KSKE 2 CoE 225/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoE/225/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7806202809 Dátum vydania rozhodnutia: 27. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Oto Jurčo ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7806202809.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávneného POHOTOVOSŤ, s.r.o. so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, IČO: 35 807 598, zastúpeného JUDr. Martinom Máčajom, advokátom Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave, Pribinova č. 25, proti povinnej B. Q., nar. XX.XX.XXXX, E. Č..XX, 048 XX Q.B., o vymoženie 507,20 eur s prísl., vedenej u súdneho exekútora Mgr. Ing. Radoslava Kešeľáka, Mlynská 2, 052 01 Spišská Nová Ves, pod zn. EX/777/06 R, o odvolaní oprávneného proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava, č. k. 12Er/285/2006-19 zo dňa 28.06.2011 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

Nepriznáva účastníkom náhradu trov odvolacieho konania.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa vyhlásil exekúciu za neprípustnú a exekúciu zastavila exekútorovi trovy exekúcie nepriznal.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že na základe návrhu oprávneného a žiadosti súdneho exekútora súd v konaní vydal dňa 2.5.2006 poverenie č. 5808 007042 na vykonanie exekúcie na vymoženie peňažnej pohľadávky vo výške 507,20 eur s prísl. na základe vykonateľnej notárskej zápisnice Notárskeho úradu notára JUDr. Ondreja Ďuriača, so sídlom Generála Svobodu 1069/4, Partizánske, sp. zn. N 6101/2005, NZ 55204/2005, NCRLs 54508/2005 zo dňa 17.11.2005.

Oprávnený doručil súdu návrh na zmenu súdneho exekútora, bez uvedenia dôvodu a exekúciou navrhol poveriť exekútora JUDr. Rudolfa Krutého, Záhradnícka 62, 721 08 Bratislava.

Súd prvého stupňa citoval ust. § 251 ods. 4 a § 103 O.s.p. , ďalej citoval ustanovenie § 41 ods. 1, 2 Exekučného poriadku a uviedol, že v danej veci exekučným titulom je notárska zápisnica zo dňa 17.11.2005, že na jej spísanie bol povinnou v zmluve o úvere poverený Mgr. Tomáš Kušnír, advokát, ktorý bol splnomocnený zároveň aj na uznanie záväzku z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom na súdny výkon rozhodnutia, príp. exekúciu.

S poukazom na ustanovenie § 2 písm. a/, b/ zákona č. 258/2001 Z. z. o spotrebiteľských úveroch prvostupňový súd predmetnú zmluvu o úvere č. 7270739 zo dňa 28.10.2004 posúdil ako takú, na základe ktorej bol poskytnutý spotrebiteľský úver, nakoľko sa v danom prípade jedná o dočasné poskytnutie peňažných prostriedkov, pretože z výpisu z Obchodného registra o zápise oprávneného vyplýva, že predmetom činnosti oprávneného je okrem iného poskytovanie úverov z vlastných zdrojov. Na druhej strane povinným je fyzická osoba, ktorá obsah zmluvy o úvere nemohla reálnym spôsobom ovplyvniť

a uzavrela zmluvu na formulári predloženým oprávneným. Ďalej uviedol, že zohľadnením ustanovenia § 497 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje zmluvu o úvere vo vzťahu k ustanoveniu § 1 ods. 2 zákona o spotrebiteľských úveroch je ust. § 497 Obchodného zákonníka lex generalis a ustanovenia zákona o spotrebiteľských úveroch lex specialis s poukazom na citované ustanovenia § 52 ods. 1- 4 OZ, ktoré obligatórne ustanovujú použitie ustanovení o spotrebiteľských zmluvách na vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ. Preto na právny vzťah medzi oprávneným a povinným z predmetnej zmluvy o úvere je potrebné aplikovať zákon o spotrebiteľských úveroch a nie ustanovenie § 497 Obchodného zákonníka.

Súd vykonaným dokazovaním zistil, že predmetný exekučný titul bol vydaný na základe plnomocenstva, ktoré povinná udelila Mgr. Tomášovi Kušnírovi súčasne v predtlači zmluvy o úvere zo dňa 28.10.2004 a teda povinná, ak chcela, aby jej bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bola súčasne nútená podpísať aj spomínané plnomocenstvo, v ktorom splnomocnila Mgr. Tomáša Kušníra na spísanie predmetnej notárskej zápisnice, obsahom ktorej je uznanie záväzku z úveru v jej mene tak, aby sa notárska zápisnica stala vykonateľným titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu na celý jej majetok do výšky vzniknutej pohľadávky alebo jej zostatku a príslušenstva. Zároveň sa povinná zaviazala uhradiť všetky náklady súvisiace so spísaním notárskej zápisnice a to notársky poplatok a trovy právneho zastúpenia pri tomto úkone a iné. Zároveň ho povinná splnomocnila na uzavretie záložnej zmluvy podľa § 552 OZ alebo zmluvy o zabezpečovacom prevode práva podľa § 553 OZ. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra súčasne s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu, je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, aj keď demonštratívny výpočet neprijateľných podmienok § 53 ods. 3 OZ takúto podmienku výslovne nespomína.

Prvostupňový súd ďalej poukázal na to, že splnomocnenie udelené povinným advokátovi Mgr. Tomášovi Kušnírovi priamo v zmluve o úvere v deň podpisu zmluvy nie je platným právnym úkonom povinnej a Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinnej vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného podľa § 22 ods. 2 OZ. Rozpor je daný tým, že advokát, ktorý mal povinnú pri uznaní dlhu a spísaní notárskej zápisnice ako exekučného titulu zastupovať, bol určený priamo v zmluve o úvere veriteľom - oprávneným, a povinná nemala možnosť ovplyvniť výber právneho zástupcu a dopredu súhlasila so spísaním notárskej zápisnice, aj keď v čase uzatvárania zmluvy nebolo isté, či bude mať dlh alebo nie. Obsah záväzku popísaný v notárskej zápisnici je uvedený tak, že bol uznaný dlh v celkovej výške 23.153,-Sk, z čoho úver a poplatok predstavuje 19.100,-Sk a naviac, že sa bude úročiť úrokom z omeškania vo výške 0,25% denne od 1.10.2005 do zaplatenia a celý dlh pozostáva z istiny nesplateného úveru, poplatku z úveru, trov právneho zastúpenia a trov za spísanie notárskej zápisnice. Nie je tu však uvedená výška jednotlivých plnení. Uviedol, že v predmetnej zmluve absentuje údaj o ročnej percentuálnej miere nákladov, a teda s poukazom na ustanovenie § 4 ods. 2 písm. g/ zákona o spotrebiteľských úveroch platí, že úver je bezúročný a bez poplatkov. Ďalej uviedol, že vzhľadom na spotrebiteľský charakter úverovej zmluvy nemožno na daný právny vzťah aplikovať ustanovenia Obchodného zákonníka, ale jedná sa o občianskoprávny vzťah a z toho dôvodu úroky z omeškania dohodnuté účastníkmi vo výške 0,25% denne z dlžnej sumy sú v rozpore s ustanovením § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z..

Napriek vyššie uvedenému splnomocnený zástupca povinného v rozpore s právnou úpravou uvedenou v Občianskom zákonníku a v zákone o spotrebiteľských úveroch uznával v mene povinnej sumy, ktoré v notárskej zápisnici neboli presne vyčíslené, iba zosumarizované a naviac sa zaväzoval na úroky z omeškania v neprípustnej výške, konal v rozpore s dobrými mravmi tak, ako to má na mysli ustanovenie § 3 ods. 1 Občianského zákonníka. Preto je právny úkon - vyhlásenie advokáta pred notárom - urobený Mgr. Tomášom Kušnírom ako splnomocnencom povinnej neplatný v zmysle § 39 Občianskeho zákonníka, nakoľko odporuje zákonu a prieči sa dobrým mravom.

Súd prvého stupňa uviedol, že notárska zápisnica ako formálne vykonateľný exekučný titul existuje, ale nie je materiálne vykonateľným exekučným titulom, keďže bola spísaná o absolútne neplatnom právnom úkone. Preto na základe vyššie uvedeného exekúciu vyhlásil za neprípustnú a zastavil v zmysle ust. § 57 ods. 1 písm. g) , § 57 ods. 2, § 58 ods. 1 Exekučného poriadku z dôvodu, že exekučný

titul je nevykonateľný. Keďže došlo k zastaveniu exekúcie, súd zamietol návrh oprávneného na zmenu exekútora.

Súdny exekútor si trovy exekúcie výslovne neuplatnil a preto mu ich súd nepriznal.

Proti uzneseniu súdu prvého stupňa podal v zákonnej lehote odvolanie oprávnený a žiadal napadnuté uznesenie zrušiť v celom rozsahu. Uviedol, že sa domnieva, že súd posudzoval vec, o ktorej už raz právoplatne rozhodol. Podľa § 44 ods. 2 Exekučného poriadku súd bol povinný preskúmať žiadosť súdneho exekútora o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie a súd požadované poverenie vydal dňa 2.5.2006, z čoho vyplýva, že notárska zápisnica už bola zo strany súdu preskúmaná a súd uznal exekučný titul za súladný. Plnomocenstvo pre Mgr.Kušníra preskúmal aj notár JUDr. Ondrej Ďuriač pri spísaní notárskej zápisnice a nebol zistený rozpor so zákonom. Zároveň poukázal na skutočnosť, že povinný ako dlžník mohol kedykoľvek po uzatvorení zmluvy o úvere v roku 2004 udelené plnomocenstvo v zmysle § 33b Obč. zák. v platnom znení odvolať, pričom tak neurobil. Ďalej uviedol, že napadnutým uznesením, ktorým bola exekúcia vyhlásená za neprípustnú a zastavila sa, hoci nedošlo počas celého trvania exekučného konania k zmene skutkového ani právneho stavu, nastane v prípade nadobudnutia jeho právoplatnosti a následného zastavenia exekúcie situácia, kedy si oprávnený už nebude môcť zabezpečiť iný exekučný titul, keďže pohľadávka oprávneného už bude premlčaná a stane sa nevymožiteľnou.

Povinná sa k podanému odvolaniu nevyjadrila a súdny exekútor navrhol odvolaciemu súdu napadnuté uznesenie v celom rozsahu potvrdiť.

Na súde prvého stupňa vo veci konal a rozhodoval vyšší súdny úradník. Zákonný sudca o odvolaní súdneho exekútora proti uzneseniu vyššieho súdneho úradníka v súlade s ust. § 374 ods. 4 O.s.p. rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto predložil vec na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie oprávneného v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Podľa § 219 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody. Na doplnenie odôvodnenia a k odvolaniu oprávneného odvolací súd uvádza nasledovné:

Podľa ust. § 41 ods. 2 písm. c/ zák. č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) možno vykonať exekúciu aj na podklade notárskych zápisníc, ktoré obsahujú právny záväzok a v ktorých je vyznačená oprávnená a povinná osoba, právny dôvod, predmet a čas plnenia, ak povinná osoba v notárskej zápisnici s vykonateľnosťou súhlasila. Z citovaného ustanovenia vyplýva, že jednou zo základných podmienok vykonateľnosti notárskej zápisnice je aj vyhlásenie povinnej osoby o súhlase s vykonateľnosťou notárskej zápisnice. Z obsahu predmetnej notárskej zápisnice zo dňa 17.11.2005, spísanej na Notárskom úrade notára JUDr. Ondreja Ďuriača vyplýva, že osvedčenie o vyhlásení a uznaní právneho záväzku nebolo spísané s povinnou, ale tento úkon vykonal Mgr. Tomáš Kušnír, advokát Advokátskej kancelárie so sídlom v Bratislave. Za takejto situácie bolo pre posúdenie platnosti a vykonateľnosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu potrebné vyporiadať sa s platnosťou tohto úkonu vykonaného inou osobou v mene povinnej.

Súd prvého stupňa preto postupoval správne, ak preskúmaval predmetný exekučný titul a podmienky, za ktorých bol vydaný, vrátane posudzovania zmluvy o úvere.

V prejednávanej veci je exekúcia vedená na základe exekučného titulu, ktorým je notárska zápisnica spísaná s Mgr. Tomášom Kušnírom, advokátom, ktorého povinná v zmluve o úvere splnomocnila na jej spísanie ako exekučného titulu, teda, aby v jej mene uznal záväzok z úveru tak, aby sa notárska zápisnica stala titulom pre súdny výkon rozhodnutia alebo pre exekúciu. Uvedené splnomocnenie povinná udelila Mgr. Tomášovi Kušnírovi, advokátovi, súčasne v predtlači zmluvy o úvere a odvolací súd súhlasí s posúdením súdu prvého stupňa, že ak povinná chcela, aby jej bol poskytnutý predmetný spotrebiteľský úver, bola nútená súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, v ktorom ho splnomocnila na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Takéto podmieňovanie poskytovania spotrebiteľského úveru súčasným uzatvorením plnomocenstva pre Mgr. Tomáša Kušníra a s poverením na spísanie notárskej zápisnice, ako exekučného titulu je treba považovať za neprijateľnú podmienku v zmluve o spotrebiteľskom úvere, ktorej právnym dôsledkom podľa § 53 ods. 4 a § 39 Občianskeho zákonníka platného v čase uzavretia zmluvy, je jej absolútna neplatnosť pre rozpor so zákonom, a to od počiatku.

Podľa § 22 ods. 2 Občianskeho zákonníka, zastupovať iného nemôže ten, kto sám nie je spôsobilý na právny úkon, o ktorý ide, ani ten, záujmy ktorého sú v rozpore so záujmami zastúpeného.

Podľa ust. § 23 Občianskeho zákonníka zastúpenie vzniká na základe zákona alebo rozhodnutia orgánu (zákonné zastúpenie alebo na základe dohody o plnomocenstve) .

Podľa ust. § 31 ods. 1 Občianskeho zákonníka pri právnom úkone sa možno dať zastúpiť fyzickou alebo právnickou osobou. Splnomocniteľ udelí za týmto účelom plnomocenstvo splnomocnencovi, v ktorom sa musí uviesť rozsah splnomocnencovho oprávnenia.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že zmluvné zastúpenie vzniká na základe zmluvy (dohody o plnomocenstve podľa § 23 Občianskeho zákonníka medzi splnomocniteľom a splnomocnencom) . Ide tu o dvojstranný právny úkon, ktorým zastúpený dáva tretej osobe na vedomie v akom rozsahu je osoba uvedená v plnomocenstve oprávnená ho zastupovať. Dohoda o plnomocenstve, z ktorej právny vzťah vzniká musí obsahovať všetky náležitosti právneho úkonu z hľadiska jeho subjektov, ako aj obsahu. Takýto vzťah nevyhnutne predpokladá aj zhodu záujmov medzi jeho účastníkmi. Je teda vylúčené, aby zmluva o zastúpení mohla byť platne uzavretá medzi osobami medzi ktorými je konflikt záujmov. V posudzovanom prípade bola povinná nútená súčasne na predtlači zmluvy o úvere podpísať aj plnomocenstvo pre Mgr. Tomáša Kušníra, ktorého určil práve oprávnený a v ktorom ho splnomocnil na spísanie predmetnej notárskej zápisnice - exekučného titulu. Za takejto situácie je tu preukázateľný rozpor záujmov medzi splnomocneným zástupcom povinného Mgr. Tomášom Kušnírom a povinným, čo je zjavne prekážkou vzniku platnej dohody o plnomocenstve.

Uvedené závery o neprijateľnej podmienke v zmluve o spotrebiteľskom úvere a o neplatnosti splnomocnenia majú za následok záver o nespôsobilosti notárskej zápisnice ako exekučného titulu a táto skutočnosť je dostatočným dôvodom pre zastavenie exekúcie.

Správne preto súd prvého stupňa uzavrel, že Mgr. Tomáš Kušnír nemohol pred notárom platne a v mene povinnej vyhlásiť uznanie záväzku z úverovej zmluvy a súhlas s vykonateľnosťou notárskej zápisnice a to pre rozpor záujmov zástupcu a zastúpeného.

K námietke odvolateľa týkajúcej sa opätovného preskúmania podmienok exekučného konania odvolací súd uvádza, že prihliadať na splnenie podmienok konania je úlohou súdu v každom štádiu konania, a to aj z úradnej moci. V prípade, ak súdu prvého stupňa bol v priebehu exekúcie predložený návrh na zmenu súdneho exekútora a súd pri rozhodovaní o tomto návrhu zistil, že vymáhaný nárok je v rozpore so zákonom a exekúcia nezákonná, v zmysle ust. § 58 ods. 1 Exekučného poriadku bol oprávnený exekúciu zastaviť aj bez návrhu. Nedostatok spôsobilosti notárskej zápisnice byť exekučným titulom je tak závažným nedostatkom podmienky exekučného konania, ktorý v konaní nemožno odstrániť a pre ktorý musí byť konanie zastavené. Skutočnosť, že v konečnom dôsledku nastane stav, že po zastavení exekúcie dôjde k premlčaniu vymáhaného nároku oprávneného, je v tomto kontexte irelevantná.

Na základe takto zisteného skutkového a právneho stavu odvolací súd podľa ust. § 219 O.s.p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. v spojení s § 142 ods. 2 O.s.p. a účastníkom náhradu trov odvolacieho konania nepriznal, pretože oprávnený nemal v tomto konaní úspech a súdnemu exekútorovi a povinnej preukázateľné trovy odvolacieho konania nevznikli.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu odvolanie nie je prípustné.