KSKE 2 CoZm 9/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 CoZm 9/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 2 CoZm 9/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2CoZm/9/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7106212019 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7106212019.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: R. nadácia, V. č. XX, W.-U., N.: XX XXX XXX, zast. JUDr. Vladimírom Gűrtlerom, advokátom, Havlíčkova č. 13, Košice, proti žalovaným: 1/ U. X., nar. XX.X.XXXX, I. č. XXXX/XX, U. B. P., zast. JUDr. Blažejom Balážom, advokátom, Odborárov č. 12, Spišská Nová Ves, 2/ Q. X., nar. XX.XX.XXXX, U. č. XX, U. P., zast. JUDr. Blažejom Balážom, advokátom, Odborárov č. 12, Spišská Nová Ves, o zaplatenie 16.596,96 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 23.2.2012 č.k. 29CbZm/4/2007-114 v znení opravného uznesenia zo dňa 28.8.2012, č.k. 29CbZm/4/2007-150 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v znení opravného uznesenia.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd žalobu zamietol a žalobcu zaviazal nahradiť žalovanému v 1/ rade a žalovanému v 2/ rade trovy konania vo výške 1.557,39 eur na účet JUDr. Blažeja Baláža, Advokátska kancelária, Odborárov č. 12, Spišská Nová Ves, do 15 dní od právoplatnosti rozsudku.

Z odôvodnenia rozhodnutia vyplýva, že žalobca N.. L. X. sa domáhal vydania zmenkového platobného rozkazu, ktorým by súd uložil žalovanému v 1/ rade U. X. a žalovanému v 2/ rade Q. X. zaplatiť žalobcovi spoločne a nerozdielne sumu 500.000,- Sk s 6%-ným úrokom odo dňa 2.5.2003 až do zaplatenia a 1/3% zo zmenkovej sumy ako zmenkovú odmenu.

Uznesením č.k. 29CbZm/4/2007-75 zo dňa 11.5.2009 Okresný súd Košice I vyhovel návrhu, aby do konania na miesto doterajšieho účastníka Ing. L. X., nar. XX.XX.XXXX, J. T. XXXX/X, T., vstúpil ten, na koho boli prevedené práva, t.j. R. nadácia, V. č. XX, W.-U., N.: 35 XXX XXX.

Z vykonaného dokazovania súd zistil, že bola vystavená zmenka, ktorá obsahuje meno vystaviteľa U. X., I. č. XXXX/XX, U. B. P., r.č. XXXXXX/XXXX s tým, že za túto zmenku zaplatím 500.000,- Sk N.. L. X., J. T. č. 8, T., miesto a dátum vystavenia W. dňa 2. máj 2002, miesto platenia Košice, dátum splatnosti 2. máj 2003, ako ručiteľ Q. X., U. č. XX, U. P., r.č. XXXXXX/XXXX.

Žalobca začal konanie voči žalovanému v 1/ rade a žalovanému v 2/ rade o zaplatenie troch samostatných zmeniek v hodnote 500.000,- Sk. V konaní ale nebolo preukázané, že boli žalovaným v 1/

rade vystavené 3 zmenky. Súd dospel k záveru, že boli vystavené 2 zmenky, a to na sumu 1.000.000,- Sk a druhá zmenka na sumu 500.000,- Sk. Uvedené vyplýva aj z výpovede svedka Y. R., ktorý vo svojej výpovedi jednoznačne a bez akýchkoľvek pochybností potvrdil existenciu iba 2 zmeniek, a to na sumu 1.000.000,- Sk a na sumu 500.000,- Sk.

O tom, že existovali medzi účastníkmi iba dve zmenky svedčí aj evidencia úhrad samotným žalobcom. Žalobca evidoval úhrady úrokov z prvej pôžičky na 1.000.000,- Sk iba do 1.11.2003 a potom už začal evidovať zaostalé úroky z pôžičky 500.000,- Sk a po splatení zaostalých úrokov začal evidovať riadne úroky zo sumy 500.000,- Sk ako aj splácanie tejto istiny, pričom práve splácanie týchto úrokov má vysokú vypovedaciu schopnosť, lebo ich výška sa stále znižovala vzhľadom na splácanie a teda aj znižovanie istiny za každý nasledujúci mesiac až do úplného vyrovnania dlhu.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že žalovanému v 1/ rade a žalovanému v 2/ rade, ktorí mali vo veci plný úspech, súd priznal ich náhradu v sume 1.557,39 eur.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalobca.

Žalobca odvolanie odôvodnil tým, že R. nadácia nadobudla zmenku - všetky práva zo zmenky (bola na ňu robopisovaná) od pôvodného žalobcu N.. L. X. dobromyseľne a ako majiteľ pri nadobúdaní zmenky nekonal vedome na škodu dlžníka. Žalobca nebol a nie je účastníkom konania Okresného súdu Košice I. sp.zn. 27Zm/29/2006 a sp.zn. 29Zm/28/2006 a preto sú všetky odvolávania, konštatácie a pod. v spore vedenom pod sp.zn. 29CbZm/4/2007 (prvé evidenčné číslo 27Zm/28/2006) v tomto spore, kde je podávané toto odvolanie) právne irelevantné aj s prihliadnutím na § 17 zák. č. 191/1950 Zb..

Prvopis zmenky zo dňa 2.5.2002 - originál bol predložený spolu s návrhom 2.5.2006 (uvedené na strane 2, 10, 71) . Na strane 5 spisu 29CbZm/4/2007 sa nachádza fotokópia prvej strany prvopisu - originálu zmenky - zmenky, ktorá bola dňa 18.4.2012 vybratá z trezoru Okresného súdu Košice I a bola zapísaná v knihe odošlých zmeniek (chyba pri písaní úradného záznamu, malo byť písané došlých zmeniek) pod číslom 88, o čom svedčí aj úradný záznam zo dňa 18.4.2012. Originál tejto zmenky sa ďalej stále nachádza v trezore súdu.

S prihliadnutím na účelnosť a hospodárnosť konania a vzhľadom na to, že:

a) prvopis zmenky - originál sa nachádza v trezore Okresného súdu Košice I,

b) fakt, že zmenka predstavuje a obsahuje abstraktný platobný prísľub zaplatiť sumu zmenky,

c) berúc na zreteľ ustanovenie § 17 zák. č. 191/1950 Zb. v znení: Kto je žalovaný zo zmenky, nemôže robiť majiteľovi námietky, ktoré sa zakladajú na jeho vlastných vzťahoch k vystaviteľovi alebo k predošlým majiteľom, okrem ak majiteľ pri nadobúdaní zmenky konal vedome na škodu dlžníka. by Krajský súd Košice ako odvolací súd v zmysle § 220 O.s.p. mal a mohol vo veci rozhodnúť aj tak, že zmení rozsudok Okresného súdu Košice I a vyhovie návrhu žalobcu, zároveň mu prizná vyčíslené trovy právneho zastúpenia, zaviaže žalovaných aj na trovy konania, keďže žalobca - nadácia je oslobodená od súdneho poplatku.

V prípade, že Krajský súd v Košiciach má za to, že nemôže postupovať ako je uvedené vyššie, tak žalobca žiada, aby zrušil rozsudok v celom rozsahu a vrátil vec súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Ďalej žalobca v odôvodnení odvolania poukazuje len na pochybenia sudcu JUDr. R., ako aj nesprávnosť výroku o náhrade trov konania.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie žalobcu podľa § 212 ods. 1 O.s.p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie žalobcu nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a konštatuje správnosť dôvodov napadnutého rozhodnutia.

Zásadnou otázkou pre posúdenie opodstatnenosti nároku žalobcu je to, či v konaní bol predložený prvopis zmenky.

Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že do úschovy pokladne Okresného súdu Košice I bola odovzdaná dňa 3.5.2006 len overená kópia zmenky. V prípade, ak by k návrhu na vydanie zmenkového platobného rozkazu bol pripojený aj prvopis zmenky, táto skutočnosť by bola vyznačená na kópii zmenky. Z obsahu úradného záznamu zo dňa 6.10.2008 vyplýva, že dňa 6.10.2008 sa pôvodný žalobca Ing. L. X., bytom T., J. T. XXXX/X dostavil na Okresný súd Košice I za účelom prevzatia zmenky zapísanej v Knihe došlých zmeniek pod č. 88, ktorá bola uložená v trezore súdu ako príloha k súdnemu spisu sp.zn. 27Zm/28/2006. Táto zmenka bola po vyznačení indosamentu vrátená dňa 6.10.2008 do trezoru súdu.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením súdu prvého stupňa, že v konaní vedenom na Okresnom súde Košice I pod sp.zn. pôvodne 27Zm/28/2006 teraz 29CbZm/4/2007 nebol predložený prvopis zmenky. Pokiaľ bol prvopis zmenky predložený v inom konaní, táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na správnosť tohto rozhodnutia.

Vzhľadom na obsah odvolania, odvolací súd preskúmal aj správnosť výroku o náhrade trov konania. Žalovaných v konaní zastupoval Y.. X. X., advokát a preto vzhľadom na výsledok v spore súd o náhrade trov konania správne rozhodol.

Z horeuvedených dôvodov, odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 O.s.p. v znení opravného uznesenia potvrdil.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom nepriznal, pretože žalobca v odvolacom konaní nebol úspešný a žalovaným v odvolacom konaní trovy nevznikli.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.