KSKE 2 Co 57/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 57/2012

KS v Košiciach, dátum 11.06.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 57/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/57/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811205281 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811205281.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci navrhovateliek: 1) F. Z., G. S. Č.. XXX, X) O. H., G. S. Č.. XXX o vylúčenie veci z exekúcie, o odvolaní navrhovateľky v 1.rade proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, č.k. 9C/95/2011-43 z 19.1.2012 takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a odvolanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením navrhovateľke v 2.rade O. H. ustanovil opatrovníka v osobe D. H. v súlade s § 29 ods. 2 O.s.p. z dôvodu, že pobyt navrhovateľky v 2.rade nie je známy.

Proti uzneseniu podala odvolanie navrhovateľka v 1.rade, F. Z., podľa obsahu navrhla zmeniť napadnuté uznesenie tak, aby D. H. nebol ustanovený za opatrovníka navrhovateľke v 2.rade O. H.. Uviedla, že správcom celého majetku na základe rozsudku OS Michalovce je F.. O. S., preto pokiaľ tento rozsudok nie je zrušený, treba ho rešpektovať. Poukázala na to, že ustanovený opatrovník nemá k prejednávanej veci pomer, nie je účastníkom konania, ani vlastníkom majetku, nemá právnické vzdelanie, ani správca majetku mu neudelil procesnú plnú moc.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods. 1, 3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) a zistil, že navrhovateľke v 1.rade nie je oprávnená podať odvolanie proti tomuto uzneseniu.

Podľa § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané niekým, kto na odvolanie nie je oprávnený.

Tým, kto nie je oprávnený na podanie odvolania je aj účastník, ktorému nebola v napadnutom rozhodnutí uložená žiadna povinnosť, respektíve výrok rozhodnutia sa nedotýka jeho práv.

V tomto prípade rozhodnutím bol navrhovateľke v 2.rade ustanovený opatrovník. Je teda zrejmé, že napadnutým uznesením navrhovateľke v 1.rade nebola uložená žiadna povinnosť a neutrpela žiadnu ujmu na svojich právach. Z tohto dôvodu nie je oprávnená podať ani odvolanie proti uzneseniu súdu prvého stupňa, ktorým bolo rozhodované o ustanovení opatrovníka navrhovateľke v 2.rade.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného odvolací súd v súlade s cit. § 218 ods. 1 písm. b) O.s.p. odvolanie navrhovateľky v 1.rade odmietol ako odvolanie, podané neoprávnenou osobou.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho odvolanie nie je prípustné.