KSKE 2 Cob 224/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 224/2011

KS v Košiciach, dátum 28.06.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 224/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/224/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7908207461 Dátum vydania rozhodnutia: 29. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Slávka Maruščáková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7908207461.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: B., spol. s r.o., C. osloboditeľov XX, XXX XX B., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Alexej Ivanko, advokát, Námestie osloboditeľov 73, 071 01 Michalovce, proti žalovanému: U.H. s.r.o, C. XXXX, XXX XX I. J., Y.: XX XXX XXX, v konaní o zaplatenie 4.979,09 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalobcu proti uzneseniu Okresného súdu Trebišov zo dňa 12.9.2011, č.k. 11Cb/22/2008-176 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e uznesenie.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa uznesením uložil žalobcovi povinnosť uhradiť štátu na trovách sumu 14,57 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

V odôvodnení uviedol, že podaným návrhom sa žalobca domáhal vyplatenia odplaty za mesiace január až marec 2008, na ktorú mu vznikol nárok v zmysle dojednaní podľa Mandátnej zmluvy zo dňa 8.12.2006. Jeho návrh bol zamietnutý rozsudkom 11Cb/22/2008 zo dňa 12.9.2011, č.k. 2Cob/223/2011-194. Keďže v priebehu konania okrem trov účastníkov vznikli aj trovy štátu, ktoré pozostávajú zo sumy 14,57 eur vyplatenej zo štátnych prostriedkov svedkyni Ing. W. I. ako svedočné v súvislosti s jej svedeckou výpoveďou na pojednávaní dňa 2.11.2009 uložil povinnosť zaplatiť ich neúspešnému žalobcovi v súlade s ust. § 148 ods. 1 O.s.p..

Proti uzneseniu podal včas odvolanie žalobca.

Dôvodil, že proti rozsudku okresného súdu v merite veci bolo podané odvolanie a až do rozhodnutia o ňom navrhol, aby odvolací súd vydané uznesenie zrušil, keďže v konaní nejde o svojvoľné ani zrejmé bezúspešné uplatňovanie práva zo strany žalobcu. Dôvodil, že po rozhodnutí odvolacieho súdu môže nastať situácia, že úspešným môže byť žalovaný. Na základe uvedeného sa domáhal zrušenia napadnutého uznesenia.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) , preskúmal odvolanie bez nariadenia pojednávania (§ 214 ods. 2 O.s.p. - v ostatných prípadoch možno o odvolaní rozhodnúť bez nariadenia pojednávania) a uznesenie potvrdil ako vecne správne (§ 219 ods. 1 O.s.p.) .

Podľa § 148 ods. 1 O.s.p., štát má podľa výsledkov konania proti účastníkom právo na náhradu trov konania, ktoré platil. Ak sú u niektorého účastníka na predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov náhrada sa proti tomuto účastníkovi zníži o rozsah, ktorý mu súd priznal.

Citované ustanovenie upravuje náhradu trov konania, ktoré vznikli štátu. Štát má právo na náhradu trov, ktoré platil, ovšem iba proti účastníkovi, u ktorého nie sú predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov a iba vo výške zodpovedajúcej pomeru úspechu podľa výsledku konania.

V prejednávanej veci má štát právo na náhradu trov proti neúspešnému žalobcovi, pretože nie sú u neho splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov.

Na základe uvedeného preto odvolací súd potvrdil uznesenie súdu prvého stupňa ako vecne správne.

Rozhodnutie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.