KSKE 2 Co 48/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 48/2011

KS v Košiciach, dátum 19.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 48/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/48/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011899137 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011899137.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa W. X., bývajúceho v S. Z., zastúpeného JUDr. Kristínou Piovarčiovou, advokátkou AK so sídlom v Košiciach na Štúrovej 20, proti odporkyni X. D., rodenej P., bývajúcej na X. Č.. XXXX/X W. Z., za účasti vedľajšieho účastníka na strane odporkyne Allianz - Slovenská poisťovňa a.s. pobočka Košice, Štúrova 7, o náhradu škody z ublíženia na zdraví, o odvolaní vedľajšieho účastníka proti rozsudku Okresného súdu Košice I č.k. 16C/221/2003-174 zo dňa 14.10.2009 takto

r o z h o d o l :

V r a c i a vec súdu prvého stupňa.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa v časti konanie zastavil a v časti rozhodol tak, že odporkyňa je povinná zaplatiť navrhovateľovi úrok z omeškania vo výške 17,6 % ročne zo sumy 51,34 € od 30.10.2003 do 10.6.2008. V prevyšujúcej časti návrh zamietol a rozhodol, že o trovách konania rozhodne samostatným uznesením po právoplatnosti rozsudku.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie vedľajší účastník na strane odporkyne. V odvolaní namietal nesprávne vyčíslený úrok z omeškania od 30.10.2003, pretože tento podľa odvolateľa činil 12,5 %, čo predstavovalo k uvedenému dňu dvojnásobok diskontnej sadzby a nie 17,6 % ročne ako to určil súd prvého stupňa. Okrem toho namietal, že je v konaní nesprávne označený, pretože v priebehu konania došlo k zmene označenia vedľajšieho účastníka a práva a povinnosti vzniknuté zo zákonného poistenia prešli na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov, Trnavská cesta 82, Bratislava, ktorá je v týchto prípadoch zastúpená Allianz - Slovenskou poisťovňou a.s. so sídlom, Dostojevského rad č. 4 v Bratislave. V tomto odvolaní navrhli zároveň opravu prvostupňového rozhodnutia.

Podľa odvolacieho súdu je v prvom rade potrebné opraviť záhlavie rozsudku tak, aby bol správne označený vedľajší účastník, ktorý bude plniť za odporkyňu. Za účelom vykonania opravy vracia vec súdu prvého stupňa.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.