KSKE 2 Cob 112/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/112/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 1111210380 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:1111210380.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej, v právnej veci žalobcu: P. Q. U..W., W. W. V. V. XX, J., H.: XX XXX XXX, zastúpený Advokátskou kanceláriou Biksadský&Partners, s.r.o., Michalská 9, 811 01 Bratislava, IČO: 36 858 552 proti Ž.Q.: Z. P., W..Y..R.., W. W. Q. XXXX, W., H.: XX XXX XXX, zastúpený JUDr. Milošom Tarageľom, advokátom, Starosaská 11, Spišská Nová Ves o zaplatenie 34.802,49 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Spišská Nová Ves, zo dňa 10.5.2012, č.k. 10Cb/46/2011-178 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 34.802,49 eur s úrokom z omeškania 9% ročne od 2.3.2011 do zaplatenia a nahradiť trovy konania 6.004,70 eur. Žalovaného zaviazal zaplatiť trovy štátu-tlmočné vo výške 110,60 eur.

Uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia uplatnenej sumy a svoj návrh odôvodnil kúpnou zmluvou, ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho práva k tovaru, nachádzajúcemu sa v sklade predávajúceho k 31.12.2010. Podľa preberacieho protokolu, napísaného pri inventúre zásob, boli žalovanému odovzdané výrobky, cenu ktorých nezaplatil.

Žalovaný uviedol, že účastníci uzavreli zmluvu o prevode ochranných známok 2.11.2010, na základe ktorej vznikol žalovanému záväzok zaplatiť kúpnu cenu 415.000,- eur + DPH. Na zabezpečenie záväzku uzavrel žalobca ako záložný veriteľ s obchodnou spoločnosťou M. ako záložcom zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti 2.11.2010 a dodatok č. 1 zo dňa 7.1.2011, podľa ktorej sa žalobca zaviazal zaplatiť zmluvnú pokutu 50.000,- eur v prípade, ak nesplní svoj záväzok vystaviť potvrdenie o zániku záložného práva v lehote 15 dní od zaplatenia 205.000,- eur žalovaným. Žalovaný záväzok splnil 16.11.2010 a žalobca 30.3.2011. Žalobca M. vystavil žalobcovi faktúru na zmluvnú pokutu a zmluvou o postúpení pohľadávok záložca postúpil pohľadávku na žalovaného, čo bolo žalobcovi oznámené 7.4.2011. Žalovaný k 11.4.2011 jednostranne započítal svoj záväzok na zaplatenie 34.804,49 eur s postúpenou pohľadávkou.

Vykonaným dokazovaním súd zistil, že žalobca a žalovaný uzavreli 2.11.2010 kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k tovaru nachádzajúcemu sa v sklade predávajúceho k 31.12.2010,

bol dohodnutý spôsob určenia ceny. Na základe tejto zmluvy vystavil žalobca faktúru č. 290787 na sumu 34.802,49 eur s DPH dňa 31.12.2010 s lehotou splatnosti 60 dní od fakturácie, ktorú žalovaný neuhradil.

Žalobca a žalovaný uzavreli 2.11.2010 zmluvu o prevode ochranných známok, na základe ktorej vznikol žalovanému záväzok zaplatiť žalobcovi kúpnu cenu 415.000,- eur + DPH.

Na zabezpečenie záväzku zaplatenia kúpnej ceny uzavrel žalobca ako záložný veriteľ s obchodnou spoločnosťou M. ako záložcom zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti dňa 2.11.2010 a dodatok č. 1 dňa 7.1.2011.

Podľa bodu 6.9 si strany dohodli, že záložné právo podľa tejto zmluvy zanikne v prípade, že pohľadávka bude riadne a včas splatená takto:

A, po splnení záväzku nadobúdateľa na zaplatenie prevodcovi 205 000,- eur prostredníctvom bankového prevodu na účet prevodcu zanikne záložné právo k nehnuteľnostiam opísaným v čl. 3.1. písm. b) a d) záložnej zmluvy,

B, po splnení záväzku nadobúdateľa na zaplatenie prevodcovi zostávajúcej časti kúpnej ceny v rovnakých splátkach so splatnosťou ku 31.12.2011, 31.12.2012 a 31.12.2013 zanikne záložné právo k nehnuteľnostiam opísaným v čl. 3.1. písm. a) a c) záložnej zmluvy,

C, záložný veriteľ sa zaväzuje v lehote 15 dní od splnenia záväzku opísaného v čl. 6.9 a vystaviť potvrdenie o zániku záložného práva k rukám záložcu na nehnuteľnosti opísané v čl. 3.1. písm. b) a d) , s úradne osvedčeným podpisom.

V prípade, že záložný veriteľ nesplní svoj záväzok vystaviť potvrdenie o zániku záložného práva v lehote 15 dní tak, ako je to dohodnuté v čl. 6.9 písm. c, alebo d, zaväzuje sa zaplatiť záložcovi zmluvnú pokutu 50 000,- eur.

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 2.11.2010 a návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti podpísaný záložným veriteľom a záložcom dňa 11.11.2010 bol predložený Katastrálnemu úradu v K., správa katastra I. dňa 12.11.2010.

Správa katastra I. rozhodnutím sp. zn. : B. XXXX/XXXX zo dňa 8.12.2010 prerušila konanie o návrhu na vklad do katastra z dôvodu, že v zmluve o zriadení záložného práva nie je uvedené súpisné číslo stavby a vyzvala účastníkov vadu odstrániť.

Záložný veriteľ a záložca uzavreli dňa 7.1.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, kde vadu odstránili a spolu s doplneným návrhom na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti podpísaným záložným veriteľom predložili správe katastra dňa 20.1.2011.

Rozhodnutím Správy katastra I., číslo vkladu B. XXXX/XX zo dňa 21.1.2011, ktoré bolo doručené žalobcovi i záložcovi, bolo povolené záložné právo k nehnuteľnostiam podľa záložnej zmluvy.

Žalovaný prvú splátku vo výške 205 000,- eur uhradil dňa 16.11.2010. Listom zo dňa 13.3.2011 vyzval žalobcu na predloženie kvitancie. Žalobca dňa 14.3.2011 vystavil potvrdenie o zániku zabezpečenia.

Spoločnosť M.. s.r.o. dňa 15.12.2010 vystavila faktúru č. 105301 na sumu 50.000,- eur z titulu zmluvnej pokuty podľa ustanovenia článku 6.9 písm. C zmluvy o zriadení záložného práva. Listom zo dňa 31.3.2011 oznámila, že uvedenú faktúru stornuje a tiež zánik zmluvy o postúpení pohľadávky na zaplatenie zmluvnej pokuty na spoločnosti Z. P.. Súčasne vystavila novú faktúru č. 115302 zo dňa 31.3.2011 na zmluvnú pokutu v rovnakej výške.

Listom zo dňa 7.4.2011 informovala žalobcu o postúpení tejto pohľadávky na žalovaného. Žalobca listom zo dňa 18.4.2011 faktúru neuznal a vrátil žalovanému.

Žalobca uviedol, že žalovaný uplatňuje započítaciu námietku voči nároku žalobcu z dôvodu, že disponuje pohľadávkou vo výške 50.000,- eur, ktorú nadobudol od spoločnosti M. na základe zmluvy o postúpení pohľadávky. Pohľadávka, uplatnená na započítanie je ničotná, resp. neexistuje. Žalobca a žalovaný uzavreli dňa 2.11.2010 zmluvu o prevode ochranných známok. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že za účelom zabezpečenia nároku na zaplatenie kúpnej ceny v zmysle zmluvy, bude zriadené záložné právo k nehnuteľnostiam. Spoločnosť Z. P. nemala možnosť poskytnúť žiadne relevantné zabezpečenie a preto navrhla za záložcu spoločnosť M. s.r.o., so sídlom I. XXX/X, K. a osobou, ktorá v celej veci komunikovala so žalobcom bol H.. Q. - S.Ľ. W. Z. P., ktorý je švagrom s konateľom spoločnosti M., s.r.o. H.. X. Z.. Zmluvy neboli podpisované v rovnakom čase a v rovnakom mieste. Vklad záložného práva do katastra nehnuteľností bol povolený rozhodnutím Správy katastra I. zo dňa 21.01.2011 pod B. XXXX/XX. Žalobca v tom čase stále nemal k dispozícii záložcom podpísanú záložnú zmluvu. Na základe e-mailovej komunikácie sa zistilo, že spoločnosť M.. s.r.o. dňa 15.12.2010 vystavila faktúru č. XXXXXX na zaplatenie sumy vo výške 50.000,- Eur z titulu zmluvnej pokuty podľa ustanovenia článku 6.9 písm. c) zmluvy o zriadení záložného práva. V e-mailovej komunikácii si strany odsúhlasovali faktúry pre vzájomný zápočet, pričom ako z výpisu komunikácie vyplýva, zo strany spoločnosti P. Q. U..W.., boli namietané dve faktúry, a to faktúry č. 20100873 a č. 20100887, ktoré už boli uhradené. Následne v e-maily zo dňa 10.3.2010 ich zamestnanec požadoval vysvetlenie ohľadne faktúry č. 105301, keďže takáto faktúra sa nenachádzala v ich účtovníctve. Aj keď záložné právo už bolo registrované v katastri nehnuteľností, stále nedisponovali ani jednou verziou záložnej zmluvy podpísanej oboma zmluvnými stranami. Až pri uvedenej e-mailovej komunikácii z marca 2011 zistili, že spoločnosť M. vystavila faktúru z titulu zmluvnej pokuty, a to ešte dňa 15.12.2010 a uvedenú faktúru navrhovateľovi riadne nezaslala a túto údajnú pohľadávku na zaplatenie sumy 50.000,- eur postúpila na žalovaného na základe zmluvy o odplatnom postúpení pohľadávok zo dňa 30.12.2010.

Pohľadávka žalovaného uplatňovaná na započítanie v tomto konaní nevznikla, nakoľko nevznikli predpoklady na zaplatenie zmluvnej pokuty v zmysle čl. 6.9 písm. c) zmluvy o zriadení záložného práva.

Žalovaný uviedol, že medzi nimi prebiehali rokovania s cieľom uzavrieť zmluvu o prevode ochranných známok a kúpnu zmluvu na tovar nachádzajúci sa na sklade žalobcu. Počas rokovania žalobca menil svoje požiadavky a nedodržal dohodnuté termíny, preto si dohodli zmluvnú pokutu pri porušení záväzku vystaviť v lehote 15 dní potvrdenie o zániku záložného práva. Svoj záväzok na zaplatenie 205.000,- eur splnil 16.11.2010. K podpisu záložnej zmluvy došlo 12.11.2010, záložca ju po podpise podal na Správu katastra, jedno vyhotovenie zaslal 12.11.2010 na adresu žalobcu. Tvrdenie žalobcu, že nedisponoval zmluvou nie je pravdivé. Ochrana žalobcu je účelová.

Podľa § 409 ods. 1 Obchodného zákonníka, kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

Žalobca a žalovaný uzavreli platnú kúpnu zmluvu, predmetom ktorej bol prevod vlastníckeho práva k tovaru, nachádzajúcemu sa v sklade predávajúceho ku dňu 31.12.2010. Bol dohodnutý spôsob určenia ceny. Na základe tejto zmluvy vystavil žalobca faktúru č. 290787 na sumu 34 802,49 eur dňa 31.12.2010, ktorú žalovaný neuhradil. Žalovaná faktúra nebola sporná, žalovaný ju odmietol uhradiť z dôvodu, že svoj záväzok na zaplatenie tejto faktúry ku dňu 11.4.2011 jednostranne započítal s postúpenou pohľadávkou, fa č. 115302 do výšky 34 802,49 eur.

Túto faktúru vystavila spoločnosť M., s.r.o. dňa 31.3.2011 na sumu 50.000,- eur z titulu zmluvnej pokuty podľa ustanovenia článku 6.9 písm. c) zmluvy o zriadení záložného práva a ktorú následne postúpila na žalovaného.

Podľa § 151b ods. 1, 2, 3 Občianskeho zákonníka, záložné právo sa zriaďuje písomnou zmluvou, schválenou dohodou dedičov o vyporiadaní dedičstva, rozhodnutím súdu alebo správneho orgánu, alebo zákonom. Zmluva o zriadení záložného práva na hnuteľnú vec sa nemusí uzatvoriť v písomnej forme, ak záložné právo vzniká odovzdaním veci podľa tohto zákona. V zmluve o zriadení záložného práva sa určí pohľadávka, ktorá sa záložným právom zabezpečuje, a záloh. V zmluve o zriadení záložného práva sa určí najvyššia hodnota istiny, do ktorej sa pohľadávka zabezpečuje, ak zmluva o zriadení záložného práva neurčuje hodnotu zabezpečenej pohľadávky.

Podľa § 151e ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, na vznik záložného práva sa vyžaduje jeho registrácia v Notárskom centrálnom registri záložných práv (ďalej len "register záložných práv") zriadenom podľa osobitného zákona, 3b) ak tento zákon alebo osobitný zákon neustanovuje inak. Záložné právo k nehnuteľnostiam, bytom a nebytovým priestorom vzniká zápisom v katastri nehnuteľností, ak osobitný zákon 3c) neustanovuje inak.

Podľa § 544 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka, ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

Podľa § 358 Obchodného zákonníka, na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítaniu však nebráni, ak je pohľadávka premlčaná, ale premlčanie nastalo až po dobe, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie.

Podľa § 359 Obchodného zákonníka, proti splatnej pohľadávke nemožno započítať nesplatnú pohľadávku, ibaže ide o pohľadávku voči dlžníkovi, ktorý nie je schopný plniť svoje peňažné záväzky.

Podľa § 524 ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, veriteľ môže svoju pohľadávku aj bez súhlasu dlžníka postúpiť písomnou zmluvou inému. S postúpenou pohľadávkou prechádza aj jej príslušenstvo a všetky práva s ňou spojené.

Podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom.

Podľa § 28 z.č. 162/1995 Z.z. katastrálny zákon, práva k nehnuteľnostiam zo zmlúv uvedené v § 1 ods. 1 sa zapisujú do katastra vkladom, ak tento zákon neustanovuje inak. Práva k nehnuteľnostiam uvedené v § 1 ods. 1 vznikajú, menia sa alebo zanikajú vkladom do katastra, ak tento zákon neustanovuje inak. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia správy katastra o jeho povolení.

Podľa § 44 z.č. 162/1995 Z.z. katastrálny zákon, Správa katastra najneskôr v pracovný deň nasledujúci po dni, keď jej bola doručená zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora, vyznačí plombu o zmene práva k nehnuteľnosti alebo o začatí katastrálneho konania o oprave chyby alebo o začatí konania o proteste prokurátora na liste vlastníctva alebo v

pozemkovej knihe, alebo v železničnej knihe; túto plombu zruší vykonaním vkladu alebo záznamu, alebo právoplatným rozhodnutím o zamietnutí návrhu na vklad, alebo právoplatným rozhodnutím o zastavení konania, alebo právoplatným rozhodnutím o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo právoplatným rozhodnutím, ktorým sa nevyhovuje protestu prokurátora.

V zmysle cit. ustanovení, záložné právo k nehnuteľnostiam, sa zriaďuje písomnou zmluvou a vzniká až zápisom do katastra nehnuteľností po tom, čo rozhodnutie príslušnej správy katastra o povolení vkladu záložného práva do katastra nehnuteľnosti nadobudne právoplatnosť. V zmluve o zriadení záložného práva sa určí pohľadávka, ktorá sa záložným právom zabezpečuje a záloh.

V zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam bolo dohodnuté, že po splnení záväzku nadobúdateľa na zaplatenie prevodcovi 205 000,- eur zanikne záložné právo k nehnuteľnostiam opísaným v čl. 3.1. písm. b) a d) záložnej zmluvy. Záložný veriteľ sa zaviazal v lehote 15 dní od splnenia záväzku vystaviť potvrdenie o zániku záložného práva. V prípade, že záložný veriteľ nesplní svoj záväzok vystaviť potvrdenie o zániku záložného práva v lehote 15 dní zaväzuje sa zaplatiť záložcovi zmluvnú pokutu 50 000,- eur.

Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti zo dňa 2.11.2010 a návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti zo dňa 11.11.2010 boli predložené Katastrálnemu úradu dňa 12.11.2010. Žalovaný prvú splátku vo výške 205 000,- eur uhradil dňa 16.11.2010. Správa katastra Topoľčany rozhodnutím zo dňa 8.12.2010 prerušila konanie o návrhu na vklad do katastra z dôvodu, že v zmluve o zriadení záložného práva nie je uvedené súpisné číslo stavby a vyzvala účastníkov vadu odstrániť. Záložný veriteľ a záložca uzavreli dňa 7.1.2011 Dodatok č.1 k Zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti, kde vadu odstránili a spolu s doplneným návrhom na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti podpísaným záložným veriteľom predložili správe katastra, ktorá dňa 21.1.2011 povolila záložné právo k nehnuteľnostiam.

Skutočnosťou, že v tom čase už prvá splátka vo výške 205 000,- eur bola uhradená sa nezaoberali, hoci o tejto skutočnosti vedeli. Zabezpečenie pohľadávky, ktorá v tom čase už neexistovala bolo bezpredmetné. O úhrade sumy 205 000,- eur konatelia spoločnosti M.. vedeli, dokonca už dňa 15.12.2010 vystavili prvú faktúru, ktorou vyúčtovali zmluvnú pokutu a ktorú následne stornovali, keďže nebol povolený vklad do katastra nehnuteľnosti. V čase keď vyhotovovali dodatok č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam, čiže dňa 7.1.2011 bola už prvá splátka uhradená a v dodatku už nemala byť uvedená nehnuteľnosť, ktorá mala zabezpečovať v tom čase neexistujúcu pohľadávku.

Ak záložca uviedol v dodatku k záložnej zmluve aj nehnuteľnosti, ktoré mali zabezpečovať v tom čase už neexistujúcu pohľadávku, je dohodnutá zmluvná pokuta neplatná a preto nemôže byť započítaná s pohľadávkou žalobcu.

Súd na základe uvedeného zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi dohodnutú kúpnu cenu vo výške 34 802,49 eur, spolu so zákonnými úrokmi z omeškania vo výške 9% ročne.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a zaviazal žalovaného, ktorý v konaní nemal úspech nahradiť žalovanej trovy konania vo výške 6 004,70 eur, ktoré pozostávajú zo súdneho poplatku z návrhu 2 088,- eur a trov právneho zastúpenia vyčíslených v zmysle § 10 ods. 1 a §14 ods. 1, 3 vyhl. 655/2004 Z.z. za tieto úkony:

1. prevzatie a príprava zastúpenia 2011 492,93 eur

2. písomné podanie na súd 2011 492,93 eur

3. vyjadrenie k odporu 2011 492,93 eur

4. účasť na pojednávaní dňa 12.1.2012

odročené bez prejednania veci 1/4 123,23 eur

5. účasť na pojednávaní dňa 19.4.2012 ( 4 hod. ) 985,86 eur

Spolu 2 587,88 eur

Režijný paušál v zmysle § 16 ods. 3 vyhl. 655/2004 Z.z.

3 x 7,41 Eur, 2 x 7,63 eur

Spolu 37,49 eur

Cestovné osobným motorovým vozidlom podľa § 16 ods. 4 vyhlášky 655/2004 Z.z

Dňa 12.1.2012, Q. - Sp. K. B. a späť, počet najazdených km 738, spotreba 5,4 l/100 km, cena PHM 1,395 eur/l, spolu 190,64 eur

Dňa 19.4.2012, Malacky - Sp. K. B. a späť, počet najazdených km 738, spotreba 5,4 l/100 km, cena PHM 1,472 eur/l, spolu 193,71 eur

Spolu za obidve cesty 384,35 eur

Náhrada straty času za cestu podľa § 17 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z

12.1.2012 10 polhodín po 12,71 eur, spolu 127,10 eur

19.4.2012 10 polhodín po 12,71 Eur, spolu 127,10 Eur

Spolu 254,20 eur

20% DPH - 652,78 eur

Spolu trovy právneho zastúpenia 3 916,70 eur (2 587,88 + 37,49 + 384,49 + 254,20 + 652,78)

O trovách štátu súd rozhodol podľa § 148 ods. 1 O.s.p. a zaviazal žalovaného zaplatiť náhradu trov spojených s pribratím tlmočníka pre splnomocneného zástupcu žalobcu na účet tunajšieho súdu vo výške 110,60 eur, ktoré boli vyplatené z finančných prostriedkov štátu.

Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný z dôvodu podľa § 205 ods. 2 psím. d) O.s.p. a § 205 ods. 2 písm. f) O.s.p..

Uviedol, že na zabezpečenie záväzku na zaplatenie kúpnej ceny uzavrel žalobca so spoločnosťou M., s.r.o. zmluvu o zriadení záložného práva dňa 2.11.2010 a dodatok č. 1 zo dňa 7.1.2011. Má za to, že súd nesprávne vyhodnotil dôkazy, keď dospel k záveru, že záložná zmluva účinne nevznikla, preto žalovaný nemal voči žalobcovi pohľadávku na započítanie.

Nie je pravdou, že žalobca v čase, keď mal vystaviť potvrdenie o zániku záložného práva, nemal k dispozícii zmluvu o jeho zriadení. Súd uveril tvrdeniu žalobcu, že zmluva mu bola doručená 23.3.2011, hoci vystavil potvrdenie o zániku záložného práva 14.3.2011.

Tvrdenie žalobcu, že mu zmluva nebola doručená je v rozpore s dodatkom č. 1 zo 7.1.2011, ktorým sa zmluva čiastočne zmenila. V dodatku je uvedené, že zmluvné strany uzavreli dňa 11.11.2010 zmluvu a tiež to, že zvyšné časti zmluvy zostávajú nezmenené. S týmito rozpormi sa súd nevysporiadal. Dodatkom je preukázané, že žalobca zmluvou disponoval.

Nesúhlasí s názorom súdu, že prvá časť záväzku bola uhradená pred tým, ako došlo k platnému uzavretiu zmluvy z dôvodu, že časť záväzku, splnenie ktorého zabezpečovala záložná zmluva bol riadne a včas plnený 16.11.2010, pričom vklad do katastra bol povolený až 21.1.2011.

Má za to, že vznik záložného práva k nehnuteľnostiam zápisom podľa § 151e) Občianskeho zákonníka, spočíva vo vecnoprávnych a nie v obligačných následkoch zmluvy. V rozhodnutí súd ignoruje obligačnoprávne následky platne uzavretej zmluvy.

S ohľadom na dátum vyhotovenia zmluvy, návrhu na vklad a dobu trvania vkladového konania, si žalobca bol vedomý, že ak žalovaný splní časť svojho záväzku, musí vystaviť kvitanciu pred zavkladovaním zmluvy. Dodatok č. 1 nemal vplyv na zmluvné dojednania, ktorých sa netýkal a tie ostali v platnosti, včítane záväzku žalovaného podľa č. 69. Nebolo sporné, čo bolo vôľou zmluvných strán a v čase podpísania zmluvy zodpovedala skutočnosti.

Poukazuje na to, že bez ohľadu na prerušenie katastrálneho konania, záložca si uplatnil zmluvnú pokutu až potom, čo bola zmluva zavkladovaná. Poukázal na nález Ústavného súdu ČR sp.zn. I ÚS 331/98 zo 16.6.2000 a rozsudok NS SR sp.zn. 2Cdo/124/2003 z 1.1.2003 a má za to, že sú použiteľné z dôvodu analógie.

Má za to, že súd, bez opory vo vykonanom dokazovaní a náležitom odôvodnení, vyslovil záver, že uplatnenie zmluvnej pokuty a jej započítanie je právny úkon neplatným. Žalobca sa nezaviazal k splneniu povinnosti, ktorá by bola pre neho obtiažná alebo nemožná, išlo o zabezpečenie splnenia zákonnej povinnosti, vyplývajúcej z § 151 md) Občianskeho zákonníka.

Vzhľadom na to, že zmluva o zriadení záložného práva zabezpečuje splnenie záväzku zaplatenia kúpnej ceny s prihliadnutím na hodnotu zabezpečovacej povinnosti nepovažuje dojednanú zmluvnú pokutu za neprimerane vysokú.

Navrhuje, aby odvolací súd zmenil rozhodnutie prvostupňového súdu tak, že žalobu zamietne a žalobcu zaviaže zaplatiť mu trovy prvostupňového konania 5.641,94 eur a trovy odvolacieho konania 2.688,67 eur a trovy štátu 110,60 eur.

K odvolaniu s vyjadril žalobca. K tvrdeniu žalovaného v odvolaní, že súd nesprávne vyhodnotil dôkazy, keď dospel k záveru, že záložná zmluva účinne nevznikla a žalovaný nemal spôsobilú pohľadávku na započítanie, uvádza v súlade s jeho podaniami, že vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti bol povolený rozhodnutím zo dňa 21.1.2011, pričom zástupcom spoločnosti žalobcu v tom čase nemali k dispozícii záložcom popísanú záložnú zmluvu, pričom požadovali jej podloženie. Bez ohľadu na zápis do katastra, zmluva nadobudla účinnosť až dňom doručenia záložcom podpísanej zmluvy záložnému veriteľovi. Tvrdenie o zaslaní zmluvy žalobcovi obyčajnou poštou je tvrdením bez objektívnej hodnoty.

Prvostupňový súd správne poukázal na príslušné ust. Občianskeho zákonníka v spojení s ustanovením katastrálneho zákona, pričom vyvodil záver, že v čase keď bola prvá splátka vo výške 205.000,- eur uhradená, bolo zabezpečenie predmetnej pohľadávky bezpredmetné, pohľadávka už neexistovala. Ak došlo k úhrade časti kúpnej ceny skôr ako bolo záložné právo zaregistrované, vzhľadom na zánik pohľadávky nebolo čo zabezpečiť a záložné právo ani nemôže riadne vzniknúť. Navrhol napadnutý rozsudok vzhľadom na uvedené potvrdiť a priznať mu náhradu trov odvolacieho konania.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozsudku súdu prvého stupňa tento podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vo výroku vecne správny potvrdil.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci, dôkazy hodnotil v súlade s ust. § O.s.p., vec správne právne posúdil a vo veci správne rozhodol.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalobca si uplatnil zaplatenie sumy 34.802,49 eur s prísl. na základe kúpnej zmluvy zo dňa 2.11.2010, ktorej predmetom bol prevod vlastníckeho práva k tovaru nachádzajúcemu sa v sklade predávajúceho ku dňu 31.12.2010 podľa položiek tovaru a nadobúdanej ceny uvedených v prílohe č. 1 zmluvy. Na základe zmluvy vystavil žalobca faktúru č. 290789 na sumu 34.802,49 eur dňa 31.12.2010, ktorú žalovaný nezaplatil. Táto skutočnosť nebola medzi účastníkmi sporná a uplatnenú pohľadávku žalobcovi žalovaný nespochybnil, ale uviedol, že k 11.4.2011 jednostranne započítal svoj záväzok na zaplatenie tejto sumy s postúpenou pohľadávkou od spoločnosti M.. z titulu zmluvnej pokuty podľa čl. 69 písm. c) zmluvy o zriadení záložného práva.

Žalobca a žalovaný uzavreli 2.11.2010 zmluvu o prevode ochranných známok na základe ktorej žalovanému vznikol záväzok zaplatiť žalobcovi kúpnu cenu 415.000,- eur + DPH. Na zabezpečenie záväzku zaplatenia kúpnej ceny uzavrel žalobca ako záložný veriteľ zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti 2.11.2010 s obchodnou spoločnosťou M. s.r.o. K. Klatov ako záložcom.

V zmluve o zriadení záložného práva k nehnuteľnostiam bolo dohodnuté, že po splnení záväzku nadobúdateľa na zaplatenie prevodcovi 205.000,- eur prostredníctvom bankového prevodu na účet prevodcu zanikne záložné právo k nehnuteľnostiam opísaným v čl. 3.1 písm. b) a d) záložnej zmluvy. Záložný veriteľ sa zaviazal v lehote 15 dní od splnenia záväzku vystaviť potvrdenie o zániku záložného práva. V prípade, že záložný veriteľ nesplní svoj záväzok vystaviť potvrdenie o zániku záložného práva v lehote 15 dní, zaväzuje sa zaplatiť záložcovi zmluvnú pokutu 50.000,- eur.

Zmluvu o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti z 2.11.2010 a návrh na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti z 11.11.2010 boli predložené katastrálnemu úradu 12.11.2010. Prvú splátku vo výške 205.000,- eur žalovaný uhradil 16.11.2010. Správa katastra rozhodnutím z 8.12.2010 prerušila konanie o návrhu na vklad do katastra z dôvodu, že v zmluve o zriadení záložného práva nie je uvedené súpisné číslo stavby a vyvzala účastníkov na odstránenie vady. Vadu záložca a záložný veriteľ odstránili uzavretím dodatku č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva a s doplneným návrhom na vklad záložného práva do katastra nehnuteľnosti, ktorý podpísal záložný veriteľ predložili správe katastra, ktorá povolila záložné právo.

Splátka vo výške 205.000,- eur bola v tom čase už uhradená, zabezpečenie pohľadávky, ktorá už neexistovala bolo preto bezpredmetné. O úhrade sumy 205.000,- eur vedeli konatelia spoločnosti M. už dňa 15.12.2010 vystavili prvú faktúru, ktorou vyúčtovali zmluvnú pokutu a ktorú následne stornovali, pretože nebol povolený vklad do katastra nehnuteľnosti. V čase vyhotovovania dodatku č. 1 k zmluve o zriadení záložného práva, bola už splátka zaplatená, v dodatku už nemala byť uvedená nehnuteľnosť, ktorá mala zabezpečovať pohľadávku v tom čase už neexistujúcu.

Správne konštatoval súd prvého stupňa s poukazom na príslušné zákonne ustanovenia, že ak záložca uviedol v dodatku k záložnej zmluve aj nehnuteľnosti, ktoré mali zabezpečovať v tom čase už neexistujúcu pohľadávku, je dohodnutá zmluvná pokuta neplatná, a preto nemôže byť započítaná s pohľadávkou žalobcu a odvolací súd sa s týmto názorom súdu prvého stupňa stotožnil, a preto napadnutý rozsudok súdu prvého stupňa potvrdil.

O trovách odvolacieho konania, odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. a keďže žalobca, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný, trovy odvolacieho konania nevyčíslil s poukazom na ust. § 151 O.s.p., mu neboli priznané.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.