KSKE 2 CoE 151/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoE/151/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7606201311 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7606201311.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: POHOTOVOSŤ, s.r.o., Pribinova 25, Bratislava, IČO: 35807598, zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, Advokátska kancelária, Pribinova 25, Bratislava, proti povinnému Ž. X., nar.X.XX.XXXX, bytom E. X, Q. Z. V., o vymoženie 832,50 eur s prísl., vedenej u súdneho exekútora Mgr. Ing. Radoslava Kešeľáka, Exekútorský úrad Spišská Nová Ves, pod č. EX 217/06 R, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Spišská Nová Ves zo dňa 01.04.2011, č.k. 8Er/58/2006-20, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa vo výroku, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú, o zastavení exekúcie a vo výroku o trovách exekúcie .

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavil. Žiadnemu z účastníkov náhradu trov exekúcie nepriznal a to z dôvodu, že súdny exekútor si trovy vymohol v priebehu exekúcie.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora súd v konaní vydal poverenie na vykonanie exekúcie č. 5810 008826* zo dňa 21.2.2006 pre súdneho exekútora Ing.Bc. Radoslava Kešeľáka, Mlynská 2, Spišská Nová Ves na vymoženie peňažnej pohľadávky od povinného vo výške 25 080,-Sk s prísl., na základe vykonateľnej Notárskej zápisnice Notárskeho úradu JUDr. Ondreja Ďuriača, Generála Svobodu 1069/4, Partizánske, sp.zn. N 4780/2005, NZ 44490/2005 zo dňa 25.9. 2005.

Súd z exekučného titulu, ktorým je predmetná notárska zápisnica zistil, že na jej spísanie bol povinným v zmluve o úvere zo dňa 10.05.2005 splnomocnený Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, ktorý bol zároveň takto splnomocnený aj na uznanie záväzku z uvedeného úveru tak, aby notárska zápisnica bola vykonateľným exekučným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu. Zároveň povinný v splnomocnení udelil súhlas, aby bol splnomocnený advokát zastúpený advokátskym koncipientom prípadne iným zamestnancom advokáta v zmysle zákona o advokácii.

S poukazom na ustanovenie § 2 písm. a/, b/, § 3 ods. 1, 2, § 4 ods. 2 písm. g/ zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch ako aj ust. § 52 ods.1-4 Občianskeho zákonníka prvostupňový súd predmetnú zmluvu o úvere posúdil ako takú, na základe ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, nakoľko sa v danom prípade jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov, nakoľko z výpisu z Obchodného registra o zápise oprávneného vyplýva, že predmetom činnosti oprávneného je okrem iného poskytovanie úverov z vlastných zdrojov. Na druhej strane povinným je fyzická osoba, ktorá obsah

zmluvy o úvere nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť a uzavrela zmluvu na formulári predloženom oprávneným. Ďalej uviedol, že zohľadnením ustanovenia § 497 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje zmluvu o úvere vo vzťahu k ustanoveniu § 1 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch je ust. § 497 Obchodného zákonníka lex generalis a ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch lex specialis s poukazom na citované ustanovenia § 52 ods. 1- 4 OZ, ktoré obligatórne ustanovujú použitie ustanovení o spotrebiteľských zmluvách na vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ. Preto na právny vzťah medzi oprávneným a povinným z predmetnej zmluvy o úvere je potrebné aplikovať zákon o spotrebiteľských úveroch a nie ustanovenie § 497 Obchodného zákonníka.

Súd ďalej zistil, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinný udelil Mgr. Tomášovi Kušnírovi, advokátovi súčasne v predtlači zmluvy o úvere zo dňa 10.05.2005 a teda povinný, ak chcel, aby mu bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver bol súčasne nútený podpísať aj spomínané plnomocenstvo, v ktorom splnomocnil Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jeho mene tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu na celý jeho majetok do výšky vzniknutej pohľadávky alebo jej zostatku a príslušenstva, pričom povinný sa zároveň zaviazal uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice. Uviedol, že takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok § 53 ods. 3 Občianskeho zákonníka takúto podmienku výslovne nespomína.

S poukazom na ust. § 22 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka prvostupňový súd dospel k záveru, že splnomocnenie udelené povinným advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi priamo v zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinného a Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 OZ. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinného pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinný nemal možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasil so spísaním notárskej zápisnice, aj keď v čase uzatvárania zmluvy nebolo isté, či bude mať dlh alebo nie. Obsah záväzku popísaný v notárskej zápisnici je uvedený tak, že bol uznaný dlh v celkovej výške 31.593,- Sk, z čoho úver a poplatok predstavuje 27 360,-Sk, pričom dlh sa bude útočiť úrokom z omeškania vo výške 0,25% denne od 30.06.2005 do zaplatenia. Povinný sa zmluvne zaviazal splatiť úver v 12 mesačných splátkach po 2 280 ,-Sk t.j. celkove sa zaviazal splatiť poskytnutý úver spolu s príslušným poplatkom vo výške 27 360 ,-Sk Poplatok za poskytnutie pôžičky teda činí 13 360,_Sk.Zmluvu uzatvoril povinný ako fyzická osoba- občan. Nie je však uvedená výška jednotlivých plnení. Uviedol, že v predmetnej zmluve absentuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov, a teda s poukazom na ustanovenie § 4 ods. 3 zákona o spotrebiteľských úveroch platí, že úver je bezúročný a bez poplatkov. Ďalej uviedol, že vzhľadom na spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy nemožno na daný právny vzťah aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, ale jedná sa o občianskoprávny vzťah a z toho dôvodu úroky z omeškania dohodnuté účastníkmi vo výške 0,25% za každý deň omeškania z dlžnej sumy (čo predstavuje 91,25 % ročne) sú v rozpore s ustanovením § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka v spojení s ust. § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Napriek tomu splnomocnený zástupca povinného v rozpore s právnou úpravou uvedenou v Občianskom zákonníku a v zákone o spotrebiteľských úveroch uznával v mene povinného sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené, iba zosumarizované a naviac sa zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, konal tak v rozpore s dobrými mravmi tak, ako to má na mysli ust. § 3 ods. 1 OZ. Preto je právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom - urobený Mgr. Tomášom Kušnírom ako splnomocnencom povinného neplatný v zmysle § 39 OZ, pretože odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom. Notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone. Vzhľadom na uvedené súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu za neprípustnú a túto zastavil z dôvodu, že exekučný titul je nevykonateľný.

O trovách exekúcie rozhodol podľa § 200 ods. 2, § 196 Exekučného poriadku tak, že ich náhradu žiadnemu z účastníkov nepriznal nakoľko povinnému trovy exekúcie nevznikli, oprávnený bol v konaní neúspešný a nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktorá bola zastavená jeho zavinením a súdny exekútor si náhradu trov neuplatnil nakoľko tieto boli vymožené v priebehu exekúcie.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa napadol včas podaným odvolaním oprávnený. Navrhol napadnuté uznesenie zrušiť. Oprávnený sa nestotožnil s tvrdeniami súdu o tom, že uzavretá zmluva medzi oprávneným a povinnou je zmluvou o spotrebiteľskom úvere, v ktorej absentuje údaj o RPMN, nakoľko oprávnený poskytuje svojim klientom ako dlžníkom úvery na základe zmlúv o úvere uzatváraných v zmysle § 497 a nasl. Obchodného zákonníka, ktoré majú charakter spotrebiteľskej zmluvy /v zmysle zákona o ochrane spotrebiteľa) , avšak tieto nemožno považovať za zmluvy o spotrebiteľskom úvere v zmysle zákona o spotrebiteľských úveroch. Vzhľadom na túto skutočnosť preto oprávnený v predmetnej zmluve nemusel ako podstatnú náležitosť uviesť údaj o RPMN. Namietal taktiež tvrdenia súdu o neprimerane vysokých úrokoch z omeškania, nakoľko mal za to, že povinná podpísaním zmluvy o úvere vyslovila súhlas so zmluvnými podmienkami a teda aj s tým, že v prípade, že sa celý dlh stane splatný, zaväzuje sa zaplatiť aj úrok z omeškania vo výške 0,25% z dlžnej sumy za každý deň omeškania, ktorý má sankčný charakter a dlžníkovi sa účtuje len v prípade, že poruší zmluvné podmienky. Zároveň mal za to, že dohodnutá výška úroku nie je neprimerane vysoká a nie je v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku, keďže oprávnený poskytuje úvery z vlastných zdrojov a nevyžaduje zabezpečenie pri poskytnutí úveru. Poukázal na ustanovenie § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka v znení platnom v čase uzavretia predmetnej zmluvy a uviedol, že v čase uzavretia zmluvy o úvere nebolo možné odvodiť pre obchodné záväzkové vzťahy obmedzenie výšky úrokovej sadzby, ktorú si mohli zmluvné dohodnúť. Oprávnený zdôraznil, že pri úroku z omeškania má ten, kto sa k úhrade úrokov z omeškania zaviaže, vždy možnosť platenia týchto úrokov odvrátiť tým, že si svoje povinnosti riadne a včas splní a povinná nakoľko si svoju povinnosť nesplnila, porušila svoju povinnosť, a preto by mal znášať vopred dohodnutú sankciu, s ktorou pri uzatváraní záväzkovo-právneho vzťahu súhlasila. Na základe vyššie uvedených skutočností odvolatel žiadal, aby odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa zrušil .

Súdny exekútor a povinný sa k odvolaniu oprávneného nevyjadrili.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k týmto záverom.

Oprávnený odvolaním napadol uznesenie súdu prvého stupňa v celom rozsahu. Vzhľadom na obsah odvolania, odvolací súd uvádza, že sa plne stotožňuje s odôvodnením uznesenia súdu prvého stupňa (§ 219 ods. 2 O.s.p.) a na zdôraznenie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia k odvolacím námietkam oprávneného považuje za potrebné uviesť:

Podľa ust. § 41 ods. 2 písm. c/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice.

Z obsahu notárskej zápisnice N 4780/2005, NZ 44490/2005, NCRLs 43900/2005 zo dňa 25.9.2005, spísanej na Notárskom úrade notára JUDr. Ondreja Ďuriača vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinným, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné vyporiadať sa s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinného.

Podľa ust. § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie alebo na základe dohody o plnomocenstve) .

Podľa ust. § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom) . Ide o tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami medzi ktorými je konflikt záujmov. V posudzovanom prípade bol povinný nútený súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určil práve oprávnený a v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného Mgr. Tomášom Kušnírom a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neplatnosti splnomocnenia majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinného vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného.

Odvolací súd preto uznesenie súdu prvého stupňa v celom rozsahu potvrdil ako vecne správne podľa § 219 O.s.p. Pri takýchto záveroch sú však už bezpredmetné ďalšie dôvody, na základe ktorých prvostupňový súd posudzoval vzťah medzi účastníkmi ako vzťah spotrebiteľský, pretože pokiaľ súd prvého stupňa dospel k záveru, že notárska zápisnica nie je spôsobilým exekučným titulom, je už hodnotenie vzťahu medzi účastníkmi nadbytočné.

Žiadnemu z účastníkov konania neboli priznané trovy nakoľko povinnému trovy exekúcie nevznikli, oprávnený bol v konaní neúspešný a nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktorá bola zastavená jeho zavinením a súdny exekútor si trovy neuplatnil nakoľko boli vymožené v priebehu exekúcie.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ustanovením § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že účastníkom nepriznal náhradu trov odvolacieho konania, pretože oprávnený nebol v odvolacom konaní úspešný, preto nemá právo na náhradu trov odvolacieho konania a ostatným účastníkom v tomto odvolacom konaní preukázateľné trovy konania nevznikli, preto im neboli priznané.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.