KSKE 2 Cob 15/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 15/2012

KS v Košiciach, dátum 25.04.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 15/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7811202441 Dátum vydania rozhodnutia: 26. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7811202441.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: O. M. - H., F. 1, H., L.: XXXXXXXX, zast. M.. I. N., advokátka, Pod Brezinou 58, Trenčín proti žalovanému: H. U. W. majstrom, P. 8, F., L.: XXXXXXXX, zast. JUDr. Erika Simanová, advokátka, Akademika Hronca 9, Rožňava o zaplatenie 1 312,52 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Rožňava zo dňa 15.11.2011 č.k. 9Cb/14/2011-80 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku o náhrade trov konania a v časti zrušenia vec v r a c i a súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 1 272,52 eur a 9% úrok z omeškania špecifikovaným v rozsudku. Konanie o zaplatenie 40,00 eur zastavil. Náhradu trov konania žalobcovi nepriznal.

Uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia uplatnenej sumy s príslušenstvom od splatnosti jednotlivých faktúr. Žalovaný si postupne objednával u žalobcu tovar, ktorý mu žalobca dodával a následne fakturoval. Žalovaný uhradil iba časť ceny tovaru a ku dňu podania žaloby jeho záväzok bol 1 312,52 eur. Po zaplatení sumy 40,00 eur žalobca vzal návrh v tejto časti späť a súd konanie v tejto časti zastavil. Predmetom konania zostala suma 1 272,52 eur, na ktorú zaviazal žalovaného, nakoľko cenu dodaného tovaru nezaplatil. V zmysle § 639 ods. 1 Obchodného zákonníka zaviazal žalovaného zaplatiť dlžnú sumu s úrokmi z omeškania.

Výrok o náhrade trov konania oprel o ust. § 150 O.s.p. Žalovaný je nezamestnaný, evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, je poberateľom dávky v hmotnej núdzi 22,23 eur mesačne od 1.5.2011, žije v spoločnej domácnosti s dospelým synom, ktorý uhrádza náklady bývania. Vzhľadom na nepriaznivú sociálnu a finančnú situáciu žalovaného, v ktorých súd vidí dôvody pre nepriznanie náhrady trov konania úspešnému žalobcovi, o náhrade trov konania rozhodol tak, že žalobcovi ich nepriznal.

Proti rozsudku vo výroku o náhrade trov konania podal odvolanie žalobca z dôvodu, že súd vec nesprávne právne posúdil v zmysle § 205 ods. 2 písm. f/ O.s.p.

Prvostupňový súd výrok o náhrade trov konania oprel o ust. § 150 O.s.p. a uviedol, že žalovaný je nezamestnaný, evidovaný na úrade práce, je poberateľom sociálnej dávky 22,23 eur a pre jeho nepriaznivú sociálnu a finančnú situáciu videl dôvody pre aplikáciu ust. § 150 O.s.p.

S názorom súdu sa žalobca nestotožňuje a poukazuje na to, že žalovaný ako podnikateľ si objednal a prevzal objednaný tovar od žalobcu, ktorý nezaplatil, pritom sa jedná o nezaplatenie so splatnosťou od decembra 2008. Z pripojených dôkazov je zrejmé, že žalovaný napriek podpísanej dohode o splátkach vo výške 50,00 eur mesačne túto neplnil, preto sa žalobca domáhal splnenia súdnou cestou. Žalovaný sľúbil zaplatenie pohľadávky, preto bol ústretový k uzavretiu dohody o splátkach v sume navrhovanej žalovaným, aj keď splátka je nepomerná k výške dlhu. Žalovaný poberá dávky v hmotnej núdzi od 1.5.2011 a nárokovaný dlh je od roku 2008.

Pre správanie žalovaného žalobca vymáhal dlžnú sumu a nepriznaním trov ho súd poškodil, nezohľadnil príčiny vedúce k sporu. Poukázal na rozsudok Najvyššieho súdu SR sp.zn. XMCdo X/XXXX. Nesúhlasí s napadnutým výrokom, zo zákona je povinný vymáhať svoje pohľadávky, musí mať prostriedky na zaplatenie trov konania. Navrhol napadnutý rozsudok v časti náhrady trov konania zmeniť a žalovaného zaviazať na náhradu trov konania.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalobcu podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní rozhodnutia v napadnutej časti a konanie, ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že odvolanie je dôvodné a napadnutý rozsudok vo výroku o náhrade trov konanie podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O.s.p. zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že súd prvého stupňa zaviazal žalovaného na zaplatenie uplatnenej sumy, po čiastočnom späťvzatí návrhu pre zaplatenie po podaní návrhu. Žalobcom uplatnený nárok bol dôvodný, čo vyplýva z rozsudku súdu prvého stupňa.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa § 150 O.s.p. a úspešnému žalobcovi náhradu trov konania nepriznal. Uviedol, že žalovaný je nezamestnaný, evidovaný na úrade práce ako uchádzač o zamestnanie, je poberateľom dávky v hmotnej núdzi od 1.5.2011, žije v spoločnej domácnosti s dospelým synom, ktorý uhrádza náklady bývania. Vzhľadom na jeho nepriaznivú sociálnu a finančnú situáciu súd vidí dôvody pre nepriznanie náhrady trov konania úspešnému žalobcovi.

Podľa § 150 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať.

Predpokladom použitia tohto ustanovenia je, aby išlo o prípad osobitného zreteľa a aj potom má byť použité výnimočne. Pritom je treba zvažovať všetky okolnosti konkrétneho prípadu a to nielen na strane toho, v prospech koho má byť toto ustanovenie použité, ale aj na strane toho, komu inak prislúchajúci nárok nie je priznaný, či možno po ňom spravodlivo požadovať, aby náklady konania niesol bez nároku na ich náhradu. Je treba si všímať aj okolnosti, ktoré viedli k súdnemu uplatneniu návrhu s prihliadnutím na postoj účastníkov v konaní.

V prejednávanom prípade si žalobca uplatnil zaplatenie ceny dodaného tovaru, ktorá bola splatná od 2.12.2008 do 12.5.2009. Dňa 29.5.2009 účastníci uzatvorili dohodu o splátkach, podľa ktorej mal žalovaný uhrádzať dohodnuté splátky vo výške 50,00 eur a podľa možnosti aj vyššiu sumu. Žalovaný dohodu o splátkach nedodržal, cenu dodaného tovaru nezaplatil. Žalobca si preto uplatnil zaplatenie ceny tovaru súdnou cestou.

Vzhľadom na dátum vzniku povinnosti žalovaného zaplatiť kúpnu cenu dodaného tovaru, uznanie záväzku dohodu o splátkach, nesplnenie svojej povinnosti žalovaným v dôsledku čoho sa žalobca domáhal svojho práva podanou žalobou, nie je možné uznať, že sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, v dôsledku ktorých súd nemusí výnimočne náhradu trov konania priznať. Súd prvého stupňa preto pochybil, keď s ohľadom na všetky okolnosti súvisiace s prejednávanou vecou rozhodol o náhrade trov konania podľa § 150 O.s.p. Pokiaľ súd prvého stupňa uvádza, že žalovaný je od 1.5.2011 poberateľom dávky v hmotnej núdzi v sume 22,23 eur, je treba poznamenať, že ide o rozdiel medzi nárokom a príjmom žalovaného, čo vyplýva z rozhodnutia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny F. zo dňa 27.5.2011. Okolnosti, ktoré viedli k súdnemu uplatneniu nároku, správanie sa účastníkov konania nenapĺňajú predpoklady pre výnimočné použitie ust. § 150 O.s.p.

Keďže v prejednávanom prípade nie sú také dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré by odôvodňovali výnimočné nepriznanie náhrady trov konania úspešnému žalobcovi, odvolací súd napadnuté rozhodnutie vo výroku o náhrade trov konania zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom rozhodne o náhrade trov konania podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a podľa § 224 ods. 1 O.s.p. rozhodne aj o trovách odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.