KSKE 2 Cob 11/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210230544 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210230544.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: S.. K. W., správca majetku úpadcu Z. spol. s r.o. v konkurze" so sídlom K. 8, XXX XX J., X.: XX XXX XXX, právne zastúpený JUDr. Slavomír Dubjel, advokát, Štefánikova 26, 040 01 Košice proti žalovanému: S. A I. X. I. SK spol. s r.o., S. XX, XXX XX J., IČO: XX XXX XXX, právne zastúpený JUDr. Juraj Gavalčin, advokát, Platonová 5, 040 01 Košice, v konaní o zaplatenie 78.776,22 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 20.10.2011, č.k. 34Cb/15/2011-44 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalovanému priznal náhradu trov konania vo výške 6.638,48 eur na účet právneho zástupcu.

Uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia uplatnenej sumy s príslušenstvom, titulom náhrady škody v zmysle ústne uzatvorenej zmluvy o dielo na základe písomnej objednávky úpadcu.

Žalovaný namietal, že uplatnený nárok je fiktívny, neexistujúci, vytvorený účelovo z dôvodu neuhradeného záväzku žalobcu voči žalovanému za vykonané stavebné práce vo výške 71.810,89 eur, pričom táto pohľadávka bola žalobcom riadne odsúhlasená a práce prevzaté bez výhrad.

Vykonaným dokazovaním zistil tento skutkový stav veci. Zmluvný vzťah medzi účastníkmi konania vznikol na základe ústne uzatvorenej Zmluvy o dielo v zmysle písomnej objednávky č. XXXXXXXX zo dňa X.XX.XXXX medzi spoločnosťou Z. spol. s r.o. ako objednávateľom a žalovaným ako zhotoviteľom, pri ktorej boli dohodnuté podstatné náležitosti zmluvného vzťahu, t.j. predmet zmluvy, termín plnenia a cena.

Žalovaný v zmysle vyššie uvedenej zmluvy vykonal pre žalobcu dielo - realizácia pilot na stavbe D. P. J. v termíne od 1.10.2008 do 7.11.2008.

Vyššie uvedenú skutočnosť mal súd preukázanú fotokópiou preberacieho protokolu stavebných prác (piloty CFA 150 ks, 1.625 bm) zo dňa 20.11.2008, v ktorom objednávateľ prehlasuje, že práce boli vykonané na základe záväznej objednávky č. XXXXXXXX zo dňa 1.10.2008 v dobrej kvalite, technicky stavbu preberá a súhlasí s predložením faktúry.

Žalobca z vyjadrenia právneho zástupcu žalovaného do dnešného dňa neuhradil žalovanému sumu za stavebné práce vo výške 71.810,89 eur, ktorá suma nie je predmetom tohto sporu.

Žalobca si v tomto konaní uplatňuje náhradu škody titulom odstránenia vád, ktoré spôsobil žalovaný, čím žalobcovi vznikli viac náklady titulom nevyhnutného odstránenia vád, po ich uplatnení objednávateľom celého projektu.

Citoval ust. § 560 ods. 1,2 a § 562 ods. 1,2 Obchodného zákonníka.

Konštatoval, že občianske súdne konanie je konaním dôkazným, čo znamená, že účastníka v konaní zaťažuje povinnosť tvrdenia a povinnosť navrhnúť na svoje tvrdenie dôkazy preukazujúce jeho pravdivosť. Ak účasť v konaní nesplní svoju povinnosť tvrdenia alebo povinnosť navrhnúť na svoje tvrdenie dôkazy alebo navrhnuté dôkazy sa nevzťahujú na jeho tvrdenie dostáva sa do procesnej situácie dôkaznej núdze, kedy súdu nezostáva iné len zhodnotiť túto procesnú situáciu v jeho neprospech v rozhodnutí vo veci samej, lebo tvrdená okolnosť nebola preukázaná.

V sporovom konaní je žalobca povinný uviesť skutočnosti, o ktoré sa opiera jeho právo, pričom podstatou tejto povinnosti je tvrdenie skutočnosti rozhodujúce z hľadiska veci samej. Splnenie dôkaznej povinnosti ešte neznamená unesenie dôkazného bremena, ak s plnením tejto povinnosti nevedie k preukázaniu jej tvrdení. Ak teda účastník konania, ktorý splnil povinnosť tvrdenia i povinnosť dôkaznú navrhnutými, vykonanými dôkazmi nepreukázal nepochybné skutočnosti ním tvrdené, znáša procesnú zodpovednosť za nedokázanie tvrdených skutočností, t.j. neunesie tzv. dôkazné bremeno. Kto a v akom rozsahu má dôkazné bremeno určujú normy hmotného práva. V zásade ho má ten, v koho záujme je dokazovanie určitej skutočnosti. Procesný neúspech v spore postihuje teda v tomto sporovom konaní toho, kto neuniesol dôkazné bremeno (neoznačil potrebné dôkazy alebo uvedenými dôkazmi nebolo jeho tvrdenie dokázané) . Dôkazné bremeno postihuje zásadne vždy toho kto niečo tvrdí. Z pravidla preto to postihuje najskôr žalobcu, pokiaľ sa mu nepodarilo navrhnutými dôkazmi preukázať tvrdený nárok.

Z vyššie uvedenej situácie súd dospel k názoru, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno na tvrdenie, že vady včas notifikoval.

Na pojednávaní konanom dňa 20.10.2011 právny zástupca žalobcu vo svojom vyjadrení uviedol, že nevie súdu predložiť listinný ani iný dôkaz o tom, že vady boli spísané a riadne prerokované so zhotoviteľom, že nevie predložiť listinný dôkaz, ktorý by preukazoval, že žalobca žalovaného upozornil na vady, vyzval na odstránenie vád, resp. poskytol lehotu na ich odstránenie, že nevie predložiť listinný dôkaz o tom, že zhotoviteľ bol upozornený, že vady bude odstraňovať iná firma.

K otázke preberacieho protokolu stavebných prác zo dňa 20.11.2008, ktorý je obsahom spisu objednávateľ Z. spol. s r.o. prehlasuje, že práce boli vykonané na základe záväznej objednávky č. XXXXXXXX zo dňa 1.10.2008 v dobrej kvalite, technicky stavby preberajú a súhlasia s predložením faktúr a právny zástupca uviedol, že v danom období sa dielo javilo bez vád, avšak vady sa ukázali časom.

Na pojednávaní po poučení súdom podľa § 120 ods. 4 O.s.p. právny zástupca žalobcu uviedol, že nemá žiadne listinné dôkazy na potvrdenie skutočnosti tvrdených v návrhu a navrhol, ako svedka vypočuť konateľa spoločnosti Z..

Súd vyššie uvedenú požiadavku právneho zástupcu žalobcu neakceptoval a z dôvodu toho, že žalobca mal dostatok priestoru na predloženie listinných dôkazov a preukázanie nimi tvrdených skutočností, ktoré nevedel predložiť ani na pojednávaní konanom dňa 20.10.2011.

Súd vykonaným dokazovaním, vyjadrením právneho zástupcu žalobcu, výsluchom žalovaného, vyjadrením právneho zástupcu žalovaného, z predložených listinných dôkazov, citovaných zákonných ustanovení dospel k názoru, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno na svoje tvrdenia, preto súd žalobu zamietol.

O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s ust. § 142 ods. 1 O.s.p., podľa ktorého účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech súd prizná plnú náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý úspech vo veci nemal.

Žalovaný si v tomto konaní uplatnil náhradu trov konania v celkovej výške 6.638,48 eur pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku za odpor vo výške 4.726,50 eur a z trov právneho zastúpenia 3 úkony právnej pomoci a to: príprava a prevzatie zastúpenia vo výške 579,25 eur; plná moc zo dňa 20.12.2010, písomné podanie vo veci samej - Odpor proti platobnému rozkazu vo výške 579,25 eur; účasť na pojednávaní dňa 20.10.2011 vo výške 579,25 eur; 3-krát režijný paušál á 7,41 eur t.j. 22,23 eur; 20% DPH vo výške 352,-eur. Trovy právneho zastúpenia celkom vo výške 2.111,98 eur.

Výšku trov právneho zastúpenia súd preskúmal v súlade s § 10 ods. 1, § 14 ods. 1 písmena a) , c) , d) , § 16 ods. 3, § 18 ods. 3, Vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Zb. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnej pomoci.

Ak je účastník zastúpený advokátom a bola mu prisúdená náhrada trov konania účastník, ktorý bol zaviazaný je povinný ju zaplatiť na účet advokáta a to bez zreteľa na to, či trovy vynaložil priamo účastník alebo ich za neho hradil jeho zástupca (§ 149 O.s.p.) .

Proti rozsudku podal odvolanie žalobca z dôvodov podľa ust. § 205 ods. 2 písm. b) , c) d) a f) O.s.p.. Uviedol, že podľa názoru prvostupňového súdu neuniesol dôkazné bremeno na svoje tvrdenia. Na pojednávaní dňa 20.10.2011 uviedol, že nemá listinné dôkazy na potvrdenie skutočnosti tvrdených v návrhu a navrhol ako svedka vypočuť konateľa spoločnosti Z.. v konaní , súd však túto požiadavku neakceptoval.

Súd nebral do úvahy skutočnosť, že správcovi boli úpadcom poskytnuté obmedzené písomné materiály, keďže podľa oznámenia konateľa spoločnosti bola účtovná dokumentácia v dôsledku povodní v júni 2010 znehodnotená. Konateľ úpadcu bol preto jedinou osobou, ktorá sa dokázala vyjadriť k nároku žalobcu.

Žalobca ako správca bol činný u úpadcu od februára 2010 a vzhľadom na nedostatok písomných podkladov, nemá vedomosť o všetkých relevantných skutočnostiach v obchodných vzťahoch úpadcu. S týmto sa však súd nijako nevysporiadal a k výsluchu konateľa nepristúpil aj to ako dôkaz bolo navrhnuté.

Má za to, že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočnosti a založil odvolací dôvod podľa § 205 ods. 2 písm. c) O.s.p..

Záver prvostupňového súdu, že neuniesol dôkazné bremeno na svoje tvrdenie je nesprávny, v konaní riadne preukázal existenciu všetkých skutočnosti relevantných pre posúdenie jeho nároku. Žalovaný práce uskutočnil, ale ako sa ukázalo po ich odovzdaní v nevyhovujúcom stave, čo by vedel osvedčiť vtedajší konateľ. S ohľadom na krátkosť času a nespoluprácu žalovaného, musel pristúpiť k odstráneniu vád treťou spoločnosťou - HS H. s.r.o., ktorá zhotovila dielo v požadovanej kvalite s nákladmi 66.198,50

eur bez DPH. Táto suma 78.776,22 eur s DPH bola úpadcovi refakturovaná a keďže ju zavinil žalovaný, uplatňuje si tento nárok. Rozsah prác vykonaný spoločnosťou HS H. s.r.o. riadne preukázal listinnými dôkazmi, z ktorých možno ustáliť, že pochybením žalovaného pri zhotovovaní diela došlo ku škode na strane žalobcu.

S ohľadom na uvedené navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie a uplatňuje si trovy prvostupňového a odvolacieho konania.

K odvolaniu sa vyjadril žalovaný. Uviedol, že považuje rozhodnutie prvostupňového súdu za vecne správne a plne sa stotožňuje so závermi vyvodenými prvostupňovým súdom v jeho odôvodnení. Navrhol, aby odvolací súd potvrdil rozhodnutie prvostupňového súdu. Uplatnil si náhradu trov odvolacieho konania za 1 úkon vo výške 579,25 eur + režijný paušál 7,63 eur + DPH 117,38 eur, spolu 704,26 eur.

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné a napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa ako vo výroku vecne správne podľa § 219 ods. 1 O.s.p. potvrdil.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalobca sa domáhal zaplatenia 78.776,22 eur s príslušenstvom titulom náhrady škody na základe uzatvorenej zmluvy o dielo, podľa ktorej žalovaný vykonal pre žalobcu, resp. úpadcu dielo - realizácia pilot na stavbe Bussines Centre Košice v termíne od 1.10.2008 do 7.11.2008. Z preberacieho protokolu zo dňa 20.11.2008 vyplýva, že objednávateľ - úpadca prevzal od žalovaného osadenie 150 ks pilot v dĺžke 1625 bm v dobrej kvalite a súhlasil s ich fakturáciou. Úpadca Z. s.r.o. vyfakturoval faktúrou č. XXXXXXXXX zo dňa 28.10.2009 žalovanému škodu spôsobenú nekvalitným prevedením prác na strane D. P. J. vo výške 78.776,22 eur. Ako príloha faktúry bola uvedená objednávka č. XXXXXXXX, krycí list splátky v EUR za obdobie október z 28.10.2009, súpis vykonaných prác a dodávok. Podľa objednávky úpadcu č. XXXXXXXX z 1.10.2008, ktorú potvrdil žalovaný, objednal úpadca realizáciu pilot priem. 600 mm, dĺžky 10,11 m CFA spôsobom na stavbe D. P. J. s termínom realizácie od 1.10.2008 do 7.11.2008 v cene 1.700,- Sk/bm. Podľa krycieho listu splátky, ktoré podpísal 28.10.2009 úpadca ide o viacnáklady - škoda na stavbe D. centre II. vo výške XX.XXX,XX eur a podľa súpisu vykonaných prác podpísaného úpadcom 28.10.2009 ide o viacnáklady -škoda na stavbe D. centre II.

Žalobca sa domáhal náhrady škody, ktorá mu vznikla tým, že žalovaný dielo realizoval s vadami, ktoré mu spôsobili naviac náklady pri odstránení vád.

Podľa § 560 ods. 1 Obchodného zákonníka, dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v zmluve.

Zhotoviteľ podľa § 560 ods. 2 Obchodného zákonníka, zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania; ak však nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa neskôr, je rozhodujúci čas tohto prechodu. Za vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto záruky.

Objednávateľ je podľa § 562 ods. 1 Obchodného zákonníka, povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.

Podľa § 562 ods. 2 Obchodného zákonníka, súd neprizná objednávateľovi právo z vád diela, ak objednávateľ neoznámi vady diela a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke uskutočnenej podľa odseku 1, c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené najneskôr pri vynaložení odbornej

starostlivosti, najneskôr však do dvoch rokov a pri stavbách do piatich rokov od odovzdania predmetu diela. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná doba.

Ako správne konštatoval súd prvého stupňa občianske súdne konanie je konaním dôkazným, účastníka zaťažuje povinnosť tvrdenia a povinnosť navrhnúť na svoje tvrdenia dôkazy preukazujúce ich pravdivosť. Ak účastník konania, ktorý splnil povinnosť tvrdenia i povinnosť dôkaznú navrhnutými dôkazmi, vykonanými dôkazmi nepreukázal nepochybné skutočnosti ním tvrdené, znáša procesnú zodpovednosť za nedokázanie tvrdených skutočnosti. Kto a v akom rozsahu má dôkazné bremeno, určujú normy hmotného práva.

Právny zástupca žalobcu na pojednávaní uviedol, že nevie súdu predložiť listinný dôkaz ani iný dôkaz o tom, že vady boli spísané, riadne prerokované so zhotoviteľom, nevie predložiť dôkaz, ktorý by preukazoval, že žalovaného upozornil na vady, vyzval na odstránenie, nevie predložiť dôkaz o tom, že zhotoviteľ bol upozornený, že vady bude odstraňovať iná firma.

Súd prvého stupňa preto správne s poukazom na citované ustanovenia Obchodného zákonníka konštatoval, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno na tvrdenie, že vady včas notifikoval, jeho tvrdenie nebolo preukázané a nepodarilo sa mu navrhnutými dôkazmi preukázať tvrdený nárok na náhradu škody, spôsobenej žalovaným odstránením ním spôsobených vád.

Pokiaľ žalobca v odvolaní uvádza, že súd prvého stupňa nevykonal ním navrhovaný dôkaz a nevypočul ako svedka vtedajšieho konateľa spoločnosti odvolací súd poznamenáva, že nezistil také pochybenie súdu prvého stupňa, ktoré by malo za následok nesprávne rozhodnutie vo veci. Súd prvého stupňa vykonal dôkazy v súlade s ust. § 120 ods. 1 O.s.p. a hodnotil ich v súlade s ust. § 132 O.s.p..

V odvolaní žalobca uviedol, že podľa oznámenia konateľa úpadcu účtovná dokumentácia spoločnosti Z. spol. s.r.o. bola v dôsledku povodní v júni 2010 znehodnotená a podľa všetkého sa to týkalo aj dokladov týkajúcich sa nárokov voči žalovanému. Toto svoje tvrdenie však žalobca nijakým spôsobom nepreukázal. Nepreukázal, že došlo k znehodnoteniu dokumentácie v dôsledku povodní, v akom rozsahu bola dokumentácia znehodnotená a aké opatrenie prijal na zabezpečenie účtovných písomnosti proti strate, zničeniu alebo poškodeniu ako mu to ukladá zákon o účtovníctve. Jeho tvrdenie o nemožnosti preukázania uplatneného nároku iným spôsobom ako výsluchom konateľa spoločnosti nie je preto dôvodné. Rovnako nie je dôvodné jeho tvrdenie, že preukázal rozsah prác vykonaných spoločnosťou HS H. s.r.o., ktoré boli vykonané na odstránenie vád treťou osobou pre nespoluprácu žalovaného, pretože nebolo preukázané reklamovanie vád u žalovaného, preto nemožno hovoriť o jeho nespolupracovaní a z predložených dokladov vystavených spoločnosťou HS H. s.r.o. nevyplýva, že sa jedná o práce na odstraňovaní vád diela vykonaného žalovaným.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti vyplývajúce zo spisu a rozhodnutia súdu prvého stupňa, súd prvého stupňa nepochybil, keď konštatoval, že žalobca neuniesol dôkazné bremeno na preukázanie svojich tvrdení, že vady včas notifikoval a preto žalobu zamietol. Odvolací súd preskúmal aj rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o náhrade trov konania a nezistil pochybenie pri priznaní náhrady trov konania žalovanému. Súd prvého stupňa rozhodol správne o náhrade trov konania a nepochybil ani pri určení ich výšky. Odvolací súd preto rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správne vo výroku v celom rozsahu potvrdil.

O trovách odvolacieho konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 Os..p. a § 142 ods. 1 O.s.p.. V odvolacom konaní bol úspešný žalovaný, ktorému vzniklo právo na náhradu trov odvolacieho konania. Žalovaný si uplatnil trovy odvolacieho konania vo výške 704,26 eur ako odmenu za 1 úkon právnej služby - vyjadrenie k odvolaniu. Vo vyjadrení k odvolaniu zo dňa 4.1.2012 sa žalovaný vyjadril v tom zmysle, že považuje rozhodnutie prvostupňového súdu za vecne správne, stotožňuje sa s jeho závermi a navrhuje ho potvrdiť. K žiadnym hmotnoprávnym námietkam uvádzaným v odvolaní žalobcom, ani k jeho procesným návrhom sa žalovaný nevyjadril, preto dospel odvolací súd k záveru, že takéto vyjadrenie k

odvolaniu nie je možné považovať za úkon, ktorý podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. možno považovať za taký, ktorý spĺňa predpoklad náhrady trov právneho zastúpenia. Odvolací súd preto náhradu trov odvolacieho konania žalovanému za tento úkon nepriznal a keďže žalobca nebol v odvolacom konaní úspešný, rozhodol o náhrade trov odvolacieho konania tak, že ich účastníkom nepriznáva.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.