KSKE 2 CoE 1/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoE/1/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012899378 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012899378.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598, zastúpeného JUDr. Martin Mačaj, advokát, Pribinova 25, Bratislava, proti povinnému: S. Q., nar. XX.XX.XXXX, I. Č..XXX, XXX XX I., o vymoženie 551,02 Eur s prísl., vedenej u súdneho exekútora Ing. JUDr. Karola Mihala, Exekútorský úrad v Košiciach, Moyzesova 34, pod č. EX 1301/04-9 Sa/L, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 28.06.2011, č.k.12Er/274/2004-22, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie okrem výroku o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil. Návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol a oprávneného zaviazal uhradiť odmenu a náhradu hotových výdavkov vo výške 22,31 eur exekútorovi Ing. JUDr. Karolovi Mihalovi v lehote do 3 dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora súd v konaní vydal poverenie na vykonanie exekúcie č. 5808 002590 * zo dňa 23.11.2004 pre súdneho exekútora Ing.Bc. Karola Mihala, Hraničná 2, Košice na vymoženie peňažnej pohľadávky od povinného vo výške 551,02 Eur s prísl. (16 600,- Sk) s prísl., na základe vykonateľnej Notárskej zápisnice Notárskeho úradu JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, Bratislava sp.zn. N 735/2004, NZ 58821/2004 zo dňa 18.7.2004.

Oprávnený podal dňa 18.11.2010 návrh na zmenu súdneho exekútora. Exekúciou navrhol poveriť exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Záhradnícka 62, 821 08 Bratislava.

Súd z exekučného titulu, ktorým je predmetná notárska zápisnica zistil, že na jej spísanie bol povinným v zmluve o úvere zo dňa 20.10.2003 splnomocnený Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, ktorý bol zároveň takto splnomocnený aj na uznanie záväzku z uvedeného úveru tak, aby notárska zápisnica bola vykonateľným exekučným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu. Zároveň povinný v splnomocnení udelil súhlas, aby bol splnomocnený advokát zastúpený advokátskym koncipientom prípadne iným zamestnancom advokáta v zmysle zákona o advokácii.

S poukazom na ustanovenie § 2 písm. a/, b/, § 3 ods. 1, 2, § 4 ods. 2 písm. g/ zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch ako aj ust. § 52 ods.1-4 Občianskeho zákonníka prvostupňový súd predmetnú zmluvu o úvere posúdil ako takú, na základe ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, nakoľko sa v danom prípade jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov, lebo z výpisu z Obchodného registra o zápise oprávneného vyplýva, že predmetom činnosti oprávneného je okrem iného poskytovanie úverov z vlastných zdrojov. Na druhej strane povinným je fyzická osoba, ktorá obsah zmluvy o úvere nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť a uzavrela zmluvu na formulári predloženom oprávneným. Ďalej uviedol, že zohľadnením ustanovenia § 497 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje zmluvu o úvere vo vzťahu k ustanoveniu § 1 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch je ust. § 497 Obchodného zákonníka lex generalis a ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch lex specialis s poukazom na citované ustanovenia § 52 ods. 1- 4 OZ, ktoré obligatórne ustanovujú použitie ustanovení o spotrebiteľských zmluvách na vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ. Preto na právny vzťah medzi oprávneným a povinným z predmetnej zmluvy o úvere je potrebné aplikovať zákon o spotrebiteľských úveroch a nie ustanovenie § 497 Obchodného zákonníka.

Súd ďalej zistil, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil Mgr. Tomášovi Kušnírovi, advokátovi súčasne v predtlači zmluvy o úvere zo dňa 20.10.2003 a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver bol súčasne nútený podpísať aj spomínané plnomocenstvo, v ktorom splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jeho mene tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky alebo jej zostatku a príslušenstva, pričom povinný sa zároveň zaviazal uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice. Uviedol, že takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka takúto podmienku výslovne nespomína.

Súd pri posudzovaní zmluvy o úvere a v nej obsiahnutého splnomocnenia vychádzal z práva platného v čase uzavretia zmluvy o úvere. Súd vykonaným dokazovaním zistil, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil Mgr. Tomášov Kušnírovi, advokátovi, v predtlači zmluvy o úvere a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver , bol súčasne nútený podpísať aj spomínané plnomocenstvo, v ktorom splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jeho mene tak, aby sa notárska zápisnica vykonateľným exekučným titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu na celý jej majetok do výšky vzniknutej pohľadávky alebo jej zostatku a príslušenstva. Zároveň sa povinný zaviazal uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice a to notársky poplatok a trovy právneho zastúpenia pri tomto úkone a iné. Zároveň povinný splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na uzavretie záložnej zmluvy podľa § 552 OZ alebo zmluvy o zabezpečovacom prevode práva podľa § 553 OZ a súhlasil s tým, že pri jednotlivých úkonoch môže splnomocneného advokáta zastúpiť advokátsky koncipient alebo iný zamestnanec. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok § 53 ods.3 OZ takúto podmienku výslovne nespomína.

S poukazom na ust. § 22 ods. 1, 2 OZ, § 517 ods. 2 OZ, § 3 nar.vl. č. 87/1995 Z.z. prvostupňový súd dospel k záveru, že splnomocnený zástupca povinného v rozpore s právnou úpravou uvedenou v OZ, zák. o spotrebiteľských úveroch uznával v mene povinného sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené a navyše sa zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, konal teda v rozpore s dobrými mravmi, tak ako to vyplýva z § 3 OZ. Preto je právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom neplatný v zmysle § 39 OZ.

Uzavrel, že notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 200 ods. 1, § 196 a § 203 ods. 1 Exekučného poriadku, na úhradu ktorých zaviazal oprávneného, keďže k zastaveniu exekúcie došlo jeho zavinením, nakoľko podal návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí právnymi vadami. Súdny exekútor si uplatnil trovy konania vo výške 50,20 eur. Súd zaviazal oprávneného uhradiť súdnemu exekútorovi trovy exekúcie vo výške 22,31 eur pozostávajúce z odmeny podľa § 14 ods. 1 písm. a/ a § 14 ods.2 vyhlášky č.288/1995 o odmenách a náhradách súdnych exekútorov (ďalej len vyhl.) za výzvu povinnému 15 minút 200,-Sk, podľa ustanovenia § 14 ods.1 písm. b/, § 14 ods.3, § 15 vyhlášky za získanie poverenia na vykonanie exekúcie 100,- Sk, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie 100,-Sk, zisťovanie zamestnávateľa cez sociálnu poisťovňu 100,- Sk spolu 16,60 eur, 20% DPH 3,32 euro a poštovné 2,39 eur celkovo súd priznal súdnemu exekútorovi 22,31 eur. Odmenu uplatnenú exekútorom ako prijatie návrhu na vykonanie exekúcie, jeho preštudovania a zaevidovanie, súd exekútorovi nepriznal, nakoľko túto činnosť považuje za administratívnu prácu vykonanú v súvislosti s exekučnou činnosťou, ktorá je v súlade s ust. § 25 vyhl. zahrnutá v odmene súdneho exekútora.

Súd nepriznal odmenu súdnemu exekútorovi podľa § 14 písm.a) vyhl. za vyúčtované úkony exekúcie za ,, spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, spracovanie žiadosti o súčinnosť . Prvostupňový súd mal za to, že pri aplikácii uvedeného ustanovenia nie je možné priznať hodinovú odmenu za tie úkony, ktoré sú odmeňované paušálnou odmenou podľa § 14 ods.1 písm. b/ vyhlášky. Paušálnou odmenou sa odmeňuje v zmysle § 14 ods.1 písm. b/, ods.3 a § 15 ods.1vyhlášky. Odmena za úkony uvedené v cit. Ust. § 15 ods.1 vyhlášky totiž zahŕňa vyhotovenie písomnosti, ktoré sú nevyhnutnou a bezprostrednou podmienkou získania poverenia, doručenia upovedomenia, či získania a uchovania informácií dôležitých pre výkon exekúcie, a to o bydlisku, platiteľovi mzdy, účtu a o majetku povinného. Súd má na základe uvedeného za to, že odmena za spísanie žiadosti o udelenie poverenia a vyhotovenia upovedomenia o začatí exekúcie je zahrnutá v odmene podľa § 15 ods.1 písm. a/a c/ vyhlášky. V prípade ak by prvostupňový súd priznal odmenu podľa § 14 ods.1 písm. a/ vyhlášky aj § 14 ods.1 písm. b/ vyhlášky došlo by k duplicitnému odmeneniu toho istého úkonu a tým aj k neúmernému zvyšovaniu trov exekúcie. Nepriznanie duplicitne uplatnených úkonov exekúcie je v súlade s ustanovením § 200 ods.1 Exekučného poriadku a zohľadňuje potrebnosť a účelnosť vzniku trov exekúcie. Súdny exekútor na priznanie trov exekúcie žiadal priznať v zmysle § 14 ods.3 a § 15 vyhlášky odmenu určenú paušálnou sumou za úkon,, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie,, vo výške 2 x 3,32 eur. Vzhľadom k tomu, že odmena určená paušálnou sumou za tieto úkony je 100,-Sk a zahŕňa doručenie predmetného upovedomenia, resp. príkazu tak oprávneného, povinnému ako aj iným osobám, priznal súd súdnemu exekútorovi za tieto úkony odmenu vo vyhláškou stanovenej výške. V zmysle ustanovenia § 203 ods.1 Exekučného poriadku, ak dôjde k zastaveniu exekúcie zavinením oprávneného, súd mu môže uložiť nahradenie nevyhnutných trov exekúcie. O trovách exekúcie rozhodol prvostupňový súd v zmysle ustanovenia § 203 ods.1 Exekučného poriadku tak, že uložil oprávnenému povinnosť nahradiť poverenému súdnemu exekútorovi trovy exekúcie, nakoľko ten podal návrh na vykonanie exekúcie na základe exekučného titulu, ktorý trpí takými právnymi vadami, že v exekúcii nie je možné pokračovať.

Proti tomuto uzneseniu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Navrhol uznesenie súdu prvého stupňa zrušiť v celom rozsahu a vec vrátiť na ďalšie konanie. Namietal predovšetkým, že súd v danom prípade posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, pretože notárska zápisnica bola predmetom skúmania zo strany súdu už pri rozhodovaní o udelení poverenia súdnemu exekútorovi. Súd však v tomto konaní uznal exekučný titul za súladný, a preto následne udelil súdnemu exekútorovi poverenie na vykonanie exekúcie. Uviedol, že predmetné plnomocenstvo preskúmal notár JUDr. Jarmila Kováčová pri spísaní notárskej zápisnice a rovnako sa ním zaoberal aj Okresný súd Rožňava pri posudzovaní exekučného titulu so zákonom pre účely vydania poverenia súdnemu exekútorovi a v ani jednom prípade nebol zistený rozpor so zákonom a už vôbec nie v takej miere, ktorá by spôsobila neplatnosť celého úkonu. Zároveň poukázal na skutočnosť, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku 2003 udelené plnomocenstvo v zmysle § 33b Obč. zák. v platnom znení odvolať, pričom tak neurobil. Ďalej uviedol, že napadnutým uznesením, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú a zastavila sa, hoci nedošlo počas celého trvania exekučného

konania k zmene skutkového ani právneho stavu, nastane v prípade nadobudnutia jeho právoplatnosti a následného zastavenia exekúcie situácia, kedy si oprávnený už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže pohľadávka oprávneného už bude premlčaná a stane sa nevymožiteľnou.

Z uvedených dôvodov je toho názoru, že exekúcia sa vykonáva v súlade s platnými právnymi predpismi a preto žiadal, aby konajúci súd vyhovel návrhu oprávneného na zmenu súdneho exekútora. Z tohto dôvodu sa nestotožnil ani s priznanými trovami exekúcie súdneho exekútora.

Súdny exekútor navrhol rozhodnutie súdu prvého stupňa v celom rozsahu potvrdiť.

Povinný sa k odvolaniu oprávneného nevyjadril.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní oprávneného proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože odvolanie smeruje proti uzneseniu a rozhodnutie súdu prvého stupňa, okrem výroku o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora, ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Uznesenie vo výroku o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora, v súlade s § 374 ods. 4 veta posledná O.s.p., v dôsledku podaného odvolania bolo zo zákona zrušené a vo veci opätovne rozhodol sudca uznesením č.k. 12Er/274/2004-33 z 2.11.2001. Toto uznesenie sa stalo právoplatným 8.11.2011, preto výrok o zamietnutí návrhu na zmenu exekútora nebol predmetom tohto odvolacieho konania.

Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením rozhodnutia v časti týkajúce sa výrokov o vyhlásení exekúcie za neprípustnú, o zastavení exekúcie a výroku o trovách exekúcie, na tieto dôvody poukazuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) a k veci dodáva :

Podľa ust. § 41 ods. 2 písm. c/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Z obsahu Notárskej zápisnice Notárskeho úradu JUDr. Jarmily Kováčovej, Gajova 13, Bratislava sp.zn. N 735/2004, NZ 58821/2004 zo dňa 18.7.2004 vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné vyporiadať sa s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Podľa ust. § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie alebo na základe dohody o plnomocenstve) .

Podľa ust. § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom) . Ide o tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami medzi ktorými je konflikt záujmov. V posudzovanom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určil práve oprávnený a v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného Mgr. Tomášom Kušnírom a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

K odvolacím námietkam odvolací súd uvádza, že nemožno odvolateľovi prisvedčiť ani pokiaľ ide o jeho námietku, že v danom prípade súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol, pretože exekučný súd je oprávnený preskúmavať podmienky na vykonanie exekúcie nielen pri začatí exekúcie, ale počas celého jej trvania a ak v ktoromkoľvek štádiu, teda aj po vydaní poverenia na vykonanie exekúcie, zistí, že tieto nie sú dané, je oprávnený exekúciu zastaviť.

Nedôvodnou je aj námietka oprávneného, že povinný mohol kedykoľvek takto udelené plnomocenstvo odvolať, pričom tak neurobil, pretože skutočnosť, že tak povinný neurobil nemá žiaden vplyv na jeho platnosť. K ďalším námietkam oprávneného odvolací súd uvádza, že vydanie poverenia na vykonanie exekúcie, nie je rozhodnutím o veci samej, a preto nezakladá námietku právoplatne rozhodnutej veci. Nespôsobilosťou notárskej zápisnice ako exekučného titulu, nie je daná prekážka uplatnenia práva na všeobecnom súde.

Odvolaním oprávnený napadol tiež výrok o trovách exekúcie priznaných súdnemu exekútorovi. Odvolací súd má za to, že v tejto časti je odvolanie oprávneného takisto nedôvodné. Súd prvého stupňa správne zaviazal na náhradu trov exekúcie oprávneného, ktorý exekúciu zavinil (§ 203 Exekučného poriadku) , tým, že predložil exekučný titul, na základe ktorého nemožno viesť exekúciu a priznal ich vo výške v súlade s vyhláškou č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v platnom znení.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom v tomto odvolacom konaní preukázateľné trovy konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.