KSKE 2 Co 80/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 80/2012

KS v Košiciach, dátum 22.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 80/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/80/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711214705 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711214705.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci D. H. N., N..V..Q.., F.: XX XXX XXX, Ú. X, G., zast. Y. H., N..V..Q.., F.: XX XXX XXX, Ú. X, G., proti žalovanému I. Š., bývajúcemu S., J. XXXX/X, za účasti vedľajšieho účastníka: L. J. Q. Q. N. - E., IČO: XX XXX XXX, I.Ž. XX, K., zast. JUDr. M. S., advokátom, Advokátska kancelária J.. N. X, N., o 182,13 € s prísl., o odvolaní vedľajšieho účastníka proti uzneseniu Okresného súdu Michalovce zo dňa 31.1.2012, č.k. 8Ro/225/2011-40 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách prvostupňového konania tak, že ukladá žalobcovi zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov prvostupňového konania vo výške 30,79 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

Žalobca je povinný zaplatiť vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov odvolacieho konania 20,10 € do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa preskúmavaným uznesením zrušil platobný rozkaz Okresného súdu Michalovce č.k. 8Ro/225/2011-25 zo dňa 30.11.2011, konanie zastavil a vyslovil, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania. Uložil vrátenie súdneho poplatku žalobcovi v sume 9,87 €.

Súd prvého stupňa rozhodnutie zdôvodnil ust. § 96 ods.1 zák.č. 99/1963 Zb., pričom vychádzal z toho, že žalobca sa domáhal zaplatenia 182,13 € z titulu nezaplatených platieb za poskytnuté služby, pričom Okresný súd Michalovce vo veci vydal platobný rozkaz č.k. 8Ro/225/2011-25 dňa 30.11.2011. Podaním zo dňa 20.12.2011 žalobca oznámil, že svoj návrh na začatie konania berie späť v celom rozsahu a žiada konanie zastaviť.

Súd prvého stupňa poukázal na ust. § 174 ods.5 O.s.p., podľa ktorého ak žalobca vezme späť návrh v celom rozsahu po vydaní platobného rozkazu v lehote podľa § 172 ods.1, platobný rozkaz zruší a konanie zastaví súd, ktorý ho vydal. Keďže žalobca vzal späť návrh po vydaní platobného rozkazu a v zákonnej lehote vzal návrh späť, preto súd platobný rozkaz zrušil a konanie zastavil. O trovách konania rozhodol s poukazom na ust. § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p. O vrátení súdneho poplatku rozhodol podľa § 11 ods.3, 4 zák.č. 71/1992 Zb. Keďže žalobca zaplatil za návrh súdny poplatok vo výške 16,50 €, súd po krátení rozhodol o vrátení časti súdneho poplatku vo výške 9,87 €, keďže zaplatený súdny poplatok sa vracia krátený o 1%, najmenej o 6,63 €.

Proti tomuto uzneseniu a to iba proti výroku o trovách prvostupňového konania sa včas odvolal vedľajší účastník. Má za to, že z písomného späťvzatia návrhu na začatie konania, ktoré učinil žalobca nevyplýva, z akého dôvodu vzal svoj návrh späť, a preto podstatným pre posúdenie veci, či je nárok uplatnený opodstatnene alebo nie je to, že nárok nebol uplatnený dôvodne, keďže dôvodom späťvzatia bolo

premlčanie nároku. Vzhľadom k tomu má odvolateľ za to, že žalobca z procesného z hľadiska zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, mal súd preto priznať vedľajšiemu účastníkovi trovy prvostupňového konania. Uplatnil náhradu trov prvostupňového konania, vychádzajúc z hodnoty veci 182,13 € - odmena za jeden úkon právnej služby je 18,26 €, režijný paušál za rok 2011 je 7,41 € a režijný paušál za rok 2012 je 7,63 €. Vedľajší účastník uplatnil odmenu za tieto úkony:

-prevzatie a príprava zastupovania 18,26 €,

-režijný paušál 7,41 €,

-odpor zo dňa 30.12.2011 - 18,26 €,

-režijný paušál 7,41 €,

a uplatnil aj trovy odvolacieho konania a to vo výške 1/2-ice odmenu za úkon - písomné odvolanie 9,13 €, režijný paušál 7,63 € a 20% DPH.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa v jeho napadnutej časti, t.j. vo výroku o trovách prvostupňového konania a dospel k záveru, že odvolanie vedľajšieho účastníka je čiastočne dôvodné.

Z obsahu spisu skutočne vyplýva, že súd prvého stupňa pri rozhodovaní o trovách prvostupňového súdu nesprávne vychádzal z ust. § 146 ods.1 písm.c/ O.s.p., keďže správne mal vychádzať z ust. § 146 ods.2 veta prvá O.s.p. Keďže žalobca podal návrh, ktorý neskôr vzal späť, pričom dôvod späťvzatia neuvádza je zrejmé, že toto späťvzatie nezavinil žalovaný ani vedľajší účastník na strane žalovaného s poukazom na ust. § 146 ods.2 veta prvá O.s.p. má žalobca a aj vedľajší účastník na jeho strane právo na náhradu trov konania.

Odvolací súd je toho názoru, že účelne vynaložené trovy v priebehu konania na súde prvého stupňa je jeden úkon vedľajšieho účastníka a to príprava a prevzatie zastúpenia, ktoré bolo vykonané dňa 1.10.2011, kedy je vedľajším účastníkom advokátovi podpísaná plná moc. V súvislosti s tým advokát vedľajšieho účastníka oznámil, že vstupuje do konania a žiada aj priznať náhradu trov konania.

Za tento úkon patrí zástupcovi vedľajšieho účastníka odmena vo výške 18,26 € a režijný paušál vo výške 7,41 € spolu 25,67 €. K tomu je potrebné pripočítať 5,12 € DPH, spolu trovy prvostupňového konania 30,79 €. Odvolací súd nepriznal vedľajším účastníkom uplatnenú náhradu trov vyčíslenú advokátom za podanie odporu proti platobnému rozkazu, ktorý úkon bol vykonaný dňa 30.12.2011, pretože žalobca doručil späťvzatie návrhu na začatie konania súdu prvého stupňa dňa 23.12.2011. Vedľajší účastník svoj odpor proti platobnému rozkazu doručil súdu dňa 3.1.2012. Vzhľadom k tomu odvolací súd tento úkon vedľajšieho účastníka nepovažuje za účelne vynaložený, a preto náhradu trov prvostupňového konania za tento úkon vedľajšiemu účastníkovi nepriznal.

Z týchto dôvodov odvolací súd uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmenil podľa § 220 O.s.p. a priznal vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov prvostupňového konania vo výške 30,79 €.

O trovách odvolacieho konania rozhodol krajský súd s poukazom na ust. § 142 ods.1 O.s.p., a preto priznal vedľajšiemu účastníkovi ako úspešnému v odvolacom konaní náhradu trov odvolacieho konania za jeden úkon a to vo výške 1/2-ice, spolu odmena 16,76 € a DPH 3,34 €, spolu 20,10 €.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods.9 tretia veta zák.č.757/04 Z.z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.