KSKE 2 Cob 168/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 168/2012

KS v Košiciach, dátum 09.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 168/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/168/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7109201344 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7109201344.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: H. O. nad V., X. pionierov 1, XXX XX O. nad V., A.: XXXXXX, zast. JUDr. Bartolomej Kaščák, advokát, ul. M.R.Štefánika 171, 093 01 Vranov nad Topľou, proti žalovanému: G. Y. R., s.r.o., H. cesta X/A, XXX XX F., zast. spoločnosťou Advokát Pirč, s.r.o., kpt. Nálepku 17, 040 01 Košice, o zaplatenie 33.193,91 eur s prísl., o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 6.3.2012 č.k. 26Cb/29/2009-298 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania.

Z r u š u j e rozsudok Okresného súdu Košice I, č.k. 26Cb/29/2009-298 zo dňa 6.3.2012 a konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Súdny poplatok žalobcovi n e v r a c i a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa žalobu zamietol a žalovanému priznal náhradu trov konania vo výške 6.670,74 eur za právne zastúpenie, ktorú sumu je žalobca povinný zaplatiť právnemu zástupcovi žalovaného do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca uviedol, že žalovaný ako dodávateľ tepla pre H. bytový podnik O. nad V. ( ďalej len H. ) koncom roku 2006 vykázal voči odberateľovi pohľadávku vo výške 3.207.056,30 Sk. Listom zo dňa 27.11.2006 žalovaný oznámil H., aby pohľadávku uhradil do 15 dní, inak pristúpi k prerušeniu dodávky tepelnej energie. Žalovaný žiadal o okamžité plnenie a predložil mestu návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo dňa 29.12.2006, podľa ktorej by mesto odkúpilo od žalovaného jeho pohľadávku voči dlžníkovi H. vo výške 3.207.056,30 Sk. Mesto v snahe odvrátiť následky prerušenia dodávky tepla uhradilo na účet žalovaného dňa 26.1.2007 sumu 1.000.000,- Sk. Žalobca uviedol, že žalovaným navrhovaná kúpna zmluva zo dňa 29.12.2006 na odkúpenie pohľadávky žalovaného voči MBP žalobcom nebola mestským zastupiteľstvom schválená. Žalobca mal za to, že je povinný požadovať vrátenie čiastky 1.000.000,- Sk od žalovaného, lebo ide o plnenie bez právneho dôvodu. Listom zo dňa 30.7.2008 požiadalo mesto žalovaného o oznámenie, ako naložil s poukázanou platbou. Žalovaný v odpovedi zo dňa 19.8.2008 uviedol, že platbu zaúčtoval na splátku dlhu v prospech H.. Na to listom zo dňa 8.1.2009 bol žalovaný vyzvaný, aby platbu vrátil na účet mesta do troch dní. Platba nebola vrátená.

Rozsudkom Okresného súdu Trebišov sp.zn. 10Cb/26/2007 zo dňa 5.5.2008, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 18.5.2011 mal súd preukázané, že súd ním zaviazal odporcov v 1. rade H. bytový podnik, O. nad V. a v 2. rade H. čierna nad V. spoločne a nerozdielne zaplatiť navrhovateľovi K., s.r.o. 825.544,- Sk s prísl. ako aj trovy konania.

Krajský súd v Košiciach rozsudkom č.k. 3Cob/108/2009-193 zo dňa 31.3.2011 potvrdil rozsudok Okresného súdu Trebišov sp.zn. 10Cb/26/2007 zo dňa 5.5.2008. V odôvodnení rozsudku uviedol, že zápis z pracovného stretnutia z 25.1.2007 riešil rámcovo základné problémy a tieto boli konkretizované v písomnej dohode z toho istého dňa. Tak zápis ako aj dohoda boli podpísané primátorom H. O. nad V.. Krajský súd tiež konštatoval, že je nepochybné, že H. O. nad V. založilo s účinnosťou od 20.12.1993 obecný podnik H. bytový podnik O. nad V., ktorého právna forma je príspevková organizácia. O tejto skutočnosti svedčí zakladacia listina z 21.12.1993. Uviedol tiež, že mesto úhradou sumy 1.000.000,- Sk spoločnosti K., s.r.o. plnilo záväzok vlastnej príspevkovej organizácie, ktorý vznikol z jej činnosti, vykonávanej v jeho prospech. Aj z tejto skutočnosti vyplýva, že spoločnosť K., s.r.o. bola pri uzatváraní zmluvy o ručení s mestom dobromyseľná. Na druhej strane mesto prevzalo záruku za záväzky vlastnej príspevkovej organizácie, ktoré vznikli z jej činnosti vykonávanej v prospech neho a nie za dlh tretej osoby. Ak by H. dlh nesplnil, v konečnom dôsledku by mesto muselo zrušiť príspevkovú organizáciu ( H. ) podľa ust. § 24 ods. 12 zák. č. 523/2004 Z.z. a podľa ust. § 21 ods. 14 cit. zák., ak neexistuje právny nástupca, prechádzajú práva a povinnosti dňom zrušenia na zriaďovateľa. Vychádzajúc z uvedeného by v konečnom dôsledku pohľadávku spoločnosti K., s.r.o. uhradilo mesto. Krajský súd ďalej uviedol, že primátor mesta, ktorý zmluvu z 25.1.2007 podpisoval, ani spoločnosť K., s.r.o. v tom čase nevedeli určiť výšku preplatku alebo nedoplatku ( v zmluve sa uvádza termín prípadný rozdiel vo vyúčtovaní ) a tento mal byť zistený do 15.2.2007. Uzavretá zmluva o ručení za takejto situácie nie je neplatná, pretože nie je v rozpore so Štatútom H. O. nad V. ani s ust. § 31 ods. 1 zák. č. 523/2004 Z.z.. Spoločnosť K., s.r.o., ako bolo vyššie uvedené, bola pri jej uzatváraní dobromyseľná a skutočnosť, že túto zmluvu podpísal primátor, aj keď jej uzavretie neschválilo mestské zastupiteľstvo, prihliadajúc na to, že ide o vlastnú príspevkovú organizáciu, ju nerobí neplatnou.

Najvyšší súd Slovenskej republiky uznesením sp.zn. 5 Obdo 36/2011 zo dňa 25.8.2011 o dovolaní H. O. nad V. proti rozsudku Krajského súdu v Košiciach z 31.3.2011, č.k. 3Cob/108/2009-193 rozhodol tak, že dovolanie odmietol. V odôvodnení uznesenia Najvyšší súd konštatoval, že odvolací súd ( Krajský súd v Košiciach ) napadnuté rozhodnutie riadne odôvodnil a vysporiadal sa so všetkými podstatnými námietkami odvolateľa ( platnosť ručiteľského záväzku ) .

Okresný súd Košice I sa v plnom rozsahu stotožnil so zistenými skutočnosťami a právnym názorom Krajského súdu v Košiciach uvedenými v rozsudku č.k. 3Cob/108/2009-193 zo dňa 31.3.2011, ktoré nerozporoval ani Najvyšší súd Slovenskej republiky v Uznesení sp.zn. 5 Obdo 36/2011 zo dňa 25.8.2011, vzťahujúcimi sa na platnosť ručiteľského záväzku žalobcu (H. O. nad V.) a postavenia H. bytového podniku ako jeho príspevkovej organizácie.

Keďže s poukazom na vyššie uvedené ručiteľský záväzok žalobcu nie je neplatný a H. je príspevkovou organizáciou mesta, úhrada sumy 1.000.000,-Sk, t.j. 33.193,91 EUR žalobcom v prospech žalovaného nemohla byť a nebola plnením bez právneho dôvodu.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti súd dospel k záveru, že sa žalovaný na úkor žalobcu bezdôvodne neobohatil, a preto žalobu ako nedôvodnú zamietol.

Žalovaný si uplatnil nárok na náhradu trov konania vo výške 9.691,89 eur.

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ust. § 142 ods. 1 O.s.p..

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalobca.

Odvolanie v podstate odôvodnil tým, že súd v napadnutom rozsudku nesprávne vyhodnotil zistený skutkový stav a nesprávne právne vec posúdil (§ 205 ods. 1, ods. 2 písm. d) , f) O.s.p.) .

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) zistil, že podaním zo dňa 31.8.2012 vzal žalobca návrh na začatie konania späť, navrhol konanie zastaviť a vrátiť žalobcovi zaplatený súdny poplatok.

V súlade s dohodou účastníkov konania zo dňa 11.5.2012 žalobca navrhol, aby súd náhradu trov žiadnemu z účastníkov nepriznal.

Krajský súd v Košiciach listom zo dňa 6.8.2012 vyzval právneho zástupcu žalovaného v 2/ rade, aby obratom súdu oznámil, či so späťvzatím návrhu na začatie konania súhlasí.

Žalovaný so späťvzatím návrhu súhlasil a náhradu trov konania nežiadal.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Odvolací súd preto v súlade s ust. § 208 O.s.p. rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia.

Náhradu trov konania v súlade s dohodou účastníkov konania, účastníkom nepriznal. Zaplatený súdny poplatok žalobcovi nebolo možné vrátiť, pretože pre vrátenie súdneho poplatku neboli splnené podmienky podľa § 11 ods. 3,4,9 zák. č. 71/1992 Zb. v platnom znení.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.