KSKE 2 CoE 52/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 CoE 52/2012

KS v Košiciach, dátum 12.10.2012, sp.zn. KSKE 2 CoE 52/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoE/52/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810206417 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Viera Bodnárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810206417.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v exekučnej veci oprávnenej: INKASO Pohľadávok spol. s r.o., Jiráskova 12, 940 01 Lučenec, IČO: 36 039 039, proti povinnému: K. M., W.. XX.XX.XXXX, Q. Č.. XX, XXX XX Q., o vymoženie 35,05 Eur s príslušenstvom, vedenej na Exekútorskom úrade JUDr. Miroslava Frigu, so sídlom Hlavná 1737/61, 091 01 Stropkov, o odvolaní povinnej proti uzneseniu Okresného súdu Rožňava zo dňa 05.03.2012, č. k. 10Er/549/2010-23 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie súdu prvého stupňa.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým uznesením uložil povinnej, aby v lehote 10 dní od doručenia tohto uznesenia zaplatila súdny poplatok za námietky v exekučnom konaní vo výške 66,00 eur.

Proti tomuto uzneseniu o zaplatení súdneho poplatku za námietky podala v zákonnej lehote odvolanie povinná. Vo svojom odvolaní uviedla, že aké peniaze od nej žiada JUDr. Petrovič - vyšší súdny úradník, že už prešlo 17 rokov od druhej vlny kupónovej privatizácie. Uvedená pohľadávka je už premlčaná a že by to mal vyšší súdny úradník aj s exekútorom vedieť. Ďalej uviedla , že vyšší súdny úradník koná v rozpore so zákonom a nech už odvolateľke neposiela žiadne listy, lebo už nemieni odpovedať.

Zákonný sudca odvolaniu povinnej voči súdnemu poplatku v zmysle ust. § 210a Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len O.s.p.) rozhodol tak, že mu nemieni vyhovieť, preto vec predložil na rozhodnutie odvolaciemu súdu.

Odvolací súd prejednal odvolanie povinnej v rozsahu vyplývajúcom z ustanovenia § 212 ods. 1, 3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p., pretože nejde o vec podľa § 214 ods. 1 O.s.p., na prejednanie ktorej je potrebné nariadiť odvolacie pojednávanie, odvolanie smeruje proti uzneseniu a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd z predloženého súdneho spisu zistil, že exekučné konanie vo veci bolo začaté dňa 01.07.2010, kedy bol súdnemu exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Poverenie na vykonanie exekúcie č.5808 028122* bolo vydané Okresným súdom Rožňava dňa 11.8.2010.Exekučným titulom pre vykonanie exekúcie je právoplatné a vykonateľné rozhodnutie Okresného súdu Rožňava č.k. 15Ro/116/2008 zo dňa 18.2.2008, ktorým bolo povinnej uložené zaplatiť oprávnenému sumu 1 056,00,-Sk, nahradiť trovy konania vo výške 500,00,-Sk a trovy právneho zastúpenia vo výške 2 331,00,-Sk právnemu zástupcovi oprávneného, alebo aby v tej istej lehote podala odpor na tomto súde.

Upovedomenie o začatí exekúcie bolo povinnej doručené dňa 10.09.2010. V zákonom stanovenej lehote dňa 27.09.2010 podala povinná proti exekúcii námietky, zdôvodnené tým, že nevie prečo od nej exekútor žiada niečo platiť, pretože nemá voči oprávnenému žiadny dlh. Uviedla, že nedostala žiadne rozhodnutie Okresného súdu Rožňava ani návrh oprávneného na vykonanie exekúcie ani poverenie na vykonanie exekúcie. Prvostupňový súd prostredníctvom vyššie súdneho úradníka uznesením 10Er /549/2010-13 zo dňa 17.12.2010 rozhodol o námietkach povinnej tak, že ich zamietol. Voči tomuto uzneseniu podala povinná odvolanie.

O tomto odvolaní bolo rozhodnuté sudcom uznesením č.k. 10Er/549/2010-18 z 29.3.2011, ktorý nadobudol právoplatnosť 8.4.2011 tak, že námietky povinnej zamieta. Prvostupňový súd uznesením 10Er/549/2010-23 dňa 05.03.2012 vyrubil povinnej súdny poplatok za námietky vo výške 66 euro podľa pol.13 b/ Sadzobníka súdnych poplatkov č.71/1992 Zb. a proti tomuto uzneseniu povinná podala v zákonnej lehote odvolanie.

V zmysle ustanovenia § 2 ods. 1 písm. a/ zákona č. 71/1992 Zb., poplatníkom je navrhovateľ poplatkového úkonu, ak je podľa sadzobníka ustanovený poplatok z návrhu.

Podľa § 5 ods.1 písm.a/ zákona č. 71/1992 Zb., poplatková povinnosť vzniká podaním návrhu, odvolania a dovolania alebo žiadosti na vykonanie poplatkového úkonu, ak je poplatníkom navrhovateľ, odvolateľ a dovolateľ.

Podľa § 8 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb., poplatok za podanie návrhu alebo žiadosti, poplatok za uplatnenie námietky zaujatosti v konkurznom konaní alebo reštrukturalizačnom konaní podľa osobitného predpisu a poplatok za konanie o dedičstve je splatný vznikom poplatkovej povinnosti.

Podľa Položky č. 13 písm. b/ Sadzobníka súdnych poplatkov, za konanie o námietkach proti exekúcii vykonávanej podľa zákona č. 233/1995 Z.z. sa platí súdny poplatok vo výške 6% z vymáhaného nároku, najmenej 66 eur, naviac 16 596,50 eura .

Z vyššie citovaných ustanovení vyplýva, že povinnosť zaplatiť súdny poplatok za konanie o námietkach proti vykonávanej exekúcii vzniká osobe, ktorá podala námietky proti vykonávanej exekúcii, a to dňom podania tohto návrhu. Zákon č. 71/1992 Zb. nepozná výnimku z uvedenej zásady, preto súd prvého stupňa postupoval správne, ak napadnutým uznesením zaviazal povinnú na zaplatenie príslušného súdneho poplatku.

Podaním námietok povinnou proti vykonávanej exekúcii v zmysle zákona 233/1995 Z.z. Exekučného poriadku vznikla povinnej v zmysle Položky č.13 písm. b/ Sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. povinnosť zaplatiť súdny poplatok vo výške 66 eur.

Na základe vyššie uvedeného odvolací súd podľa ust. § 219 ods. 1 O.s.p. napadnuté uznesenie súdu prvého stupňa potvrdil ako vecne správne.

V odvolacom konaní bola povinná neúspešná a oprávnenému trovy odvolacieho konania nevznikli. Preto odvolací súd podľa § 224 ods.1 a § 142 ods.1 O.s.p. rozhodol tak, že účastníkom nepriznáva náhradu trov odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie prijal senát Krajského súdu v Košiciach jednohlasne.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.