KSKE 2 CoKR 12/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 CoKR 12/2012

KS v Košiciach, dátum 27.08.2012, sp.zn. KSKE 2 CoKR 12/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoKR/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 8111223341 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:8111223341.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci vyhlásenia konkurzu na majetok úpadcu U. N. L., s.r.o., so sídlom M. X/A, XXX XX D., IČO: XX XXX XXX, správcom ktorého je C.. H. R., so sídlom kancelária T. XX, XXX XX D., o návrhu správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, o odvolaní obchodnej spoločnosti E. - K., s.r.o., M. XX, XXX XX E. F. proti uzneseniu Okresného súdu Prešov zo dňa 26.6.2012, č.k. 1K/40/2011-447 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konkurz na majetok úpadcu U. N. L., s.r.o., so sídlom M. X/A, XXX XX D., IČO: XX XXX XXX pre nedostatok majetku zrušil.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že Okresný súd Prešov uznesením č.k. 1K/40/2011-183 zo dňa 21.10.2011 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 28.10.2011 vyhlásil konkurz na majetok úpadcu.

Uznesením č.k. 1K/40/2011-426 zo dňa 10.04.2012 zverejneným v Obchodnom vestníku dňa 17.04.2012 súd ustanovil do funkcie správcu úpadcu JUDr. H. R..

Dňa 01.06.2012 bol tunajšiemu súdu doručený návrh správcu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetoku úpadcu. Správca vo svojom podaní uviedol, že po prevzatí správcovského spisu od predošlého správcu JUDr. W. E. preskúmal všetky skutočnosti súviasiace s konkurzom úpadcu. Správca konštatoval, že v súpise majetku úpadcu nebol zapísaný žiaden hnuteľný ani nehnuteľný majetok. Opätovne prehodnotil odporovateľnosť právnych úkonov úpadcu a zistil, že odporovateľnosť právnych úkonov by bola zrejmé neúspešná z pohľadu premlčania a preukázanie pohľadávok čo do výšky a dôvodnosti. Výška prihlásených pohľadávok, ktoré boli zistené, je 1.060.022,70 eura. Správca tiež preskúmal úkony úpadcu urobené v posledných 5 rokoch pred vyhlásením konkurzu. Správca dňa 18.05.2012 informoval veriteľský výbor, že majetok úpadcu nebude postačovať ani na úhradu pohľadávok proti podstate, pričom veriteľský výbor udelil správcovi pokyn na podanie návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Správca v závere svojho podania konštatoval, že sú splnené podmienky v zmysle § 102 ods. 1 ZKR na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku, pretože majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

Podľa § 102 ods. 1 ZKR, súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate; v uznesení súd rozhodne

aj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa platia z majetku dlžníka, preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebo preddavku na úhradu nákladov konkurzu.

Súd posúdil návrh správcu ako dôvodný. Zo zoznamu majetku, súpisu majetku a správ bývalého aj súčasného správcu vyplýva, že úpadca nedisponuje žiadnym hnuteľným ani nehnuteľným majetkom. Správca nezistil žiadne právne úkony úpadcu, ktorým by bolo nutné odporovať. Správca o skutočnosti, že majetok úpadcu nebude postačovať ani na úhradu pohľadávok proti podstate, informoval veriteľský výbor, ktorý na svojom zasadnutí 18.5.2012 uložil správcovi pokyn na podanie návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku. Nakoľko mal súd za preukázané, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate a veriteľský výbor súhlasil so zrušením konkurzu, rozhodol súd v zmysle § 102 ods. 1 ZKR a konkurz vyhlásený na majetok úpadcu zrušil pre nedostatok majetku.

Proti tomuto uzneseniu podala odvolanie obchodná spoločnosť E. - K., s.r.o., M. XX, XXX XX E. F..

Odvolanie odôvodnila tým, že spoločnosť D. a.s. E. F. uzatvorila dňa 28.4.2006 s obchodnou spoločnosťou U. N. L., s.r.o., so sídlom M. X/A, XXX XX D., B.: XX XXX XXX Zmluvu o dielo č. T.- XXXX/XXXX-NOR, predmetom ktorej bola realizácia stavebného diela L. 24 rodinných domov, I. etapa . Predmetné stavebné dielo bolo definované ako výstavba 10 rodinných domov v rozsahu spracovanej realizačnej projektovej dokumentácie a cenovej ponuky.

Na základe tejto zmluvy sa spoločnosť D. a.s. ako zhotoviteľ zaviazala za podmienok dohodnutých v predmetnej zmluve zrealizovať výstavbu rodinných domov pre objednávateľa U. N. L., s.r.o. a zároveň objednávateľ sa zaviazal, že zrealizované dielo riadne prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

Spoločnosť D. a.s. v nadväznosti na ukončenie diela listom zo dňa 24.7.2008 vyzvala spoločnosť U. N. L., s.r.o. na prevzatie diela. Spoločnosť v zmysle Zmluvy o dielo s obchodnou spoločnosťou U. N. L., s.r.o. odstúpila od Zmluvy o dielo č. T. - XXXX/XXXX - U. poukazujúc na čl. V. ods. 5.2.10 zmluvy o dielo uzavretej dňa 28.4.2006 a v zmysle Dodatku č. 1 zo dňa 8.11.2006 a Dodatku č. 2 zo dňa 19.9.2007 z dôvodu neuhradenia faktúr za vykonané práce, a to ku dňu 31.1.2010. Odstúpenie od zmluvy bolo obchodnej spoločnosti U. N. L., s.r.o. doručené dňa 22.3.2010. Zároveň v zmysle čl. VIII. ods. 8.1 a 8.2 zmluvy o dielo si obchodná spoločnosť D. a.s. uplatnila zmluvnú pokutu v celkovej výške 284.345,37 eur. Celkový dlh obchodnej spoločnosti U. N. L., s.r.o. voči obchodnej spoločnosti D. a.s. predstavoval spolu sumu vo výške 1.021.047,84 eur.

Dňa 31.3.2010 obchodná spoločnosť D. a.s. postúpila Zmluvou o postúpení pohľadávky svoju pohľadávku voči úpadcovi U. N. L., s.r.o. vo výške 772.284,53 eur, ako aj ostatné pohľadávky voči obchodnej spoločnosti U. N. L., s.r.o.. Na základe tejto skutočnosti vstúpila do konania vedenom na Okresnom súde Prešov, č.k. 21Cb/373/2008 obchodná spoločnosť E. - K., s.r.o., a to uznesením Okresného súdu Prešov č.k. 21Cb/373/2008 zo dňa 10.6.2010, ktorým bola pripustená zámena účastníkov konania, a to tak, že z konania vystúpila obchodná spoločnosť D. a.s. a na jeho miesto vstúpila obchodná spoločnosť E. - K., s.r.o.. Z tohto dôvodu aj obchodná spoločnosť E.-K. s.r.o. v konkurznom konaní voči úpadcovi postupoval ako veriteľ a prihlásil si pohľadávky do konkurzného konania.

Z vyššie uvedených skutočností jednoznačne vyplýva nekalé konanie úpadcu, ktoré spočíva v tom, že napriek riadne uzavretej Zmluve o dielo č. T. - XXXX/XXXX - U. si nesplnil svoju povinnosť zaplatiť vyfakturované práce na vykonanom diele, t.j. výstavba 10-tich rodinných domov, a tieto v priebehu súdneho konania na Okresnom súde Prešov, č.k. 21Cb/373/2008 previedol úpadca na obchodnú spoločnosť F. s.r.o., pričom u oboch obchodných spoločnostiach bol konateľom spoločnosti H. F.. Ako náhle bolo zistené, že došlo k podaniu odporovateľnej žaloby na Okresný súd Košice I. č.k. 40C/224/2008, v priebehu tohto súdneho konania obchodná spoločnosť F. s.r.o. predala ďalšie predmetné rodinné domy spoločnosti Suny E., s.r.o., pričom obchodná spoločnosť F. s.r.o. bola ex

offo vymazaná pre bez majetnosť z obchodného registra dňa 31.12.2011. Teda zo strany obchodných spoločností U. N. L., s.r.o., F. s.r.o. a E. E., s.r.o. ide o nekalé konanie v úmysle sa vyhnúť oprávneným nárokom obchodnej spoločnosti E. - K., s.r.o., na ktorú prešli pohľadávky voči menovaným spoločnostiam z obchodnej spoločnosti D. a.s..

V priebehu súdneho konania obchodná spoločnosť U. N. L., s.r.o. odpredala predmetné rodinné domy v mesiaci december XXXX na obchodnú spoločnosť F. s.r.o., so sídlom O. XX, D., B.: XX XXX XXX, registrovanou dňa 5.3.2008 pod číslom V90/2008.

Z výpisov z obchodného registra zistili, že štatutárnym zástupcom spoločnosti U. N. L., s.r.o. je H. F. a štatutárnym zástupcom spoločnosti F. s..ro. je tá istá osoba H. F.. Teda spoločnosť U. N. L., s.r.o. a spoločnosť F. s.r.o. sú personálne prepojené cez toho istého konateľa.

Je nesporné, že kúpna zmluva uzavretá medzi spoločnosťou U. N. L., s.r.o. a spoločnosťou F. s.r.o. bola uzavretá medzi tou istou osobou, ktorá je konateľom v oboch spoločnostiach, teda ide o ich vzájomné personálne prepojenie. Tieto spoločnosti si previedli vlastníctvo k majetku - novopostaveným rodinným domom bez toho, aby si previedli aj príslušnú časť záväzkov súvisiacich s prevádzaným majetkom. Zároveň táto obchodná spoločnosť odpredala dva rodinné domy súkromným osobám.

Teda tvrdenie správcu konkurznej podstaty C.. H. R., že ako aj v napadnutom uznesení, že úpadca v posledných piatich rokoch pred vyhlásením konkurzu neurobil žiadne právne úkony, ktorým bolo by nutné odporovať považuje za nezákonné a nedôvodné, lebo v skutočnosti úpadca dňa 27.12.2007 predviedol všetok svoj nehnuteľný majetok na spoločnosť F. s.r.o..

Teda úpadca musí disponovať s finančnými prostriedkami, ktoré získal za odpredaj rodinných domov. Taktiež tvrdenie v napadnutom uznesení, že úpadca nemá žiadny majetok, resp. majetok, ktorý by mal postačovať na úhradu pohľadávok je taktiež nepravdivý.

Základným cieľom, ktorý sledoval úpadca obchodná spoločnosť U. N. L., s.r.o. od samého začiatku, teda od podania vlastného návrhu na vyhlásenie konkurzu, bolo jej vymazanie ex offo z obchodného registra pre bez majetnosť, tak ako to bolo urobené v obchodnej spoločnosti F. s.r.o..

Je nepochybne preukázaný nárok veriteľa E. -K., s.r.o. v predmetnom konkurznom konaní vedenom proti úpadcovi U. N. L., s.r.o.. Oprávnený nárok správca konkurznej podstaty C.. W. E. považoval za zistený, čo do právneho dôvodu, vymáhateľnosti a poradia, pokiaľ ide o výšku nároku, túto uznal v sume 1.019.749,93 eur. Ide o právo správcu konkurznej podstaty v zmysle ust. § 32 a násl. ZoKR.

Súd hrubým spôsobom zasiahol do práva správcu konkurznej podstaty a zároveň aj do práv veriteľa E. - K., s.r.o., tým, že mu odňal právo konať ako veriteľovi v konkurznom konaní úpadcu.

Podľa ust. § 3 OZ, zák. č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov výkon práv a povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s právom (protiprávne správanie subjektov) a výkon práva musí byť právom dovolený.

Z ustálenej súdnej praxe vyplýva, že citovaným zákonným ustanovením sa zakazuje výkon práv a povinností zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a ďalej druhá časť zákazu chovania znamená zákaz vykonávať právo v rozpore s dobrými mravmi, všeobecný zákaz akéhokoľvek výkonu práva a contra bonos môže byť ťažko udržateľný.

Zo strany úpadcu obchodnej spoločnosti U. N. L., s.r.o. so sídlom M. X/A, XXX XX D. ide o nekalé konanie navrhovateľa v rozpore s dobrými mravmi s cieľom nesplnenia si záväzkov úpadcu voči svojím veriteľom s cieľom vyhlásenia úpadcu za nemajetného a následne z tohto dôvodu docieliť jeho výmaz ex offo z obchodného registra pre bez majetnosť. Táto skutočnosť sa aj stala, keď napadnutým uznesením bol zrušený konkurz na majetok úpadcu pre nedostatok majetku.

Taktiež nemožno súhlasiť s výrokom správcu v návrhu na zrušenie konkurzu zo dňa 30.5.2012 v časti, kde konštatuje, že preskúmal úkony úpadcu urobené v posledných 5-tich rokoch pred vyhlásením konkurzu, či neboli urobené právne úkony bez primeraného protiplnenia, zvýhodňujúce právne úkony alebo ukracujúce právne úkony, nakoľko už okrem spomínaného predaja rodinných domov na spoločnosť F. s.r.o. došlo k postúpeniu pohľadávky F. s.r.o. voči úpadcovi U. N. L., s.r.o. M. X/A D. na E. N. B. O., V. vo výške 34.421,35 eur a úroky k 31.5.2010. Ďalšia pohľadávka U. s.r.o. M. X/A, D. voči U. N. L. s.r.o. vo výške 37.000 eur a sumu 1.445, 13 eur a pohľadávku voči F. s.r.o. v sume 2.172.556,84 eur zmluvou o postúpení zo dňa 31.5.2010 na E. N. B.., O., V..

Vzhľadom na uvedené navrhol, aby odvolací súd napadnuté rozhodnutie zrušil ako nezákonné a nesprávne a vec vrátil prvostupňovému súdu a rozhodnutie na nové konanie a rozhodnutie, resp. zmenil napadnuté uznesenie a návrh správcu konkurznej podstaty na majetok úpadcu zamietol.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejedal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením odvolaním napadnutého rozhodnutia a konštatuje správnosť dôvodov rozhodnutia.

Na zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvého stupňa považuje odvolací súd za potrebné uviesť:

Podľa § 102 ods. 1 ZKR, súd rozhodne aj bez návrhu o zrušení konkurzu pre nedostatok majetku, ak zistí, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate; v uznesení súd rozhodne aj o odmene a výdavkoch správcu, ktoré sa platia z majetku dlžníka, preddavku na úhradu odmeny a výdavkov predbežného správcu alebo preddavku na úhradu nákladov konkurzu.

Zo zoznamu majetku, súpisu majetku a správ bývalého aj súčasného správcu vyplýva, že úpadca nedisponuje žiadnym hnuteľným ani nehnuteľným majetkom. Správca nezistil žiadne právne úkony úpadcu, ktorým by bolo nutné odporovať. Správca o skutočnosti, že majetok úpadcu nebude postačovať ani na úhradu pohľadávok proti podstate, informoval veriteľský výbor, ktorý na svojom zasadnutí 18.5.2012 uložil správcovi pokyn na podanie návrhu na zrušenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Zásadnou otázkou pre posúdenie správnosti horevuedeného rozhodnutia bolo teda to, či súd prvého stupňa správne zistil, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

Odvolací súd v odvolacom konaní dospel k rovnakému záveru, že majetok úpadcu nepostačuje ani na úhradu pohľadávok proti podstate.

Odvolateľ napriek tvrdeniam o tom, že úpadca disponuje majetkom, nepredložil o tom odvolaciemu súdu žiadne relevantné dôkazy, a preto na uvedené tvrdenia odvolateľa nebolo možné v odvolacom konaní prihliadnuť.

V tomto odvolacom konaní nebolo možné ani prihliadnuť na údajne nesprávne postupy správcu konkurznej podstaty v konkurznom konaní.

Z uvedených dôvodov odvolací súd rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.