KSKE 2 Co 97/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/97/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7508212068 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7508212068.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci žalobcov: 1. Q. S.K., K.. XX.XX.XXXX, O. I.. W. X, S. zastúpenej JUDr. Jolanou Fuchsovou, advokátkou so sídlom Štúrova 20, Košice, 2. U. G., K.. X.X.XXXX, O. V. XX, S., X. Y. W., K.. X.X.XXXX, O. Z. XXX U. X. S. K., K.. XX.X.XXXX, O. Z. XXX proti žalovaným: 1. X. W., K.. XX.X.XXXX, O. T. XX, S., X. X. P.S., K.. X.X.XXXX, O. I. X, S., X. F. Y., K.. X.X.XXXX, O. Z. XXX, X. U. W., K.. X.XX.XXXX, O. Z. XXX, X. H. W., K.. XX.XX.XXXX, O. Z. XXX, X. B. O.A., K.. XX.X.XXXX, O. Z. XX, X. J. R., K.. XX.X.XXXX, O. I. XX, S., X. B. R., K.. X.X.XXXX, O. Z., W. XX, X. E.S. R., K.. XX.X.XXXX, O. Z. XXX, XX. Q. V., K.. X.XX.XXXX, O. Z. XXX, zast. JUDr. Pavlom Sitárom advokátom so sídlom Zvonárska 8, Košice, 11. B. Y.S., K.. XX.X.XXXX, O. Z. XXX, zast. JUDr. Andreou Tkáčovou advokátkou so sídlom Magurská 30, Košice, 12. H. S., K.. XX.X.XXXX, O. Z. XXX, XX. Q. R., O. Z. XXX, XX. Q.Y. R., K.. XX.X.XXXX, O. Z. X, XX. B. Z., K.. XX.XX.XXXX, O. Z. XX, XX. Z. V., O. Z. XXX U. XX. Q. S., O. Z. XXX, v konaní o určenie vlastníckeho práva, o odvolaní žalobkýň proti rozsudku Okresného súdu Košice-okolie č.k. 7C/116/2008-78 z 26.9.2011 takto

r o z h o d o l :

Odvolacie konanie z a s t a v u j e .

Zaväzuje žalobkyne v 1. až 4. rade spoločne a nerozdielne nahradiť žalovanému v 11. rade trovy odvolacieho konania 16,76 €, ktorú sumu sú povinné zaplatiť advokátke žalovaného v 11. rade JUDr. Andree Takáčovej, AK Košice, Magurská 3 do 3 dní po právoplatnosti uznesenia.

Náhradu trov odvolacieho konania vo vzťahu žalobkýň a žalovaných v 1. až 10. a v 12. až 16. rade účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa rozsudkom zamietol žalobu o určenie vlastníckeho práva a žalobkyniam v 1.až 4.rade uložil povinnosť spoločne a nerozdielne nahradiť žalovanému v 11. rade trovy konania vo výške 193,23 € na účet zástupkyne žalovaného v 11. rade JUDr. Andrey Takáčovej, advokátky so sídlom Košice, Magurská, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. Žalobkyne v 1. až 4. rade zaviazal zaplatiť spoločne a nerozdielne Slovenskej republike súdny poplatok z návrhu na začatie konania v sume 99,50 €, na účet Okresného súdu Košice-okolie do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

O zamietnutí žaloby vo veci samej rozhodol s poukazom na ust. § 124 OZ, § 132 ods. 1 OZ s prihliadnutím na ust. § 91 ods. 2 O.s.p. z dôvodu, nedostatku vecnej legitimácie účastníkov v konaní (neúplného okruhu účastníkov) .

O trovách konania vo vzťahu žalobkýň a žalovaného v 11.rade rozhodol s poukazom na ust. § 142 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 149 ods. 1 O.s.p.

O povinnosti žalobkýň zaplatiť súdny poplatok rozhodol s poukazom na ust. § 1 ods. 1, § 2 ods. 1 písm. a) , § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zmien a doplnkov.

Rozsudok vo výroku o trovách konania napadli včas podaným odvolaním žalobkyne v 1.až 4.rade. Písomným podaním z 13.2.2012, doručeným súdu prvého stupňa 15.2.2012 žalobkyne v 1.až 4.rade - odvolateľky, svoje odvolanie zobrali v celom rozsahu späť a žiadali odvolacie konanie zastaviť. Výslovne uviedli, že trovy štátu aj trovy žalovanému v 11.rade v krátkej lehote uhradia.

Žalovaný v 11.rade v písomnom vyjadrení k odvolaniu navrhol potvrdiť rozsudok súdu prvého stupňa a zaviazať žalobkyne na náhradu trov odvolacieho konania v sume 66,32 € za jeden úkon právnej pomoci vo výške 58,69 € + paušálna náhrada 7,63 €, poukazujúc na to, že trovy právneho zastupovania sú vyčíslené podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. formou tarifnej odmeny podľa § 10 a nasl.vyhl., s tým, že podľa § 11 ods. 1 je odmena za jeden úkon 58,69 €, pričom požaduje odmenu za jeden úkon - vyjadrenie vo veci samej (§ 14 ods. 1 písm. c) ). Odvolanie žalobkýň považoval za účelové, nezdôvodnené skutočnosťami, ktoré by mali vplyv na dôvodnosť uplatneného nároku a právne bezvýznamné. Poukázal na to, že žalobkyne si na bránenie svojich práv najali právnu zástupkyňu, z čoho usúdil, že majú finančné prostriedky a museli byť uzrozumené, že v prípade neúspechu budú zaviazané na náhradu trov právneho zastúpenia. Podľa jeho názoru mali si vytvoriť finančnú rezervu na uhradenie trov právneho zastúpenia. Poukázal na to, že z ich odvolania nie je zrejmé aký majú hnuteľný a nehnuteľný majetok a s koľkými osobami žijú v spoločnej domácnosti.

Podľa § 207 ods. 2, 3 O.s.p., dokiaľ o odvolaní nebolo rozhodnuté, možno ho vziať späť. Ak niekto vzal odvolanie späť, nemôže ho podať znovu. Ak sa odvolanie, o ktorom nebolo rozhodnuté vzalo späť, odvolací súd odvolacie konanie zastaví.

Vychádzajúc z citovaného zákonného ustanovenia, keďže odvolateľky svoje odvolanie zobrali späť, odvolací súd odvolacie konanie zastavil.

Podľa § 224 ods. 1 O.s.p. ustanovenia o trovách konania pred súdom prvého stupňa platia i pre odvolacie konanie.

Podľa § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy.

Z cit. ust. § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p. vyjadruje zodpovednosť za zavinenie účastníka, ktorého procesný úkon mal za následok zastavenie konania. Otázka zavinenia podľa tejto prvej vety uvedeného ustanovenia sa však hodnotí iba podľa procesného výsledku. Podľa ustálenej judikatúry platí, že ak žalobca vezme návrh späť a nejde o prípad podľa § 146 ods. 2 veta druhá O.s.p., z procesného hľadiska zásadne platí, že zavinil zastavenie konania, preto je povinný hradiť žalovanému trovy konania.

V danom prípade späťvzatie nebolo vyvolané správaním sa žalovaných, preto zastavenie konania z procesného hľadiska zavinili žalobkyne v 1.až 4.rade - odvolateľky, preto majú povinnosť uhradiť trovy odvolacieho konania (§ 151 ods. 1 O.s.p.) .

Odvolací súd má za to, že pri výpočte základnej sadzby tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby, keďže predmetom odvolacieho konania, pokiaľ by došlo k prejednaniu odvolania, bola správnosť rozhodnutia súdu prvého stupňa, ktorým žalovanému v 11.rade bola priznaná náhrada trov prvostupňového konania v sume 193,23 €, takže tarifná hodnota predmetu konania predstavuje čiastku 193,23 €. Vychádzajúc z § 10 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z.z. základná sadzba tarifnej odmeny za jeden úkon právnej služby v danom prípade je 18,26 € (16,60 € + 1,66 €) .

Podľa § 14 ods. 3 písm. b) vyhl. č. 655/2004 Z.z. odmena vo výške 1/2 základnej sadzby tarifnej odmeny patrí za každý z týchto úkonov právnej služby: odvolanie proti rozhodnutiu, ak nejde o rozhodnutie vo veci samej a vyjadrenie k takému odvolaniu.

Vychádzajúc z cit. § 14 ods. 3 písm. b) vyhl. č. 655/2004 Z.z. za podané vyjadrenie k odvolaniu patrí odmena vo výške 9,13 € (18,26 : 2) a paušálna náhrada, ktorá pre rok 2012 je určená čiastkou 7,63 €, čo spolu predstavuje čiastku 16,76 €.

Preto žalovanému v 11.rade, ktorý požadoval náhradu trov odvolacieho konania bola priznaná náhrada trov odvolacieho konania za jeden úkon právnej služby - v celkovej výške 16,76 €.

Odvolací súd má za to, že žalovaným v 11.rade vyčíslená náhrada trov odvolacieho konania nie je správna, pretože pri určovaní základnej sadzby tarifnej odmeny vychádzal z hodnoty predmetu sporu vo veci samej, avšak predmetom odvolacieho konania na základe podaného odvolania nemala byť správnosť rozhodnutia vo veci samej, ale iba správnosť rozhodnutia vo výroku o trovách konania, preto základná sadzba tarifnej odmeny mala byť vypočítavaná z ceny predmetu odvolacieho konania, ktorým bolo rozhodnutie o trovách konania (suma 193,23 €) .

Výrok o trovách odvolacieho konania vo vzťahu žalobkýň a žalovaných v 1.až 10.rade a 12.až 14.rade vyplýva z § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 146 ods. 2 veta prvá O.s.p., podľa ktorých právo na náhradu trov odvolacieho konania by mali žalovaní v 1.až 10.rade a 12.až 14.rade, títo si však náhradu trov odvolacieho konania neuplatnili a žiadne preukázateľne trovy v súvislosti s odvolacím konaním im ani nevznikli, preto im nemohli byť priznané.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.