KSKE 2 Cob 199/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 199/2011

KS v Košiciach, dátum 23.02.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 199/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/199/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7207213019 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7207213019.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: J.. V. A., Q. trieda XX, K., IČO: XX XXX XXX proti žalovanému: W.., Q. 1, K., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Viktor Zvolenský, advokát, Jantárova 30, Košice, v konaní o zaplatenie 165,97 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 7.6.2011, č.k. 32Cb/99/2008-57 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec v r a c i a na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom žalobu zamietol a žalobcu zaviazal k náhrade trov konania.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa podanou žalobou zo dňa 7.6.2007 domáhal na žalovanom zaplatenia istiny 165,97 eur s 13% úrokom z omeškania ročne zo sumy 165,97 eur od 6.6.2004 do zaplatenia titulom neuhradenej faktúry č. XXXX/XX splatnej dňa 5.6.2004, ako aj náhrady trov konania.

Súd zistil, že žalobca v mesiacoch apríl - máj 2004 vykonal pre žalovaného dielo - účtovné práce s tým, že na základe takto vykonaného diela následne žalobca vyúčtoval žalovanému cenu diela faktúrou č. XXXX/XX sumou 338,58 eur splatnou dňa 5.6.2004.

Žalovaný z takto vyúčtovanej ceny diela uhradil žalobcovi dňa 2.6.2004 časť ceny diela vo výške 5.000,- Sk (165,97 eur) s tým, že rozdiel ceny vo výške 165,97 eur v lehote splatnosti predmetnej faktúry neuhradil a nevykonal tak ani doteraz.

Žalobca v konaní v rámci dokazovania nepredložil súdu listinné dôkazy, na základe ktorých by dostatočným spôsobom preukázal uplatnený nárok voči žalovanému. Vzhľadom k tomu súd má za to, že žalobca v predmetnom konaní neuniesol dôkazné bremeno na svoje tvrdenia.

Podľa § 120 ods. 1 O.s.p., účastníci sú povinní označiť dôkazy na preukázanie svojich tvrdení.

Podľa § 365 Obchodného zákonníka, dlžník je v omeškaní ak nesplní riadne a včas svoj záväzok, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia alebo do doby, keď záväzok zanikne iným spôsobom.

Podľa § 369 ods. 1 O.s.p., ak je dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti je povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania určené v zmluve, inak o 10% vyššie než je základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska uplatňovaná pred prvým kalendárnym dňom kalendárneho polroka, v ktorom došlo k omeškaniu.

Vzhľadom na takto vykonané dokazovanie a citované zákonné ustanovenia súdu neostávalo nič iné ako žalobu voči žalovanému zamietnuť.

Výrok o trovách konania sa opiera o ust. § 142 ods. 1 O.s.p..

Proti tomuto rozsudku podala odvolanie žalobkyňa.

Odvolanie odôvodnila tým, že dňa 31.5.2004 žalovanému vystavila faktúru, kde podrobne rozpísala počet spracovaných a zaúčtovaných dokladov za obdobie 2 mesiacov. Cena za hodinovú prácu bola rovnaká aj v predošlom období (mesiace 1-3/2004) a bola obvyklá v tom čase. Žalovaný nikdy nenamietal výšku ceny (hodinová sadzba) a predošlé faktúry zaplatil. Dokonca ešte po ukončení ich spolupráce ju poprosil, aby spracovala mzdy za jún 2004 (mzdy robila na svojom účtovnom programe - firma ho nemala zakúpený) . To aj žalobkyňa urobila a vystavila faktúru č. XXXX/XX. (v prílohe) , ktorú jej zaplatil. Ak by v tom čase vedela, že konateľ p. Q. nesúhlasí s vystavenou faktúrou č. XX a nechce ju preplatiť, tak mu odmietnem spracovať mzdy za jún 2004.

Žalobkyňa navrhla, aby odvolací súd zmenil rozsudok súdu prvého stupňa tak, že zaviaže žalovanú stranu zaplatiť žalobcovi istinu 165,97 eur s 13% úrokom z omeškania zo sumy 165,97 eur od 6.6.2004 do dňa zaplatenia, ako aj nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 66,38 eur.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) prejednal odvolanie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že odvolaním napadnutý rozsudok je potrebné zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

Odvolací súd sa oboznámil s obsahom spisu, pričom zistil, že návrhom na začatie konania sa žalobkyňa domáhala zaplatenia prác vykonaných pre žalovaného v mesiaci máj 2004. Hodnotu vykonaných prác vyúčtovala žalobkyňa žalovanému faktúrou č. XXXX/XX zo dňa 31.5.2004 znejúcou na sumu 10.200,- Sk.

Z faktúry číslo XXXX/XX vystavenej dňa 31.5.2004, splatnej dňa 5.6.2004 znejúcej na sumu 338,58 eur (10.200,- Sk) vyplýva, že uvedenou faktúrou žalobkyňa vyfakturovala žalovanému práce a služby za obdobie 4-5 2004.

Súd prvého stupňa zistil, že žalovaný z uvedenej sumy uhradil žalobkyni 2.6.2004 časť ceny diela vo výške 165,97 eur (5.000,- Sk) .

Z obsahu odôvodnenia rozsudku nie je vôbec zrejme, za ktoré obdobie žalovaný uvedenú sumu žalobkyni zaplatil, či za mesiac apríl, resp. máj 2004.

Odvolací súd vyzval žalobkyňu na predloženie zmluvy, na základe ktorej v mesiaci máj 2004 pre žalovaného vykonávala účtovné práce. Žalobkyňa súdu oznámila, že uvedenú zmluvu súdu nevie predložiť.

Odvolaciemu súdu nie je zrejmé, na základe čoho dospel súd prvého stupňa k záveru, že medzi účastníkmi konania bola uzavretá zmluva o dielo. V tomto smere súd nevykonal riadne dokazovanie a v odôvodnení ani neuviedol, v akej forme bola prípadne zmluva o dielo uzavretá.

Z uvedeného teda jednoznačne vyplýva, že súd prvého stupňa vec nesprávne právne posúdil a ani nevykonal dokazovanie v potrebnom rozsahu, preto odvolací súd napadnutý rozsudok podľa § 221 ods. 1 písm. h) O.s.p. zrušil a podľa ods. 2 citovaného ustanovenia mu vec vráti na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní súd prvého stupňa vec opätovne prejedná, právny vzťah účastníkov posúdi podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, prípadne Občianskeho zákonníka. Vykoná náležité dokazovanie za účelom zistenia, či žalobkyni vzniklo právo na zaplatenie žalobou vymáhanej sumy, či uvedená suma vzhľadom na obsah návrhu na začatie konania už nebola zaplatená a prípadne vykoná aj ďalšie dokazovanie vzhľadom na obsah odvolania žalobkyni.

Podľa § 226 O.s.p., je prvostupňový súd viazaný právnym názorom odvolacieho súdu.

S poukazom na ust. § 224 ods. 3 O.s.p. rozhodol aj o trovách celého konania.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.