KSKE 2 Cob 133/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/133/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7106228588 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7106228588.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Slávky Maruščákovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Janky Kočišovej v právnej veci žalobcu: A. - AZ s.r.o., E. XX, XXX XX P., Q.: XX XXX XXX, zast. JUDr. Miroslav Kučera, advokát, Krajinská 30, 821 06 Bratislava, proti žalovanému: H. C. s.r.o., K. 4, XXX XX R., Q.: XX XXX XXX, zast. JUDr. Mario Holler, advokát, Krmanova 16, 040 01 Košice, v konaní o zaplatenie 15.609,74 eur (470.259,-Sk) s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 4.2.2011, č.k. 26Cb/157/2007-216 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Účastníkom náhradu trov odvolacieho konania n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa žalobu zamietol a uložil žalobcovi povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 4.063,64 eur.

V odôvodnení uviedol, že žalobou doručenou súdu dňa 27.11.2006 žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie 470.259,-Sk ( 15.609,74 eur ) s 0,05%-ným poplatkom z omeškania za každý deň omeškania od 6.10.2005 do zaplatenia titulom neuhradenia vyúčtovanej ceny za zhodnotenie odpadu v súlade so Zmluvou o zabezpečení mobilného zberu a zhodnotenia odpadu zo dňa 16.8.2005. Obrana žalovaného spočívala v tvrdení, že nikdy nedošlo k plneniu v rámci zmluvy uzavretej medzi účastníkmi konania dňa 16.8.2005, preto nárok na zaplatenie žalovanej sumy je nedôvodný. Vo veci bolo rozhodnuté rozsudkom č.k. 26Cb/157/2007-51 zo dňa 30.10.2007, ktorý bol na základe odvolania žalobcu uznesením Krajského súdu v Košiciach zo dňa 30.11.2009, č.k. 1Cob/16/2008-74 zrušený a vec vrátená súdu prvého stupňa s tým, že je vo veci potrebné vykonať ďalšie dokazovanie, nakoľko súd rozhodol na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu veci.

Zo zmluvy o zabezpečení mobilného zberu a zhodnotenia odpadu č. 16082005 uzavretej medzi žalobcom ( ako zhotoviteľom ) a žalovaným ( ako objednávateľom ) dňa 16.8.2005 mal súd preukázané, že žalobca sa zaviazal pre žalovaného v zmysle § 56 ods. 3 zák. č. 223/2001 Z.z. zabezpečiť zber a zhodnotenie odpadu kat. č. 160601 - olovených batérií, za dohodnutú cenu vo výške 8.000,- Sk/t (266,55 eur) . Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúry bol dohodnutý úrok z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

Obsahom zmluvy bol záväzok zhotoviteľa zabezpečiť mobilný zber olovených batérií kat. č. 160601; zabezpečiť bezproblémový odvoz odpadu olovených batérií kat. č. 160601; vystaviť potvrdenie a sprievodný list nebezpečného odpadu o prevzatí odpadu s uvedením množstva a katalógového čísla odpadu; viesť a uchovávať evidenciu o prevzatí a zhodnotení odpadu od momentu prevzatia odpadu na zneškodnenie k plnej zodpovednosti pri manipulácii a preprave uvedeného odpadu; zabezpečiť vývoz odpadu olovených batérií kat. č. 160601 (AA 170) na účely zhodnotenia do I. republiky v zariadení spoločnosti W. E. S.A. a vystaviť potvrdenie o zhodnotení odpadu kat. č. 160601 olovené batérie. Objednávateľ sa zaviazal pravdivo a čo najpresnejšie informovať zhotoviteľa o zložení a spôsobe vzniku odpadu, zabezpečiť účasť na preberaní a vážení odpadu, určiť miesto k uloženiu kontajnera a zabezpečiť bezproblémový prístup k miestu uloženia kontajnera s možnosťou manipulácie s kontajnerom. Z objednávky zo dňa 11.8.2005 zistil, že žalovaný si objednal u žalobcu na základe zmluvy č. 16082005 zhodnotenie odpadu od 12.8.2005 do 7.9.2005 o hmotnosti 49.397 kg. Ďalej zistil, že potvrdením zhodnotenia zo dňa 8.9.2005 žalobca potvrdil žalovanému spôsob naloženia s odpadom a z dokladov od spoločnosti W. E. S.A. č. SK XXXXXXXX, SK XXXXXXXX a č. SK XXXXXXXX mal za preukázané, že spoločnosť W. E. S.A. dňa 13.9.2005 prevzala 19 600 kg, dňa 9.9.2005 23 220 kg a dňa 9.9.2005 25 240 kg odpadu od žalobcu. Z faktúry č. XXX/XXXX zo dňa 28.9.2005 splatnej 5.10.2005 vystavenej na sumu 470.259,40 Sk (15.609,75 eur) zistil, že žalobca vyúčtoval žalovanému cenu za zhodnotenie odpadu k. č. 160601 na základe zmluvy č. 16082005 za obdobie od 12.8.2005 do 7.9.2005.

Súd prvého stupňa uzavrel, že účastníci uzavreli nepomenovanú zmluvu podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorej predmet bol určený v jej čl. II. a III..

V odôvodnení odcitoval §§ 56, 7, 2, zák. č. 223/2001 Z.z. (Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) , prílohu č. 2 k tomuto zákonu, § 18 vyhl. č. 283/2001 Z.z. (Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch) .

Zdôraznil, že žalobca tvrdil, že si splnil všetky povinnosti vyplývajúce z uzavretej zmluvy a zhodnotil odpad od 12.8.2005 do 7.9.2005 v množstve 49.397 kg , o čom vystavil aj potvrdenie. Ďalej tvrdil, že predmetom zmluvy uzavretej medzi účastníkmi konania bolo v zmysle ust. § 56 ods. 3 zák. č. 223/2001 Z.z. zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadu kat. č. 160601 - olovené akumulátory. Tvrdil, že bod 3.1 článku III. zmluvy ho zaväzoval na zabezpečenie zberu odpadov kat. č. 160601 - olovené akumulátory v objeme súčinu hmotnosti ním pripravených štartovacích olovených akumulátorov cez štátnu hranicu na územie SR. Oddelený mobilný zber vykonával žalobca v rámci svojej podnikateľskej činnosti na základe rozhodnutia W. v N. zo dňa 19.10.2004 na celom území SR. Žalobca tvrdil, že potvrdenie o zhodnotení odpadu kat. č. 160601 - olovené akumulátory, vystavené v prospech žalovaného v objeme zodpovedajúcom súčinu hmotnosti ním pripravených štartovacích olovených akumulátorov cez štátnu hranicu na územie SR, na základe zrealizovaného zberu žalobcom v prospech žalovaného, je dostatočným preukázaním zabezpečenia zhodnotenia odpadov prostredníctvom zmluvného partnera ako povinnej osoby, ktorá si uplatňuje zníženie výšky príspevku do Recyklačného fondu, prípadne jeho vrátenia podľa § 56 vyššie citovaného zákona. Ostatné záväzky účastníkov uvedené v bodoch 3.1 a 3.2 čl. III. zmluvy sú podľa žalobcu uplatniteľné len v prípade aktívneho zapojenia sa žalovaného na oddelenom mobilnom zbere odpadov. V prípade účastníkov konania sa nejednalo o zber odpadu, ale objednávka žalovaného znela na zhodnotenie odpadu, t.j. na zabezpečenie materiálového toku. Tvrdil, že splnil svoju objednávku, batérie boli vyvezené do I., po ich vývoze bol vystavený doklad dňa 8.9.2005, (potvrdenie o zhodnotení) ktorý slúžil žalovanému na zníženie príspevku do Recyklačného fondu.

Z listu Recyklačného fondu adresovanému spoločnosti N. L. spol. s r.o. zo dňa 26.4.2005 súd zistil, že za zhodnotenie odpadu v zmysle § 56 ods. 3 a 4 zák. č. 223/2001 Z.z. je možné považovať len zhodnotenie odpadu v zariadení prevádzkovanom na území SR a len vo vzťahu k takémuto zariadeniu môže byť vydané rozhodnutie podľa § 7 ods. 1 písm. c) cit. zákona.

Z rozhodnutia Hlavného inšpektora pre ochranu životného prostredia zo dňa 12.12.2004 zistil, že žalobcovi bolo udelené povolenie na vývoz 5000 ton odpadov v podobe použitých batérií a olovených akumulátorov do I. republiky. Rozhodnutím zo dňa 25.10.2004 mal za preukázané, že spoločnosti W. E. S.A. bolo udelené integrované povolenie pre zriadenie hutníckej inštalácie, pričom uvedená spoločnosť je výrobcom rafinovaného antimónového olova a zliatin olova na báze surovín získaných drvením a segregáciou akumulátorového šrotu a iného odpadu s obsahom olova.

Súd prvého stupňa uviedol, že podľa ust. § 23 ods. 1 zák. č. 223/2001 Z.z. (v znení platnom v čase uzavretia zmluvy) dovoz, vývoz a tranzit odpadov ("cezhraničná preprava") upravujú osobitné predpisy, medzi ktoré patrí Y. RADY (EHS) č. 259/93, ktoré sa vzťahuje na prepravu odpadu vnútri, do a zo spoločenstva. Podľa článku 2 písm. k) tohto nariadenia, zhodnotenie je nakladanie s odpadom definované v článku 1 písmeno f) smernice 75/442/EHS. Podľa tohto článku uvedenej smernice zhodnocovanie znamená ktorúkoľvek z činností, ktoré sú uvedené v prílohe II., B, ktorú súd odcitoval.

Súd prvého stupňa uzavrel, že predmetom zmluvy bolo zabezpečenie zberu a zhodnotenia odpadu, pričom presný rozsah a spôsob plnenia bol dohodnutý v článku III. Zo zák. č. 223/2001 a Nariadenia Rady (EHS) č. 259/93 (odcitované presne v rozhodnutí) zistil, že pojmy zhodnotiteľ a zhodnocovateľ resp. zhodnotenie a zhodnocovanie odpadu sa v nich používajú na označenie obdobných činností paralelne. Uzavrel, že Nariadenie rady a Smernica majú prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky a je v nich jednoznačne ustanovené, čo sa považuje za zhodnotenie odpadu.

Na základe vykonaného dokazovania dospel k záveru, že žalobca nepreukázal splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z článku III. zmluvy, a teda nesplnil svoju povinnosť zakotvenú v § 120 ods. 1 O.s.p., keď síce preukázal súdu uzavretie zmluvy so žalovaným a objednávku žalovaného na zhodnotenie odpadu (čo napokon nebolo medzi účastníkmi ani sporné) , ale nevysvetlil nezrovnalosti súvisiace s údajným plnením účastníkov na základe zmluvy, resp. objednávky; mimo iného zdôraznil aj skutočnosť, že objednávka žalovaného je zo dňa 11.8.2005, pričom odkazuje na zmluvu, ktorá bola žalovaným podpísaná až dňa 16.8.2005.

Súd prvého stupňa uzavrel, že potvrdenie o zhodnotení odpadu v množstve 49,397t ani doklad od spoločnosti W. E. S.A. o prevzatí určitého množstva odpadu na zhodnotenie, jednoznačne nepreukazujú prevzatie odpadu žalobcom od žalovaného v súlade s bodom 3.1 článku III. zmluvy a teda ani splnenie povinností žalobcu vyplývajúcich mu z uzavretej zmluvy.

Zdôraznil, že aj rozdielne stanoviská Ministerstva životného prostredia SR a Recyklačného fondu týkajúce sa zhodnotenia odpadu v zmysle ust. § 56 ods. 3 a 4 zák. č. 223/2001 Z.z. tiež spochybňujú tvrdenia žalobcu o riadnom splnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy.

Na základe uvedeného žalobu zamietol. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal ich úspešnému žalovanému vo výške 4.063,64 eur. Priznané trovy pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku za odpor vo výške 936,46 eur a z trov právneho zastúpenia vo výške 3.127,18 eur (vrátane DPH) , t.j. za 8 úkonov právnej služby á 320,32 eur + DPH (prevzatie a príprava zastúpenia, podanie odporu, účasť na pojednávaniach v dňoch 30.10.2007, 13.4.2010, 4.6.2010 a 4.2.2011, písomné podania doručené súdu v dňoch 14.2.2008 a 8.11.2010) a režijný paušál 2 x 5,44 eur, 1 x 5,91 eur, 1 x 6,31 eur, 3 x 7,21 eur a 1 x 7,41 eur (§§ 10, 14 a §§ 15, 17 vyhl.č. 655/2004 Z. z.) . Nepriznal žalovanému náhradu trov právneho zastúpenia za účasť na pojednávaní dňa 14.9.2010, nakoľko na tomto pojednávaní sa právny zástupca žalovaného nezúčastnil.

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalobca.

Dôvodil, že súd prvého stupňa nerešpektoval právny názor odvolacieho súdu a opätovne žalobu zamietol. Zdôraznil, že hoci súd prvého stupňa vyhotovil rozsiahle rozhodnutie v počte 13 strán, väčšinou v odôvodnení z predložených dokladov poopisoval príslušné state, resp. sa zaoberal citáciou právnych predpisov. Namietal, že celý proces - vyhotovenie 13-stranového rozhodnutia a jeho expedícia kanceláriou trvala sudcovi mesiac a pol, pričom dôvodu zamietnutia návrhu sa sudca prvého stupňa venoval v odôvodnení rozhodnutia iba v minimálnej miere. Má za to, že štatutárny zástupca žalobcu na pojednávaní dňa 4.6.2010 ozrejmil súdu dostatočným spôsobom skutkový stav veci, pričom spolu s právnym zástupcom uviedli, že na pojednávanie do Košíc sa viac nedostavia a ak je niečo potrebné doplniť, treba tak urobiť cestou dožiadaného súdu. Sudca prvostupňového súdu napriek tomu ešte viackrát predvolával žalobcu i jeho právneho zástupcu na pojednávania, aj keď nevedno z akého dôvodu, pretože žalobca i jeho právny zástupca predložili na pojednávaní dňa 4.6.2010 všetky doklady, o čom sudca vedel.

Opätovne zdôraznil, že záväzky zhotoviteľa uvedené v ods. 3.1, ako aj záväzky uvedené v ods. 3.2 čl. III., rozsah a spôsob plnenia zmluvy o zabezpečení mobilného zberu a zhodnotenia odpadu č. 16082005 sú uplatniteľné len v predpokladanom prípade aktívneho zapojenia sa žalovaného na oddelenom mobilnom zbere NO kat. č. 160601 - olovené akumulátory. Plnenie uvedených záväzkov objednávateľa ako aj zhotoviteľa, priamo vyplývajú z povinnosti obsiahnutých v 3. a 5. časti zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch, ale len vo vzťahu pôvodca - držiteľ - subjekt vykonávajúci zber odpadov. K uvedenej súčinnosti a podiele na zbere opotrebovaných akumulátorov, deklarovaným žalovaného v čase uzatvorenia zmluvy, že tento môže zabezpečiť prostredníctvom svojich predajných miest, zo strany žalovaného nedošlo. Zdôraznil, že súd sa uvedenou skutočnosťou nezaoberal a žalobu zamietol jednostranným a nesprávnym interpretovaním uzavretej zmluvy. Nezaoberal sa a neskúmal skutočnosť, či žalovaný v čase vystavenia objednávky na zhodnotenie odpadu zo dňa 11.8.2005 v požadovanom termíne zhodnotenia od 12.8.2005 do 7.9.2005 mal fyzicky v držbe nebezpečný odpad kat. č. 160601 - olovené batérie a či túto skutočnosť môže potvrdiť doložením hlásenia o vzniku odpadu a nakladaniu s ním, v zmysle vyhl. MŽP SR 283/2001 Z.z..

Ak v odôvodnení rozsudku súd konštatuje, že žalobca preukázal uzavretie zmluvy so žalovaným a objednávku žalovaného na likvidáciu odpadu; odvolateľ sa domnieva, že presnejšou formuláciou, kde by termín likvidácia bol nahradený termínom zhodnotenie v súlade s objednávkou žalovaného, ako i so samotnou zmluvou o zabezpečení mobilného zberu a zhodnotenia, by súd dospel k záveru, že potvrdenie o zhodnotení odpadu zo dňa 8.9.2005 vydané žalobcom pre potreby žalovaného je relevantným dokladom na uplatnenie si vrátenia príspevkov zaplatených žalobcom do Recyklačného fondu. Na základe uvedeného sa domáha zmeny rozsudku a vyhoveniu žalobe.

Žalovaný navrhol rozsudok potvrdiť ako vecne správny.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) , postupom podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p., bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p.- v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť bez nariadenia pojednávania) , rozsudok potvrdil podľa § 219 ods. 1 O.s.p., pretože je vecne správny.

V prvom rade sa odvolací súd zaoberal otázkou, či dôvody uvádzané odvolateľom sú prípustnými dôvodmi pre podanie odvolania v zmysle § 205 ods. 2 O.s.p.. Aj keď odvolateľ výslovne odvolacie dôvody nemenuje (čo by mal, keďže je zastúpený právnym zástupcom) , z obsahu jeho odvolanie je zrejmé, že namieta dôvod uvedený v § 205 ods. 2 písm. d) O.s.p., t.j., že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam a písm. f) , t.j., že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ide o prípustné odvolacie dôvody, preto odvolací súd meritórne odvolanie prejednal. V zmysle § 205a) O.s.p., sa dané odvolacie konanie riadi princípom neúplnej apelácie, t.j. účastníci nemôžu s výnimkami v zákone ustanovenými navrhovať nové dôkazy a nové skutočnosti, než ktoré boli uplatnené pred súdom prvého stupňa. Odvolací súd sa vzhľadom na uvedené zaoberal výlučne tým, či boli súdom prvého stupňa zistené skutočnosti dôležité pre rozhodnutie a bol z nich vyvodený správny právny záver.

Podľa § 219 ods. 2 O.s.p., ak sa odvolací súd v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia, môže sa v odôvodnení obmedziť len na skonštatovanie správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia, prípadne doplniť na zdôraznenie správnosti napadnutého rozhodnutia ďalšie dôvody.

Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia; na zdôraznenie jeho správnosti a k odvolacím námietkam uvádza:

K námietke ohľadom nerešpektovania právneho názoru odvolacieho súdu súdom prvého stupňa je potrebné uviesť, že ohľadom meritu veci odvolací súd v svojom zrušujúcom uznesení nevyslovil žiadny právny názor; pretože úlohou súdu prvého stupňa bolo vykonať rozsiahlejšie dokazovanie a až tak rozhodnúť o nároku uplatnenom žalobou.

Obsah odôvodnenia rozsudku súdu prvého stupňa je vecou konajúceho sudcu a keďže z jeho obsahu musí byť zrejmé (§ 157 ods. 2 O.s.p.) na základe akých právnych predpisov rozhodol, žiada sa v ňom aj odcitovať príslušné ustanovenia zákona. Odôvodnenie rozsudku súdu prvého stupňa spĺňa náležitosti podľa § 157 ods. 2 O.s.p., pretože je v ňom uvedené, čoho sa účastníci domáhali a z akých dôvodov a dostatočne jasne a výstižne vysvetlené; prečo súd rozhodol ako rozhodol.

K ďalšej námietke odvolateľa (ohľadom mesiaca a pol pre vyhotovenie a doručenie rozsudku) odvolací súd udáva, že rozsudok bol vyhotovený a expedovaný v zákonom stanovenej lehote (§ 158 ods. 5 O.s.p.) .

V zmysle § 115 ods. 1 O.s.p., pokiaľ súd nariadi na prejednanie veci pojednávanie, je povinný naň predvolať účastníkov. Touto povinnosťou súdu sa zabezpečuje realizácia základného práva účastníka konania na prejednanie veci vo svojej prítomnosti zaručeného čl. 48 ods. 2 prvá veta Ústavy Slovenskej republiky. Vzhľadom na vyššie uvedené je potrebné k námietke odvolateľa, že súd ho neustále na pojednávanie predvolával, aj keď sudca vedel, že sa naň nedostaví, potrebné uviesť; že ak by tak neurobil, zbavil by ho jeho základného práva byť prítomný na pojednávaní, čím by mu zároveň odňal možnosť konať pred súdom, čo znamená porušenie jeho práva na spravodlivý proces, a to bez ohľadu na to, či si odvolateľ myslí, že k veci už viac nemá čo dodať. Možno teda rozhodnúť v neprítomnosti riadne predvolaného účastníka konania, ale v žiadnom prípade ho nemožno na pojednávanie nepredvolať.

V súdnom konaní je účastníkom konania uložená povinnosť prispieť k tomu, aby sa dosiahol účel konania aj tým, že označia dôkazné prostriedky (§ 101 ods. 1 O.s.p.) . Podľa § 120 ods. 1 O.s.p., účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení. Majú teda povinnosť tvrdenia (tvrdiť skutočnosti dôležité pre rozhodnutie) a povinnosť dôkaznú (tvrdené skutočnosti preukázať navrhnutými dôkazmi) . Procesný neúspech v spore postihuje teda toho, kto neuniesol dôkazné bremeno (neoznačil potrebné dôkazy) alebo uvedenými dôkazmi nebolo jeho tvrdenie jednoznačne preukázané.

Žalobca počas celého konania tvrdil, že splnil svoju povinnosť z uzavretej zmluvy zabezpečiť zber a zhodnotenie odpadu kat.č. 160601 - olovených batérií v zmysle § 56 ods. 3 zák. č. 233/2001 Z.z. (č. II bod 2.1) . Na preukázanie uvedeného tvrdenia predložil súdu objednávku zo dňa 11.8.2005; Potvrdenie zhodnotenia zo dňa 8.9.2005, ktorým potvrdil spôsob naloženia s odpadom, doklad od spoločnosti W. E. S.A., ktorým potvrdzuje, že prevzala dňa 13.9.2005 19.600 kg; dňa 9.9.2005 23.220 kg a dňa 9.9.2005 25.240 kg odpadu od žalobcu. Tvrdil, že ostatné záväzky uvedené v čl. III bode 3.1 platili len v prípade aktívneho zapojenia sa žalovaného na oddelenom mobilnom zbere NO, kat. č. 160601 - olovené akumulátory; k čomu v prejednávanej veci nedošlo.

Odvolací súd nespochybňuje tvrdenie žalobcu, že zabezpečením zhodnotenia je aj preukázanie materiálového toku odpadu od prevádzkovateľa zariadenia na zhodnotenie odpadov do zariadenia na zber odpadov, ale tak ako to konštatoval súd prvého stupňa, žalobca bol viazaný čo do rozsahu plnenia čl. III bodom 3.1. zmluvy a opak v konaní nepreukázal. Nepreukázal, že zhodnotil odpad pre žalovaného za účelom naplnenia predmetu zmluvy (§ 56 ods. 3 zák. č. 223/2001 Z.z.) . Ostatné dôvody sú uvedené v odôvodnení rozhodnutia súdu prvého stupňa; preto ich odvolací súd nebude opakovať.

Na základe uvedeného odvolací súd potvrdil rozsudok súdu prvého stupňa ako vecne správny (§ 219 ods. 1 O.s.p.) .

O trovách odvolacieho konania bolo rozhodnuté podľa § 224 ods. 1 s použitím § 142 ods. 1 O.s.p. tak; že neúspešný odvolateľ na ich náhradu nemá právo a úspešný žalovaný si ich náhradu neuplatnil.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je uvedené.