KSKE 2 Cob 116/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 116/2012

KS v Košiciach, dátum 31.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 116/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/116/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7610215004 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7610215004.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a členov senátu JUDr. Janky Kočišovej a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: K., s.r.o., E. U. H., N. č. XX, B.: XX XXX XXX, zast. Advokátskou kanceláriou JUDr. Pavol Hovan, s.r.o., Spišská Nová Ves, Ing. Kožucha č. 1, proti žalovanému F. H. K. F., I., F. č. 7, B.: XX XXX XXX, zast. JUDr. Blažena Vindtová, advokátka, Prakovce, sídl. SNP 295/21, o zaplatenie 6.361,85 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu v Spišskej Novej Vsi zo dňa 11.4.2012, č.k. 15Cb/117/2010-53 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 274,08 eur na účet právneho zástupcu.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 6.361,85 eur s 9,5% - ným ročným úrokom z omeškania od 27.3.2009 do zaplatenia a nahradiť trovy konania za zaplatený súdny poplatok z návrhu vo výške 381,50 eur a na účet právneho zástupcu nahradiť trovy právneho zastúpenia vo výške 1.597,30 eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa návrhom zo dňa 8.10.2010 domáhal vydania platobného rozkazu proti žalovanému na zaplatenie istiny 6.361,85 eur s príslušenstvom. Svoj návrh odôvodnil tým, že na základe objednávky vykonal žalovanému opravu motorového vozidla zn. Fabia XYX, H.: GL-XXX AE, ktoré bolo po nehode. Po vykonaní opravy vyfakturoval žalovanému cenu opravy faktúrou č. FA XX XXXXX zo dňa 13.3.2009, splatná dňa 27.3.2009 v celkovej výške 6.361,85 eur.

Súd vo veci vykonal dokazovanie oboznámením sa pripojenými listinnými dôkazmi, najmä faktúry č. W XXXXX zo dňa XX.X.XXXX, predžalobnej výzvy. Z uvedených listinných dôkazov súd vyvodil, že účastníci konania uzavreli zmluvu o dielo, avšak žalovaný nezaplatil hodnotu plnenia spočívajúceho v oprave motorového vozidla zn. Fabia XYX, H.: GL-XXX AE za cenu 6.361,85 eur. Z vykonaného dokazovania súd mal za preukázané, že žalovaný bol vlastníkom motorového vozidla zn. W. F H.: GL- XXX AE, čo nepopieral ani žalovaný. Zo zákazkového listu vystaveného zamestnancom žalobcu K. zo dňa 12.2.2009 vyplynulo, že žalovaný je uvedený v zákazkovom liste ako zákazník, ktorý objednal vykonanie opravy vozidla. Tomu nasvedčuje aj skutočnosť, že žalobca, ktorý vykonával opravu vozidla žalovanému, sa aj voči žalovanému správal ako k vlastníkovi vozidla, to vyplývalo z údajov uvedených vo veľkom technickom preukaze k vozidlu, ktoré si overil zamestnanec žalobcu, svedok K.. Prepis

vozidla žalovaný ako sám vo výpovedi uviedol, vykonal na Dopravnom inšpektoráte po vykonanej oprave havarovaného vozidla, po užívaní vozidla svedkom C., až pri predaji vozidla na tretiu osobu. Výpoveď svedka W. C., že nevie uviesť, kedy mal kúpiť vozidlo od žalovaného, že kúpnu cenu bude splácať v splátkach, že k prevodu vlastníckeho práva malo dôjsť až po zaplatení celej kúpnej ceny vozidla, čo sa nestalo, k prepisu vozidla na Dopravnom inšpektoráte nedošlo a teda všetko, súd mal za to, že tvrdenie svedka ako aj jeho čestné prehlásenie zo dňa 8.12.2010, je len účelové, aby žalovaného vyvinili zo zaplatenia žalovanej sumy. Žalovaný vo výpovedi sám uviedol, že svedok W. C. má poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone práce a to chcel žalovaný využiť na zaplatenie vyfakturovanej sumy žalobcovi za opravu vozidla. Svedok K. jednoznačne vo výpovedi potvrdil, že opravu vozidla si objednal žalovaný, keď na druhý deň po havárii navštívil žalobcu a žiadal vykonať opravu a taktiež si sám vozidlo, ktoré predtým odkúpil od žalobcu, po havárií vyzdvihol, preto s poukazom na vyššie uvedené skutočnosti a s poukazom na znenie citovaného zákonného ustanovenia súd kvalifikoval navrhovateľom uplatnený nárok ako skutkovo a právne opodstatnený, a preto návrhu vyhovel.

Úspešnému žalobcovi súd v zmysle § 142 ods. 1 O.s.p. priznal náhradu trov konania pozostávajúcu zo zaplateného súdneho poplatku za návrh vo výške 381,50 eur podľa položky 1 písm. a) Sadzobníka súdnych poplatkov a právnemu zástupcovi žalobcu trovy právneho zastúpenia vo výške 1.597,30 eur, ktoré pozostávajú zo 7 úkonov právnej pomoci a to, prevzatie a príprava zastúpenia, podanie žaloby dňa 6.10.2010, vyjadrenie k odporu zo dňa 25.1.2011, účasť na pojednávaní dňa 25.8.2011, 22.11.2011, 14.2.2012, 11.4.2012, 2x režijný paušál á 7,21 eur, 3x režijný paušál á 7,41 eur, 2x režijný paušál 7,63 eur, celkom trovy konania vo výške 1.978,80 eur.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný.

Odvolanie odôvodnil tým, že žalovaný predmetné vozidlo predal. Kupujúcim sa stal A. C., ktorý vozidlo odkúpil na základe ústne uzavretej zmluvy s Ľ. H.. Podľa tejto ústnej zmluvy sa R. C. stal od 1.1.2009 vlastníkom motorového vozidla. Motorové vozidlo od žalovaného prevzal a začal užívať pre vlastné potreby.

V súlade s ustanovením § 133 O.s.p. nadobudol vlastníctvo k predávanej hnuteľnej veci jej prevzatím. Zároveň strany ústne dohodli, že k prepisu vozidla na dopravnom inšpektoráte dôjde po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny. Táto dohoda však neznamenala žiadnu výhradu vlastníctva. Jednak tu nebol takýto úmysel, aby predávajúci bol aj naďalej vlastníkom motorového vozidla a jednak je pre platnosť takejto dohody potrebná dohoda písomná, pretože inak je neplatná. Teda vlastníkom vozidla bol p. C., ktorý vozidlo kúpil, prevzal a užíval. Bol to p. C., ktorý s vozidlom aj havaroval. Rovnako to bol p. Jalč, ktorý vozidlo k oprave k žalobcovi pristavil a po oprave ho prevzal. Tieto skutočnosti R. C. potvrdil vo svojom písomnom čestnom vyhlásení a rovnako ich potvrdil vo svojej výpovedi pred súdom. V čestnom vyhlásení prehlásil, že cenu opravy uhradí!

Po vykonaní opravy bola vystavená faktúra na meno A. C.. R. Jalč ako vlastník motorového vozidla si prišiel vyzdvihnúť svoje vlastníctvo. Navrhovateľ vystavil faktúru na jeho meno, nie na meno odporcu. Tvrdenie, že o vystavenie faktúry na meno R. JK. požiadal žalovaný neobstojí. Q. vozidlo nepreberal, pri vystavovaní faktúry nebol. Naopak, bol to svedok C., ktorý potvrdil, že auto je jeho vlastníctvo, že ho havaroval, odovzdal do opravy, z opravy vyzdvihol a na jeho meno bola vystavená aj predmetná faktúra.

F. H. nie je vo veci pasívne legitimovaný. Túto skutočnosť od začiatku prezentoval. Žalobcovi nič nebránilo rozšíriť alebo zmeniť okruh účastníkov.

Žalovaný navrhol, aby odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa zmenil a žalobou zamietol, resp. aby rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Právny zástupca žalobcu navrhol rozsudok súdu prvého stupňa potvrdiť a žalovaného zaviazať k náhrade trov odvolacieho konania.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 Os..p. a dospel k záveru, že odolanie nie je dôvodné.

Z obsahu odvolania vyplýva, že žalovaný ako odvolacie dôvody uvádza § 205 ods. 2 písm. a) až f) O.s.p..

Z obsahu spisu je zrejmé, že žalobca sa svojou žalobou domáha zaplatenia faktúry č. W XXXXX zo dňa XX.X.XXXX splatnej dňa 27.3.2009 znejúcej na sumu 6.361,85 eur, ktorou vyfakturoval opravu osobného motorového vozidla W. EČ GL XXX AE.

Zásadnou otázkou pre posúdenie opodstatnenosti návrhu žalobcu je to, či žalovaný je vo veci pasívne legitimovaný.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozsudku a konštatuje správnosť napadnutého rozsudku.

V konaní nebolo preukázané tak ako to tvrdí žalovaný, že vozidlo pred vykonaním opravy predal A. C. a táto skutočnosť nevyplýva ani zo samotnej výpovede A. C.. D. A. C. v čestnom vyhlásení prehlásil, že cenu opravy uhradí, nič mu v tom nebráni ani po právoplatnosti rozsudku.

Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

O náhrade trov konania odvolací súd rozhodol podľa § 224 O.s.p. v spojení s ust. § 142 ods. 1 O.s.p.. Žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný, preto je žalovaný povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania podľa vyhl. č. 655/2004 vo výške 274,08 eur (1 úkon - vyjadrenie k odvolaniu vo výške 220,77 eur, 1x režijný paušál 7,63 eur, spolu bez DPH 228,40 eur, DPH 20% vo výške 45,68 eur, t.j. spolu s DPH 274,08 eur) .

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.