KSKE 2 Cob 191/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/191/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210228975 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210228975.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: T., k.s., K. XX, 974 01 P. P., IČO: XX XXX XXX, správca konkurznej podstaty úpadcu Q. T., s.r.o., v konkurze", so sídlom Q. XXXX, 925 21 T., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Pavol Konečný, advokát, Hurbanova 14A, 974 01 Banská Bystrica, proti žalovanému B. s.r.o. Y. 4, Q., IČO: XX XXX XXX, o zaplatenie 54,96 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 12.7.2011, č.k. 33Cb/29/2011-46 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok v napadnutej časti t.j. vo výroku, ktorým súd v prevyšujúcej časti uplatnených úrokov z omeškania návrh na začatie konania zamietol a v časti zrušenia vec v r á t i l súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi sumu 54,96 eur s 8,50% úrokom z omeškania od 18.6.2008 do zaplatenia. V prevyšujúcej časti uplatnených úrokov z omeškania návrh zamietol. Žalobcovi priznal náhradu trov konania v sume 47,62 eur. Žalovaného zaviazal nahradiť štátu trovy vo výške 23,- eur.

Vykonaným dokazovaním zistil, že nárok žalobcu je dôvodný a zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi dlžnú sumu 54,96 eur.

Žalobca si uplatnil úroky z omeškania vo výške 18,25% ročne z dlžnej sumy s poukazom na to, že zmluvný vzťah sa riadil režimom Obchodného zákonníka a účastníci si zmluvne dohodli výšku úrokov z omeškania.

Súd pri posudzovaní nároku žalobcu na uplatnenú výšku úrokov z omeškania zobral do úvahy zákonné ustanovenie upravujúce ochranu spotrebiteľa.

Citoval ust. § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 a konštatoval, že charakter spotrebiteľskej zmluvy môžu mať nielen zmluvy uzatvárané podľa Občianskeho zákonníka, ale aj podľa Obchodného zákonníka.

Konštatoval, že v zmysle § 54 OZ, je namieste pri pochybnostiach o obsahu zmlúv výklad priaznivejší pre spotrebiteľa, čím treba podľa jeho názoru dospieť k záveru, že dôkazné bremeno na preukázanie toho, že poskytnutá služba bola poskytnutá na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania ťaží toho, kto tvrdí, že pri uvedenom vzťahu ide o štandardný obchodnozáväzkový vzťah, čiže veriteľa. To sa žalobcovi v prejednávanej veci nepodarilo.

Ďalej citoval ust. § 54 Občianskeho zákonníka a uviedol, že pokiaľ zmluvné strany dojednali úrok z omeškania, ktorý je v súlade s úpravou podľa § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka, ale presahuje úrok z omeškania prípustný podľa § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka, dojednávanie úroku z omeškania nad výšku prípustnú podľa predpisov Občianskeho zákonníka, predstavuje neprijateľnú a absolútne neplatnú podmienku spotrebiteľskej zmluvy a súd na ňu prihliadať je povinný.

Z uvedených dôvodov priznal úrok z omeškania 8,50% ročne podľa § 3 ods. 1 Nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z.Z..

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 3 O.s.p. a žalobcovi, ktorý mal neúspech len v pomerne nepatrnej časti príslušenstva, priznal mu náhradu trov konania v celkovej výške 47,62 eur. Trovy konania pozostávajú z trov právneho zastúpenia za 2 úkony právnej služby (prevzatie, návrh) 2x režijný paušál po 7,21 eur, spolu 47,62 eur podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z.. Žalobca je zo zákona oslobodený od platenia súdneho poplatku, preto podľa § 148 ods. 1 O.s.p. zaviazal žalovaného nahradiť štátu trovy konania vo výške súdneho poplatku 16,50 eur a súdny poplatok za vyhotovenie rovnopisu elektronických podaní vo výške 6,50 eur na účet Okresného súdu Košice II.

Proti rozsudku vo výroku, ktorým súd zamietol návrh v prevyšujúcej časti uplatnených úrokov z omeškania, podal odvolanie žalobca z dôvodu, že rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci (§ 205 ods. 2 písm. d) a f) O.s.p.) .

Uviedol, že súd prvého stupňa poukázal na to, že žalovaný, ktorý uzatvoril zmluvu o pripojení, vystupoval ako spotrebiteľ, na základe čoho dojednaný úrok z omeškania 18,25% vyhodnotil ako neprijateľnú a absolútne neplatnú zmluvnú podmienku.

Napadnuté rozhodnutie vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci, nakoľko podľa jeho názoru žalovaný pri uzatváraní zmluvy nepochybne konal ako podnikateľský subjekt, čím sa na prejednávaný záväzkový vzťah nemôže vzťahovať občiansko-právna úprava, ale úprava obchodnoprávna.

V zmluve o pripojení bol dohodnutý úrok z omeškania 0,05 % denne (18,25% ročne) z dlžnej sumy. Poukázal na ust. § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka a ods. 6 podľa ktorého pri použití tejto časti zákona podľa ods. 1 a 2 je rozhodujúca povaha účastníkov pri vzniku záväzkového vzťahu.

Citoval ust. § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

S prihliadnutím na všetky okolnosti vzniku zmluvy, povahu účastníkov zmluvy je zrejmá súvislosť vzniku záväzkového vzťahu s podnikateľskou činnosťou na oboch stranách. Neobstojí argumentácia súdu, že žalovaný vystupuje ako spotrebiteľ, nakoľko v prejednávanom vzťahu vystupuje ako podnikateľ. Rozhodnutie, v ktorom súd označil žalovaného za spotrebiteľa považuje za nesprávne, rozporné s platným právom. Navrhol napadnuté rozhodnutie zmeniť a jeho návrhu v celom rozsahu vyhovieť.

Odvolací súd prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia toto podľa § 221 ods. 1 písm. f) , h) O.s.p. zrušil v napadnutej časti a v časti zrušenia vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Zo spisového materiálu odvolací súd zistil, že žalobca sa domáhal zaplatenia 54,96 eur s 18,25 % úrokom z omeškania od 18.6.2008 do zaplatenia na základe zmluvy o pripojení podľa zák. č. 610/2003 Z.z. o elektronických komunikáciách. Zmluva bola uzatvorená medzi poskytovateľom služby a žalovaným ako užívateľom. V zmluve je účastník označený obchodným menom s uvedením IČO a

uvedením právnická osoba alebo podnikateľ, zmluva je podpísaná štatutárnym orgánom - konateľom spoločnosti.

Podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podľa § 1 ods. 1 Obchodného zákonníka, tento zákon upravuje postavenie podnikateľov, obchodné záväzkové vzťahy ako aj niektoré iné vzťahy súvisiace s podnikaním. Podnikateľom podľa tohto zákona je osoba zapísaná v obchodnom registri (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) .

V zmluve o pripojení, z ktorej je uplatnený nárok, je ako užívateľ uvedená obchodná spoločnosť zapísaná v obchodnom registri, podnikateľ v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

Nie je možné zo spisu zistiť, na základe čoho súd prvého stupňa dospel k záveru, že nebolo preukázané, že poskytnutá služba bola poskytnutá na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Súd prvého stupňa neuviedol, akým spôsobom mala byť uvedená skutočnosť preukázaná, pokiaľ identifikácia užívateľa v zmluve nie je dostatočná na preukázanie účelu poskytnutej služby.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, nie je zrejmé na základe čoho súd prvého stupňa dospel k záveru, že žalovaný je v zmysle § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka spotrebiteľom a tiež nie je zrejmé, akým spôsobom sa mala preukázať skutočnosť, že služba bola poskytnutá za iným účelom ako na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania, čím napadnuté rozhodnutie nespĺňa náležitosti podľa § 157 ods. 2 O.s.p., odvolací súd preto napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie, v ktorom podľa § 224 ods. 3 O.s.p. rozhodne aj o trovách odvolacieho konania.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.