KSKE 2 Cob 131/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/131/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211231909 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211231909.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: D. H. N., s.r.o., B. 5, XXX XX G., F.: XX XXX XXX, zast. TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., Údernícka 5, 851 01 Bratislava, IČO: 36 613 843, proti žalovanému: K. K., nar. XX.X.XXXX, F. XX, XXX XX H., za účasti vedľajšieho účastníka: L. na ochranu občana spotrebiteľa E., I. XX, XXX XX K., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Ambróz Motyka, advokát, Advokátska kancelária, Nám. SNP 7, 091 01 Stropkov, v konaní o zaplatenie 2.150,98 eur s príslušenstvom, o odvolaní vedľajšieho účastníka proti uzneseniu Okresného súdu Košice II zo dňa 14.6.2012, č.k. 34Cb/39/2012-49 takto

r o z h o d o l :

M e n í uznesenie v napadnutom výroku, t.j. vo výroku, ktorým sa vedľajšiemu účastníkovi náhrada trov konania nepriznáva tak, že žalobca je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy konania vo výške 237,41 eur na účet právneho zástupcu Z.. M. S., advokáta, M. kancelária, J.. N. 7, XXX XX N., do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

Žalobca je povinný nahradiť vedľajšiemu účastníkovi trovy odvolacieho konania vo výške 63,94 eur na účet právneho zástupcu JUDr. M. S., advokáta, M. kancelária, J.. N. 7, XXX XX N. do 3 dní odo dňa právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením konanie zastavil; žiadnemu z účastníkov náhradu trov konania nepriznal; vedľajšiemu účastníkovi náhradu trov konania nepriznal; vrátil žalobcovi poplatok krátený o 6,63 eur vo výške 122,37 eur prostredníctvom Daňového úradu G., Ševčenkova XX, P.O. G. XXX, XXX XX G..

V odôvodnení uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 14.11.2011 žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť mu sumu 2.150,98 eur s príslušenstvom titulom nevrátenia úveru v zmysle Zmluvy k úverovému účtu č. zákazníka XXXXXXXXX zo dňa XX.X.XXXX. Keďže žalobca písomným podaním doručeným súdu dňa 12.6.2012 vzal žalobu v celom rozsahu späť, konanie podľa § 96 ods. 1 O.s.p. zastavil. O trovách konania rozhodol podľa § 146 ods. 2 prvá veta O.s.p. s tým, že keďže žalobca procesne zavinil zastavenie konania, má právo na náhradu trov konania žalovaný, ktorému ale žiadne preukázateľné trovy nevznikli, preto mu ich náhrada nebola neprizná. Rovnako súd nepriznal náhradu trov právneho zastúpenia vedľajšiemu účastníkovi konania z dôvodu, že vedľajším účastníkom vyúčtované úkony právnej služby nemožno zhodnotiť ako účelne vynaložené na uplatnenie práva. Zdôraznil, že je nesporné, že právny zástupca v rámci plnenia svojich povinností vyplývajúcich mu zo zastupovania vedľajšieho účastníka, môže tieto vykonať, avšak nemožno ich zhodnotiť ako také, ktoré by mala v rámci náhrady trov konania znášať protistrana.

O vrátení časti súdneho poplatku rozhodol podľa § 11 ods. 3,4,6 zák. č. 71/1992 Zb..

Proti uzneseniu - výroku, ktorým súd vedľajšiemu účastníkovi konania náhradu trov nepriznal, podal včas odvolanie vedľajší účastník, domáhajúc sa jeho zmeny.

Zdôraznil, že argument súdu prvého stupňa, prečo mu trovy právneho zastúpenia nepriznal, sú nesprávne. Má za to, že môže preukázať, že v množstve súdnych sporov pôsobil už jeho vstup do konania pre žalobcu odradzujúco v zmysle, že uvedomujúc si neopodstatnenosť uplatňovaného nároku, vzal svoj návrh na začatie konania späť a žiadal konanie zastaviť. Poukázal na článok 7 ods. 1 Smernice rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, kedy mal súd vychádzať z citovaného článku a podporiť ochranu spotrebiteľov v súdnych konaniach tým, že Združeniu prizná náhradu trov konania, nakoľko v opačnom prípade by činnosť nemajetného združenia mohla byť paralyzovaná. Zdôraznil, že zmyslom práva na súdnu ochranu je umožniť každému reálny prístup k súdu. Občiansky súdny poriadok nevylučuje, aby aj účastník odborne spôsobilý hájiť svoje záujmy v konaní pred súdom sa nemohol dať zastúpiť zástupcom a aby len z tohto dôvodu mu nemala byť priznaná náhrada trov vzniknutých v súvislosti s právnym zastupovaním. Zdôraznil, že jeho úlohou je ešte viac ochrániť spotrebiteľov a vstúpiť do všetkých spotrebiteľských konaní, čo mu ale nedovoľujú skromné finančné možnosti, neochota advokátov zastupovať Združenie, iluzórna, resp. žiadna podpora Združenia zo strany štátu a nepochopenie funkcie súdov v systéme napĺňania vysokých cieľov politiky EÚ pri ochrane spotrebiteľov zo strany niektorých sudcov.

Má za to, že súd pri nepriznaní trov vedľajšieho účastníka postupoval v rozpore s legislatívou Európskej únie, judikatúrou Súdneho dvora EÚ, v rozpore s ustálenou súdnou praxou a slovenskou právnou teóriou (čl. 169 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ; čl. 38, čl. 47 Charty základných práv EÚ) .

V ďalšom odvolateľ podrobne rozoberá samotný zmysel, podstatu a ciele združenia.

Žalobca sa k odvolaniu nevyjadril.

Krajský súd v Košiciach ako súd o odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) preskúmal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť bez nariadenia pojednávania) a uznesenie v napadnutej časti zmenil podľa § 220 O.s.p., nakoľko nie sú splnené podmienky na jeho potvrdenie (§ 219) , ani na jeho zrušenie (§ 221 ods. 1) .

V prejednávanej veci je nepochybné, že ide o nárok zo spotrebiteľskej zmluvy.

Ustanovenie § 93 ods. 1,2 O.s.p. umožňuje, aby do konania ako vedľajší účastník v prípade spotrebiteľských zmlúv vstúpila právnická osoba, ktorej predmetom činnosti je ochrana práv podľa osobitného predpisu, za ktorý sa považuje aj zák. č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Z uvedeného vyplýva, že Združenie na ochranu spotrebiteľa E. má oprávnene vo veci vystupovať ako vedľajší účastník na ochranu žalovaného. Keďže v konaní má vedľajší účastník rovnaké práva a povinnosti ako účastník konania (§ 92 ods. 3,4) , nepochybne má právo dať sa zastúpiť právnym zástupcom; teda zabezpečiť si kvalifikované právne zastupovanie (čl. 47 ods. 2 Ústavy SR) a v súvislosti s týmto zastúpením aj právo na náhradu trov konania v prípade úspechu vo veci. Uvedený právny názor napokon zastáva aj súd prvého stupňa, keď trovy vedľajšiemu účastníkovi nepriznal, avšak nie preto, že by mu na ne nevznikol nárok, ale preto, že vyúčtované trovy zhodnotil ako neúčelne vynaložené.

Žalobca vzal žalobu späť po vznesení námietky premlčania uplatneného nároku vedľajším účastníkom na strane žalovanej.

Podľa § 146 ods. 2 O.s.p., ak niektorý z účastníkov zavinil, že konanie sa muselo zastaviť, je povinný uhradiť jeho trovy. Ak sa však pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

Súd prvého stupňa rozhodoval, pokiaľ ide o náhradu trov konania, vo vzťahu žalobca - vedľajší účastník - podľa citovaného ustanovenia zákona a dospel k záveru, že právo na náhradu trov má vedľajší účastník (keďže to bol procesný úkon žalobcu, ktorý bol dôvodom zastavenia konania; ale keďže (ako už bolo uvedené vyššie) vynaložené trovy vedľajšieho účastníka zhodnotil ako neúčelné, náhradu trov mu nepriznal.

Vedľajší účastník si uplatnil náhradu trov konania za 2 úkony právnej služby, a to za prevzatie a prípravu zastúpenia (§ 14 ods. 1 písm. a/ vyhl. č. 655/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov) a vyjadrenie zo dňa 25.4.2012 (§ 14 ods. 1 písm. b/) + 20 % DPH.

Odvolací súd dospel k záveru, že uplatnené trovy možno zhodnotiť ako účelne vynaložené, vedľajší účastník vzniesol námietku premlčania; a až po tomto jeho úkone došlo k späťvzatiu žaloby.

Na základe uvedeného preto bolo uznesenie súdu prvého stupňa v napadnutej časti zmenené (§ 220 O.s.p.) .

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 v spojení s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že úspešný vedľajší účastník má právo na náhradu trov konania za 1 úkon právnej služby (podanie odvolania á 45,65 eur ; režijný paušál 7,63 eur + 20% DPH 10,66 eur (14 ods. 3 písm. b) , § 16 vyhl. 655/2004 Z.z.) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.