KSKE 2 Co 99/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Co 99/2012

KS v Košiciach, dátum 27.09.2012, sp.zn. KSKE 2 Co 99/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Co/99/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711203754 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711203754.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne: Q. L., bývajúcej v A., G. A. XX, zast. U. Š., bývajúcou v M., O.. U.. I. XX, toho času prechodne A. X, C., proti žalovaným: 1. M. Č., bývajúcej v C. XX a 2. B. Č., bývajúcemu v C. XX, o zastavenie stavebných aktivít na cudzom pozemku - neúplné podanie, o odvolaní žalobkyne proti uzneseniu Okresného súdu v Michalovciach, zo dňa 7. 2. 2012, č. k. 8C/16/2011-25 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa preskúmavaným uznesením návrh odmietol a žalobkyni nepriznal náhradu trov konania.

Rozhodnutie zdôvodnil s poukazom na ustanovenie § 43 O.s.p., keďže mal za to, že podanie žalobkyne, ktoré došlo na súd 22. 3. 2011, nespĺňa náležitosti riadneho návrhu na začatie konania. Vychádzal z toho, že v návrhu nie sú identifikačné údaje žalovaných, nie je zrejmé, čoho sa žalobkyňa domáha a nie sú opísané rozhodujúce skutočnosti, pričom chýba aj petit žaloby, ako aj špecifikácia nehnuteľností, na ktorých má dôjsť k zastaveniu jednotlivých aktivít.

Aj napriek tomu, že súd prvého stupňa uznesením zo dňa 26. 4. 2011 č. k. 8C/16/2011-5, vyzval žalobkyňu, aby v lehote 10 dní od prevzatia uznesenia odstránila nedostatky návrhu na začatie konania, pričom ju súčasne poučil o následkoch nedoplnenia a neopravenia týchto nedostatkov, žalobkyňa podaním zo dňa 26. 6. 2011 neodstránila nedostatky podania, nedoplnila skutočnosti, na ktoré bola súdom vyzvaná. Z toho dôvodu jej návrh ostal naďalej neúplný a nejasný. Vzhľadom k tomu, že sa súdu nepodarilo vyššie uvedené nedostatky odstrániť a ide o také nedostatky, pre ktoré nemožno v konaní pokračovať, súd v zmysle § 43 O.s.p. návrh odmietol.

O trovách konania rozhodol s poukazom na ustanovenie § 142 ods. 1 O.s.p.

Proti tomuto uzneseniu sa včas odvolala žalobkyňa. Navrhla v konaní pokračovať s odôvodnením, že súdom namietané nejasnosti podania žaloby vyplýva z faktu, že žalobkyňa nemá možnosť zaplatiť si pre seba odborného právneho poradcu. Uviedla, že ďalším predlžovaním súdneho konania hrozí vyvlastnenie časti navrhovateľkinho majetku. V ďalšom jej dôvody odvolania pozostávajú zo žalobných tvrdení.

Krajský súd na základe podaného odvolania vec prejednal bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.) podľa ustanovenia § 212 ods. 1 O.s.p. preskúmal uznesenie súdu prvého stupňa spolu s konaním, ktoré mu predchádzalo a dospel k záveru, že odvolanie žalobkyne nie je dôvodné.

Z obsahu spisu nepochybne vyplýva, že podanie žalobkyne doručené súdu dňa 22. 3. 2011, ako žaloba, neobsahuje náležitosti predpísané ustanovením § 79 a nasl. O.s.p., pričom súd prvého stupňa uznesením zo dňa 26. 4. 2011 vyzval žalobkyňu, aby do 10 dní od prevzatia uznesenia doplnila a upresnila podanie, v ktorom uznesení náležitým spôsobom uviedol ako má odstránenie vád a doplnenie podania byť vykonané, pričom žalobkyňu aj poučil o tom, že v prípade nesplnenia si povinnosti bude toto jej podanie podľa § 43 O.s.p. odmietnuté, preto odvolací súd je toho názoru, že v danom prípade boli splnené úplne všetky podmienky preto, aby súd prvého stupňa odmietol podanie žalobkyne.

Odvolacie námietky žalobkyne sú v celom rozsahu neopodstatnené, pretože samotná skutočnosť, že žalobkyňa nemá právnické vzdelanie, prípadne nemá možnosť si zaplatiť právneho zástupcu nie je dôvodom pre iný postup súdu.

V prípade, že sú u žalobkyne splnené podmienky pre oslobodenie od súdnych poplatkov podľa ustanovenia § 138 O.s.p., môže žalobkyňa žiadať, aby jej bol súdom ustanovený bezplatne právny zástupca, ktorý za ňu môže návrh vypracovať a súčasne ju aj v konaní zastupovať (§ 30 O.s.p.) .. K takémuto postupu však musí pristúpiť sama žalobkyňa podaním žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov a žiadosti o ustanovenie bezplatného právneho zástupcu.

Výsledok hlasovania - pomer hlasov: 3 hlasy za (§ 3 ods. 9 tretia veta zák. č. 757/04 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu nie je prípustné odvolanie.