KSKE 2 Cob 125/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 125/2012

KS v Košiciach, dátum 30.08.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 125/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/125/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211219763 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211219763.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: W. I., s.r.o., Q. XX, XXX XX W., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Peter Szárszoi, advokát, Štefánikova 8, 071 01 Michalovce, proti žalovanému: T. - XX akciová spoločnosť S., Y. XXX, XXX XX S., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Peter Frajt, advokát, Garbiarska 5, 040 01 Košice, o zaplatenie 564,06 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 7.6.2012, č.k. 34Cb/28/2012-66 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov konania a v časti zrušenia vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom konanie v časti istiny 564,06 eur zastavil, žalovaného zaviazal zaplatiť žalobcovi úrok z omeškania 9% ročne od splatnosti jednotlivých faktúr do ich zaplatenia. Žalovanému priznal náhradu trov konania vo výške 168,- eur.

Uviedol, že žalobca žalobou doručenou súdu dňa 19.7.2011 žiadal zaviazať žalovaného na zaplatenie 564,06 eur s príslušenstvom titulom nezaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar.

Žalobca podaním doručeným súdu 27.12.2011 vzal čiastočne návrh späť, pretože žalovaný pohľadávku zaplatil, a to vo výške 33,34 eur 18.7.2011, 155,10 eur 18.7.2011, 163,40 eur 18.7.2011, 89,52 eur 19.7.2011 a 122,70 eur 19.7.2011. Súd konanie preto podľa § 96 O.s.p. v časti istiny zastavil a žalovaného zaviazal na zaplatenie úrokov z omeškania.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O.s.p.. Žalovaný bol úspešný v časti istiny 564,06 eur a žalobca vo výške 12,45 eur podľa jeho vyčíslenia. Mal preukázané, že v čase podania návrhu dňa 19.7.2011 mal žalobca pohľadávky vyplývajúce zo žalovaného návrhu pripísané na účet, preto žaloba v časti istiny bola podaná nedôvodne.

Žalovaný si uplatnil trovy konania vo výške 168,- eur pozostávajúce z poplatku za odpor vo výške 33,50 eur a trov právneho zastúpenia za 3 úkony - prevzatie, podanie odporu po 36,52 eur a účasť na pojednávaní 16,60 eur, 2 x režijný paušál po 7,41 eur a 1x 7,63 eur + 20% DPH vo výške 22,41 eur, spolu trovy právneho zastúpenia 134,50 eur.

Proti rozsudku vo výroku o náhrade trov konania podal odvolanie žalobca. Nesúhlasí s názorom súdu, že žaloba bola v časti istiny podaná nedôvodne. Uvádza, že bankové výpisy z účtu dostáva až nasledujúci deň, preto v deň, keď bola doručená súdu žaloba, navrhol zistiť, či žalovaný v ten deň niečo zaplatil. Má za to, že žaloba podaná na súde v deň, keď sú platby pripísané na účet veriteľa, je podaná dôvodne. Inak by bolo nespravodlivé, aby žalobca mal zaplatiť žalovanému trovy konania, keď svojim vyhýbavým postojom ani nepodal veriteľovi správu o úhrade záväzkov. Žaloba doručená súdu 19.7.2011 bola podaná aspoň v časti 212,22 eur, zaplatenej v deň podania žaloby, dôvodne. Navrhol zmeniť rozhodnutie o trovách konania tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu.

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní rozsudku v napadnutej časti a konania, ktoré mu predchádzalo, napadnutý rozsudok vo výroku o náhrade trov konania podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p. zrušil a v časti zrušenia vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalobca si uplatnil zaplatenie 564,06 eur s prísl. titulom zaplatenia kúpnej ceny, žalobou doručenou súdu 19.7.2011. Následne žalobca vzal späť návrh, pretože žalovaný istinu zaplatil, a to dňa 18.7.2011 vo výške 33,34 eur, 18.7.2011 vo výške 155,10 eur, 18.7.2011 vo výške 89,52 eur, 19.7.2011 vo výške 89,52 eur, 19.7.2011 vo výške 122,70 eur, súd preto konanie v tejto časti zastavil a žalobcu zaviazal nahradiť trovy konania žalovanému, pretože žaloba v časti istiny nebola dôvodná.

Súd prvého stupňa pochybil, keď rozhodol o trovách konania podľa § 142 ods. 3 O.s.p. a považoval žalobu podanú na súd v deň, keď žalovaný zaplatil pohľadávku, za nedôvodnú. Pri rozhodovaní o náhrade trov konania mal súd prvého stupňa zohľadniť skutočnosť, pre ktorú došlo k zastaveniu konania a posúdiť, či došlo k zastaveniu konania pre správanie žalovaného.

Odvolací súd sa nestotožňuje s názorom súdu prvého stupňa, že žaloba bola podaná v časti istiny nedôvodne, pokiaľ bol žalovaný v omeškaní so splnením svojho záväzku a tento splnil v čase podania žaloby, nemožno považovať podanie žaloby za nedôvodné. Odvolací súd preto rozhodnutie súdu prvého stupňa vo výroku o náhradu trov konania zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie, v ktorom zohľadní uvedené skutočnosti a vo veci rozhodne a rozhodne aj o trovách odvolacieho konania podľa § 226 O.s.p..

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.