KSKE 2 Co 89/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 89/2012

KS v Košiciach, dátum 11.06.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 89/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/89/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811202049 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811202049.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu ALEZA INTERIER, s.r.o., Hlinícka č. 1, Bratislava, proti povinnému DOMICA KOMPLEX, s.r.o., Štítnická 64, Rožňava, IČO: 36 575 526, o vylúčenie vecí z exekúcie, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu v Rožňave, č.k. 4C 39/2011-12 zo dňa 28.7.2011, takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie a p r i z n á v a žalobkyni oslobodenie od súdnych poplatkov.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením zamietol návrh žalobcu na oslobodenie od súdnych poplatkov a konanie zastavil. V dôvodoch odvolania poukázal na to, že žalobca bol výzvou, ktorá mu bola doručená 11.4.2011 vyzvaný na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 3.299,50 €. Po doručení výzvy požiadal o odpustenie súdneho poplatku z dôvodu druhotnej platobnej neschopnosti, a to hlavne z dôvodu, že táto bola spôsobená predmetom ich žaloby. Podľa súdu prvého stupňa listinný dôkaz doručený žalobcom nie je dostačujúcim na preukázanie tvrdení žalobcu odôvodňujúcich oslobodenie od súdnych poplatkov, preto návrh zamietol.

Proti tomuto uzneseniu podal odvolanie žalobca ktorý uviedol, že firma nevlastní žiaden hnuteľný a nehnuteľný majetok, okrem osobného vozidla Citroen C3 zakúpeného na leasing v roku 2007. Poukázala na to, že v prílohe listu zo dňa 7.7.2011 zaslala výkaz ziskov a strát za obdobie rokov 2009 a 2010, t.zn. posledné dva roky, kedy sa spoločnosť zapríčinením žalovaného dostala do straty, ktorá pretrváva. Dôsledkom toho bolo zníženie počtu zamestnancov v roku 2009 a momentálne jediným zamestnancom je konateľka spoločnosti Ing. Alena Žiaková.

Žalovaný sa k odvolaniu nevyjadril.

Odvolací súd po zistení, že odvolanie bolo podané včas, preskúmal konanie, ktoré mu predchádzalo, doplnil dokazovanie pripojenými daňovými priznaniami za roky 2009 a 2010 a zistil, že žalobca za zdaňovacie obdobie 2010 neplatil daň z príjmu vzhľadom na mínusový výsledok hospodárenia, keďže je v strate 4.625,22 €. Za tohto stavu, aj keď sa od firiem očakáva, že by mali mať vytvorený rezervný fond na to, aby mohli pokryť výdavky súvisiace s uplatnením nároku na súde a vychádzajúc z výšky súdneho poplatku v tomto konaní dospel k záveru, že nie je v schopnostiach žalobcu zaplatiť súdny poplatok pre platobnú neschopnosť. Z potvrdenia spoločnosti DOMICA KOMPLEX, s.r.o., ktorá je v tom konaní žalovanou stranou vyplýva, že uznáva zatiaľ dlh vo vzťahu k žalobcovi v sume 7.849.222,60 Sk bez DPH. Toto dôvodne mohlo spôsobiť druhotnú platobnú neschopnosť žalobcu, preto odvolací súd podľa § 220 O.s.p. zmenil uznesenie súdu prvého stupňa a priznal žalobcovi oslobodenie od súdnych poplatkov.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.