 16C 199/2011-12 zo dňa 13.12.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením odmietol podanie navrhovateľa zo 7.9.2011 a rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Rozhodnutie odôvodnil tým, že vzhľadom na nesprávnosť a neúplnosť podania navrhovateľa, ktoré bráni jeho vecnému vybaveniu súd podľa § 43 ods. 1 O.s.p. uznesením zo dňa 14.10.2011 vyzval navrhovateľa na opravu a doplnenie s príslušným zákonným poučením, na čo bola navrhovateľovi poskytnutá 10-dňová lehota pod následkom odmietnutia podania v prípade márneho uplynutia lehoty. Uznesenie bolo doručené navrhovateľovi 8.11.2011 a navrhovateľ dňa 14.11.2011 zaslal súdu doplnenie návrhu na začatie konania, v ktorom však vady návrhu špecifikované vo výrokovej časti uznesenia z č.l. 8 neopravil. Nedostatky návrhu spočívajú v tom, že podanie je neúplné v časti označenia účastníkov a v časti petitu, t.j. ako má súd vo veci rozhodnúť, keďže nie je uvedená presná výška náhrady, ktorej sa navrhovateľ domáha titulom náhrady nemajetkovej ujmy. Potom citoval ustanovenia § 42 ods. 3 O.s.p., § 79 ods. 1 O.s.p. a § 43 ods. 2 O.s.p. a v súlade s týmito zákonnými ustanoveniami podanie navrhovateľa zo dňa 7.9.2011 odmietol. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie navrhovateľ. V odvolaní uviedol, že nepodal žiadosť na začatie konania na ochranu osobnosti, ale na začatie konania v zmysle trestného zákona § 326 ods. 2 písm. c/ v súbehu s § 346 ods. 1 a zák. č. 211/2000 Z.z. a § 16 ods. 1 a 6. V ďalšej časti odôvodnenia odvolania však uviedol, že podľa § 13 ods. 3 Obč. zákonníka výšku náhrady podľa odseku 2 určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej ujmy. Preto rozhodnutie nechal na súd. Nedoplnil údaje, a to bydlisko odporcu, ani údaj o štátnom občianstve.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal napadnuté uznesenie a konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že neboli dôvody ani pre zrušenie, ani pre zmenu uznesenia.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a na doplnenie len dodáva, že aj z odvolania navrhovateľa vyplýva zmätočnosť jeho podania, pretože tvrdí, že sa domáha začatia konania v zmysle trestného zákona a že nepodal žiadosť na začatie konania na ochranu osobnosti, ale v ďalšom odseku pod bodom 3 tvrdí, že výšku náhrady podľa odseku 2 § 13 OZ určí súd s prihliadnutím na závažnosť vzniknutej škody. Preto skutočne súd prvého stupňa správne usúdil, že z návrhu nie je zrejmé, čoho sa navrhovateľ domáha. Nie je doplnené bydlisko odporcu, čo navrhovateľ mohol zistiť prostredníctvom nadriadeného odporcu, pokiaľ tvrdí, že je zamestnancom OO PZ Kysak a náležitosť bydliska štátneho občianstva je povinnou súčasťou návrhu podľa § 79 ods. 1 O.s.p., preto odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil napadnuté uznesenia ako vecne správne.

Odvolateľ v odvolacom konaní nebol úspešný, preto odvolací súd podľa § 224 ods. 1 v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. rozhodol, že náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.