KSKE 2 CoE 130/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 CoE 130/2011

KS v Košiciach, dátum 22.01.2012, sp.zn. KSKE 2 CoE 130/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoE/130/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7605205525 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7605205525.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach vo veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o., Bratislava, Pribinova 25, IČO: 35 807 598, zast. advokátom JUDr. Martinom Máčajom, Advokátska kancelária, Bratislava, Pribinova 25, proti povinnému Q. K., nar.X.X.XXXX, V. XXXX/X, A. G. Z., pre vymoženie 408,28 € s prísl., vedenej u súdneho exekútora JUDr. Ing. Karola Mihala ,Exekútorský úrad Košice, so sídlom v Košiciach, Moyzesova 34,pod sp. zn. Ex 1003/05, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves č.k. 2Er/110/2005-20 zo 28.3.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení.

O d m i e t a odvolanie proti výroku , ktorým bol návrh na zmenu súdneho exekútora zamietnutý.

Z r u š u j e uznesenie vo výroku o trovách exekúcie a v rozsahu zrušenia v r a c i a vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a túto zastavil. Návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietol a oprávnenému uložil povinnosť nahradiť súdnemu exekútorovi JUDr.Ing. Karolovi Mihalovi trovy exekúcie vo výške 96,28 €.

O vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o jej zastavení rozhodol s poukazom na ust. § 57 ods. 1 písm. g/, ods. 2,3 zák. č. 233/1995 Z.z. (ďalej len Exekučného poriadku) , s prihliadnutím na ust. § 58 ods. 1 Ex. poriadku, § 2 písm. a/ zák. č. 258/2001 o spotrebiteľských úveroch, § 3 ods. 1,2 zák. č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, § 4 ods. 2 písm. g/ zák. č. 258/2001 o spotrebiteľských úveroch, § 517 ods. 2 OZ a § 3 vl. nar. 87/1995 Z.z. majúc za to, že úver poskytnutý povinnému na základe úverovej zmluvy je spotrebiteľským úverom, pretože oprávnený konal v rámci predmetu svojej činnosti. Povinný je spotrebiteľom, lebo uzavrel zmluvu ako fyzická osoba a zo zmluvy nie je zrejmé, aby mu bol poskytnutý úver na výkon jeho zamestnania, povolania alebo podnikania. Uzavrel, že v úverovej zmluve uzavretej medzi účastníkmi absentuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov. Preto platí, že úver je bezúročný a bez poplatkov. Prihliadal na skutočnosť, že bližšia špecifikácia čiastky, ktorá notárskou zápisnicou bola uznaná ako dlh vo vzťahu k žalobcovi prostredníctvom splnomocneného zástupcu chýba, pretože v notárskej zápisnici je uvedené iba to, že ide o poplatok z úveru, trovy právneho zastúpenia a trovy za spracovanie notárskej zápisnice. Keďže na daný vzťah nebolo možné aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, uzavrel, že úroky z omeškania účastníkmi dohodnuté v úverovej zmluve v čl. 6 Všeobecných podmienok poskytnutia úveru vo výške 0,25 % denne z dlžnej sumy odo dňa splatnosti celého dlhu až do jeho uhradenia, sú v rozpore so zákonom (§ 517 ods. 2 OZ a § 3 nar.vl. č. 97/1995 Z.z.) . Mal za to, že uznanie dlhu splnomocneným zástupcom povinného je v rozpore so zákonom aj

z dôvodu, že suma 206,47 € (6.220,- Sk) ako odmena za poskytnutie úveru je neúnosne vysoká a v rozpore s dobrými mravmi.

Vychádzajúc z § 41 ods. 2 zák. č. 233/1995 Z.z. mal za to, že exekučným titulom v danej veci je notárska zápisnica. V zmysle citovaného ustanovenia § 41 ods.2 Exekučného poriadku jednou z požiadaviek na to, aby bolo možné vykonať exekúciu na základe notárskej zápisnice je, že táto obsahuje právny záväzok. Musí sa teda jednať o povinnosť zo záväzkového právneho vzťahu. Vzhľadom k tomu mal súd za to , že exekučným titulom nemôže byť notárska zápisnica, ktorej účastníkom bola len jedna strana, v tomto prípade povinná. Notárska zápisnica má totiž obsahovať dohodu oboch strán záväzkového právneho vzťahu, v ktorej sú presne vymedzené ďalšie požiadavky uvedené v citovanom ustanovení, okrem súhlasu s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Zo znenia ustanovenia § 41 ods.2 Exekučného poriadku totiž vyplýva, že prejav vôle len povinnej osoby je viazaný výlučne k súhlasu s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Aj z toho je zrejmé, že pokiaľ sa týka ostatných náležitostí notárskej zápisnice, tieto môžu byť vykonané len na základe zhodných údajov oprávnenej a povinnej osoby. Preto prvostupňový súd mal za to, že notárska zápisnica môže byť exekučným titulom, len ak sú jej účastníkmi obe strany t.j. oprávnený a povinný, okrem súhlasu povinnej osoby s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. V danom prípade bola notárska zápisnica spísaná len s povinným zastúpeným splnomocneným zástupcom. Notárska zápisnica neobsahuje záväzok, ale len prehlásenie povinného a z uvedených dôvodov nie je spôsobilým exekučným titulom. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti t.j. neplatnosť notárskej zápisnice, súd vyhlásil exekúciu za neprípustnú a zároveň exekúciu zastavil.

O zamietnutí žiadosti oprávneného na zmenu súdneho exekútora, i keď súdny exekútor voči tejto zmene nemal námietky , rozhodol z dôvodu, že došlo k vyhláseniu exekúcie za neprípustnú a exekúcia bola zastavená.

O trovách exekúcie rozhodol s poukazom na ust. § 202 ods. 2, § 196, § 197 ods. 1 a § 203 ods. 1 Ex. poriadku tak, že zaviazal oprávneného na náhradu trov exekúcie, keďže k zastaveniu exekúcie došlo zavinením oprávneného vzhľadom na skutočnosť, že ním predložená notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom.

Súdny exekútor si uplatnil trovy exekúcie vo výške 132,14 €. Tieto však súd prvého stupňa nepovažoval v celom rozsahu za dôvodné a priznal mu trovy exekúcie vo výške 96,28 €.V zmysle ustanovenia § 15 ods.1 vyhlášky č. 288/1995 Z.z. , účinnej v čase začatia exekučného konania bola súdnemu exekútorovi priznaná paušálna odmena za získanie poverenia na vykonanie exekúcie, doručenie upovedomenia o začatí exekúcie, zisťovanie zamestnávateľa, 2x zisťovanie majetku povinného, zisťovanie účtu povinného, t.j. 6 úkonov po 3,32 eur , spolu paušálna odmena vo výške 19,92 eur. Súd nepriznal súdnemu exekútorovi úkon 2x doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie, pretože má za to , že tento úkon nemožno násobiť počtom adresátov a preto bol priznaný len jeden takýto úkon. Vychádzajúc z ustanovenia § 14 ods. 1 písm. a/ vyhl. č. 288/1995 Z.z súd priznal súdnemu exekútorovi odmenu za 1hodinu účelne vynaloženú na exekúciu t.j. 6,64 eur za úkon prijatie návrhu, preštudovanie a zaevidovanie (30min) .Neboli priznané úkony a to spracovanie žiadosti o udelenie poverenia, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie, spracovanie žiadosti o súčinnosť, spracovanie upovedomenia o začatí exekúcie- banka+ príkaz, pretože tieto boli priznané v zmysle § 15 cit. vyhlášky a šlo by o duplicitne účtované úkony. Odmena súdneho exekútora tak predstavuje spolu 26,56 eur, pričom táto sa zvyšuje o 20%DPH, keďže súdny exekútor je jej platcom, t.j. odmena spolu 31,87 eur. Podľa §22 cit. vyhlášky bola súdnemu exekútorovi priznaná aj náhrada hotových výdavkov vo výške 4,45 eur za poštovné, náhrada za použitie motorového vozidla (pracovná cesta 12.6.2007 Košice- Spišská Nová Ves) 52,74 eur. Podľa §23 cit. vyhlášky bola priznaná aj náhrada za stratu času vo výške 7,92eur (0,66 eurx12 polhodín) . Spolu teda boli súdnemu exekútorovi priznané trovy vo výške 96,28 eur.

Proti rozhodnutiu súdu prvého stupňa v celom rozsahu podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený. Navrhol, aby odvolací súd uznesenie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie. Uviedol, že poskytuje úvery klientom ako dlžníkom na základe zmlúv o úvere uzatváraných podľa § 497 a nasl. Obchodného zákonníka. Tento druh zmlúv má charakter spotrebiteľských zmlúv (podľa § 23a ods. 1 zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa) , avšak uvedenú zmluvu nie je možné považovať za zmluvu o spotrebiteľskom úvere podľa Zákona o spotrebiteľských úveroch lebo predmetom úverov poskytovaných zo strany oprávneného sú peňažné prostriedky, nie tovar alebo služba (§ 4 ods. 2 písm. c/ zákona o spotrebiteľských úveroch) . Úrok z omeškania má sankčný charakter a dlžníkovi sa účtuje len v prípade, že poruší zmluvné podmienky. Dohodnutá výška úrokov 0,25 % denne preto nie je neprimeraná. Ďalej uviedol, že žiaden zákon nepredpisuje povinnú účasť oprávneného aj povinného pri spisovaní exekučnej notárskej zápisnice, čo vyplýva aj zo znenia § 41 ods. 2 Exekučného poriadku. Zdôraznil, že predložená notárska zápisnica obsahuje zákonom predpísané náležitosti, a to uznanie dlhu a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice, preto je spôsobilým exekučným titulom. V závere uviedol, aký je rozdiel medzi uznaním dlhu resp. záväzku podľa hmotného práva a notárskou zápisnicou podľa procesného práva.

Odvolací súd prejednal vec podľa § 212 ods.1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods.2 O.s.p.) a uznesenie vo výroku, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú, o zastavení exekúcie podľa § 219 O.s.p. ako vecne správne potvrdil .Vo výroku , ktorým bol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora zamietnutý podľa § 218 ods.1 písm. c/ O.s.p., odvolanie odmietol. Výrok o trovách konania podľa § 221 ods.1 písm.h) ods.2 O.s.p. zrušil a v rozsahu zrušenia vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Vo vzťahu k výroku, ktorým súd prvého stupňa zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora odvolací súd uvádza:

Podľa ustanovenia § 202 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolanie nie je prípustné proti uzneseniu v exekučnom konaní podľa zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (ďalej len Exekučný priadok) , ak tento exekučný poriadok neustanovuje inak.

V prejednávanej veci bolo exekučné konanie začaté dňa 3.5.2005, kedy bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie.

Podľa § 238 ods. 1 Exekučného poriadku, konania začaté pred 1.9.2005 sa dokončia podľa práva platného do 31.8.2005, ak odsek 2 neustanovuje inak.

Podľa § 238 ods. 2 Exekučného poriadku, ustanovenia § 34 ods. 1 až 3, § 37 ods. 4 a 5, § 46 ods. 3, § 47 ods. 3, § 58 ods. 5, § 134 ods. 2, § 136 ods. 3 a 4, § 145 ods. 1 sa použijú aj na konania začaté pred 1.9.2005.

Podľa § 44 ods. 6 Exekučného poriadku platného do 31.8.2005, ak oprávnený požiada súd o zmenu exekútora a súd po vyjadrení exekútora žiadosti oprávneného vyhovie, vykonaním exekúcie poverí súd exekútora, ktorého navrhne oprávnený, a vec mu písomne postúpi. Účinky pôvodného návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie zostávajú zachované. Odmena pôvodného exekútora sa však vypočíta tak, ako keby došlo k zastaveniu exekúcie.

Z citovaného ustanovenia § 202 ods. 2 Exekučného poriadku vyplýva, že odvolanie proti rozhodnutiam v exekučnom konaní všeobecne nie je prípustné. Je prípustné iba voči tým rozhodnutiam, kde to výslovne Exekučný poriadok pripúšťa.

Súd prvého stupňa zamietol návrh oprávneného na zmenu súdneho exekútora. Ustanovenia § 44 ods. 6 a ani iné ustanovenie Exekučného poriadku odvolanie proti rozhodnutiu o zmene súdneho exekútora nepripúšťa, preto odvolací súd podľa § 218 ods. 1 písm. c/ Občianskeho súdneho poriadku odmietol odvolanie oprávneného vo výroku o zmene súdneho exekútora, pretože odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, proti ktorému nie je odvolanie v exekučnom konaní prípustné. Odvolací súd sa preto ani nemohol meritórne zaoberať odvolaním súdneho exekútora v tejto časti rozhodnutia.

V súlade s § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie a tieto výroky odvolací súd ako vecne správne potvrdil a na ich doplnenie uvádza nasledovné:

Oprávnený namietal správnosť záverov súdu prvého stupňa z dôvodu, že zmluvu o úvere uzavretú medzi účastníkmi nesprávne právne posúdil, keďže neprihliadal na ustanovenia § 497 a nasl. Obchodného zákonníka, podľa ktorých bola uzavretá.

Zmluva o úvere uzavretá medzi účastníkmi konania má charakter spotrebiteľskej zmluvy. To znamená, že musí obsahovať náležitosti podľa § 4 zákona č. 258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch, okrem iného ročnú percentuálnu mieru nákladov, inak sa spotrebiteľský úver považuje za bezúročný a bez poplatkov. Predmetná zmluva o úvere bola uzavretá podľa jej predtlače a údajov uvedených v zmluve podľa ustanovení Obchodného zákonníka. Aj napriek takémuto formálnemu označeniu zmluvy o úvere, ako zmluvy uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka, je predmetná zmluva zmluvou spotrebiteľskou vzhľadom na obsah zmluvy, na účel zmluvy ako aj na účastníkov konania. Oprávnený podľa predmetu svojej obchodnej činnosti zapísaného v obchodnom registri, poskytuje peňažné prostriedky formou úveru z vlastných voľných zdrojov, čo v prejednávanej veci poskytol povinnému. Povinný je občan a úver mu bol poskytnutý ako spotrebiteľovi, pretože oprávnený nepreukázal, že bol poskytnutý na iný účel. Predmetná zmluva o úvere preto musí obsahovať náležitosti stanovené Zákonom o spotrebiteľských úveroch a zmluvné dojednania týkajúce sa výšky úrokov z omeškania nesmú byť v rozpore s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

Podľa § 41 ods. 2 písm. c/ Exekučného poriadku možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená osoba a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila.

Citované zákonné ustanovenie určuje náležitosti notárskej zápisnice (okrem tých, ktoré musí mať podľa notárskeho poriadku) , aby bola exekučným titulom. Predovšetkým musí notárska zápisnica obsahovať právny záväzok. Záväzky vznikajú z právnych úkonov, najmä zo zmlúv, ako aj zo spôsobenej škody, z bezdôvodného obohatenia alebo z iných skutočností uvedených v zákone (§ 489 Občianskeho zákonníka) . Inou skutočnosťou, na základe ktorej vzniká záväzok, je aj porušenie povinnosti vyplývajúcej z už existujúceho záväzkového právneho vzťahu, okrem iného je to aj omeškanie dlžníka.

V posudzovanej veci sa povinný dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením záväzku, v dôsledku čoho oprávnený žiadal zaplatiť dlh naraz a uplatnil si aj zákonné právo na zaplatenie úrokov z omeškania.

Notárska zápisnica má ďalej obsahovať označenie oprávnenej a povinnej osoby, právny dôvod (v danom prípade je to zmluva o úvere) , predmet (plnenie, ktoré má povinný poskytnúť, teda suma, ktorú je dlžný oprávnenému) , čas plnenia, a aby bola exekučným titulom, musí obsahovať aj vyhlásenie povinnej osoby, že súhlasí s jej vykonateľnosťou.

Z uvedeného vyplýva, že k obsahovým náležitostiam notárskej zápisnice ako exekučného titulu nepatrí hmotnoprávny úkon, z ktorého vyplýva záväzok povinného voči oprávnenému, teda v posudzovanej veci zmluva o úvere. To však neznamená, že notárska zápisnica by takýto úkon nemohla obsahovať popri uznaní záväzku povinným a vyhlásení o jej vykonateľnosti. Obidva tieto úkony je potrebné dôsledne rozlišovať a navzájom ich nezamieňať, pretože kým účastníkom hmotnoprávneho úkonu (napríklad v súvislosti so zmenami podmienok úverovej zmluvy, na ktorých sa jej účastníci dohodli v notárskej zápisnici) musia byť účastníci tohto hmotnoprávneho úkonu, pre uznanie dlhu a súhlas vykonateľnosťou notárskej zápisnice postačuje prejav dlžníka.

Uznanie dlhu je totiž jednostranným právnym úkonom dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dáva veriteľovi najavo, že svoj dlh uznáva. Pre platnosť uznania je potrebná písomná forma, prísľub zaplatenia dlhu a uvedenie dôvodu dlhu a jeho výšky. Pri splnení týchto zákonných podmienok dochádza k prerušeniu premlčania a predpokladá sa, že dlh v čase uznania trval. Všetky tieto náležitosti písomné uznanie povinnej prostredníctvom splnomocneného zástupcu v notárskej zápisnici obsahuje.

Súhlas povinného s vykonateľnosťou notárskej zápisnice je vždy jednostranným prejavom jeho vôle, z ktorého vyplýva, že súhlasí s tým, aby notárska zápisnica v prípade, že v určenej dobe oprávnenému určené plnenie neposkytne, bola bez ďalšieho titulom pre vykonanie exekúcie. Tento súhlas s vykonateľnosťou nemá hmotnoprávnu povahu, pretože nemá za následok vznik, zmenu alebo zánik práv alebo povinností účastníkov konania, je len jednou z náležitostí stanovených Exekučným poriadkom k tomu, aby notárska zápisnica mohla byť exekučným titulom.

Pre platnosť notárskej zápisnice, v ktorej dlžník (povinný) uznal svoj dlh voči veriteľovi a súhlasil s jej vykonateľnosťou, nie je preto potrebná dohoda s veriteľom a neúčasť veriteľa pri spisovaní takejto notárskej zápisnice nespôsobuje jej neplatnosť. Notárska zápisnica v danej veci je však neplatná z iného dôvodu.

Podľa § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Podľa ust. § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie) alebo na základe dohody o plnomocenstve) .

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom) . Ide o tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami medzi ktorými je konflikt záujmov. V posudzovanom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre M.. E. C., ktorého určil práve oprávnený a v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného M.. E. C.Í. a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Preto M.. E. C. nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Preto správne súd prvého stupňa uzavrel, že notárska zápisnica o uznaní záväzku spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom nemôže byť spôsobilým exekučným titulom

Odvolací súd z týchto dôvodov už považoval za nadbytočné zaoberať sa ďalšími nedostatkami exekučného titulu a napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa vo výrokoch o vyhlásení exekúcie za neprípustnú a o zastavení exekúcie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. a odmietnutí návrhu na zmenu súdneho exekútora ako vecne správne potvrdil.

Oprávnený napadol aj výrok o trovách exekúcie priznaných súdnemu exekútorovi.

V tejto časti odvolací súd považuje odvolanie oprávneného za dôvodné z dôvodu, že odôvodnenie rozhodnutia v časti trov konania je nepreskúmateľné pre nedostatok dôvodov.

Podľa § 157 ods. 2 OSP v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný) , prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Podľa § 167 ods. 2 OSP ak nie je ďalej ustanovené inak, použijú sa na uznesenie primerané ustanovenia o rozsudku.

Súd prvého stupňa síce posudzoval a odôvodňoval účelnosť odmeny exekútora v rozpore so zásadou danou ustanovením § 157 ods. 2 v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p. však dostatočne neodôvodnil svoje rozhodnutie o priznaní trov exekučnej činnosti a to v časti náhrady hotových výdavkov, pretože z odôvodnenia jeho rozhodnutia nie je zrejmé náhradu za aké hotové výdavky súdneho exekútora (ich označenie) súdnemu exekútorovi priznal a hlavne ktoré hotové výdavky súdneho exekútora považoval za účelne vynaložené v exekúcii. Účelnosť hotových výdavkov je pritom nevyhnutným predpokladom pre priznanie náhrady za nich tak, ako to vyplýva z dikcie ust. § 22 ods. 1 vyhlášky.

Z týchto dôvodov odvolací súd podľa ust. § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku o trovách exekúcie a v rozsahu zrušenia mu vec vracia na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní bude úlohou súdu prvého stupňa náležite posúdiť aj účelnosť hotových výdavkov súdneho exekútora a opätovne rozhodnúť o trovách exekúcie.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti uzneseniu odvolacieho súdu odvolanie nie je prípustné.