KSKE 2 Cob 149/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 149/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/149/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7810202268 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7810202268.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: C. reklamno obchodná spoločnosť, s.r.o., V. XX, XXX XX T., IČO: XX XXX XXX, zast. Advokátska kancelária Staněk Vetrák & Partneri, s.r.o., Vlčková 18, 811 06 Bratislava, proti žalovanému: E. I. E., s miestom podnikania XXX XX F., ul. J. XXX, K.: XX XXX XXX, zast. JUDr. Peter Frajt, advokát, Garbiarska 5, 040 01 Košice, v konaní o zaplatenie 995,45 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 28.4.2011, č.k. 5Cb/12/2010-145 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 995,45 eur s 0,05% denným úrokom z omeškania od 2.9.2008 až do zaplatenia a nahradiť mu trovy konania vo výške 1.684,05 eur, všetko do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

V odôvodnení uviedol, že žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy uvedenej vo výroku rozsudku z dôvodu, že dňa 3.7.2008 uzatvoril so žalovaným inominátnu zmluvu, predmetom ktorej bolo zapožičanie, inštalácia a demontovanie 7 ks informačných tabúľ, tieto boli zrealizované a žalovaný sa zaviazal uhradiť dohodnutú cenu vrátane DPH. Za poskytnuté služby bola vystavená žalovanému faktúra č. XXXXXXXXX na sumu 13.328,- Sk a č. XXXXXXXXX na sumu 16.600,- Sk, obe splatné 2.9.2008. Žalovaný nesúhlasil s uplatneným nárokom z dôvodu, že zmluvu nepodpísal konateľ žalovaného, ktorý bol mimo republiky, ale jeho zamestnanec, po návrate bola zmluva zrušená, teda nie je platná.

Zo zmluvy uzavretej dňa 3.7.2008 podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka súd zistil, že žalobca ako poskytovateľ uzavrel so žalovaným ako objednávateľom zmluvu, predmetom ktorej bolo zapožičanie 7 ks informačnej tabule ROS, inštalácia 7 ks informačnej tabule ROS o rozmere 80 x 120 cm na stĺp verejného osvetlenia, prípadne stĺp trakčného vedenia v meste Rožňava za účelom zabezpečenia informačno-navigačného systému objednávateľa, demontovanie informačnej tabule ROS po ukončení zmluvného vzťahu a poskytovanie a správa priestoru na informačnej tabuli ROS umiestnenej na stĺpe v meste C.. Žalobca vyhlásil, že v súlade s platnými právnymi predpismi má na základe zmluvy s vlastníkom, resp. správcom stĺpov v meste C. oprávnenie umiestňovať na týchto stĺpoch informačné tabule ROS a prevádzkovať informačno-navigačný systém pre potreby fyzických a právnických osôb. Cena realizácie za 1 informačnú tabuľu bola stanovená sumou 1.600,- Sk, spolu teda 11.200,- Sk. Cena poskytovania a správy priestoru bola stanovená 1.000,- Sk za mesiac za každú informačnú tabuľu. Žalobca sa zaviazal zapožičať žalovanému 7 ks informačnej tabule ROS, zabezpečiť všetky úradné povolenia potrebné k inštalácii informačnej tabule, uhradiť miestne a správne poplatky splatné pri inštalácií informačnej tabule, nainštalovať informačnú tabuľu ROS s grafikou objednávateľa na objednávateľom vybranú a vlastníkom, resp. správcom stĺpov schválenú adresu stĺpu, najneskôr do 30

dní po splnení všetkých podmienok, poskytovať a spravovať priestor na informačnej tabuli ROS počas platnosti zmluvy, demontovať informačnú tabuľu po ukončení zmluvného vzťahu a vykonávať riadnu údržbu informačnej tabule. Objednávateľ sa zaviazal v spolupráci s poskytovateľom vykonať prípadné úpravy, aby grafický návrh nebol v rozpore s platnými právnymi predpismi a dotknutými zmluvnými vzťahmi, uhradiť cenu, prípadne zvýšenú cenu realizácie a poskytovania a správy priestoru podľa podmienok a v lehotách uvedených v článku III. zmluvy. Účastníci zároveň dohodli úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z nezaplatenej sumy. Informačné tabule mali byť umiestnené na ul. V., ul. U., ul. U., ul. U. /J./, cesta I/67 v smere RA a smere od KE.

Ďalej zistil, že faktúrou č. XXXXXXXXX zo dňa 19.8.2008 žalobca vyúčtoval žalovanému za prevedené práce sumu 13.328,- Sk a faktúrou č. XXXXXXXXX sumu 16.600,- Sk, so splatnosťou 2.9.2008. Z rozhodnutia primátora mesta C. zo dňa 21.8.2008 zistil, že bolo udelené povolenie na reklamné, propagačné a informačné zariadenie - 7ks informačno-navigačných zariadení pre spoločnosť E..

Z výpovede svedka M. J. (pracovník žalovaného v pracovnej náplni, ktorého bol informačný systém) zistil, že jednal s pracovníkom žalobcu ohľadne informačných tabúľ, pričom sa išli pozrieť aj na miesta, kde mali byť tieto umiestnené. Potom ako sa dohodli, žalobca zaslal zmluvu, ktorú podpísal pán N., pretože šéf v tom čase nebol v práci. Mal poverenie od konateľa žalovaného, aby vybavil umiestnenie reklamných tabúľ. Potom ako sa vrátil do práce namietal ich umiestnenie s tým, že on nič nepodpísal. Vypočutý svedok I. N. (pracuje u žalovaného ako vedúci servisu) uviedol, že v neprítomnosti majiteľa je oprávnený ho zastupovať aj podpisovať zmluvy. Kolega prišiel za ním, aby podpísal zmluvu a on ju podpísal bez toho, aby zmluvu preštudoval. Žalovaný určite vedel o tom, že takáto zmluva sa má uzavrieť. Pri podpisovaní zmluvy nebol pracovník žalobcu prítomný.

Vypočutá svedkyňa V. H. (zástupkyňa žalobcu, pre oblasť východu) pre súd uviedla, že zo strany žalovaného, (konkrétne od pána J.) došiel mailom návrh na vypracovanie navigačného projektu. Na základe uvedeného im bola zaslaná ponuka (vrátane ceny) . Dohodlo sa stretnutie v C., kde bola urobená miestna ohliadka, vyhotovila sa fotodokumentácia a grafika zo strany žalovaného. Potvrdila, že ohľadom obsahu informačných tabúľ sa vyhotovila zmluva, ktorá bola zaslaná žalovanému a žalovaný ju vrátil podpísanú. Následne došlo k realizácií a vyhotoveniu faktúr. Neskúmala, či pán J. má oprávnenie konať za žalovaného, pretože to nezisťuje ani u iných klientov a vôbec nemala pochybnosti, že by oprávnenie nemal.

Právny vzťah účastníkov konania súd podriadil § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Dospel k záveru, že z vykonaného dokazovania jednoznačne vyplynulo, že žalobca uzavrel so žalovaným zmluvu ohľadom umiestnenia reklamných tabúľ. Práce boli vykonané, čo potvrdil aj konateľ žalovaného a vypočutí svedkovia a neboli námietky voči kvalite vykonaných prác. Konateľ žalovaného namietal jedine to, že on osobne zmluvu nepodpisoval a jeho zamestnanci na to nemali oprávnenie.

Uvedené odôvodnil § 16 Obchodného zákonníka, podľa ktorého podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkarni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená. Z výpovede svedkyne Kataríny H. vyplynulo, že vôbec nemala pochybnosti o tom, že pán J. nemá oprávnenie konať v mene žalovaného. Teda ak zmluvu podpisoval v mene žalovaného zamestnanec žalovaného, jeho konanie zaväzuje žalovaného a zmluva bola platne uzavretá. Má za to, že neobstojí námietka žalovaného, (nesúhlas s cenou za poskytnuté služby) , pretože bola daná až po uzavretí zmluvy. Za nedôvodnú považoval aj námietku žalovaného o neexistencii oprávnenia v čase umiestnenia tabúľ, pretože tvrdená skutočnosť nemá vplyv na platnosť zmluvy. Na základe uvedených skutočností žalobe vyhovel.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a zaviazal žalovaného nahradiť žalobcovi, ktorý mal plný úspech trovy konania celkovo vo výške 1.624,55 eur.

Proti rozsudku podal včas odvolanie žalovaný, a to z dôvodov uvedených v § 205 ods. 2 písm. a) až f) O.s.p..

Zdôraznil, že prvým dôvodom neplatnosti zmluvy, je nedostatok prejavu vôle ju uzavrieť na strane žalovaného. Za žalovaného v čase jeho neprítomnosti podpísal zmluvu zamestnanec, ktorý na to nebol oprávnený. Odvolateľ nesúhlasí s názorom súdu prvého stupňa, ktorý na daný prípad aplikuje ust. § 16 Obchodného zákonníka, riešiaci otázku konania inej osoby v prevádzkárni . Zdôraznil, že k podpísaniu zmluvy nedošlo v prevádzkárni žalovaného, pretože návrh podpísaný žalobcom bol zasielaný faxom na telefónne číslo žalovaného, kde ju na naliehanie zástupkyne žalobcu p. H. nechal v tom čase brigádnik M. J. podpísať zamestnancovi I. N., pričom tento podpísal zmluvu na vytlačenom faxovom papieri, ktorý bol následne faxom zaslaný žalobcovi. Má za to, že súd prvého stupňa sa nevysporiadal s výpoveďou svedka M. J., ktorý uviedol, že zmluvu odniesol na podpis zamestnancovi N. na naliehanie p. H., ktorá ho uviedla do omylu v tom, že obsah zmluvy, no najmä dohodnutú výšku odplaty osobne odsúhlasila so žalovaným E. I. ešte pred jeho odchodom do zahraničia. Na základe uvedeného táto zmluva aj absolútne neplatná podľa § 49a) Občianskeho zákonníka. To, že uzavretie zmluvy so žalovaným nebolo úplne v poriadku podľa názoru odvolateľa potvrdil aj sám žalobca tým, že v septembri 2008 tabule bezodkladne odstránil. Ako tretí dôvod neplatnosti predmetnej zmluvy vidí odvolateľ v tom, že žalovaný bol uvedený do omylu aj ohľadom jeho oprávnenia umiestňovať informačné tabule ROS, keďže z vykonaného dokazovania jednoznačne vyplynulo, že rozhodnutie mesta C. bolo vydané až dňa 21.8.2008, nadobudlo právoplatnosť dňa 12.9.2008. Súd prvého stupňa považoval túto skutočnosť za irelevantnú, aj keď žalobca nemal minimálne nárok na zaplatenie poplatku za umiestnenie tabúľ v období od 1.8.2008 do 11.9.2008, kedy boli na stĺpoch verejného osvetlenia umiestnené protiprávne. Odvolateľ namieta aj výšku priznanej náhrady trov právneho zastúpenia, za účasť na pojednávaní dňa 21.3.2011 a náhrady straty času 2x 6 hodín vo výške 296,40 eur, pretože pojednávanie sa neuskutočnilo na základe písomnej žiadosti žalovaného o odročenie pojednávania, ktorá bola zaslaná vopred aj zástupcovi žalobcu.

Na základe uvedeného sa domáha zmeny rozsudku - zamietnutia žaloby.

Žalobca navrhol rozsudok ako vecne správny potvrdiť. Zdôraznil, že nevyvíjal žiadny nátlak na uzavretie zmluvy, zástupkyňa žalobcu len profesionálne informovala spoločnosť žalovaného o tom, že odchádza na letnú dovolenku a preto je potrebné buď uzavrieť zmluvu ešte pred jej odchodom na dovolenku, alebo počkať s uzavretím zmluvy po jej príchode. Návrh zmluvy bol zasielaný faxom, na jej podpísanie teda nemohla mať žiadny priamy vplyv a už vôbec nemohla vyhodnocovať, kto v spoločnosti žalovaného je oprávnený uzatvárať zmluvy. Mailová komunikácia obchodnej zástupkyne prebiehala s p. J., teda osobou, ktorá vystupovala za spoločnosť žalovaného, preto obchodná zástupkyňa nemohla mať žiadne pochybnosti o tom, že je oprávnený v tejto veci konať za spoločnosť žalobcu. Pokiaľ ide o demontáž tabúľ dôvodil, že k nej nedošlo na podnet žalovaného, ale žalobca sa tak rozhodol na základe faktu, že žalovaný ani po výzvach nebol ochotný uhradiť svoj záväzok a keďže žalobca bol povinný uhrádzať poplatok za umiestnené tabule mestu, bolo nerentabilné v súvislosti s neochotou žalovaného plniť svoj záväzok nechať ich ďalej umiestnené. Ďalej zdôraznil, že ani vzťah mesta C. a žalobcu nijako nesúvisí so vzťahom žalobcu a žalovaného ani s oprávnenými nárokmi žalobcu voči žalovanému.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) preskúmal rozsudok postupom podľa § 212 ods. 1,3 O.s.p. bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť aj bez nariadenia pojednávania) a rozsudok zrušil podľa § 221 ods. 1 O.s.p. a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie (§ 221 ods. 2 O.s.p.) .

V prvom rade sa odvolací súd zaoberal otázkou, či dôvody uvádzané odvolateľom sú prípustnými dôvodmi pre podanie odvolania podľa § 205 ods. 2 O.s.p.. Odvolateľ ako odvolací dôvod uvádza dôvod uvedený v § 205 ods. 2 písm. a) O.s.p., t.j. že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1; písm. b) , t.j. že konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci; písm. c) , t.j. že súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností; písm. d) , t.j. že súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, písm. e) , t.j. že doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti, alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a/) a písm. f) , t.j.

že rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ide o prípustné odvolacie dôvody, preto odvolací súd meritórne odvolanie prejednal.

Súd prvého stupňa oprel svoje rozhodnutie o § 16 Obchodného zákonníka, vychádzajúc zo záveru, že k uzavretiu zmluvy došlo v prevádzkárni žalovaného.

Odvolací súd konštatuje, že tento záver súdu prvého stupňa je predčasný, nevychádza z výsledkov vykonaného dokazovania a súd prvého stupňa navyše vôbec neodôvodnil, prečo za miesto uzavretia zmluvy považoval prevádzkáreň.

Obchodný zákonník vymedzuje okruh osôb, ktoré môžu jednať za podnikateľa bez toho, aby od neho potrebovali plnú moc. Ide teda o osoby, ktoré sú oprávnené jednať za podnikateľa v jeho mene, pričom práva a povinnosti vznikajú priamo podnikateľovi. Ide o tzv. zákonné zastúpenie, keďže ich oprávnenie konať za podnikateľa vzniká na základe zákona, nie plnomocenstva.

Podľa 13 ods. 1 prvá veta Obchodného zákonníka, ak je podnikateľ fyzická osoba, koná osobne alebo za neho koná zástupca.

Podľa § 15 ods. 1,2 Obchodného zákonníka, kto bol pri prevádzkovaní podniku poverený určitou činnosťou, je splnomocnený na všetky úkony, ku ktorým pri tejto činnosti obvykle dochádza. Ak osoba svojím konaním prekročí rozsah poverenia podľa odseku 1, toto konanie podnikateľa zaväzuje len vtedy, ak tretia osoba o prekročení rozsahu poverenia nevedela a s prihliadnutím na všetky okolnosti prípadu ani nemohla vedieť. Citované ustanovenie sa vzťahuje na tých, ktorí sú pri prevádzkovaní podniku poverení určitou činnosťou a platí tak na podnikateľov právnické ako aj fyzické osoby.

Čo je podnik vymedzuje § 5 Obchodného zákonníka.

Podľa § 16 Obchodného zákonníka, podnikateľa zaväzuje aj konanie inej osoby v jeho prevádzkárni, ak nemohla tretia osoba vedieť, že konajúca osoba na to nie je oprávnená, opäť v prípade podnikateľa ako fyzickej tak i právnickej osoby (súd nesprávne používal výraz konateľ žalovaného, nakoľko konateľ je označenie pre štatutárny orgán spoločnosti s ručením obmedzeným) .

Čo je prevádzkáreň stanovuje § 17 zák. č. 455/1991 Z.z. v platnom znení (Živnostenský zákon) .

Žalovaný je podnikateľom - fyzickou osobou.

Súd prvého stupňa preto posúdi oprávnenie osoby podpisujúcej zmluvu podľa vyššie citovaných ustanovení zákona a až potom rozhodne o uplatnenom nároku.

Pokiaľ ide o odvolateľom namietanú neplatnosť zmluvy z dôvodu neexistencii povolenia na výkon dohodnutej činnosti; odvolací súd sa stotožňuje so záverom súdu prvého stupňa; že pre právny vzťah účastníkov konania je uvedená skutočnosť právne irelevantná.

Pre úplnosť je potrebné uviesť, že odvolateľ musí odvolacie dôvody konkrétne špecifikovať; nestačí na ne iba poukázať citáciou príslušných zákonných ustanovení bez toho; aby ani zo samotného obsahu odvolania nebolo zrejmé; z čoho sa odvolací dôvod vyvodzuje (konkrétne odvolacie dôvody § 205 ods. 2 písm. a) , b) c) O.s.p.) .

V novom konaní súd prvého stupňa rozhodne aj o trovách odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.