KSKE 2 CoE 18/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoE/18/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810210578 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Miroslav Soga ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810210578.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného: PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Mliekarenská 10, IČO: 35 792 752, zastúpeného JUDr. Andreou Cvikovou, advokátkou, so sídlom v Bratislave, Kubániho 16, proti povinnému: Q. S., K.. XX.X.XXXX, O. S. XXXX/XX, XXX XX Y., o vymoženie pohľadávky vo výške 422,59 eur s prísl., vedenej u súdneho exekútora JUDr. Ľuboša Sidorjaka, Exekútorský úrad so sídlom Murgašova 3, Košice, pod sp.zn. EX 1586/10, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, č.k.11Er/926/2010-32 zo dňa 28.10.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznáva.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie sp.zn. EX 1586/10 zamietol.

V odôvodnení uviedol, že oprávnený sa návrhom domáhal u súdneho exekútora vykonania exekúcie na vymoženie svojej pohľadávky voči povinnému na základe exekučného titulu, ktorým je rozhodcovský rozsudok vydaný JUDr. Mariannou Mochnáčovou dňa 25.11.2005, č.k. RK-589/05-MM.

Súd prvého stupňa z odôvodnenia rozhodcovského rozsudku zistil, že oprávnený a povinný uzavreli dňa 30.8.2004 Zmluvu o revolvingovom úvere č. 41993-72275. S poukazom na ustanovenie § 44 ods.2, § 41 ods. 2 Exekučného poriadku, § 52 ods. 1,2,3,4, § 54, § 53 ods. 1,2,3,4 Občianskeho zákonníka a § 45 ods. 1, a 2 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní v znení neskorších predpisov, § 2 písm. a) a b) zákona č.258/2001 Z.z. o spotrebiteľských úveroch táto zmluva je o spotrebiteľskom úvere, pretože bola uzavretá medzi veriteľom (t.j. právnickou osobou, ktorá má v predmete svojej činnosti poskytovanie úverov ako podnikanie - oprávneným) a spotrebiteľmi (t.j. fyzickými osobami, ktorým bol poskytnutý spotrebiteľský úver na iný účel ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania) , ide o zmluvu, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľom spotrebiteľský úver (dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy s spotrebiteľskom úvere) a spotrebitelia sa zaväzujú poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom.

Ak totiž rozhodcovský rozsudok zaväzuje účastníka rozhodcovského konania na plnenie, ktoré je objektívne nemožné, právom nedovolené alebo odporuje dobrým mravom, súd príslušný na výkon rozhodnutia alebo na exekúciu zastaví výkon rozhodcovského rozsudku alebo exekučné konanie aj bez návrhu, ak zistí v rozhodcovskom rozsudku nedostatky podľa § 45 ods. 1 a 2. Pre vyvodenie takýchto záverov však musí mať súd k dispozícii predovšetkým Zmluvu o revolvingovom úvere so všetkými jej neoddeliteľnými prílohami, listinu obsahujúcu dohodu o tom, že riešenie sporov, ktoré

vzniknú z konkrétneho zmluvného vzťahu budú zmluvné strany riešiť v rozhodcovskom konaní a preto je podstatná pre posúdenie exekučného titulu rozhodcovská doložka, najmä pri plneniach priznaných zo spotrebiteľských úverov, z ktorej vychádza aj plnenie v predmetnom rozhodcovskom rozsudku.

Zo Zmluvy o revolvingovej pôžičke je evidentné, že táto bola uzavretá na pripravenom tlačive, do ktorého sú vpísané údaje o povinnom a výške úveru. Povinný nemal možnosť meniť obsah Zmluvných dojednaní oprávneného, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť uzavretej Zmluvy. Povinný teda mal možnosť len akceptovať alebo neakceptovať Zmluvu ako celok.

Súd z predloženej zmluvy o revolvingovej pôžičke zistil, že podľa čl-12 Sankcie ZD ods.12.1, sa zmluvné strany dohodli, že v prípade omeškania dlžníka so splnením akéhokoľvek peňažného záväzku podľa tejto Zmluvy je dlžník povinný uhradiť veriteľovi úrok z omeškania vo výške 0,2% z výšky splátky za každý deň omeškania. V zmysle ods.12.2, v prípade omeškania dlžníka s úhradou splátky pôžičky o viac ako 15 dní po termíne splatnosti sa dlžník zaväzuje uhradiť veriteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z výšky splátky. V prípade omeškania dlžníka s úhradou splátky pôžičky o viac ako 30 dní po termíne splatnosti sa dlžník zaväzuje v zmysle ods. 12.3uhradiť veriteľovi nad rámec zmluvnej pokuty podľa čl. 12 ods. 12.2 zmluvnú pokutu vo výške 10% z výšky splátky. V zmysle ods. 12.4, v prípade omeškania dlžníka so splnením záväzkov dlžníka podľa čl. 11.1 pís. (a) tejto Zmluvy o viac ako 15 dní po termíne splatnosti je dlžník povinný uhradiť veriteľovi nad rámec zmluvnej pokuty podľa čl. 12 ods. 12.2 a 12.3 zmluvnú pokutu vo výške 50% z nominálnej výšky pôžičky. Podľa čl. 5 Zabezpečenie pôžičky ZD, dlžník svojim podpisom potvrdzuje, že v deň podpisu tejto Zmluvy vystavil a odovzdal veriteľovi vlastnú blankozmenku, v ktorej texte nie sú uvedené nasledujúce údaje : a) suma zmenky, b) údaj splatnosti zmenky a c) údaj miesta, kde má byť zmenka zaplatená vrátane domicilačnej doložky. Zmenka je vystavená na rad veriteľa ( ods. 5.1) . V prípade, že sa dlžník dostane do omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku z tejto Zmluvy, je veriteľ oprávnený vyplniť na blankozmenke chýbajúce údaje, tak ako je to dohodnuté v ods. 5.3 tohto článku a domáhať sa z takto vyplnenej zmenky uspokojenia svojich pohľadávok ( ods. 5.2) . Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom vyplnení chýbajúcich údajov na zmenke: a) veriteľ je oprávnený blankozmenku vyplniť v prípade, ak sa dlžník oneskorí s platením akéhokoľvek záväzku podľa tejto Zmluvy, b) veriteľ ako údaj sumy zmenky je oprávnený vyplniť ľubovoľnú sumu zahŕňajúcu ale neprekračujúcu všetky pohľadávky veriteľa z tejto Zmluvy, ktoré budú splatné ku dňu splatnosti zmenky, c) ako údaj splatnosti zmenky ľubovoľný dátum po dni splatnosti akejkoľvek pohľadávky veriteľa, alebo jej časti, alebo jej príslušenstva na základe tejto Zmluvy, d) ako platobné miesto ľubovoľný údaj ( ods. 5.3.) .

Dohoda o vyplnení zmenky obsiahnutá v článku 5 zabezpečenie pôžičky Zmluvných dojednaní je v zmysle citovanej právnej úpravy nekalou, aj keď nie je explicitne vyjadrená v OZ. Touto dohodou bola spôsobená značná nerovnováha v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Na základe tejto dohody bola vystavená blankozmenka, vyplnená oprávneným, v rozpore s kogentnou úpravou zákona o spotrebiteľských úveroch a zmenková suma obsahuje navýšenie dlžnej pôžičky, ktorá je tvorená zostávajúcimi nesplatenými splátkami pôžičky podľa splátkového kalendára o zmluvné pokuty, ktoré predstavujú neprimeranú sankciu povinného, ktorá je v rozpore s dobrými mravmi a ako neprijateľná podmienka je neplatná. Rozhodcovský súd nereflektoval osobitnú úpravu spotrebiteľských vzťahov obsiahnutú v Občianskom zákonníku a v zákone o spotrebiteľských úveroch. Rozhodcovským súdom vydaný rozhodcovský rozsudok priznáva oprávnenému práva na základe zmenky, vyplnenej podľa dohody, ktorá je absolútne neplatná. Uvedené vady dohody o vyplnení zmenky sa teda prenášajú na rozsudok rozhodcovského súdu, ktorý je exekučným titulom v tomto konaní. Z vyššie uvedených dôvodov súd prvého stupňa zamietol žiadosť exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie v celom rozsahu.

Proti tomuto uzneseniu podal včas odvolanie oprávnený, ktorý z dôvodov podľa § 205 ods. 2 písm. a) , v spojení s § 221 ods.1 písm. h) § 205 ods.2 písm. b) , d) a f) O.s.p. žiadal, aby súd zrušil uznesenie súdu prvého stupňa a vrátil mu vec na ďalšie konanie a súčasne aby súd uložil povinnému zaplatiť oprávnenému náhradu trov odvolacieho konania vo výške 53,64 eur vrátane DPH (za 2 úkony + 2 paušálna náhrada) .

Oprávnený v podanom odvolaní namietal, že nároky uplatnené v exekučnom konaní majú zmenečnoprávnu povahu. Nielen v exekučnom konaní, ale ani v základnom konaní súd (rozhodca) nemôže jednostranne vstupovať do zmenkového vzťahu. Zmenka je abstraktný cenný papier a právo, ktoré je inkorporované v zmenke, je právom obligačným. Vystavením vlastnej zmenky povinným vznikol samostatný právny vzťah, pričom zmenkový vzťah je z hľadiska právneho dôvodu jeho vzniku nezávislý od vzniku spotrebiteľského úverového vzťahu a naopak. Súdom prvého stupňa sú pritom vznášané námietky výlučne voči zmluvnému vzťahu, teda kauze zmenky. Odvolateľ ďalej poukázal na niekoľko rozhodnutí krajských súdov a uviedol, že exekučný súd popri nedostatku právomoci na preskúmavanie exekučného titulu aj neprípustne jednostranne zasiahol do zmenkoprávneho vzťahu bez zákonom danej právomoci. Oprávnený tiež nesúhlasil so súdom prvého stupňa, že zabezpečenie spotrebiteľského vzťahu blankozmenkou predstavuje neprijateľnú podmienku v spotrebiteľskej zmluve, pričom citoval ust. § 17 zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového zákona. Podľa § 48 ods.1 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový , môže majiteľ postihom žiadať zmenkovú sumu, pokiaľ nebola zmenka prijatá alebo zaplatená, s úrokmi ak boli dojednané, 2. šesť percentné úroky odo dňa zročnosti, 3. trovy protestu a podaných správ, ako aj ostatné trovy, 4. odmenu vo výške jednej tretiny percenta zmenkovej sumy alebo v menšej dohodnutej výške. Zároveň uviedol, že veriteľ (oprávnený) vyplnil zmenku v súlade so zmluvou a právnymi predpismi. Obsah vyplňovacieho práva k blankozmenke bol jednoznačne dohodnutý v zmluvných ustanoveniach. Použitie zmenky ako zabezpečovacieho inštitútu nie je vylúčené žiadnym právnym predpisom a to ani právnymi predpismi na ochranu spotrebiteľa. Podľa odvolateľa je neakceptovateľné, aby súd bez ďalšieho konštatoval, že ide o neprimeranú podmienku a teda absolútne neplatnú. Na základe uvedeného žiadal napadnuté uznesenie zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) preskúmal odvolanie oprávneného podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie je nedôvodné.

Oprávnený v podanom odvolaní namietal preskúmavanie zmenkových nárokov súdom prvého stupňa a posúdenie dojednaní o zmluvných pokutách a dohody o vyplňovacom práve zmenky za neprijateľné podmienky v spotrebiteľských zmluvách.

Odvolací súd z obsahu zmluvy zistil, že oprávnený a povinný uzavreli dňa 30.8.2004 Zmluvu o revolvingovej pôžičke č. 41993-72275, predmetom ktorej bolo poskytnutie úveru v sume 797,05 eur, ktorá bola splatná v 18.mesačných splátkach vo výške 44,28 Eur. Na základe predmetnej Zmluvy bol povinnému automaticky poskytnutý dňa 15.2.2005 revolving vo výške 531,37 Eur, t.j. celkove poskytol oprávnený povinnému pôžičku vo výške 1.328,42 Eur. Za poskytnutie pôžičky sa povinný zaviazal zaplatiť oprávnenému zmluvnú odmenu vo výške 243,11 eur , ktorá bola splatná ku dňu uzavretia pôžičky. Ročná percentuálna miera nákladov bola vypočítaná u poskytnutej pôžičky vo výške 27,45% a u následne poskytnutého revolvingu vo výške 36,09%.Z odôvodnenia rozhodcovského rozsudku vyplýva, že súdom priznaná istina vo výške 1.287,99 Eur pozostáva z dlženej istiny pôžičky, ktorá je tvorená zostávajúcimi nesplatenými splátkami pôžičky podľa splátkového kalendára vo výške 863,51Eur a zmluvných pokút podľa zmluvy v celkovej výške 424,48 eur. Rozhodcovským rozsudkom priznané príslušenstvo je tvorené 6% zmenkovým úrokom a zmenkovou odmenou podľa ust. § 48 ods.1 zák. č- 191/1950Zb. o zmenkách a šekoch.

Na zabezpečenie nároku oprávneného na vrátenie sumy poskytnutého úveru povinný v deň podpisu Zmluvy o revolvingovom úvere vystavil a odovzdal oprávnenému vlastnú blankozmenku na rad veriteľa (čl. 5 ods.5.1. Zmluvných dojednaní) .

Je nesporné, a oprávnený túto skutočnosť v odvolaní ani nenamietal, že Zmluva o revolvingovom úvere uzavretá medzi účastníkmi konania je spotrebiteľskou zmluvou v zmysle ustanovenia § 2 písm. a/ a b/ zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch. Podľa citovaných zákonných ustanovení sa spotrebiteľským úverom rozumie dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov na základe zmluvy o spotrebiteľskom úvere vo forme odloženej platby, pôžičky alebo v inej právnej forme a zmluvou o spotrebiteľskom úvere sa rozumie zmluva, ktorou sa veriteľ zaväzuje poskytnúť spotrebiteľovi

spotrebiteľský úver a spotrebiteľ sa zaväzuje poskytnuté peňažné prostriedky vrátiť a uhradiť celkové náklady spojené so spotrebiteľským úverom.

Podľa § 4 ods. 7 zákona o spotrebiteľských úveroch v znení do 1.1.2008, ak spotrebiteľ použije na splnenie záväzku zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere zmenku alebo šek, musí si veriteľ počínať tak, aby boli zachované všetky práva spotrebiteľa, ktoré vyplývajú zo zmluvy o poskytnutí spotrebiteľského úveru.

V čase uzavretia Zmluvy o pôžičke citované ustanovenie umožňovalo, aby spotrebiteľ splnil svoj záväzok zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere zmenkou. Z obsahu zmluvy i zmluvných dojednaní (všeobecných obchodných podmienok) oprávneného však vyplýva, že v danom prípade išlo o zabezpečovaciu zmenku, teda zmenku, ktorá len zabezpečovala práva oprávneného ako veriteľa na uspokojenie jeho nárokov zo zmluvy o spotrebiteľskom úvere. To znamená, že aj keď oprávnený v rozhodcovskom konaní uplatňoval nárok na základe zmenky vystavenej dlžníkom, mohol uplatniť len také práva, ktoré nie sú v rozpore s vnútroštátnou úpravou spotrebiteľských zmlúv a úpravou spotrebiteľských zmlúv obsiahnutou v európskych právnych normách.

Aj z rozhodcovského rozsudku je zrejmé, že blankozmenka, na základe ktorej bol rozsudok vydaný, bola vystavená ako zabezpečovacia zmenka na splnenie povinností dohodnutých v zmluve o revolvingovom úvere, a preto v rámci plnenia povinností na ochranu spotrebiteľa bolo povinnosťou súdu prvého stupňa posúdiť aj vzťah, ktorý predmetná blankozmenka zabezpečovala, a to v súlade s ust. § 45 zákona č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní.

Z tohto dôvodu, bez ohľadu na to, že oprávnený uplatňoval v rozhodcovskom konaní nárok na základe zmenky vystavenej povinným, súd prvého stupňa správne posudzoval nároky oprávneného z úverovej zmluvy, keďže aj rozsudok rozhodcovského súdu vychádzal pri rozhodovaní o zmenkových nárokoch oprávneného práve z úverovej zmluvy účastníkov konania.

Ako je uvedené vyššie, dohoda o vyplnení blankozmenky sa nachádzala pod bodom 5 Zmluvných dojednaní zmluvy o revolvingovej pôžičke. Z obsahu týchto zmluvných dojednaní je zrejmé, že boli vopred pripravené oprávneným, a teda neboli individuálne dohodnuté, čo spôsobuje ich neplatnosť a okrem toho sú uvedené drobnými písmenami s nahusteným textom, čo znemožňuje ich riadne prečítanie a oboznámenie sa s nimi povinným, čo má za následok porušenie informačných povinností zo strany oprávneného. Takýto spôsob vypracovania Zmluvných dojednaní odvolací súd naviac považuje za ich vyhotovenie v rozpore s dobrými mravmi, čo spôsobuje ich absolútnu neplatnosť podľa § 39 Občianskeho zákonníka, a teda aj neplatnosť dohody o vyplnení blankozmenky a ustanovení o zmluvných pokutách, ktoré zároveň spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán, keďže požadujú od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako náhradu (bod 1 písm. e/ Prílohy Smernice Rady 93/13/EHS) .

Z uvedeného o. i. vyplýva, že zo strany oprávneného došlo k vyplneniu blankozmenky bez existencie dohody o vyplňovacom práve blankozmenky, keďže táto bola v zmysle vyššie uvedeného absolútne neplatná, a preto na danú situáciu nemožno aplikovať ust. § 10 zákona č. 191/1950 Zb. zmenkového a šekového, nakoľko toto ustanovenie sa vzťahuje len na situácie, keď je blankozmenka vyplnená v rozpore s existujúcou dohodou o vyplnení blankozmenky.

Ako je uvedené vyššie, dohoda o vystavení blankozmenky a spôsobe jej vyplnenia, je absolútne neplatná, a preto je absolútne neplatná aj samotná blankozmenka. Preto ak súd prvého stupňa zastavil exekučné konanie, rozhodol v súlade so zákonnou úpravou.

Občiansky zákonník (ďalej len OZ) síce až od 01.01.2008 v ustanovení § 53 ods. 4 písm. k/ za neprijateľné označil aj dojednanie požadujúce od spotrebiteľa, ktorý nesplnil svoj záväzok, aby zaplatil neprimerane vysokú sumu ako sankciu spojenú s nesplnením jeho záväzku, avšak táto okolnosť nie je dôvodom na iné vyhodnotenie takejto neprijateľnej podmienky u zmlúv uzatvorených pred 31.12.2007.

Občiansky zákonník účinný do 31.12.2007 len demonštratívne menoval niektoré neprijateľné podmienky, a teda charakter neprijateľných podmienok mohli mať i iné podmienky spôsobujúce značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa. Občiansky zákonník s takýmito neprijateľnými podmienkami spôsobujúcimi značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa v ustanovení § 53 vždy spájal sankciu neplatnosti. Keďže ustanovenie § 53 OZ nikdy nebolo zaradené medzi prípady relatívnej neplatnosti (§ 40a OZ) , išlo o neplatnosť absolútnu, pôsobiacu bez ďalšieho priamo zo zákona, na ktorú musel súd prihliadať z úradnej povinnosti.

V zmysle ust. § 544 a nasl. Občianskeho zákonníka veriteľ má nepochybne právo zabezpečiť svoju pohľadávku voči dlžníkovi zabezpečovacími prostriedkami, avšak v podmienkach, keď je účastníkom právneho vzťahu a dlžníkom spotrebiteľ, je potrebné zvýšenú pozornosť venovať tomu, aby dojednané zabezpečenie nenapĺňalo povahu nekalej podmienky v zmysle Smernice Rady č. 93/13/EHS.

Z týchto dôvodov, ako aj z dôvodov, ktoré obsahuje napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa, odvolací súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia, teda napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil podľa ust. § 219 O.s.p.

O trovách odvolacieho konania rozhodol podľa ust. § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p., nakoľko oprávnený bol v odvolacom konaní neúspešný, preto nemá nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Ostatným účastníkom trovy odvolacieho konania nevznikli, preto odvolací súd rozhodol tak, že účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznáva.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom odvolacieho súdu v pomere hlasov 3:0 (§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení účinnom od 1. mája 2011) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.