KSKE 2 Co 60/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/60/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7710214894 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7710214894.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcu: A. F. Y., X V. M. W., E. X, Í., zast. J.. E. T., Advokátska kancelária Bratislava, C.. Š. XX, S.: XX XXX XXX, proti žalovaným 1./ I. K., V.. XX.X.XXXX, V. P. R., C. XXX/XXX, X./. T. K., V.. XX.X.XXXX, V. P. T. Č.. X, t.č. obaja na neznámom mieste, zast. opatrovníkom J.. R. S., pracovníkom Okresného súdu Trebišov, o 701,86 € s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Michalovce č.k. 12C/73/2011-49 z 13.10.2011 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok vo výroku o zamietnutí žaloby v prevyšujúcej časti a vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zaviazal žalovaných v 1. a 2.rade zaplatiť spoločne a nerozdielne žalobcovi 179 € do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia. V prevyšujúcej časti žalobu zamietol a žalovaným v 1. a 2. rade náhradu trov konania nepriznal.

Pri rozhodovaní vychádzal zo zistenia, že právna predchodkyňa žalovaných D. K. 13.4.2006 požiadala žalobcu o poskytnutie úveru vo výške 829,85 € (25.000,-Sk) predpokladanou mesačnou splátkou 53,51 € (1.612,-Sk) , poplatkom za poskytnutie úveru vo výške 12,5% na opravu strechy. Dňa 2.5.2006 žalobca písomne oznámil schválenie žiadosti o úver s tým, že financovaná čiastka, ktorá sa bude splácať pozostáva zo sumy 957,26 € (28.838,46 Sk) pozostávajúcej zo schválenej výšky úveru, poplatku za poskytnutie úveru a poplatku za poistenie. Dňa 4.7.2008 D. K., ktorej úver bol poskytnutý, zomrela. Dedičmi na základe osvedčenia o dedičstve sa stali žalovaní v 1. a 2.rade, čistá hodnota dedičstva predstavovala čiastku 7.391,99 € (222.691,-Sk) , pričom žalovaní dedili v rovnakom pomere.

Vychádzajúc z § 4 ods.1, 2 zák. č. 258/2001 Z.z., § 43 ods.1 OZ, § 43c ods.1 OZ, § 44 ods.2 OZ, s prihliadnutím na vykonané dokazovanie, súd prvého stupňa dospel k záveru, že v danom prípade nedošlo k uzavretiu zmluvy o úvere, pretože odpoveď žalobcu na uzavretie úverovej zmluvy obsahuje ďalšie zmeny, ktoré podstatným spôsobom ovplyvnili požadovanú výšku úveru zo strany D. K., takže z listu žalobcu z 2.5.2006 nemožno vyvodiť, že je písomným prijatím návrhu na uzavretie zmluvy o úvere. Požadované plnenie zo strany žalobcu na zaplatenie poplatku za poskytnutie úveru, poplatku za poistenie, úrok a iné poplatky stanovené v cenníku požadoval za nedôvodné. Poukazujúc na ust. § 451 ods.2 a § 457 O.s.p. (správne OZ) , z ktorých vyplýva, že pri neplatnej zmluve je každý z účastníkov povinný vrátiť druhému, čo podľa nej dostal, mal za to, že žalobcovi prináleží nevrátená časť z čiastky 829,85 € (25.000,-Sk) , ktorú na základe žiadosti žalobca poskytol. Keďže právna predchodkyňa žalovaných uhradila čiastku 650,85 €, jej právni nástupcovia majú povinnosť zaplatiť čiastku 179 € (829,85 € - 650,85 €) . Z uvedených dôvodov žalobe čiastočne vyhovel a nárok v prevyšujúcej časti zamietol.

Vzhľadom k tomu, že neúspech žalobcu prevýšil úspech vo veci a žalovaní trovy konania priznať nepožadovali, s poukazom na ust. § 151 ods.1 O.s.p. náhradu trov konania im nepriznal.

Rozsudok v jeho zamietavej časti napadol včas podaným odvolaním žalobca. Navrhol zmeniť rozsudok súdu prvého stupňa a žalobe v celom rozsahu vyhovieť. Rozhodnutie súdu prvého stupňa považoval za nesprávne z dôvodu, že vychádza z neúplného a nesprávneho zistenia skutkového stavu a nesprávneho právneho posúdenia veci. Bol toho názoru, že poručiteľ svojim podpisom na žiadosti o úver 13.4.2006 potvrdil, že táto žiadosť tvorí, spolu s jej schválením následne vydaným spoločnosťou Citibank (Slovakia) a.s. vo forme poručiteľovi adresovaného listu, úverovú zmluvu ako je definovaná vo všeobecných podmienkach poskytovania úverov pre fyzické osoby a zaviazal sa dodržiavať jej podmienky. Zdôraznil, že po preverení platobnej schopnosti poručiteľa, t.j. po splnení podmienok potrebných na poskytnutie úveru súhlasil s uzatvorením zmluvy o úvere, na znak čoho zaslal pôvodnému žalovanému oznámenie o schválení úveru zo dňa 2.5.2006, v ktorom v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch, podmienok, cenníka poplatkov a žiadosti o úver žalovaného, špecifikoval výšku poskytnutého úveru poplatku za poskytnutie úveru, poplatku za požadované poistenie, výšku úrokov, číslo účtu, variabilný symbol. Záver súdu prvého stupňa o tom, že odmietnutie návrhu na uzavretie zmluvy z jeho strany spočívalo v tom, že v oznámení o schválení úveru z 2.5.2006 uviedol zmeny, ktoré žiadosť o úver neobsahovala, nepovažoval za správny, poukazujúc na to, že nie je mu známe, na základe čoho došiel súd prvého stupňa k tomuto záveru a že z jeho prejavu nevyplývala vôľa neprijať návrh poručiteľa, ale ho odmietnuť a predložiť nový návrh. Odôvodnenie rozhodnutia súdu prvého stupňa v tejto časti považoval za nedostatočné. Zdôraznil, že poručiteľ vo svojej žiadosti uviedol, že žiada o poskytnutie úveru vo výške 829,85 € (25.000,-Sk) , ďalej uviedol výšku mesačnej splátky vo výške 53,51 € (1.612,-Sk) , v kolónke poplatok za poskytnutie úveru bola uvedená suma 12,5%, čo predstavuje čiastku 103,73 € (3.125,-Sk) , ktorá je uvedená aj v oznámení z 2.5.2006, v kolónke typ úveru bol zaškrtnutý typ C , v podmienkach pod typom C uvedená úroková sadzba vo výške 29,99%, ktorá je takisto uvedená aj v oznámení z 2.5.2006, pričom spôsob výpočtu poistného bol uvedený v podmienkach a v oznámení bola uvedená aj jeho výška. Je teda zrejmé, že v oznámení z 2.5.2006 potvrdil poručiteľovi to, čo vo svojej žiadosti poručiteľ žiadal, teda nejednalo sa o žiadny protinávrh, a išlo iba o akceptáciu poručiteľovej žiadosti. Z uvedeného dôvodu súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil, pokiaľ uzavrel, že zmluva medzi ním a poručiteľom (právnym predchodcom žalovaných) uzavretá nebola. V tejto súvislosti poukazoval na rozhodnutia iných súdov. Nesúhlasil s tvrdením súdu prvého stupňa, že podmienky, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o úvere, sú nečitateľné, pretože podmienky museli byť čitateľné aj súdu prvého stupňa, keďže tvorili a aj tvoria prílohu súčasť žaloby s návrhom na vydanie platobného rozkazu.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods.1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a rozsudok súdu prvého stupňa v napadnutej zamietavej časti a vo výroku o trovách konania podľa § 221 ods.1 písm.h/ ods.2 O.s.p. zrušil a v rozsahu zrušenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Žalobca v odvolaní uvádzal odvolacie dôvody podľa § 205 ods.2 písm.c/, d/, f/ O.s.p. Z obsahu odvolania však vyplýva, že svoje odvolanie odôvodňuje odvolacími dôvodmi podľa § 205 ods.2 písm.d/, f/ O.s.p., t.j. že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádzal z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. d/ O.s.p. je v súdnej praxi vykladaný tak, že sa týka chyby v zisťovaní skutkového stavu veci súdom prvého stupňa spočívajúcej v tom, že skutkové zistenie, ktoré bolo podkladom pre jeho rozhodnutie je nesprávne v tom zmysle, že nemá oporu vo vykonanom dokazovaní. Skutkové zistenie nezodpovedá vykonaným dôkazom, ak výsledok hodnotenia dôkazov nie je v súlade s § 132 O.s.p., a to vzhľadom na to, že buď vzal do úvahy skutočností, ktoré z vykonaných dôkazov alebo prednesov účastníkov nevyplynuli a ani inak nevyšli počas konania najavo, alebo opomenul rozhodujúce skutočnosti, ktoré boli vykonanými dôkazmi preukázané, alebo vyšli počas konania najavo. Nesprávne sú i také skutkové zistenia, ktoré založil na chybnom hodnotení dôkazov.

Nesprávnym právnym posúdením veci je omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav (skutkové zistenie) . O mylnú aplikácii právnych predpisov ide, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal

správne použiť, alebo aplikoval správny právny predpis, ale nesprávne ho vyložil, prípadne ho na daný skutkový stav inak nesprávne aplikoval.

Z hľadiska uplatnených odvolací dôvodov, odvolanie žalobcu je potrebné považovať za dôvodne podané.

Podľa § 43a ods.1 OZ platného a účinného v čase uzatvárania zmluvy, prejav vôle smerujúcich k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám, je návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len návrh ) , ak je dostatočne určitý a vyplýva z nej vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia.

Podľa § 43c ods.1 OZ, včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh určený alebo iné jej včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu.

Včasné vyhlásenie je jednostranný, adresný právny úkon adresáta návrhu, ktorým akceptuje návrh v celom jeho rozsahu (obsahu) a tým prejavuje súhlas s uzavretím zmluvy.

Podľa § 44 ods.2 OZ, prijatie návrhu, ktoré obsahu dodatky, výhrady, obmedzenia alebo iné zmeny, je odmietnutím návrhu a považuje sa za nový návrh. Prijatím návrhu je však odpoveď, ktorá vymedzuje obsah navrhovanej zmluvy inými slovami, ak z odpovede nevyplýva zmena obsahu navrhovanej zmluvy.

Keďže je nemysliteľné, aby sa návrh prijímal odpoveďou adresáta návrhu, v ktorej použije tie isté slová alebo rovnaké výrazové prostriedky, zákon ustanovuje, že napriek iným výrazovým prostriedkom je prijatím návrhu aj odpoveď, ktorá vymedzuje obsah navrhovanej zmluvy inými slovami bez toho, aby sa dotkla obsahu návrhu.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je zrejmé, že podstatným pre posúdenie, či v danom prípade došlo alebo nedošlo k uzavretiu zmluvy o úvere, bolo posúdenie, či odpoveď žalobcu na návrh na uzavretie zmluvy podpísaný právnou predchodkyňou žalovaných, spĺňal podmienky cit. § 44 ods.2 OZ.

Z obsahu spisu vyplýva, že v žiadosti o úver je uvedená žiadosť o poskytnutie úveru vo výške 829,85 € (25.000,-Sk) požadovaná doba splácania je 24 mesiacov, predpokladaná mesačná splátka bola vyčíslená na 53,51 € (1.612,-Sk) , typ úveru bol vyznačený C , poplatok za poskytnutie úveru bol vyčíslený na 12,5% s tým, že požaduje základný balík poistenia. Z písomného podania žalobcu z 2.5.2006 vyplýva, že schválil žiadosť právnej predchodkyne žalovaných o úver vo výške 829,85 € (25.000,-Sk) s tým, že financovaná čiastka, ktorá sa bude splácať je 957,26 € (28.838,46 Sk) , ktorá suma sa skladá zo schválenej výšky úveru, t.j. 829,85 €, poplatku za poskytnutie úveru vo výške 103,73 € (3.125,-Sk) a poplatku za poistenie vo výške 23,68 € (713,46 Sk) a z tejto čiastky mala právna predchodkyňa povinnosť zaplatiť úroky vo výške 29,99% ročne a iné poplatky aktuálne stanovené v platnom cenníku.

Vychádzajúc z vyššie uvedeného je zrejmé, že oznámenie žalobcu adresované právnej predchodkyni žalovaných nemožno považovať za nový návrh, pretože obsahuje iba špecifikáciu tých čiastok, ktoré boli uvedené v žiadosti o úver, vrátane poplatkov vyplývajúcich zo všeobecných podmienok poskytovania úverov pre fyzické osoby Citibank (Slovakia) a.s. Porovnaním údajov zo žiadosti o poskytnutie úveru, všeobecných podmienok s listom z 2.5.2006 je zrejmé, že žalobca v liste z 2.5.2006 akceptoval doručený návrh na uzavretie zmluvy o poskytnutie úveru a vo svojej odpovedi iba špecifikoval tie platby, ktoré v návrhu neboli presne špecifikované, resp. boli uvedené vo všeobecných podmienkach poskytovania úveru pre fyzické osoby Citibank (Slovakia) , a.s.

Za takýchto okolností záver súdu prvého stupňa o tom, že odpoveď žalobcu na žiadosť právnej predchodkyne žalovaných o poskytnutie úveru nie je prijatím návrhu, ale novým návrhom, nie je správny.

Súd prvého stupňa totiž dospel k nesprávnym skutkovým zisteniam, pretože jeho výsledok hodnotenia dôkazov nezodpovedá ust. § 132 až § 135 OZ a v dôsledku toho sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, pretože síce použil správny právny predpis, ale na daný skutkový stav ho nesprávne aplikoval.

Z uvedených dôvodov odvolací súd zrušil rozsudok v jeho napadnutej zamietavej časti a vo výroku o trovách konania a v rozsahu zrušenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Po vrátení veci bude povinnosťou súdu prvého stupňa posúdiť dôvodnosť uplatneného návrhu, pričom je povinný posudzovať, či právny úkon uzavretý medzi účastníkmi je platný pri zohľadnení právnej úpravy týkajúcej sa spotrebiteľských zmlúv a podľa výsledku opätovne rozhodnúť.

V novom rozhodnutí súd prvého stupňa rozhodne aj o trovách tohto odvolacieho konania (§ 224 ods.3 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.