KSKE 2 Cob 103/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/103/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7711212588 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7711212588.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci navrhovateľov: 1/ P.. Z. O. - F., P.: XX XXX XXX, miesto podnikania A. E. č. XXXX/X, XXX XX Z., 2/ Z.. S. O. - súkromný podnikateľ, P.: XX XXX XXX, miesto podnikania Z. XX, XXX XX Z., obaja zastúpení JUDr. Miroslavom Katunským, advokátom, AK so sídlom Floriánska č. 16, 040 01 Košice, proti odporcovi: A. N. E. C., P.: XX XXX XXX, miesto podnikania 071 XX Z., O. 4, zast. JUDr. Radoslavom Sotákom, advokátom, AK so sídlom Nám. Slobody 3, Michalovce, o zaplatenie 3.250,50 eur, o odvolaní odporcu proti rozsudku Okresného súdu Michalovce zo dňa 26.3.2012, č.k. 22Cb/22/2012-110 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Odporca je povinný nahradiť navrhovateľom trovy odvolacieho konania 154,56 eur s tým, že v rozsahu splnenia povinnosti odporcom jednému z navrhovateľov, zaniká v tomto rozsahu jeho povinnosť plniť druhému navrhovateľovi.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal odporcu zaplatiť navrhovateľom sumu 3.250,50 eur a nahradiť im trovy konania vo výške 848,65 eur, pozostávajúce zo súdneho poplatku za návrh vo výške 195,- eur a trov právneho zastúpenia vo výške 653,65 eur, na účet právneho zástupcu navrhovateľov, a to všetko v lehote 3 dní od právoplatnosti rozsudku s tým, že v rozsahu splnenia povinností odporcom jednému z navrhovateľov, zaniká v tomto rozsahu jeho povinnosť plniť druhému navrhovateľovi.

V odôvodnení svojho rozhodnutia uviedol, že návrhom na začatie konania, podaným na Okresnom súde Michalovce dňa 6.9.2011, sa navrhovatelia ako prenajímatelia domáhali na odporcovi ako nájomcovi sumy 3.250,50 eur, titulom zmluvnej pokuty za porušenie povinnosti odporcu platiť nájomné, zálohy a úhrady za služby spojené s nájmom riadne a včas. Zmluvná pokuta bola dohodnutá na základe článku VIII. zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzavretej medzi účastníkmi dňa 1.10.2007 a to vo výške 16,50 eur (500,- Sk) za každý aj začatý deň omeškania, pre prípad, že odporca z akéhokoľvek dôvodu mešká čo i len 1 deň s úhradou splatného nájomného, zálohy za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, samotnej úhrady za služby a navrhovateľmi bola uplatnená za celkové omeškanie odporcu po dobu 197 dní.

Súd vo veci vykonal dokazovanie a zistil, že navrhovatelia ako prenajímatelia a podieloví spoluvlastníci v 1 k celku nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v Z., H. osloboditeľov č. súp. XXX, objekty obchodné,

ubytovacie, stravovacie a administratívna budova, ktorá nehnuteľnosť je zapísaná na OÚ Z., odbor katastrálny na LV č. XXXX, kat. úz. Z. ako parcela č. XXXX o výmere XXX m2 - zastavané plochy, parc. č. XXXX o výmere XXX m2 - zastavané plochy, parc. č. XXXX o výmere XXXX m2 - zastavané plochy, parc. č. XXXX/X o výmere XXXX m2 - zastavané plochy, parc. č. XXXX o výmere XXXX m2 - zastavané plochy, ako aj stavba č. súp. XXX ako nadstavba na parc. č. XXXX/X (druh stavby - XXX, charakteristika administratívna budova) prenajali odporcovi ako nájomcovi nebytové priestory nachádzajúce sa v uvedenej nehnuteľnosti o celkovej ploche 150 m2 zmluvou o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2007, s účinnosťou od 1.10.2007, na dobu neurčitú /č.l. 8 - 13/. Zo všetkých právnych úkonov týkajúcich sa vyššie uvedenej nehnuteľnosti sú ako podieloví spoluvlastníci oprávnení, ale aj povinní spoločne a nerozdielne. Účelom nájmu týchto nebytových priestorov bolo vykonávanie činnosti nájomcu v obchodnej oblasti a službách - reštauračná činnosť. V článku V. zmluvy účastníci dohodli nájomné vo výške 3 000,- Sk + DPH za jeden m2 ročne. Nájomca je povinný platiť prenajímateľom dojednané nájomné v pravidelných štvrťročných kalendárnych splátkach v sume 133 875,- Sk, ktoré sú splatné vopred, vždy k poslednému pracovnému dňu predchádzajúceho mesiaca pred nasledujúcim kalendárnym štvrťrokom. V článku VI. zmluvy účastníci dohodli, že nájomca je povinný mimo nájmu platiť aj za úhradu za služby spojené s užívaním nebytových priestorov a to za odber elektrickej energie, vody, stočné, vývoz TKO, dodávku tepla prenajímateľom zálohovite v dojednanej výške - záloha 33 750,- Sk štvrťročne, spolu so splátkami nájomného, pričom tieto zálohy sú splatné ku dňu splatnosti dojednaných splátok nájomného podľa bodu V. zmluvy. Prenajímatelia predložia nájomcovi vyúčtovanie nákladov za odber elektrickej energie, vody, stočné, vývoz TKO, dodávku tepla vždy raz za celý kalendárny rok a to do 20.1. nasledujúceho kalendárneho roka s tým, že prípadný doplatok, príp. nedoplatok je splatný do 7. dní od predloženia vyúčtovania, v prípade nedoplatku bude s vyúčtovaním doručená nájomcovi faktúra k úhrade. V článku VIII. zmluvy účastníci dohodli pre prípad porušenia zmluvných povinností zo strany nájomcu platiť dojednané nájomné, zálohy a úhrady za služby riadne a včas zmluvnú pokutu tak, že v prípade, že nájomca z akéhokoľvek dôvodu mešká čo aj len 1 deň s úhradou splatného nájomného, zálohy za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, je povinný zaplatiť prenajímateľom zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý, aj začatý deň omeškania. V článku XI. zmluvy účastníci dohodli, že prenajímatelia majú na zabezpečenie nájomného záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré patria nájomcovi a ktoré sa nachádzajú v prenajatých priestoroch. V článku XIII. Zmluvy, je uvedené, že zmeny a doplnky zmluvy možno vykonať iba písomne po dohode zmluvných strán.

Dodatkom č. 1 /č.l. 63 -64/ zo dňa 17.12.2007, k zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2007, si účastníci konania dohodli zmenu článku VI. zmluvy a to výšku úhrad za služby spojené s užívaním nebytových priestorov zálohovite vo výške 54.000,- Sk štvrťročne, spolu so splátkami nájomného, ktoré zálohy sú splatné ku dňu splatnosti dojednaných splátok nájomného.

Z LV č. XXXX,. k.ú Z. /č.l. 48/ vyplýva, že navrhovatelia sú podielovými spoluvlastníkmi nehnuteľností, ktoré sú špecifikované v nájomnej zmluve zo dňa 1.10.2007

Faktúrou č. XX/XX/XXX /č.l. 91/ fakturovali navrhovatelia odporcovi nájomné za IV. štvrťrok 2008, preddavok za odber elektrickej energie, vody stočné, vývoz TKO a dodávku tepla v sume 187.875,- Sk s lehotou splatnosti 30.9.2008, ktorú sumu uhradil odporca dňa 7.10.2008, čo vyplýva z výpisu z účtu v peňažnom ústave /č.l. 14/. Odporca bol tak v omeškaní po dobu 7 dní.

Faktúrou č. XX/XX/XX a faktúrou č. XX/XX/XX /č.l. 88,89/ fakturovali navrhovatelia odporcovi nájomné za II. štvrťrok 2009 a preddavok za odber elektrickej energie, vody stočné, vývoz TKO a dodávku tepla v sume spolu 6.236, 31 EUR s lehotou splatnosti 31.3.2009, ktorú faktúru č. 03/09/27 uhradil odporca dňa 2.4.2009, čo vyplýva z výpisu z účtu v peňažnom ústave /č.l. 15/. Odporca bol tak v omeškaní po dobu 2 dní.

Faktúrou č. XX/XX/XXX a faktúrou č. XX/XX/XXX /č.l. 84,85/ fakturovali navrhovatelia odporcovi nájomné za IV. štvrťrok 2009 a preddavok za odber elektrickej energie, vody stočné, vývoz TKO a dodávku tepla v sume spolu 6.236, 31 EUR s lehotou splatnosti 30.9.2009, ktorú uhradil odporca platbami dňa 28.10.2009, 12.11.2009, 1.12.2009 a dňa 29.12.2009, čo vyplýva z výpisu z účtu v peňažnom ústave / č.l. 17 - 19, 69/. Odporca bol tak v omeškaní po dobu 90 dní.

Faktúrou č. XX/XX/XXX a faktúrou č. XX/XX/XXX /č.l. 82-83/ fakturovali navrhovatelia odporcovi nájomné za I. štvrťrok 2010 a preddavok za odber elektrickej energie, vody stočné, vývoz TKO a dodávku tepla v sume spolu 6.236, 31 EUR s lehotou splatnosti 31.12.2009, ktorú uhradil odporca platbami dňa 9.2.2010, 22.2.2010 a dňa 8.3.2010, čo vyplýva z výpisu z účtu v peňažnom ústave /č.l. 20 - 23/. Odporca bol tak v omeškaní po dobu 96 dní.

Súd mal z vykonaného dokazovania za preukázané, že návrh navrhovateľov bol podaný dôvodne. Medzi navrhovateľmi a odporcom bola platne uzavretá zmluva o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2007 v zmysle jej dodatku č. 1 zo dňa 17.12.2007. Podľa súdu bol predmet nájmu v zmysle predmetnej zmluvy dohodnutý určite a to najmä ak je zrejmé medzi účastníkmi konania, čo tvorilo predmet zmluvy, ktorý bol aj odporcom riadne užívaný. Je treba dbať, aby bola rešpektovaná vôľa účastníkov právneho úkonu s prihliadnutím na účel, ktorého dosiahnutie osoby, konajúce právny úkon, resp. všetci účastníci dvojstranného (viacstranného) právneho úkonu, sledovali. Občiansky zákonník uprednostňuje jazykový prejav a vôľa, ktorá bola prejavená, má doplňujúci, podporný význam. Vyplýva to z § 35 ods. 2 Občianskeho zákonníka, v zmysle ktorého "právne úkony vyjadrené slovami treba vykladať nielen podľa ich jazykového vyjadrenia, ale najmä tiež podľa vôle toho, kto právny úkon urobil, ak táto vôľa nie je v rozpore s jazykovým prejavom". Navyše Občiansky zákonník pri interpretácii rozlišuje medzi právnymi úkonmi vyjadrenými slovami (§ 35 ods. 2) a právnymi úkonmi vyjadrenými inak než slovami (§ 35 ods. 3) . Obchodný zákonník pri úprave interpretácie nerozlišuje medzi právnymi úkonmi a ich interpretáciu upravuje pre všetky právne úkony rovnako. Obchodný zákonník v § 266 ods. 1 ako rozhodujúce akcentuje iné kritérium ako Občiansky zákonník, a to význam vôle, ktorú uprednostňuje pred jazykovým prejavom. Ide tu o subjektívne kritérium spočívajúce v úmysle konajúceho, čo má prvoradý význam. Pritom sa vyžaduje, aby úmysel bol strane, ktorej je určený, známy alebo jej musel byť známy. Základným princípom výkladu zmlúv je pritom priorita výkladu, ktorý nezakladá neplatnosť zmluvy pred takým výkladom, ktorý neplatnosť zakladá, ak sú možné oba výklady. Tento záver vyplýva z princípu autonómie zmluvných strán a charakter súkromného práva. Ak existujú teda interpretačné alternatívy, z ktorých jedna zakladá neplatnosť zmluvy a druhá nie, uplatní sa pravidlo výkladu nezakladajúca neplatnosť zmluvy.

Pokiaľ ide o neplatnosť dojednania zmluvnej pokuty, tak ako ju namietal právny zástupca odporcu na pojednávaní, z obsahu zmluvy jednoznačne vyplýva, že zmluvná pokuta bola dojednaná pre porušenie každej zmluvnej povinnosti odporcu uvedenej v článku VIII. zvlášť, teda za každé jednotlivé porušenie povinnosti nájomcu platiť tak nájomné, ako aj zálohy za služby spojené s nájmom, a úhrady za služby spojené s nájmom.

Neplatnosť pre neurčitosť nie je daná v zmluve ani v prípade, že tá neobsahuje spôsob výpočtu záloh a nie sú uvedené v konkrétnej výške ani jednotlivé položky záloh, pretože bola dojednaná jednotná zálohová platba za úhradu služieb spojených s nájmom, čo nevyvoláva žiadnu neurčitosť, keďže ide o predpokladanú nie reálnu spotrebu.

Podľa § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, výkon práv povinností vyplývajúcich z občianskoprávnych vzťahov nesmie bez právneho dôvodu zasahovať do práv a oprávnených záujmov iných a nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi.

Zmyslom tohto ustanovenia je zamedziť výkonu práva, ktorý síce zodpovedá zákonu, ale odporuje dobrým mravom, ktoré možno definovať ako súhrn spoločenských, kultúrnych a mravných noriem, ktoré v historickom vývoji osvedčujú istú nemennosť, vystihujú podstatné historické tendencie, sú zdieľané rozhodujúce časti spoločnosti a majú povahu noriem základných. Postup súdu podľa

§ 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka má miesto iba vo výnimočných situáciách, kedy k výkonu práva založeného zákonom dochádza z iných dôvodov, ako je dosiahnutie hospodárskych cieľov či uspokojenie iných potrieb, kedy hlavný alebo aspoň prevažujúci motiváciou je úmysel poškodiť či znevýhodniť povinnú osobu (tzv. šikanózny výkon práva) , prípadne kedy je zrejmé, že výkon práva vedie k neprijateľným dôsledkom prejavujúcim sa ako vo vzťahu medzi účastníkmi, ako aj na postavenie niektorého z nich navonok. Korektív dobrých mravov však nesmie byť na ujmu princípu právnej istoty a nesmie neprimerane oslabovať subjektívne práva účastníkov vyplývajúce z právnych noriem a zákon neustanovuje, z akých hľadísk má súd vychádzať; vymedzenie hypotézy právne normy teda závisí v každom konkrétnom prípade na úvahe súdu.

Odporca sa domáhal, aby za výkon práv v rozpore s dobrými mravmi bola označená požiadavka žalobcu na zaplatenie zmluvnej pokuty. Podstatným znakom zmluvnej pokuty je vznik povinnosti hradiť ju pri porušení zmluvnej povinnosti. V posudzovanom prípade odporca nezaplatil včas, bol v omeškaní so zaplatením pohľadávky navrhovateľov. Ide o sankčné plnenie postihujúce dlžníka, ktorý mal platiť včas zaistený záväzok. Navrhovateľmi uplatnená výška zmluvnej pokuty - 16,50 eur/deň zodpovedá hodnote a významu povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, ktorá sa nevymyká bežne dohodnutej zmluvnej pokute medzi podnikateľskými subjektmi, ktorú nemožno považovať za rozpor s dobrými mravmi, keď záväzok je zaistený hoci aj viacerými sankciami (ktorých vznik napokon vyplýva aj priamo zo zákona: úrok z omeškania, záložné právo a pod., ktoré však navrhovatelia na odporcovi neuplatňujú) pre prípad nesplnenia povinnosti. Tejto situácie si bol vedomý aj odporca, keď uzatváral zmluvu s navrhovateľmi. Odporca takto zabezpečený záväzok riadne nesplnil a pohľadávku navrhovateľov zaplatil oneskorene. Zmluvná pokuta v celkovej výške 3.250,50 eur zodpovedá sankčnej, zaisťovacej a reparačnej funkcii zmluvné pokuty a jej zaplatenie nemôže neprimerane zaťažovať odporcu. Teda uplatnená zmluvná pokuta je v rámci úpravy práv a povinností strán zo zmluvy v súlade s dobrými mravmi.

Samotná skutočnosť, že zmluvná pokuta je neprimerane vysoká, neodôvodňuje ani aplikáciu ustanovenia § 265 Obchodného zákonníka ale postup súdu podľa § 301 Obch. zák. Pre rozpor s poctivým obchodným stykom by bolo možné odoprieť výkon práva na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak by bola zmluvná pokuta vymáhaná spôsobom, ktorý je voči dlžníkovi zneužívajúci (napríklad šikanózny) . Z výpovede odporcu však vyplýva, že jeho omeškanie bolo z dôvodov jeho nepriaznivého ekonomického stavu (teda subjektívneho) . Uplatnená zmluvná pokuta je napokon dôsledkom dlhodobého omeškania a s tým spojeným navyšovaním o inak primeranú "dennú sadzbu".

Pokiaľ ide o námietku odporcu týkajúcu sa tvrdeného nedoloženia vyúčtovaní preddavkov navrhovateľmi každý rok, tie nie sú predmetom tohto konania a preto podľa súdu sú v danom prípade bez významu. Napokon z vyúčtovaní predložených navrhovateľmi vyplýva, že odporca vykazoval každý rok nedoplatky.

Odporcovi tak vznikla v zmysle zmluvy a cit. ust. zákona povinnosť zaplatiť navrhovateľom žalovanú sumu vo výške 3 250,50 eur, keďže bol v omeškaní s úhradou nájomného a úhradou záloh za služby za IV. štvrťrok 2008 po dobu 7 dní, II. štvrťrok 2009 po dobu 2 dní, III. štvrťrok 2009 po dobu 2 dní, IV. štvrťrok 2009 po dobu 90 dní a I. štvrťrok 2010 po dobu 96 dní, spolu 197 dní, čo pri dojednanej zmluvnej pokute 500,- Sk a uplatnenej vo výške 16,50 eur za 1 deň omeškania, činí žalovaná suma 3.250,50 eur. Uvedené vyplýva z vystavených faktúr a výpisov z účtu v peňažnom ústave navrhovateľov. Čo napokon potvrdil aj sám odporca.

Podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku účastníkovi súdneho konania, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 149 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 a § 149 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku, pretože navrhovatelia mali vo veci plný úspech.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie odporca.

Poukázal na to, že napadnutý rozsudok je nejasný a nezrozumiteľný, nakoľko vôbec nie je zrejmé, ako dospel súd k záveru, že žaloba je dôvodná, keďže len nižšie uvedené dôkazy predložené žalovaným svedčia o opaku.

Odvolanie odôvodnil poukazom na neplatnosť zmluvy o nájme nebytových priestorov.

Ďalej v odvolaní uviedol, že zmluvná pokuta nie je formulovaná určite, teda nie je zrejmé, či na jej uplatnenie sa vyžaduje porušenie všetkých povinností naraz alebo či stačí porušenie jednej z nich. Jednoznačne v zmluve chýba jasné slovné spojenie, že zmluvnú pokutu je možné uplatniť zvlášť za porušenie každej uhradzovacej povinnosti žalovaného.

Žalobca až v písomnom podaní k odporu uvádzal členenie porušenia povinností pod č. 1.2.3., avšak takéto členenie zo zmluvy vôbec nevyplýva a zo znenia čl. VIII zmluvy skôr vyplýva potreba splnenia kumulatívnej podmienky na uplatnenie zmluvnej pokuty, a to omeškania nájomného, zálohy za služby, samotnej úhrady za služby naraz.

Porušenie zásad poctivého obchodného styku je nutné skúmať v každom prípade vo väzbe na konkrétne okolnosti, pritom je potrebné sa zaoberať jak dôvodmi, ktoré k zjednaniu zmluvnej pokuty viedli aj okolnosťami, ktoré ju sprevádzali, tak aj dôvodmi nesplnenia záväzku ako aj dopadmi priznania zjednaného nároku na osobu, voči ktorej je uplatňovaný a toto súd neurobil.

Odporca preto navrhol rozsudok zmeniť a žalobu zamietnuť a zároveň zaviazať navrhovateľov k náhrade trov konania.

Právny zástupca navrhovateľov navrhol rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny potvrdiť a zaviazať odporcu k náhrade trov odvolacieho konania.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie odporcu podľa § 212 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie odporcu nie je dôvodné.

Z obsahu odvolania odporcu vyplýva, že odporca ako odvolacie dôvody uviedol dôvody podľa § 205 ods. 2 písm. a) , c) , d) , f) O.s.p.

Z obsahu spisu je zrejme, že navrhovateľ sa žalobou domáhal zaplatenia zmluvnej pokuty za omeškanie odporcu s úhradou splatného nájomného, zálohy za služby spojené s užívaním nebytových priestorov, samotnej úhrady za služby.

Platenie zmluvnej pokuty si účastníci konania dohodli v zmluve o nájme nebytových priestorov zo dňa 1.10.2007. Pokiaľ ide o platnosť uvedenej nájomnej zmluvy ako aj dohodnutej zmluvnej pokuty, odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia a konštatuje správnosť rozhodnutia.

Na zdôraznenie správnosti uvedeného rozhodnutia považuje odvolací súd za potrebné uviesť:

Každý podnikateľský subjekt, ktorý vstupuje do zmluvných vzťahov s inými, si musí byť vedomý toho, že zmluvy sa musia plniť a to i v prípadoch, kedy je to pre niektorú zo zmluvných strán nevýhodné. Bolo a je len vecou odporcu, aké zmluvy a s kým uzavrie a aké záväzky na seba prevezme. Je nepochybné, že odporca pozrušil svoj zmluvný záväzok a preto súd prvého stupňa postupoval správne, keď odvolaním napadnutým rozsudkom zaviazal odporcu k zaplateniu zmluvnej pokuty.

Odvolací súd považuje za potrebné uviesť, že Slovenská republika má kodifikovaný právny poriadok a preto súdy rozhodujú podľa platnej právnej úpravy a nie rozhodnutí iných súdov ako sa to nesprávne domnieva právny zástupca odporcu.

Z horeuvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

O náhrade trov odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p..

Odporca nebol v odvolacom konaní úspešný a preto je povinný nahradiť navrhovateľom trovy odvolacieho konania.

Trovy odvolacieho konania pozostávajú z odmeny za zastupovanie navrhovateľov advokátom:

1/ Tarifná odmena za jednotlivé úkony právnej pomoci v súlade s ust. § 10 a nasl. vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z. znížená o 50% podľa ust. § 13 ods. 2:

-písomné vyjadrenie k odvolaniu vo výške 121,17 eur

2/ Režijný paušál podľa ust. § 16 ods. 3 vyhl. MS SR č. 655/2004 Z.z.:

- (k úkonom v roku 2012) 1x 7,63 eur predstavuje 7,63 eur.

Spolu trovy právneho zastúpenia bez DPH predstavujú sumu 128,80 eur , (20% DPH 25,76 eur) , trovy právneho zastúpenia s DPH predstavujú sumu 154,56 eur.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.