KSKE 2 CoZm 12/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 CoZm 12/2012

KS v Košiciach, dátum 23.10.2012, sp.zn. KSKE 2 CoZm 12/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoZm/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111200955 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111200955.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: A.. Z. J., nar. XX.X.XXXX, bytom Y. XX, XXX XX F., proti žalovanému: A. Y., nar. XX.X.XXXX, L. XX, XXX XX F., v konaní o zaplatenie zmenkovej sumy 2.500,- eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 18.6.2012, č.k. 27CbZm/12/2011-26 takto

r o z h o d o l :

Odvolanie o d m i e t a .

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Košiciach napadnutým uznesením odmietol podanie žalobcu - návrh na vydanie zmenkového platobného rozkazu o zaplatenie zmenkovej sumy 2.500,- eur s príslušenstvom zo dňa 17.1.2011.

Rozhodol, že vracia žalobcovi cestou Daňového úradu F. zaplatený súdny poplatok za návrh vo výške 143,37 eur, a to do 15 dní odo dňa doručenia právoplatného uznesenia.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa žalobou zo dňa 17.1.2011 domáhal vydania zmenkového platobného rozkazu, ktorým by súd zaviazal žalovaného, aby zaplatil žalobcovi zmenkovú sumu 2.500,- eur so 6% úrokom z omeškania od 11.12.2010 do zaplatenia. Zároveň žalobca žiadal náhradu trov konania vo výške 150,- eur.

Žalobca zaplatil za žalobu súdny poplatok vo výške 150,- eur.

Okresný súd F. I výzvou zo dňa 21.3.2011 vyzval žalobcu, aby v lehote 10 dní od doručenia výzvy predložil dôkazy preukazujúce ním uplatňovaný nárok na úrok z omeškania, ktorý v návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu žiadal priznať. Žalobca výzvu prevzal dňa 30.3.2011, avšak nereagoval na ňu.

Okresný súd Košice I uznesením č.k. 27CbZm/12/2011-13, zo dňa 16.8.2011 uložil žalobcovi, aby v lehote 15 dní odo dňa doručenia uznesenia opravil žalobu zo dňa 17.1.2011 tak že preukáže nárok na úrok z omeškania, resp. správne označí požadovaný úrok. Žalobca v žalobe žiada priznať okrem zmenkovej sumy aj 6 % úrok z omeškania a náhradu trov konania vo výške 150,- eur, čo zodpovedá zaplatenému súdnemu poplatku za žalobu. Žalobca však nárok na úrok z omeškania nepreukázal, resp. uvedený úrok nesprávne označil vzhľadom na to, že majiteľ zmenky môže žiadať podľa ust. Čl. I §

48 ods. 1 bod 2 zákona č. 191/1950 Zb. Zákon zmenkový a šekový šesťpercentné úroky, ktoré nie sú úrokmi z omeškania. Súd zároveň poučil žalobcu o tom, že v zmysle ust. § 43 ods. 2 zák. č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v platnom znení (ďalej len O.s.p.) ak podanie v stanovenej lehote neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nebude možné v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania.

Vyššie uvedené uznesenie bolo žalobcovi doručené dňa 23.2.2012. Žalobca v stanovenej lehote ani doteraz podanie neopravil.

Podľa ust. § 43 ods. 1 O.s.p. sudca alebo poverený zamestnanec súdu uznesením vyzve účastníka, aby nesprávne, neúplné alebo nezrozumiteľné podanie doplnil alebo opravil v lehote, ktorú určí, ktorá nemôže byť kratšia ako desať dní. V uznesení uvedie, ako treba opravu alebo doplnenie vykonať. Ak ide o podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania, odošle súd uznesenie do 60 dní od doručenia takéhoto podania.

Podľa ust. § 43 ods. 2 O.s.p. ak účastník v lehote podľa odseku 1 podanie neopraví alebo nedoplní a pre uvedený nedostatok nemožno v konaní pokračovať, súd odmietne podanie, ktoré by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania. Ak bolo podanie doplnené alebo opravené v celom rozsahu v súlade s uznesením podľa odseku 1 najneskôr do uplynutia lehoty na podanie odvolania proti uzneseniu o odmietnutí podania, o odvolaní proti tomuto uzneseniu môže podľa § 210a rozhodnúť súd, ktorý ho vydal.

Podanie žalobcu je nesprávne a neúplné a na základe uznesenia súdu vady podania žalobca neodstránil.

Keďže súd posúdil uvedený nedostatok podania tak, že v konaní nie je možné pokračovať, podanie by mohlo byť podľa svojho obsahu návrhom na začatie konania a žalobca svoje podanie v stanovenej lehote neopravil, súd v spojení s citovanými ust. zákona rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia a podanie odmietol.

O vrátení súdneho poplatku súd rozhodol v zmysle ustanovenia § 11 ods. 3 prvá veta v spojení s ods. 4 a 6 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení, v zmysle ktorých poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie.. Poplatok sa vracia krátený o 1 %, najmenej však 6,63 eura, a to prostredníctvom daňového úradu príslušného podľa trvalého pobytu (sídla) poplatníka.

Proti tomuto rozhodnutiu podal odvolanie žalobca.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) dospel k záveru, že odvolanie je potrebné ako oneskorene podané odmietnuť.

Odvolaním napadnuté uznesenie žalobca prevzal 26.6.2012. Súd prvého stupňa účastníka konania riadne poučil o možnosti podať odvolanie proti tomuto uzneseniu do 15 dní odo dňa jeho doručenia.

Podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré bolo podané oneskorene.

Lehota pre podanie odvolania žalobcovi začala plynúť 27.6.2012 a skončila 11.7.2012. Žalobca odvolanie podal dňa 20.8.2012, teda po uplynutí lehoty pre podanie odvolania.

Z uvedeného dôvodu, odvolací súd odvolanie žalobcu ako oneskorené podané podľa § 218 ods. 1 písm. a) O.s.p. odmietol.

Vzhľadom na výsledok odvolacieho konania, odvolací súd náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.