KSKE 2 Cob 210/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/210/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7207224898 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7207224898.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: U. I. - U. J., miesto podnikania: I. cesta č. XX, XXX XX J., IČO. XX XXX XXX, zast. JUDr. Jana Závodská, advokátka, sídlo: W. č. 3, 040 01 Košice, proti žalovanému: Z. S., spol. s r.o., sídlo: Z. prachárni č. XX, XXX XX D., zast. JUDr. Katarína Habiňáková, advokátka, sídlo: Štúrova č. 20, 040 01 Košice, v konaní o určenie obsahu zmluvy, o odvolaní žalobcu proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 31.8.2011, č.k. 36Cb/251/2007-81 takto

r o z h o d o l :

P r i p ú š ť a späťvzatie návrhu na začatie konania.

Z r u š u j e rozsudok a konanie z a s t a v u j e .

Náhradu trov konania účastníkom n e p r i z n á v a .

V r a c i a žalobcovi súdny poplatok za odvolanie vo výške 92,80 eur.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa žalobu zamietol s tým, že žalobca je povinný nahradiť žalovanému trovy konania vo výške 279,51 eur, ktoré je povinný zaplatiť právnemu zástupcovi žalovaného advokátke O.. D. G. v lehote 3 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozsudku.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobca sa žalobou zo dňa 28.9.2007 domáhal, aby súd určil, že žalovaný ako predávajúci uzatvára so žalobcom ako kupujúcim kúpnu zmluvu na kúpu 1 ks ťahača U. S. XXXSXX T/O 4x2 tejto špecifikácie: motor T. XXX PS C. U., motorová brzda, kotúčové brzdy, W., C., W. odhlučnenie pod XX dB L , kabína stredne vysoká, spojlerová sada kabíny, nádrž 600 l, nezávislé vykurovanie, klimatizácia, pneum.315/70R 22,5, výška točnice cca 1.160 mm, farba kabíny červená s EČ: NZ XXX BG za kúpnu cenu 2.090,- Sk, ktorá bola uhradená žalovanému na jeho účet žalobcom dňa 15.2.2007. Súčasne žiadal nahradiť trovy konania.

Svoj návrh žalobca odôvodnil tým, že dňa 5.2.2003 uzavrel so žalovaným P. zmluvu č. L XXXXX (ďalej len zmluva ) , ktorej predmetom bol záväzok žalovaného dodať žalobcovi 1 kus ťahača U. S. XXXSXX T/P 4x2 v cene 63.500,- eur (ďalej len ťahač ) a tomu zodpovedajúci záväzok žalobcu predmet leasingu prevziať a uhrádzať pravidelné leasingové splátky. Doba leasingového vzťahu bola dohodnutá na 48 mesiacov. Podľa čl. II zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že po ukončení platnosti tejto zmluvy vlastnícke právo k predmetu leasingu prejde na žalobcu na základe kúpnej zmluvy, ktorá bude uzavretá, a to za kúpnu cenu 50,- eur + DPH. Žalobca uhradil poslednú leasingovú splátku dňa 1.2.2007. Listom zo

dňa 16.11.2006 žalovaný oznámil žalobcovi, že v prípade záujmu o kúpu predmetu leasingu, nech túto skutočnosť oznámi žalovanému do 5.12.2006 a následne nech uhradí kúpnu cenu. Žalobca listom zo dňa 1.12.2006 oznámil svoj záujem o kúpu predmetu leasingu, a že kúpnu cenu uhradí. Zároveň žalobca požiadal žalovaného, aby mu zaslal kúpnu zmluvu k jej podpisu. Žalobca dňa 15.2.2007 uhradil na účet žalovaného dohodnutú kúpnu cenu.

Účastníci konania dňa 5.2.2003 uzavreli Leasingovú zmluvu č. P predmetom ktorej bola povinnosť žalovaného, ako prenajímateľa, dodať žalobcovi, ako nájomcovi, 1 ks ťahača a povinnosť žalobcu ťahač prevziať. Doba leasingového vzťahu bola dohodnutá na 48 mesiacov, s tým, že žalobca podľa zmluvy písomne oznámi v lehote 60 dní pred ukončením leasingovej zmluvy žalovanému, že odkúpi predmet nájmu a najneskôr do posledného dňa 36. mesiaca sa žalobca zaväzuje uhradiť kúpnu cenu vo výške 50,- eur a 20% DPH za každé vozidlo. V prípade splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že po ukončení platnosti tejto zmluvy prechádza vlastnícke právo k veci, ktorá je predmetom nájmu na žalobcu, na základe písomnej kúpnej zmluvy, ktorá bude uzavretá. V čl. IV. zmluvy účastníci konania dohodli, že kúpna cena za predmet zmluvy predstavuje 50,- eur (1 ks ťahač) a 20% DPH. Celkove uhradí žalobca žalovanému podľa zmluvy 60,- eur za ťahač, s tým, že vlastníctvo k predmetu zmluvy bolo v zmluve podmienené hradením 48 leasingových splátok, havarijnej ochrany a úhradou kúpnej ceny zo strany žalobcu.

Listom zo dňa 16.11.2006 označeným ako Ukončenie leasingovej zmluvy č.: P žalovaný oznámil žalobcovi, že leasingová zmluva č. P končí dňa X.X.XXXX. súčasne žalovaný vyzval žalobcu, aby doporučeným listom najneskôr do 5.12.2006 poslal vyplnené a podpísané prehlásenie, ak využíva možnosť kúpy prenajatého motorového vozidla. Žalovaný žalobcu upozornil, že ako do stanoveného termínu nedoručí písomné stanovisko o uplatnení práva na kúpu motorového vozidla, právo na kúpu prenajatej veci žalobcovi 6.12.2006 zanikne. Súčasne žalovaný v predmetnom liste uvádza, že ak žalobca využije právo na kúpu prenajatého motorového vozidla je potrebné dodržať nasledovné pokyny, aby došlo k realizácii kúpy: 1. predmet zmluvy pristaviť do areálu žalovaného dňa 6.2.2007, 2. najneskôr do dňa ukončenia nájomnej zmluvy vyrovnať všetky nedoplatky vyplývajúce z leasingovej zmluvy a ak tieto nedoplatky nebudú zaplatené najneskôr do termínu ukončenia leasingovej zmluvy, žalovaný žalobcu upozornil na možnosť odstúpenia od leasingovej zmluvy pre podstatné porušenie zmluvných povinností, 3. po doručení písomného vyhlásenia žalobcu o kúpe prenajatého motorového vozidla mal žalovaný zaslať žalobcovi písomnú kúpnu zmluvu v štyroch exemplároch, ktoré mal žalobca po ich podpísaní obratom, najneskôr do 6.1.2007, zaslať späť žalovanému. Žalovaný zároveň pripomenul žalobcovi, že po obdržaní zálohovej faktúry je potrebné kúpnu cenu poukázať na účet žalovaného uvedený v pravom hornom rohu faktúry, najneskôr 6.2.2007.

Dňa 1.12.2006 žalobca doporučene poslal žalovanému list označený ako Vyhlásenie k ukončeniu leasingovej zmluvy č.: P v ktorom žalobca vyhlásil, že v deň ukončenia zmluvy, t. j. dňa 5.2.2007 využije existujúcu možnosť a ďalej uvedené podmienky splní do dňa ukončenia zmluvy: 1. predmet zmluvy pristaví žalovanému v deň ukončenia zmluvy, prípadne sa o pristavení vozidla dohodne telefonicky, 2. do dňa ukončenia zmluvy uhradí všetky splatné záväzky, ktoré má voči žalovanému, 3. žalovaným zaslanú kúpnu zmluvu podpíše a všetky exempláre mu vráti do 6.1.2007, 4. poukáže na účet žalovaného kúpnu cenu vrátane DPH.

Dňa 29.9.2008 sa medzi účastníkmi konania uskutočnilo rokovanie s cieľom mimosúdneho vyriešenia sporu, ktorý je predmetom tohto súdneho konania. Zápisnicu z tohto rokovania založil žalobca do súdneho spisu ako dôkazný prostriedok. Z dotknutého rokovania vyplynuli nasledovné skutočnosti: žalovaný nepopiera fakt, že žalobca uhradil leasingové splátky a kúpnu cenu za ťahače a návesy, ďalej žalovaný nepopiera, že kúpne zmluvy po podpise žalobcom neboli podpísané a vrátené žalovanému, žalovaný poukázal na ustanovenie leasingovej zmluvy podľa ktorého bol žalobca povinný pristaviť vozidlo na kontrolu. Záverom sa účastníci konania dohodli, že žalobca pristaví návesy a ťahače na ohliadku do sídla žalovaného a v deň ich pristavenia žalovaný odovzdá žalobcovi podpísané kúpne

zmluvy a splnomocnenie potrebné na prepis vozidiel, za predpokladu, že sú uhradené všetky leasingové splátky, kúpna cena, prípadne penalizačné faktúry za omeškanie splátok.

Na pojednávaní konanom dňa 30.9.2009 právny zástupca žalovaného uviedol, že zo strany žalobcu nedošlo k úhrade všetkých jeho peňažných záväzkov voči žalovanému a z toho dôvodu nedošlo ani k uzavretiu predmetnej kúpnej zmluvy. Konkrétne žalobca neuhradil v prospech žalovaného faktúru č. XXXXXXXXX vystavenú na sumu 1.781,94 eur, pričom podľa vyjadrenia žalovaného z tejto faktúry nebola uhradená suma 257,76 eur.

Na pojednávaní konanom dňa 14.4.2010 žalobca uviedol, že má vysporiadané všetky záväzky voči žalovanému, ktoré mu vznikli z predmetného leasingového vzťahu. Namietanú faktúru č. XXXXXXXXX žalobca uhradil v rámci komplexnej úhrady viacerých svojich záväzkov, pričom žalovanému zaslal list, v ktorom špecifikoval, čo konkrétne bolo predmetnou platbou uhrádzané. Z tohto rozpisu je podľa vyjadrenia žalobcu zrejmé, že bola uhradená aj namietaná faktúra č. XXXXXXXXX.

Z výpisu z účtu žalobcu vedeného v mene EURO vyplýva, že dňa 3.8.2004 bola z účtu žalobcu odpísaná okrem iného suma 27.137,30 eur. Žalobca spolu s výpisom z účtu predložil aj špecifikáciu pohľadávok, resp. faktúr vystavených žalovaným, ktoré boli zaplatené dňa 3.8.2004 úhradou vo výške 27.137,30 eur. Predmetná úhrada vo výške 27.137,30 eur realizovaná žalobcom dňa 3.8.2004 mala okrem iného pokryť aj faktúru č. XXXXXXXXX vystavenú žalovaným na sumu 1.781,94 eur. Žalobca vyzval žalovaného, aby si skontroloval, či úhradu realizovanú dňa 3.8.2004 priradil k rovnakým faktúram.

Faktúrou č. XXXXXXX zo dňa 1.2.2007, splatnou dňa 15.2.2007, žalovaný vyúčtoval žalobcovi zálohu kúpnej ceny vo výške 59,50 eur. Z výpisu z účtu žalobcu vyplýva, že z účtu žalobcu bolo dňa 8.2.2007 odpísaných 59,50 eur, pričom v položke popis transakcie je na výpise z účtu uvedené číslo XXXXXXX.

Na pojednávaní konanom dňa 15.6.2011 žalobca uviedol, že bolo bežnou obchodnou praxou zavedenou vo vzťahoch medzi ním a žalovaným, že keď sa blížil termín ukončenia leasingového vzťahu, žalovaný, ako prenajímateľ, zaslal žalobcovi, ako nájomcovi, návrh kúpnej zmluvy predmetom ktorej mal byť prevod predmetu leasingu, s tým, že pokiaľ sa žalobca rozhodne predmet leasingu odkúpiť, tak mal tieto zmluvy podpísané vrátiť späť žalobcovi. Žalobca ďalej uviedol, že kúpnu zmluvu, ktorá je predmetom tohto súdneho konania vrátil žalovanému podpísanú v tom znení ako mu bola zaslaná, bez zmeny, pripomienok, či návrhov k pôvodnému textu zmluvy, ktorý mu bol predložený žalovaným. Túto skutočnosť žalobca preukázal predložením fotokópie kúpnej zmluvy už aj s podpisom žalobcu, v znení v akom bola zmluva vyhotovená žalovaným.

Žalovaný na pojednávaní konanom dňa 15.6.2011 poukázal na to, že zo strany žalobcu nie sú splnené všetky podmienky, ktoré sú potrebné pre uzavretie kúpnej zmluvy. Konkrétne žalovaný poukázal na to, že žalobca neuhradil žalovanému všetky jeho finančné nároky vyplývajúce z leasingovej zmluvy, ktorá mala byť podkladom pre uzavretie kúpnej zmluvy. Podľa vyjadrenia žalovaného zo strany žalobcu nebola uhradená faktúra č. XXXXXXXXX vystavená na sumu 1.781,94 eur, pričom z predmetnej faktúry zostalo neuhradených 257,76 eur. K špecifikácii pohľadávok, ktoré mali byť hradené platbou vo výške 27.137,30 eur, realizovanou žalobcom dňa 3.8.2004, a ktorá mala zahŕňať aj úhradu spornej faktúry č. XXXXXXXXX v plnej výške, žalovaný uviedol, že platby ako ich zaúčtoval žalobca nepokryli úhradu celej faktúry č XXXXXXXXX, uhradená bola len časť faktúry a suma vo výške 257,76 eur zostala neuhradená. Žalovaný o tejto skutočnosti žalobcu podľa svojho tvrdenia informoval. Dôkaz o tom, že žalovaný namietal žalobcom vyhotovený rozpis pohľadávok, na úhradu ktorých bola použitá platba vo výške 27.137,30 eur realizovaná žalobcom dňa 3.8.2004, žalovaný nepredložil.

Podľa § 489 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) : Zmluvou o kúpe prenajatej veci si strany dojednajú v nájomnej zmluve alebo po jej uzavretí, že nájomca je oprávnený kúpiť prenajatú vec alebo prenajatý súbor vecí počas platnosti nájomnej zmluvy alebo po jej zániku.

Podľa § 492 Obchodného zákonníka: Ak oprávnená strana v súlade so zmluvou o kúpe prenajatej veci oznámi písomne druhej strane, že uplatňuje právo na kúpu veci, ktorá je alebo bola predmetom nájomnej zmluvy, vzniká ohľadne tejto veci doručením tohto oznámenia kúpna zmluva. Oprávnená strana má postavenie kupujúceho a druhá strana postavenie predávajúceho.

Podľa § 266 ods. 1 Obchodného zákonníka: Prejav vôle sa vykladá podľa úmyslu konajúcej osoby, ak tento úmysel bol strane, ktorej je prejav vôle určený, známy alebo jej musel byť známy.

Podľa § 43a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník ) : Prejav vôle smerujúci k uzavretiu zmluvy, ktorý je určený jednej alebo viacerým určitým osobám, je návrhom na uzavretie zmluvy (ďalej len "návrh") , ak je dostatočne určitý a vyplýva z neho vôľa navrhovateľa, aby bol viazaný v prípade jeho prijatia.

Podľa § 43a ods. 2 Občianskeho zákonníka: Návrh pôsobí od doby, keď dôjde osobe, ktorej je určený. Návrh, aj keď je neodvolateľný, môže navrhovateľ zrušiť, ak dôjde prejav o zrušení osobe, ktorej je určený, skôr alebo aspoň súčasne s návrhom.

Podľa § 43c ods. 1 Občianskeho zákonníka: Včasné vyhlásenie urobené osobou, ktorej bol návrh určený, alebo iné jej včasné konanie, z ktorého možno vyvodiť jej súhlas, je prijatím návrhu.

Podľa § 43c ods. 2 Občianskeho zákonníka: Včasné prijatie návrhu nadobúda účinnosť okamihom, keď vyjadrenie súhlasu s obsahom návrhu dôjde navrhovateľovi. Prijatie možno odvolať, ak odvolanie dôjde navrhovateľovi najneskôr súčasne s prijatím.

Podľa § 44 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Zmluva je uzavretá okamihom, keď prijatie návrhu na uzavretie zmluvy nadobúda účinnosť. Mlčanie alebo nečinnosť samy o sebe neznamenajú prijatie návrhu.

Podľa § 46 ods. 1 Občianskeho zákonníka: Písomnú formu musia mať zmluvy o prevodoch nehnuteľností, ako aj iné zmluvy, pre ktoré to vyžaduje zákon alebo dohoda účastníkov.

Podľa § 46 ods. 2 Občianskeho zákonníka: Pre uzavretie zmluvy písomnou formou stačí, ak dôjde k písomnému návrhu a k jeho písomnému prijatiu. Ak ide o zmluvu o prevode nehnuteľnosti, musia byť prejavy účastníkov na tej istej listine.

Podľa článku II. druhá a tretia veta Leasingovej zmluvy č. P Zmluvné strany sa dohodli na prenájme na dobu určitú v trvaní 48 mesiacov s tým, že nájomca písomne oznámi v lehote 60 dní pred ukončením leasingovej zmluvy prenajímateľovi, že odkúpi predmet nájmu a najneskôr do posledného dňa 36. mesiaca sa nájomca zaväzuje uhradiť kúpnu cenu vo výške 50,- eur a 20% DPH za každé vozidlo. V prípade splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli, že po ukončení platnosti tejto zmluvy prechádza vlastnícke právo k veci, ktorá je predmetom nájmu na nájomcu, na základe písomnej kúpnej zmluvy, ktorá bude uzavretá.

Podľa článku IV. Leasingovej zmluvy č. P Kúpna cena za predmet zmluvy predstavuje 50,- eur (1 ks ťahač) a 20% DPH. Celkove uhradí nájomca prenajímateľovi 60,- eur za ťahač. Vlastníctvo k predmetu

zmluvy je podmienené hradením 48 leasingových splátok, havarijnej ochrany a úhradou kúpnej ceny zo strany nájomcu.

Podľa § 153 ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky súdny poriadok ) : Súd rozhodne na základe skutkového stavu zisteného z vykonaných dôkazov, ako aj na základe skutočností, ktoré neboli medzi účastníkmi sporné, ak o nich alebo o ich pravdivosti nemá dôvodné a závažné pochybnosti.

Z vykonaného dokazovania mal súd za preukázané, že medzi účastníkmi konania existoval záväzkový vzťah založený Leasingovou zmluvou č. P s právom kúpy prenajatej veci po ukončení platnosti nájomnej zmluvy. Táto skutočnosť nebola medzi účastníkmi konania sporná. Sporná zostala skutočnosť, či došlo k uzavretiu kúpnej zmluvy predmetom ktorej mal byť odplatný prevod predmetu nájmu podľa Leasingovej zmluvy č. P alebo nie, respektíve, či má žalovaný povinnosť uzavrieť takúto kúpnu zmluvu. V tejto súvislosti súd poukazuje na list žalovaného zo dňa 16.11.2006 adresovaný žalobcovi, v ktorom žalovaný oznámil žalobcovi, že platnosť leasingovej zmluvy č. P. sa končí dňom 5.2.2007 a vyzval žalobcu, že v prípade ak využíva možnosť kúpy prenajatého vozidla, aby mu v lehote do 5.12.2006 poslal písomné stanovisko o uplatnení práva na kúpu motorového vozidla. Ďalej súd upriamuje pozornosť na list žalobcu, ktorý žalobca doporučenou poštou odoslal žalovanému dňa 1.12.2006, v ktorom žalobca vyhlásil, že v deň ukončenia leasingovej zmluvy č. P t. j. dňa 5.2.2007 využije existujúcu možnosť kúpy.

Vznik zmluvy predpokladá existenciu týchto právotvorných zložiek: návrh, prijatie návrhu a vzájomná zhoda vôle subjektov. Návrh na uzavretie zmluvy je pritom jednostranný adresný právny úkon, ktorým navrhovateľ navrhuje druhému subjektu uzavretie zmluvy. V súlade s touto definíciou návrhu na uzavretie zmluvy súd vyhodnotil list žalovaného zo dňa 16.11.2006 ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorý spĺňa všetky zákonné náležitosti, je adresný - žalovaný navrhuje uzavretie zmluvy individuálne určenému žalobcovi, predmetom navrhovanej kúpnej zmluvy je predmet doterajšej leasingovej zmluvy č. P č. podvozku: XXXXXXX a vyplýva z neho vôľa žalovaného byť ním v prípade prijatia viazaný. Zákon nevyžaduje, aby táto vôľa bola výslovne vyjadrená v návrhu na uzavretie zmluvy, stačí teda ak vôľu možno vyvodiť z okolností daného prípadu a správania navrhovateľa. Súd na podporu svojho záveru, že v konkrétnom prípade bola daná vôľa žalovaného byť viazaný návrhom na uzavretie zmluvy poukazuje na fakt, že žalovaný zaslal žalobcovi jednak faktúru na zaplatenie kúpnej ceny, ako aj písomné vyhotovenie kúpnej zmluvy, potom čo obdržal jeho akceptáciu návrhu.

Prijatie návrhu je jednostranný právny úkon adresovaný navrhovateľovi, ktorým prijímajúci subjekt prejavuje vôľu prijať návrh a uzavrieť tak zmluvu. Žalobca prijal návrh žalovaného na uzavretie kúpnej zmluvy jednak písomne, listom odoslaným žalovanému dňa 1.12.2006, a jeho vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu potvrdzuje aj to, že zaplatil kúpnu cenu. Okamihom, keď toto prijatie návrhu zo strany žalobcu došlo žalovanému, súd považoval kúpnu zmluvu ohľadom predmetu pôvodnej leasingovej zmluvy č. P za uzavretú. Fakt, že prijatie návrhu došlo do dispozičnej sféry žalovaného súd považuje za preukázaný následným konaním žalovaného, ktorý na základe tohto prijatia návrhu zaslal žalobcovi písomné vyhotovenie kúpnej zmluvy. Zmluva bola teda uzavretá stretom dvoch kvalifikovaných právnych úkonov v podobe návrhu na uzavretie zmluvy urobeného žalovaným a prijatia návrhu urobeného žalobcom. Oba právne úkony boli urobené písomne, a teda bola naplnená aj požiadavka písomnej formy samotnej kúpnej zmluvy, tak ako si ju dohodli účastníci konania v leasingovej zmluve č. P

Aj bez absencie spomínanej korešpondencie medzi účastníkmi konania (list žalovaného zo dňa 16.11.2006 ako návrh na uzavretie zmluvy a list žalobcu zo dňa 1.12.2006 ako akceptácia návrhu zmluvy) súd poukazuje, že k uzavretiu zmluvy by muselo dôjsť aj na základe ďalšieho konania účastníkov. Týmto konaním je zaslanie písomného návrhu kúpnej zmluvy č.: KZ XXXXX žalovaným a jeho následná akceptácia (podpísanie zmluvy) bez zmien a výhrad žalobcom, pričom takto podpísané zmluvy žalobca následne vrátil žalovanému, t.j. došlo by k účinnému uzavretiu predmetnej zmluvy.

Súd sa s poukazom na uvedené ustálil, že keďže kúpna zmluva bola uzavretá, neexistuje právny dôvod, ktorý by oprávňoval súd nahradiť vôľu žalovaného a autoritatívne určiť obsah zmluvy, tak ako to požaduje

žalobca. Preto súd žalobu ako nedôvodnú zamietol. Kúpna zmluva je uzavretá a splnenia ďalších povinností z nej vyplývajúcich sa žalobca musí domáhať iným právnym titulom, a teda aj inou žalobou.

K námietke žalovaného, že neboli splnené všetky podmienky pre uzavretie kúpnej zmluvy, súd uvádza, že nie je predmetom tohto súdneho konania posudzovať platnosť dotknutej kúpnej zmluvy. Súd preto výhrady žalovaného, že žalobca nezaplatil všetky leasingové splátky a nepristavil vozidlo po ukončení platnosti leasingovej zmluvy na kontrolu, v dôsledku čoho podľa vyjadrenia žalovaného nie sú splnené podmienky pre uzavretie zmluvy, vyhodnotil ako námietky pre toto súdne konanie irelevantné. Súd opätovne poukazuje na skutočnosť, že zo strany žalovaného bola daná vôľa uzavrieť kúpnu zmluvu, o čom jednoznačne svedčí fakt, že poslal žalobcovi jednak samotný návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ďalej faktúru na úhradu kúpnej ceny ako aj písomné vyhotovenie kúpnej zmluvy. Už v okamihu, keď žalovaný tieto doklady pre žalobcu pripravoval a žalobcovi ich doručoval muselo byť žalobcovi zrejmé, či žalobca tieto podmienky spĺňa alebo nie. Navyše žalovaný mal možnosť pre nezaplatenie leasingových splátok odstúpiť od samotnej Leasingovej zmluvy č. P ešte pred uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá, a úplne tak vylúčiť možnosť následne uzatvoriť ohľadom predmetu leasingovej zmluvy kúpu zmluvu.

Podľa § 142 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku: Účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.

Podľa § 149 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku: Ak advokát zastupoval účastníka, ktorému bola prisúdená náhrada trov konania, je ten, ktorému bola uložená náhrada týchto trov, povinný zaplatiť ju advokátovi.

O trovách konania bolo rozhodnuté podľa § 142 ods. 1 a § 149 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalobca.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalovaný uzavrel so žalobcom kúpnu zmluvu č.: KZ XXXXX dňa 13.10.2011, predmetom ktorej je predmet leasingu uvedený v leasingovej zmluve č. P

Žalobca navrhol, aby odvolací súd zmenil napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa tak, že odvolací súd konanie zastaví a žalovaný je v súlade s § 146 ods. 2 O.s.p. povinný na náhradu trov konania na súde prvého stupňa ako aj trov odvolacieho konania.

Žalovaný vo vyjadrení k odvolaniu žalobcu navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) dospel k záveru, že odvolaním napadnutý rozsudok je potrebné zrušiť a konanie zastaviť.

Podľa § 208 O.s.p., ak je návrh na začatie konania vzatý späť, keď už rozhodol súd prvého stupňa, ale jeho rozhodnutie nie je dosiaľ právoplatné, odvolací súd rozhodne o pripustení späťvzatia. Súd späťvzatie nepripustí, ak druhý účastník s tým nesúhlasí. Ak späťvzatie pripustí, odvolací súd zruší rozhodnutie súdu prvého stupňa a konanie zastaví.

Podaním zo dňa 21.11.2011 vzal žalobca návrh na začatie konania späť, žiadal konanie zastaviť a žalovaného zaviazať k náhrade trov konania.

Súd vyzval podaním zo dňa 23.11.2011 právnu zástupkyňu žalovaného, aby sa vyjadrila, či súhlasí so späťvzatím návrhu. Napriek tomu, že výzva bola právnej zástupkyne žalovanej doručená dňa 25.1.2011,

právna zástupkyňa na uvedenú výzvu súdu nereagovala, preto odvolací súd dospel k záveru, že žalovaná so späťvzatím návrhu na začatie konania súhlasí.

Odvolací súd preto podľa § 208 O.s.p. rozhodol tak, ako je to uvedené vo výroku tohto uznesenia.

O náhrade trov celého konania odvolací súd rozhodol podľa § 150 O.s.p..

Podľa § 150 ods. 1 O.s.p., ak sú tu dôvody hodné osobitného zreteľa, nemusí súd výnimočne náhradu trov konania celkom alebo sčasti priznať. Súd prihliadne najmä na okolnosti, či účastník, ktorému sa priznáva náhrada trov konania, uviedol skutočnosti a dôkazy pri prvom úkone, ktorý mu patril; to neplatí, ak účastník konania nemohol tieto skutočnosti a dôkazy uplatniť.

Odvolací súd vzhľadom na výsledok odvolacieho konania dospel k záveru, že priznanie trov konania jednému z účastníkov konania by sa javilo ako neprimerané vo vzťahu k druhému účastníkovi konania a odporovalo by to dobrým mravom.

Podľa § 11 ods. 3 zák. č. 71/1992 Zb. zákona o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie vrátane odvolania a dovolania odmietlo alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním bez ohľadu na to, či bol vydaný platobný rozkaz alebo rozkaz na plnenie. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Podľa § 11 ods. 4 citovaného zákona, okrem poplatku v rozvodovom konaní a poplatku, ktorý sa vracia podľa odseku 1, sa poplatok alebo jeho časť (preplatok) vracia krátený o 1 %, najmenej však 6, 63 eura. Ak sa návrh vzal späť pred zaplatením poplatku, poplatok sa nevyrubuje.

Z horeuvedených dôvodov preto odvolací súd rozhodol o vrátení súdneho poplatku za odvolanie vo výške 92,80 eur.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.