KSKE 2 Cob 12/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/12/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211202957 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211202957.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: B. s.r.o., so sídlom F. XXX, K.: XX XXX XXX, zast. Advokátskou kanceláriou NIŽNÍK, spol. s r.o., so sídlom v Košiciach, Kováčska 21, proti žalovanému: T. F., nar. X.X.XXXX, bytom v V., G. XX, v konaní o 1.160,- eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 19.9.2011, č.k. 35Cb/59/2011-37 takto

r o z h o d o l :

Odvolanie o d m i e t a.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania 82,58 eur na účet právneho zástupcu.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 1.160,- eur s 9%-ným ročným úrokom z omeškania od 11.12.2010 do zaplatenia, do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku a žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 317,26 eur, na účet Advokátskej kancelárie Nižník, spol. s r.o., so sídlom v Košiciach, Kováčska 21, do 15 dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca žalobou žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 1.160,- eur s 9%-ným ročným úrokom z omeškania od 11.12.2010 do zaplatenia, z titulu nezaplatenia zmluvnej pokuty.

Vykonaným dokazovaním súd zistil, že dňa 29.11.2010 uzavrel žalobca ako budúci predávajúci so žalovaným ako budúcim kupujúcim, Zmluvu o budúcej kúpnej zmluve (ďalej len Zmluva) , na základe ktorej sa žalobca zaviazal v lehote najneskôr do 10.12.2010 zaobstarať motorové vozidlo zn. I. M. Z. X.X Y. a následne uzavrieť so žalovaným kúpnu zmluvu.

Podľa čl. III bod 1 Zmluvy, zmluvné strany sa dohodli, že kúpna cena motorového vozidla je 11.600,- eur.

Podľa čl. IV bod 2 Zmluvy, budúci kupujúci sa zaväzuje do troch dní od výzvy budúceho predávajúceho podľa čl. IV/1 Zmluvy, uzavrieť s budúcim predávajúcim kúpnu zmluvu o predaji motorového vozidla, zaplatiť kúpnu cenu a prevziať motorové vozidlo.

Podľa čl. IV bod 3 Zmluvy, pokiaľ budúci kupujúci, v lehote stanovenej v čl. IV/2 tejto zmluvy, neuzavrie kúpnu zmluvu o predaji motorového vozidla alebo nezaplatí kúpnu cenu, odstúpi od tejto zmluvy, prípadne odstúpi od budúcej kúpnej zmluvy o predaji motorového vozidla, zaväzuje sa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny dohodnutej v čl. III/1 tejto zmluvy.

Listom zo dňa 7.12.2010 vyzval žalobca žalovaného k prevzatiu predmetného vozidla k 10.12.2010, k čomu zo strany žalovaného nedošlo. Následne listom zo dňa 19.1.2011 vyzval žalobca žalovaného na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.160,- eur, však bezvýsledne.

Podľa ust. § 544 ods. 1,2 Občianskeho zákonníka ( ďalej len OZ ) , ak strany dojednajú pre prípad porušenia zmluvnej povinnosti zmluvnú pokutu, je účastník, ktorý túto povinnosť poruší, zaviazaný pokutu zaplatiť, aj keď oprávnenému účastníkovi porušením povinnosti nevznikne škoda. Zmluvnú pokutu možno dojednať len písomne a v dojednaní musí byť určená výška pokuty alebo určený spôsob jej určenia.

Podľa ust. § 340 Obchodného zákonníka, dlžník je povinný záväzok splniť v čase určenom v zmluve. Ak čas plnenia nie je v zmluve určený, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie záväzku ihneď po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný záväzok splniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal.

Podľa ust. § 365 Obchodného zákonníka, dlžník je v omeškaní, ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom. Dlžník však nie je v omeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania veriteľa.

Podľa ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka účinného od 15.1.2009, ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník je povinný platiť úroky z omeškania podľa predpisov občianskeho práva. Ak záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy a dlžníkom je spotrebiteľ, možno dohodnúť úroky z omeškania najviac do výšky ustanovenej podľa predpisov občianskeho práva.

Podľa ust. § 517 ods. 2 OZ, ak ide o omeškanie s plnením peňažného dlhu, má veriteľ právo požadovať od dlžníka popri plnení úroky z omeškania, ak nie je podľa tohto zákona povinný platiť poplatok z omeškania; výšku úrokov z omeškania a poplatku z omeškania ustanovuje vykonávací predpis.

Podľa ust. § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z. účinného od 15.1.2009, výška úrokov z omeškania je o 8 percentuálnych bodov vyššia ako základná úroková sadzba Európskej centrálnej banky platná k prvému dňu omeškania s plnením peňažného dlhu. (základná úroková sadzba ECB k 11.12.2010 bola 1% ) .

Z vykonaného dokazovania, vychádzajúc z tvrdení žalobcu a ním predložených listinných dôkazov, ako aj samotného vyjadrenia žalovaného, mal súd za preukázané, že žalovaný porušil dojednania predmetnej zmluvy, keď sa na výzvu nedostavil k prevzatiu vozidla, čo žalobcu oprávňovalo k uplatneniu si dohodnutej zmluvnej pokuty vo výške 1.160 €, dohodnutej v čl. IV bod 3 Zmluvy. Napriek zmluvným dojednaniam a výzve zo dňa 19.1.2011 žalovaný zmluvnú pokutu nezaplatil, preto ho súd v zmysle citovaných zákonných ustanovení zaviazal na zaplatenie uvedenej istiny i s prihliadnutím na tú skutočnosť, že žalovaný bol s podmienkami zmluvy uzrozumený a bolo mu zrejmé v akej výške a v akom čase má zabezpečiť finančné prostriedky tak, aby pri nesplnení tejto zmluvnej povinnosti nebol vystavený sankcií vo forme dohodnutej zmluvnej pokuty.

Zároveň súd priznal žalobcovi v zmysle ust. § 365 Obchodného zákonníka v spojení s ust. § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka účinného od 15.1.2009, § 517 ods. 2 OZ a § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 87/1995 Z.z., aj žiadané úroky z omeškania vo výške 9% ročne od 11.12.2010, t.j. odo dňa nasledujúceho po dni uplynutia lehoty na prevzatie vozidla a zaplatenia kúpnej ceny do zaplatenia.

O trovách konania rozhodol súd podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p, v zmysle ktorého, účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva

proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal. V danom prípade uplatnené trovy konania úspešného žalobcu pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za návrh na začatie konania v sume 69,50 € a trov právneho zastúpenia za 3úkony právnej služby po 61,41 € ( príprava a prevzatie zastúpenia, podanie žaloby, účasť na pojednávaní 19.9.2011 ) v zmysle ust. § 10 ods. 1, ust. § 14 ods. 1 vyhlášky č. 655/2004 Z.z., 3 x režijný paušál po 7,41 € v zmysle ust. § 16 ods. 3 citovanej vyhlášky a 20% DPH, čo je spolu 317,26 €.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný, ktoré odôvodnil tým, že chcel by som sa proti rozsudku vo veci pokuty odvolať.

Súd prvého stupňa uznesením zo dňa 15.11.2011 vyzval žalovaného, aby v lehote do 10 dní odo dňa doručenia uznesenia doplnil podanie doručené súdu dňa 9.11.2011. Zároveň poučil žalovaného, že ak uvedené odvolanie zo dňa 9.11.2011 v lehote stanovenej súdom nedoplní, odvolací súd podľa ust. § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p., odvolanie odmietne.

Uznesenie bolo žalovanému doručené 24.11.2011.

Žalovaný doplnil odvolanie podaním zo dňa 4.12.2011. Z obsahu doplnenia odvolania, odvolací súd zistil, že toto podanie žalovaného nemá náležitosti uvedené v ust. § 205 O.s.p..

V doplnení odvolania žalovaný ako odvolateľ neuviedol v čom považuje postup súdu za nesprávny a neuviedol petit odvolania - teda konkrétny návrh, ako má byť vo veci rozhodnuté - pričom petit musí byť zrozumiteľný a vykonateľný.

Súd prvého stupňa žalovaného správne poučil, že ak podanie doručené súdu dňa 9.11.2011 nedoplní, odvolací súd podľa ust. § 218 ods. 1 písm. d) Os..p. odvolanie odmietne.

Podľa § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p., odvolací súd odmietne odvolanie, ktoré

nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2; ak boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 a § 211 ods. 1.

Pretože odvolanie žalovaného nemá náležitosti podľa § 205 ods. 1 a 2 O.s.p., pričom boli dodržané podmienky podľa § 209 ods. 1 O.s.p., odvolací súd odvolanie žalovaného podľa § 218 ods. 1 písm. d) O.s.p. odmietol.

Na základe výzvy súdu zo dňa 13.12.2011 sa žalobca k odvolaniu žalovaného vyjadril, vzniklo mu preto právo na náhradu trov odvolacieho konania.

Trovy odvolacieho konania pozostávajú z trov právneho zastúpenia vo výške 82,58 eur (za jeden úkon právnej služby) - vyjadrenie k odvolaniu vo výške 64,41 eur podľa § 14 ods. 1 písm. c) vyhl. č. 655/2004 Z.z. a ust. § 13 ods. 3 vyhl. č. 655/2004 Z.z. + 1x režijný paušál vo výške 7,41 eur + 20% DPH vo výške 13,76 eur.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.