KSKE 2 Co 86/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 86/2011

KS v Košiciach, dátum 30.05.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 86/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/86/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7508215039 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7508215039.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Ota Jurča a členov senátu JUDr. Viery Bodnárovej a JUDr. Miroslava Sogu v právnej veci navrhovateľa SKP k.s., Lazovná 64, Banská Bystrica, IČO: 44 915 691, správca konkurznej podstaty úpadcu KFZ Sys, s.r.o. v konkurze, Košútska 1342, Sládkovičovo, IČO: 36 814 148, zast. JUDr. Pavlom Konečným, advokátom so sídlom na Hurbanovej č. 14A v Banskej Bystrici, proti odporcovi I. K., bývajúcemu v T. C. Č.. XX, zast. advokátkou JUDr. Janou Vargovou so sídlom na Žižkovej č. 6 v Košiciach, o zaplatenie zmluvnej pokuty, o odvolaní navrhovateľa proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie, č.k. 15C 13/2009-78 zo dňa 1. decembra 2010, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Zaväzuje navrhovateľa zaplatiť odporcovi náhradu trov odvolacieho konania sume 24,01 € do 5 dní od právoplatnosti tohto rozsudku advokátovi odporcu.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa návrh na plnenie zo zmluvnej pokuty 0,1% denne zo sumy 19,92 € zamietol, zmluvnú podmienku uvedenú v článku 1 bod 4 všeobecných obchodných podmienok o povinnosti kupujúceho zaplatiť predávajúcemu pokutu pri omeškaní s úhradou splátky kúpnej ceny vo výške 0,1% z dlžnej sumy za každý deň omeškania uvedenú v kúpnej zmluve zo dňa 1.12.1999, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy o kúpe na splátky uzavretej medzi predchodcom navrhovateľa a odporkyňou, považoval za neprijateľnú. Navrhovateľa zaviazal zaplatiť právnemu zástupcovi odporcu JUDr. Jane Vargovej trovy konania vo výške 87,41 € do troch dní od právoplatnosti rozsudku. Rozsudok odôvodnil tým, že spoločnosť Drukos ako predávajúci uzavrel s odporcom kúpnu zmluvu č. 7109179132 na predaj tovaru, ktorý sa odporca zaviazal pri 30% akontácii zaplatiť v mesačných splátkach vo výške 600 € mesačne. Zmluva bola uzavretá 1.12.1999 a podpísali ju obaja účastníci. Na druhej strane tejto listiny sa drobnými písmenami nachádzajú všeobecné obchodné podmienky kúpnej zmluvy. V priebehu roku 2006-2010 došlo k postúpeniu tejto pohľadávky na rôzne spoločnosti a posledným právnym nástupcom sa stala spoločnosť SKP k.s., ktorá je v tomto konaní navrhovateľom. Predmetom tohto konania je zmluvná pokuta 0,1% denne zo sumy 19,95 €.

Podľa súdu prvého stupňa ide o štandardnú spotrebiteľskú zmluvu a zmluvná pokuta vo výške 0,1% denne z dlžnej splátky je podľa súdu prvého stupňa neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Súd je oprávnený aj bez návrhu, v súlade so smernicou Rady 93/13 EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, prihliadnuť aj v zmluvách uzavretých pred 1.4.2004 na zmluvnú podmienku, ktorá spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach medzi dodávateľom a spotrebiteľom v neprospech spotrebiteľa a nepriznať plnenie takejto podmienky. Súd mal za to, že sadzba 36,5% ročne

prevyšuje akékoľvek produktíva na Slovensku, ktoré umožňujú dosiahnuť zisk, a to až o dvojnásobok, a preto táto zmluvná pokuta spôsobuje hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa. Preto v danom prípade pri takejto výške zmluvnej pokuty ide o rozpor s dobrými mravmi. Podľa § 153 ods. 3 O.s.p. súd môže v rozsudku, ktorý sa týka sporu zo spotrebiteľskej zmluvy aj bez návrhu vysloviť, že určitá podmienka používaná v spotrebiteľských zmluvách dodávateľom je neprijateľná. Na základe vyššie uvedeného súd prvého stupňa rozhodol tak, že návrh zamietol a vyslovil, že zmluvná podmienka upravujúca zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne z dlžnej sumy je neprijateľnou podmienkou. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal úspešnému odporcovi náhradu trov konania pozostávajúcich z trov právneho zastúpenia v celkovej výške 87,41 €.

Proti tomuto rozsudku včas podal odvolanie navrhovateľ, ktorý žiadal zrušiť výrok rozsudku, ktorým rozhodol o neprijateľnej zmluvnej podmienke, zmeniť rozsudok, ktorým bol návrh zamietnutý a zaviazať odporkyňu zaplatiť navrhovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% denne a zrušiť výrok o trovách konania. Z obsahu jeho odvolania vyplýva, že považuje zmluvu uzavretú medzi účastníkmi za platnú a odporca platnosť tejto zmluvy žiadnym relevantným spôsobom nevyvrátil. Podľa odvolateľa zmluvná pokuta je v súlade s platnou judikatúrou a sadzba 0,1% denne je primeraná, a to tak s prihliadnutím na platnú judikatúru súdov, ako aj okolnosti a podmienky, ktoré existovali v čas uzavretia predmetnej zmluvy. Preto takto určená zmluvná pokuta nie je neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Záver súdu prvého stupňa o neprijateľnej podmienke nevyplýva zo žiadnych ustanovení objektívneho práva Slovenskej republiky a takéto podmienky v čase vzniku záväzkového právneho vzťahu medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovanou výslovne nezakazoval vo svojich ustanoveniach nielen Občiansky zákonník, ale ani zákon o ochrane spotrebiteľa a dokonca ani smernica Rady 93/13 EHS z 5.4.1993. Mal za to, že len pokiaľ by dojednanie o voľbe režimu Obchodného zákonníka spôsobovalo značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa bez ohľadu na správanie odporkyne, potom by takéto ustanovenie bolo možné považovať za neprijateľné. Ak však takéto dojednanie samé o sebe tieto znaky nevykazuje, nie je bez ďalšieho možné označiť takúto podmienku za neprijateľnú. Ďalej v odvolaní namietal skutočnosti, ako otázky platenia nájomného a predmetu nájmu, ktoré zrejme nesúvisia s predmetom tohto sporu.

Odporca navrhol potvrdiť napadnutý rozsudok ako vecne správny z dôvodu, že toto rozhodnutie je dostatočne presvedčivé a odporca považuje argumentáciu súdu prvého stupňa o neprimeranosti a neprijateľnosti zmluvnej podmienky uvedenej v článku 1 bod 4. všeobecných obchodných podmienok za dostatočnú a presvedčivú. Poukázal na ust. § 879f ods. 3, podľa ktorého spotrebiteľské zmluvy podľa § 52 OZ uzavreté pred dňom nadobudnutia účinnosti tohto zákona sa musia dať do súladu s ustanoveniami § 53 a § 54 tohto zákona, a to do troch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona. Okrem toho v odvolaní poukazoval na absenciu aktívnej legitimácie navrhovateľa a na premlčanie nároku, napriek tomu trval na potvrdení napadnutého rozsudku.

Uplatnil náhradu trov odvolacieho konania v sume 16,60 € za jeden právny úkon a 7,41 € paušálu za vyjadrenie k odvolaniu navrhovateľa.

Odvolací súd podľa § 212 ods. 1, 3 v spojení s ust. § 214 ods. 2 O.s.p. bez nariadenia pojednávania preskúmal napadnutý rozsudok a konanie, ktoré mu predchádzalo a zistil, že neboli dôvody ani pre zmenu, ani pre zrušenie rozsudku.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p. ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. K dôvodom odvolania odvolací súd udáva, že v celom rozsahu sú pre odvolacie konanie bezpredmetné, keďže s obsahom týchto námietok sa náležitým spôsobom vysporiadal už v dôvodoch napadnutého rozhodnutia súd prvého stupňa a k námietke, že v čase uzatvárania zmluvy žiaden zákon nezakazoval uzavretie takýchto zmlúv, aké boli medzi právnym predchodcom žalobcu a žalovaným uzavreté, odvolací súd

poukazuje na to, že ustanovenia smernice EHS pre Slovenskú republiku platia dňom vstupu do Európskej únie a vychádzajúc z ust. § 879f ods. 3 OZ je súd pri svojich rozhodnutiach povinný od 1.4.2004 skúmať prijateľnosť a neprijateľnosť zmluvných podmienok.

V odvolacom konaní odvolateľ nemal úspech, preto odvolací súd podľa § 224 ods. 1 v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p. zaviazal navrhovateľa k náhrade trov, ktoré vznikli úspešnému odporcovi a pozostávajú z jedného úkonu právnej pomoci za vyjadrenie k odvolaniu v hodnote 16,60 € a 7,41 € paušálu. Tieto trovy v súlade s ust. § 149 ods. 2 O.s.p. zaviazal zaplatiť advokátovi odporcu.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.