KSKE 2 CoZm 2/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 CoZm 2/2012

KS v Košiciach, dátum 14.03.2012, sp.zn. KSKE 2 CoZm 2/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoZm/2/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109223800 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109223800.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: Ing. V. K., nar. X.X.XXXX, XXX XX K. A. XXX, proti žalovanému: Ing. C. P., nar. XX.X.XXXX, K. XX, XXX XX K., v konaní o zaplatenie 1.659,70 eur s príslušenstvom, o námietkach žalovaného proti zmenkovému platobnému rozkazu Okresného súdu Košice I, č.k. 30Zm/27/2009-15 zo dňa 22.2.2010, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 4.10.2011, č.k. 26CbZm/3/2010-59 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom ponechal v platnosti zmenkový platobný rozkaz Okresného súdu Košice I č.k. 30Zm/27/2009-15 zo dňa 22. februára 2010 s tým, že náhradu trov konania žalobcovi nepriznal.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca návrhom na vydanie zmenkového platobného rozkazu doručeným súdu dňa 30.9.2009 žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie zmenkovej sumy vo výške 1.659,70 eur s 9,5% - ným úrokom z omeškania ročne od 1.10.2006 do zaplatenia a na náhradu trov konania spočívajúceho v zaplatenom súdnom poplatku.

Súd zistil, že úverovou zmluvou zo dňa 1.7.2006 uzavretou medzi žalobcom ako veriteľom a spoločnosťou T. projekt, s.r.o. ako dlžníkom bolo súdu preukázané, že žalobca poskytol dlžníkovi úver vo výške 50.000,- Sk (1.659,70 eur) za podmienok uvedených v zmluve. V mene dlžníka zmluvu podpísal žalovaný ako štatutárny zástupca. Účastníci v zmluve dohodli, že pohľadávka veriteľa z tejto zmluvy bude zaistená vystavením vlastnej zmenky.

Zmenka sa stala zročnou dňa 30.9.2006. Vystaviteľ zmenku neuhradil. Žalobcovi vzniklo právo vykonať postih proti indosantom, vystaviteľovi a iným osobám zmenečne zaviazaným. Takouto osobou bol aj žalovaný ako zmenkový ručiteľ.

Súd v súlade s návrhom žalobcu vydal vo veci zmenkový platobný rozkaz, proti ktorému v zákonom stanovenej lehote podal žalovaný námietky. Žalovaný namietal, že na dlžníka, t.j. spoločnosť T. bol vyhlásený konkurz, a že žalobcom uvádzané okolnosti v návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu sú v rozpore so skutočnosťou.

Z hľadiska koncentračnej zásady platí, že v námietkach proti zmenkovému platobnému rozkazu musí byť uvedené všetko, čo žalovaný proti platobnému rozkazu namieta. Obsah námietok môže vychádzať z práva hmotného alebo procesného. Ak je dôvodom námietok žiadosť o povolenie splátok, nejde o odôvodnené námietky, pretože sa nimi nespochybňuje povinnosť zaplatiť požadovanú sumu.

Z predloženej zmenky jednoznačne vyplýva, že spĺňa všetky náležitosti vlastnej zmenky v zmysle ust. § 75 zák. č. 191/1950 Sb.. Súd mal za to, že zmenka je určitá a zrozumiteľná a žalovaný je na nej riadne uvedený ako zmenkový ručiteľ.

Z citovaných zákonných ustanovení vyplýva, že konkurzné konanie voči dlžníkovi - spoločnosti T.. nemá vplyv na povinnosť žalovaného ako zmenkového ručiteľa zaplatiť zmenkovú sumu spolu so zmenkovým úrokom žalobcovi.

Žalovaný nepreukázal súdu svoje tvrdenia o tom, že žalobcom uvádzané okolnosti v návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu sú v rozpore so skutočnosťou.

Podľa ust. § 120 ods. 1 O.s.p., účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Súd rozhodne, ktoré z označených dôkazov vykoná. Súd môže výnimočne vykonať aj iné dôkazy, ako navrhujú účastníci, ak je ich vykonanie nevyhnutné pre rozhodnutie vo veci.

Účastníci konania majú procesnú dôkaznú povinnosť, t.j. povinnosť uviesť dôkaz na preukázanie tvrdených skutočností. Nesplnenie tejto povinnosti má za následok procesnú zodpovednosť.

Žalovaný svoje tvrdenia nepreukázal, ani nenavrhol dôkazy na preukázanie tvrdených skutočností.

Na základe uvedených skutočností a v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami súd nemohol akceptovať námietky žalovaného, preto rozhodol, že zmenkový platobný rozkaz ponecháva v platnosti v celom rozsahu.

O trovách konania súd rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Keďže žalobca mal vo veci plný úspech, ale trovy mu v konaní nasledujúcom po vydaní zmenkového platobného rozkazu nevznikli, súd mu náhradu trov konania nepriznal.

Proti uvedenému rozsudku podal odvolanie žalovaný.

Žalovaný odvolanie odôvodnil tým, že súd pochybil pri hodnotení skutkového stavu, keď neúplne zistil skutkový stav veci a nevysporiadal sa s námietkou žalovaného na okolnosti v návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu, ktoré boli a zostali v rozpore so skutočnosťou. O pojednávaní, na ktorom bol rozsudok vynesený sa žalovaný dozvedel až zo samotného rozsudku. Odvolaním sa žalovaný domáha neupretia mu možnosti jeho vypočutia a tým správneho posúdenia skutkového stavu predmetnej veci.

Žalobca vo vyjadrení k odvolaniu uviedol, že celé odvolanie považuje za účelové a neopodstatnené.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Z obsahu odvolania žalovaného vyplývajú odvolacie dôvody podľa § 205 ods. 2 písm. c) a f) O.s.p..

Odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. c) O.s.p., spočíva v tom, že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočnosti.

Odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p. spočíva v tom, že rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Nesprávnym právnym posúdením veci sa rozumie omyl súdu pri aplikácii práva na zistený skutkový stav. O omyl v aplikácií práva ide vtedy, ak súd použil iný právny predpis, než ktorý mal použiť, alebo ak použil správny právny predpis ale ho nesprávne interpretoval.

Po oboznámení sa s obsahom spisu odvolací súd dospel k záveru, že namietané odvolacie dôvody nie sú dané.

Súd prvého stupňa na prejednávanú vec aplikoval relevantné ustanovenia zák. č. 191/1950 Zb. a zaoberal sa každou okolnosťou, ktorá bola pre rozhodnutie podstatná.

Odvolací súd preto poukazuje na písomné odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa, s ktorým sa v celom rozsahu stotožňuje (§ 219 ods. 2 O.s.p.) .

Odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa je jasné, logické a presvedčivé v súlade s kritériami podľa § 157 ods. 2 O.s.p..

Tvrdenie žalovaného o tom, že o pojednávaní, na ktorom bol vyhlásený rozsudok sa dozvedel až z obsahu rozsudku, nie je pravdivé. Rozsudok bol vyhlásený na pojednávaní konanom dňa 4.10.2011, čo jednoznačne vyplýva z obsahu zápisnice o pojednávaní zo dňa 4.10.2011. Na pojednávanie, ktoré sa konalo dňa 4.10.2011 bol žalovaný riadne predvolaný, čo vyplýva z obsahu obálky založenej v spise.

Keďže pri doručovaní zásielky adresát nebol zastihnutý, oznámenie o uložení zásielky mu bolo oznámené 10.8.2011, pričom si žalovaný v odbernej lehote zásielku neprevzal. Písomnosť bola súdu vrátená 10.8.2011 a tento deň sa preto považuje za deň doručenia zásielky adresátovi.

Podľa § 46 ods. 2 O.s.p., ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa zdržuje v mieste doručenia, doručí sa inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná obstarať odovzdanie písomnosti. Ak nemožno ani takto doručiť, uloží sa písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom vyzve, aby si písomnosť vyzdvihol. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola súdu vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel.

Pozornosti odvolacieho súdu neušlo ani to, že žalovaný požiadal o ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní nariadenom na 17.12.2010, 1.4.2011, 26.6.2011.

Z horeuvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Náhradu trov odvolacieho konania súd účastníkom nepriznal, pretože žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný a žalovanému v odvolacom konaní trovy nevznikli.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.