KSKE 2 Co 67/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 67/2012

KS v Košiciach, dátum 23.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 67/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/67/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7511202463 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7511202463.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu H. O., L. Y. R. Č.. X, zastúpeného JUDr. Mikulášom Buzgóm, advokátom, AK so sídlom na Štúrovej č. 20 v Košiciach, proti žalovanej H. C., L. Y. Ž. Č.. XXX, zastúpenej JUDr. Michalom Treščákom, advokátom so sídlom na ul. Slovenskej Jednoty č. 8 v Košiciach, v konaní o zaplatenie 23.113,- Sk s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice-okolie č.k. 17C/26/2011-50 zo dňa 16.januára 2012 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách konania.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil a rozhodol, že žalobca je povinný zaplatiť žalovanej trovy konania v sume 138,21 € na č. účtu XXXXXXXXXX/XXXX do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa domáhal žalobou zaplatenia sumy 23.113 € s prísl., ale dňa 16.1.2012 oznámil súdu, že žalobu berie v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť. Žiadal nepriznať účastníkom náhradu trov konania. Žalovaná sa osobne zúčastnila pojednávania 16.1.2012 aj so svojím právnym zástupcom a titulom trov právneho zastúpenia uplatnila náhradu za tri úkony právnej služby, teda prípravu zastúpenia, vyjadrenie k žalobe a účasť na pojednávaní bez prejednávania veci v 1/4 hodnoty úkonu, spolu s paušálom 2x 7,41 € a 1 x 7,63 €, potom jej trovy predstavovali 138,21 €, ktoré súd priznal žalovanej podľa § 146 ods. 2 O.s.p., keď vychádzal z toho, že zastavenie konania v dôsledku späťvzatia žaloby zavinil žalobca, preto zodpovedá za trovy, ktoré žalovanej v tomto konaní vznikli.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca, a to proti výroku o trovách konania. Žiadal v tejto časti zmeniť uznesenie a náhradu trov konania účastníkom nepriznať. V dôvodoch odvolania poukázal na to, že žalobca do doby, kým nepoznal procesný postoj žalovanej o premlčaní, dôvodne uplatňoval svoj nárok, lebo tento nezanikol, preto nepovažuje za správne, že súd považoval správanie žalobcu za také, ktoré zavinilo zastavenie konania, pretože uplatňoval jemu dôvodne patriaci nárok.

Žalovaná navrhla potvrdiť napadnuté uznesenie ako vecne správne. Poukázala na to, že ak došlo k zastaveniu konania na základe späťvzatia žaloby, rozhoduje súd podľa § 146 ods. 2 O.s.p. o trovách konania tak, že žalobcu zaviaže k náhrade trov konania žalovanému. Z odvolania žalobcu nevyplýva z akého dôvodu by malo byť o trovách rozhodnuté v rozpore s týmto ustanovením a právnou praxou. Uplatnila náhradu trov odvolacieho konania vo výške 59,08 €.

Odvolací súd poľa § 212 ods. 1, 3 v spojení s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal uznesenie v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách prvostupňového konania a zistil, že neboli dôvody ani pre zmenu ani pre zrušenie uznesenia v tejto časti.

Predmetom odvolacieho konania je preskúmanie rozhodnutia o priznaní trov konania, ktoré bolo zastavené v dôsledku späťvzatia žaloby.

Podľa § 146 ods. 2 O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že sa konanie muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Zo späťvzatia žaloby, ktoré bolo doručené súdu 16.1.2012, teda v deň pojednávania, odvolací súd zistil, že žalobca vo veci berie návrh na začatie konania späť, žiada konanie zastaviť a nepriznať účastníkom náhradu trov konania. Z tohto späťvzatia teda nie je zrejmý dôvod, pre ktorý došlo k späťvzatiu návrhu. Z priebehu celého konania nevyplýva, že by k späťvzatiu žaloby došlo pre správanie sa žalovanej, preto súd prvého stupňa správne pri rozhodnutí o trovách konania vychádzal z ust. § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p., pretože konanie nebolo zastavená pre správanie sa žalovanej. Z uvedených dôvodov odvolací súd podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách prvostupňového konania.

Odvolací súd ešte dodáva, že z odvolania žalobcu vyplýva, že k späťvzatiu žaloby došlo zrejme z dôvodu, že žalovaná namietala premlčanie nároku. Premlčanie nároku nie je možné považovať za zavinenie žalovanej, v dôsledku ktorého muselo dôjsť k späťvzatiu žaloby.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol tak, že ich náhradu účastníkom nepriznal, keď vychádzal z ust. § 150 ods. 1 O.s.p. a zohľadnil tú skutočnosť, že žalobca bol v konaní oslobodený od súdnych poplatkov.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.