KSKE 2 Cob 183/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 183/2012

KS v Košiciach, dátum 23.10.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 183/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/183/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7111212618 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7111212618.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci obchodnej spoločnosti A. družstvo W., W., L.. XX XXX XXX, zapísanej v P. registri P. súdu G. I, v odd. Dr. Vo vložke číslo XXXX/V, o odvolaní L.. F. R., C. XXX/XX, XXX XX W. proti uzneseniu Okresného súdu Košice I zo dňa 6.9.2012, č.k. 27CbR/25/2011-18 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie vo výroku o menovaní za likvidátora L.. F. R., bytom W. XXX, predsedu A. družstva W., W., L.: XX XXX XXX.

o d ô v o d n e n i e :

Súd napadnutým uznesením nariadil likvidáciu majetku družstva A. družstvo W., W., IČO : XX XXX XXX, zapísaného v Obchodnom registri P. súdu G. I, v odd. Dr, vo vložke číslo XXXX/V, ktorý predstavuje vylúčený majetok úpadcu z konkurznej podstaty:

- inv. č. 002025 meliorácia

- inv. č. 002026 meliorácia

- inv. č. 002038 drenáž

- inv. č. 002039 drenáž

- inv. č. 002040 drenáž

- inv. č. 002041 drenáž

- inv. č. 002064 odvod. S.

- inv. č. 002068 odvod. W.

-inv.č. 002070 odvod. W.. III

schválený opatrením Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K/322/1997-133 zo dňa 17.7.2006.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že súd začal uznesením č. k. 27CbR/25/2011- 16 zo dňa 19.3.2012 konanie o nariadenie likvidácie družstva A. družstvo W. a vymenovanie likvidátora v zmysle ust. § 200e ods. 1 písm. a) v spojení s ods. 2 a 3 O.s.p. v spojení s ust. § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka bez návrhu z vlastného podnetu poskytnutého obchodným registrom tunajšieho súdu, ktorý zistil, že na základe opatrenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K/322/1997-133 zo dňa 17.7.2006, právoplatného dňa 24.7.2006 zostal družstvu majetok po ukončení konkurzného konania a je potrebné nariadiť jeho likvidáciu.

Súd pri rozhodovaní vychádzal z opatrenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K/322/1997-133 zo dňa 17.7.2006, ktorým schválil vylúčenie majetku z konkurznej podstaty na základe návrhu správcu zo dňa 21.6.2005, a to inv.č. 002025 meliorácia, inv. č. 002026 meliorácia, inv. č. 002038 drenáž, inv. č. 002039 drenáž, inv. č. 002040 drenáž, inv. č. 002041 drenáž, inv. č. 002064 odvod. S., inv. č. 002068 odvod. W. a inv.č. 002070 odvod. W.. III.

Podľa ust. § 68 ods. 4 Obchodného zákonníka, ak po ukončení konkurzného konania zostane majetok spoločnosti, vykoná sa jej likvidácia.

Podľa § 71 ods. 1 Obchodného zákonníka likvidáciu vykonáva štatutárny orgán ako likvidátor, ak zákon neustanovuje alebo spoločenská zmluva, prípadne zakladateľská listina alebo stanovy neurčujú inak. Ak štatutárny orgán nie je ustanovený alebo nemá ustanoveného žiadneho člena alebo ak likvidátor nie je vymenovaný bez zbytočného odkladu, vymenuje likvidátora súd; osobitný zákon môže ustanoviť, kto je oprávnený navrhnúť súdu vymenovanie likvidátora. Súd môže vymenovať za likvidátora niektorého zo spoločníkov alebo štatutárny orgán, alebo člena štatutárneho orgánu aj bez jeho súhlasu. Súd nevymenuje za likvidátora takú osobu, ktorá podľa osobitného predpisu nemôže túto funkciu vykonávať. Spoločník, štatutárny orgán alebo člen štatutárneho orgánu, ktorého súd vymenoval za likvidátora, sa nemôže vzdať funkcie. Môže však podať návrh na súd, ktorý ho vymenoval, o odvolanie z funkcie likvidátora, ak od neho nemožno spravodlivo požadovať, aby ju vykonával. Ak je likvidátorom právnická osoba, vykonáva v jej mene pôsobnosť likvidátora štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu spoločne, ak spoločnosť neurčí inú fyzickú osobu, ktorá bude za ňu pôsobnosť likvidátora vykonávať.

Na konanie o zrušení obchodnej spoločnosti a nariadení jej likvidácie, o vymenovaní likvidátora, jeho odvolaní alebo nahradení inou osobou, ako aj na rozhodovanie o odmene likvidátora je v zmysle ust. § 200e zák. č. 99/1963 Zb. Občianskeho súdneho poriadku v platnom znení (ďalej len O.s.p.) príslušný registrový súd, v obvode ktorého je právnická osoba zapísaná. Uvedené konania možno v zmysle ust. § 200e ods. 2,3 O.s.p. začať aj bez návrhu, pričom nie je potrebné nariaďovať pojednávanie. Registrový súd rozhoduje uznesením.

Z opatrenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K/322/1997-133 zo dňa 17.7.2006 vyplýva, že družstvo vlastní majetok aj po ukončení konkurzného konania predstavujúci vylúčené veci z konkurznej podstaty úpadcu.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, v spojení s citovanými zákonnými ustanoveniami rozhodol súd tak, ako to je uvedené vo výroku tohto uznesenia a nariadil likvidáciu majetku spoločnosti .

Proti tomuto uzneseniu, výroku o menovaní likvidátora, podal odvolanie L.. F. R., C. XXX/XX, XXX XX W..

Odvolanie odôvodnil tým, že dňa 31.8.1998 sa vzdal funkcie predsedu PD a ukončil pracovný pomer s PD W.. Tým pádom prestal byť štatutárom na uvedenom podniku. Funkciu štatutára prevzalo predstavenstvo PD. Jeho povinnosťou bolo zvolať členskú schôdzu, zvoliť nového predsedu a zmenu zapísať v obchodnom registri. Nakoľko tieto veci neboli realizované, predstavenstvo na seba zobralo celú zodpovednosť za riadenie spoločnosti. Konkurz na majetok spoločnosti bol vyhlásený až 4.5.1999, keď už odvolateľ bol zamestnaný v inom podniku.

Z uvedených skutočností odvolateľ žiada o zrušenie uznesenia 27CbR/25/2011-18 o menovaní za likvidátora Poľnohospodárskeho družstva W..

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné.

Odvolací súd sa v plnom rozsahu stotožňuje s odôvodnením odvolaním napadnutého uznesenia a konštatuje správnosť dôvodov napadnutého rozhodnutia. Na zdôraznenie správnosti uvedeného rozhodnutia, odvolací súd považuje za potrebné uviesť.

Podľa § 154 ods. 1 O.s.p., pre rozsudok je rozhodujúci stav v čase jeho vyhlásenia. To platí podľa § 167 ods. 2 O.s.p. aj pre uznesenie.

Podľa § 27 ods. 4 Obchodného zákonníka, údaje zapísané v obchodnom registri sú účinné voči tretím osobám odo dňa ich zverejnenia.

Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Košice I, oddiel Dr. Vložka číslo XXXX/V zo dňa 13.11.2012 predsedom družstva je L.. F. R..

Z horeuvedných dôvodov odvolací súd výrok uznesenia o menovaní likvidátora ako vecne správny podľa § 219 O.s.p. potvrdil.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.