KSKE 2 Cob 232/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 232/2011

KS v Košiciach, dátum 29.04.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 232/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/232/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7107233611 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7107233611.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: K. - R. spol. s r.o., L. XX, F., IČO: XX XXX XXX, zast. GRABAN & PARTNERS, s.r.o., Adrián Graban, Vodná 3, Košice, proti žalovanému: J. s.r.o., H. XX, F., IČO: XX XXX XXX, zast. JUDr. Ľudmila Raffačová, advokátka, Mäsiarska 4, Košice, o zaplatenie 7.788,67 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice I zo dňa 13.10.2011, č.k. 27Cb/226/2008-236 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok.

Náhradu trov odvolacieho konania účastníkom n e p r i z n á v a .

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 7.288,67 eur s úrokom z omeškania 14,75% zo sumy 23.808,52 eur od 26.9.2007 do 26.9.2007 a zo sumy 7.211,56 eur od 27.9.2007 do zaplatenia do 3 dní od právoplatnosti rozsudku. O trovách konania rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia.

Uviedol, že žalobca sa domáhal zaplatenia uplatnenej sumy s príslušenstvom na základe zmluvy o dielo, podľa ktorej mal pre žalovaného vykonať dielo K. - nadstavba 7 bytových jednotiek nad zdravotným strediskom podľa projektovej dokumentácie odovzdanej mu objednávateľom. Žalovaný namietal, že žalobca vyfakturované práce riadne nezdokladoval, s uplatnenou sumou nesúhlasí.

Vykonaným dokazovaním zistil, že 31.5.2007 žalobca a žalovaný uzatvorili zmluvu o dielo č. XX/XX/ XXXX/R. Podkladom pre uzavretie zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa doručená objednávateľovi 18.5.2007, projektová dokumentácia z XX/XXXX. Východiskové údaje a) názor diela K. -nadstavba 7 bytových jednotiek nad zdravotným strediskom; b) miesto S. K.; c) stavebník J. s.r.o. F..

Podľa zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať pre objednávateľa dielo K.-nadstavba 7 bytových jednotiek nad zdravotným strediskom podľa projektovej dokumentácie odovzdanej mu objednávateľom 16.5.2007 v rozsahu cenových ponúk zhotoviteľa za podmienok zmluvy. Projektová dokumentácia a cenová ponuka tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že cena za vykonanie diela je stanovená rozpočtom, ktorý je súčasťou zmluvy a bola určená v zmysle zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách. Celková cena diela je

stanovená vo výške 4.720.000,- Sk bez DPH a je rozdelená na stavebné práce v sume 3.750.000,- Sk, zdravotechnika 500.000,- Sk, ústredné kúrenie 470.000,- Sk. Cena bude vyplácaná po ukončení jednotlivých etáp a bude k nej pripočítaná DPH.

Podľa čl. IV. Zmluvy cena diela bude uhradená v jednotlivých splátkach pre zhotoviteľa na základe vystavených faktúr. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží objednávateľovi spolu s faktúrou súpis vykonaných prác a dodávok a ktoré budú potvrdené zástupcom objednávateľa alebo inej poverenej osoby. Zhotoviteľ vystaví faktúru do 10 dní nasledujúceho mesiaca, lehota splatnosti bola dohodnutá 50 dní od vystavenia.

Na základe uzavretej zmluvy žalobca vykonal stavebné práce na stavbe K. -Nadstavba 7 B. J. časť diela, vykonanie ktorých žalovaný žalobcovi v zmysle súpisu vykonaných prác zo dňa 31.7.2007 podpísal. Krycí list súpisu vykonaných prác podpísal zhotoviteľ, objednávateľ 10.8.2007 s tým, že práce boli vykonané vo výške 717.255,70 Sk. V zmysle Zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach boli rozpočtové náklady od začiatku do konca predchádzajúceho mesiaca 744.492,80 Sk v sledovanom mesiaci 717.255,70 Sk, spolu 1.461.748,50 Sk. Tento Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach zahŕňa aj vyhlásenie, podľa ktorého podpísaný vyhlasuje, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Za dodávateľa podpísali Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach D. L. a za odberateľa p. G. a p. K. 10.8.2007. Faktúrou č. XXXXXXXX zo dňa 6.8.2007, splatnou 25.9.2007 žalobca vyfakturoval žalovanému dodávku a montáž stavebných prác na základe B. č. XX/XX/XXXX/R v celkovej výške 23.808,52 eur ( 717.255,50 Sk ) . Faktúrou č. XXXXXXXX zo dňa 16.8.2007 žalobca vyfakturoval žalovanému za dodávku a montáž stavebných prác na základe prílohy 1.987,33 eur ( 59.870,50 Sk ) .

Žalovaný z faktúry č. XXXXXXXX uhradil sumu 16.596,95 eur ( 500.000,- Sk ) 26.9.2007 a zvyšnú časť sumy 7.211,56 eur ( 217.255,50 Sk ) neuhradil. Faktúru č. XXXXXXXX v plnej výške uhradil 28.11.2007.

Žalovaný na pojednávaní 28.1.2009 uznal nárok žalobcu do výšky 4.575,23 eur ( 137.833,50 Sk ) , ako aj úrok z omeškania vo výške 77,10 eur ( 2.323,- Sk ) a v prevyšujúcej časti nárok neuznal poukazujúc nato, že súpis vykonaných prác pracovník, ktorý podpísal súpis vykonaných prác za žalovaného bol iba technickým pracovníkom a pri tomto podpise je aj uvedený záznam že po technickej stránke súhlasí.

Vypočutý svedok Ing. C. K. vo svojej výpovedi uviedol, že v spoločnosti žalovaného pracoval od júna 2007 do decembra 2007, ako konateľ. Uznal, že podpísal zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach zo dňa 10.8.2007. Tvrdil, že protokol podpísal tak, ako podpísal, aj s vyhlásením, že objem prác a dodávok uvedených v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok zodpovedá platnej projektovej dokumentácie a skutočnosti. Tvrdil, že pokiaľ ide o vyšpecifikovanie vykonaných prác v tomto súpise, k tomu nemá námietky. Zo strany žalovaného bola iba požiadavka, aby žalobca, pokiaľ ide o odvoz sute predložil príslušné bločky o tom, že suť bola odvezená na príslušnú skládku. Taktiež od žalobcu požadovali statický posudok. Poukázal nato, že žalobca si vyfakturoval u položky 76200040 vyššiu cenu, ako firma F., ktorá túto prácu vykonala, teda firma, ktorá strechu dodávala vyfakturovala práce za nižšiu cenu ako žalobca.

Svedok Y. O. vo svojej výpovedi uviedol, že u žalovaného pracoval ako technický dozor a koordinátor. Pokiaľ ide o faktúru č. XXXXXXXX tvrdil, že po technickej stránke súpis vykonaných prác je v poriadku a preto ju podpísal. Tvrdil, že pokiaľ v súpise vykonaných prác podpísal, že po technickej stránke súhlasí podpísal to, že rozsah vykonaných prác bol vykonaný a prevedený. Aj objemovo súhlasia.

Faktúrou č. XXX/XXXX zo dňa 26.5.2009 vyfakturoval žalovaný žalobcovi 3.137,23 eur ako náhradu spôsobenej škody titulom nedodania tehál L. P + D na stavbe K. - nadstavba 7 b. j. nad zdravotným strediskom . Listom zo dňa 1.6.2009 žiadal o započítanie tejto pohľadávky voči pohľadávke žalobcu zostatku neuhradenej faktúry č. XXXXXXXX.

Súd vo veci nariadil znalecké dokazovanie znalcom z odboru stavebníctva A.. E. P.. Zo záverov znaleckého posudku vyplýva, že pri kontrole predloženej faktúry č. XXXXXXXX a jej porovnaním s rozpočtom, ktorý je súčasťou Zmluvy o dielo č. XX/XX/XXXX/R je podpísaný súpis vykonaných prác zodpovedným stavebným dozorom p. O. a zisťovací protokol štatutárnymi zástupcami žalovaného tak, ako je to uvedené v článku IV., bod 1 zmluvy o dielo. Pri miestnej obhliadke a vyhotovenej dokumentácie bolo zistené, že predmetná stavba je ukončená a obývaná a tohto dôvodu nie je možné vypočítať a skontrolovať skutočný rozsah vyfakturovaných prác, iba s nepomerne vysokými nákladmi spočívajúcimi vo vykonaní sondáže so súhlasom obyvateľov príslušného domu. Vyfakturovaná cena je v súlade s dohodou účastníkov v zmysle rozpočtu, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo. Znalec tiež vo svojej výpovedi konštatuje, že pokiaľ ide predložené fotografie, z týchto fotografii vyplýva, že zastavané boli nové tehly aj dole, a výška pôvodnej konštrukcie zhruba vyššia a dá sa povedať, že išlo o naviac práce, ale nie menej. Tieto naviac práce neboli fakturované.

Citoval ust. § 536, § 537 Obchodného zákonníka a § 546 Obchodného zákonníka.

Vykonaným dokazovaním mal preukázané, že žalobca na základe Zmluvy o dielo číslo 18/05/2007/ R, ktorá bola medzi účastníkmi uzavretá, zrealizoval pre žalovaného práce na stavbe K. - nadstavba 7 bytových jednotiek nad zdravotným strediskom. Rozsah vykonaných prác žalovaný prevzal, a ich prevzatie potvrdil podpisom zisťovacieho protokolu o vykonaných stavebných prácach, kde vyhlasuje, že objem prác a dodávok uvedený v tomto protokole a špecifikovaný v priložených súpisoch vykonaných prác a dodávok, zodpovedá platnej projektovej dokumentácii a skutočnosti. Vykonanie prác potvrdil aj stavebný dozor, podpisom krycieho listu súpis vykonaných prác. Ak teda žalobca ako zhotoviteľ vykonal práce a následne vyfakturoval vznikla žalovanému povinnosť uhradiť cenu vyfakturovaných prác. Vykonanie sporných prác a dodávok nebolo žalovaným celkom spochybnené, keďže do výšky žalobcom uplatneného nároku vzniesol započítaciu námietku.

Faktúrou č. XXX/XXXX zo dňa 26.5.2009, splatnou 31.5.2009 vyfakturoval žalovaný žalobcovi náhradu spôsobenej škody titulom nedodania tehál BRITHERM P + D, 185x440x238 v zmysle Zmluvy o dielo č. 18/05/2007/R zo dňa 31.5.2007 na stavbe K. - nadstavba 7 bytových jednotiek nad zdravotným strediskom vo výške 3.137,23 eur. Túto sumu listom zo dňa 1.6.2009 žiadal žalovaný započítať na nárok oproti nároku žalobcu na sumu 7.211,56 eur. Po započítaní uvedenej pohľadávky predstavuje zostatok záväzku spoločnosti J. voči spoločnosti K. - R. z titulu neuhradenej faktúry XXXXXXXX sumu 4.074,33 eur.

Podaním zo dňa 25.7.2011 žalovaný uplatnil svoju procesnú obranu voči uplatnenému nároku tým, že žiadal, aby súd započítaciu námietku, teda pohľadávku žalovaného voči žalobcovi bral, že ako bezdôvodné obohatenie žalobcu na úkor žalovaného. Svoj nárok odôvodnil tým, že pred vystavením faktúry č. XXXXXXXX žalobcu voči žalovanému bola vystavená faktúra č. XXXXXXXX, v ktorej sú zahrnuté náklady, t. j. cena práce a materiálu na vymurovanie obvodu atiky v objeme 27 metrov kubických. Žalovaný si túto položku nevymyslel, ale je zakomponovaná do súpisu vykonaných prác predchádzajúcich vystaveniu tejto faktúry a priloženého k faktúre. Vymorovanie atiky bolo súčasťou rozpočtu a je položkou krycieho listu rozpočtu stavby, preto žalobca položku fakturoval, avšak práce nevykonal. Položku vymurovanie 27 metrov kubických z muriva BRITHERM o rozmeroch 185x440x238 zaplatil žalovaný žalobcovi napriek tomu, že tieto práce vykonané neboli. Žalobca ponechal pôvodné murivo, ktoré na mieste samom na stavbe existovalo, t. j. murivo nevybúral a znovu nevymuroval, ale ponechal pôvodný múr. Napriek tomu si vyfakturoval voči žalovanému práce a materiál za vymurovanie 20 m3 ako keby práce boli skutočne prevedené a materiál dodaný. Dôkazom o tvrdeniach žalovaného je fotodokumentácia, ktorá je súčasťou spisu. Cena, ktorú vyfakturoval žalobca žalovanému za vymurovanie atiky v objeme 27 m3 činí 3.396,08 eur ( 102.332,- Sk ) + DPH v sadzbe aktuálnej v čase vystavenej faktúry vo výške 645,25 predstavuje bezdôvodné obohatenie žalobcu na úkor žalovaného celkovo v sume 4.041,33 eur. Navyše pôvodne dojednaného objemu v položke murivo z tehál BRITHERM o rozmeroch 380x250x238 v objeme 135 m3 neboli vykonané práce a dodaný materiál v časti 15,912 m3 v cene za jednotku zaúčtovanú navrhovateľov podľa faktúry 10070031 vo výške 3368,2 činí 53.594,79 Sk, t. j. 1.779,04 eur, k tomu pripočítaná DPH 338,01 eur, spolu : 2.117,05 eur.

Vymurovanie dohodnutého objemu predpokladá aj demoláciu a odvoz pôvodného muriva, ktoré však tým, že zostalo na svojom pôvodnom mieste nebolo demolované, ani vyvezená suť súčtom objemu 15,912 m3, kubického objemu 27 m3 je vypočítaný objem sute, ktorú mal žalobca vyviesť na skládku, avšak nevyviezol, nakoľko pôvodné murivo ostalo na svojom mieste.

Podľa § 358 Obchodného zákonníka, na započítanie sú spôsobilé pohľadávky, ktoré možno uplatniť na súde. Započítaniu však nebráni, ak je pohľadávka premlčaná, ale premlčanie nastalo až po dobe, keď sa pohľadávky stali spôsobilými na započítanie.

Definícia započítania je obsiahnutá v § 580 Občianskeho zákonníka. v zmysle ktorého ak veriteľ a dlžník majú vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu, zaniknú započítaním, pokiaľ sa vzájomne kryjú, ak niektorý z účastníkov urobí voči druhému prejav smerujúci k započítaniu. Zánik nastane okamihom, keď sa stretli pohľadávky spôsobilé na započítanie .

Právnym následkom započítania je zánik vzájomných pohľadávok, pokiaľ sa vzájomne kryjú. Zánik nastáva okamihom, keď sa stretli ako pohľadávky spôsobilé na započítanie. Právne účinky zániku záväzkov nastávajú ku dňu stretnutia vzájomných pohľadávok, ak sú splnené všetky predpoklady pre započítanie a to vzájomnosť pohľadávok, plnenie rovnakého druhu, spôsobilosť pohľadávok na započítanie a prejav smerujúci k započítaniu. Započítací prejav možno účinne urobiť potom, keď sa pohľadávky stretnú. K tomuto okamihu nastávajú aj následky započítania, t. j. zánik pohľadávok v rozsahu, v akom sa vzájomne kryjú. Započítací prejav možno urobiť aj v rámci zákonného občiansko súdneho konania. Ak chýba niektorý z uvedených predpokladov tieto účinky nenastanú. Kompenzačný prejav môže byť úspešne urobený iba od toho okamihu, keď sa vzájomné pohľadávky, ktorých plnenie je rovnakého druhu stretli a boli spôsobilé na započítanie.

Dôkazné bremeno na preukázanie či žalovanému vznikla pohľadávka započítania ktorej sa domáha voči pohľadávke žalobcu zaťažuje žalovaného.

Pokiaľ ide o faktúru žalovaného č. XXX/XXXX zo dňa 26.5.2009 ktorou vyfakturoval žalovaný žalobcovi náhradu spôsobenej škody titulom nedodania tehál Britherm P+D 185x440x238 v zmysle Zmluvy o dielo č.XX/XX/XXXX/R súd poznamenáva, že škodou je predovšetkým zmenšenie majetku a ušlý zisk. Žalovaný nepreukázal ako mu vznikla škoda nedodaním tehál. V konaní nebolo preukázané nedodržanie hmotno-právnych ustanovení týkajúcich sa uplatnenia tohto nároku a preto súd nepovažoval túto faktúru spôsobilú na započítanie.

Nemožno súhlasiť s názorom žalovaného, že žalobca sa bezdôvodne obohatil na úkor žalovaného vo výške 5.820,37 eur tým, že si zahrnul do faktúr XXXXXXXX a XXXXXXXX náklady, t. j. cenu prác a materiálu na vymurovanie obkladu atiky v objeme 27 m3. V danom prípade je potrebné vychádzať z konkrétnych skutočnosti a aktuálneho právneho stavu. Žalovaný rozsah vykonaných prác odsúhlasil a písomne potvrdil. Bezdôvodne obohatenie je v § 451 ods. l Občianskeho zákonníka konštruované ako záväzkový vzťah medzi tým kto sa na úkor iného obohatil a tým na úkor koho sa niekto obohatil. Bezdôvodné obohatenie je teda zamerané len na to, aby sa vydalo tomu, na úkor koho bolo získané. Dôvodom vzniku záväzku je získanie bezdôvodného obohatenia na úkor iného. Na základe toho vzniká záväzkový vzťah medzi tým, kto sa bezdôvodne obohatil a ktorý je povinný bezdôvodné obohatenie vydať, a medzi tým na úkor koho sa niekto obohatil a ktorý má právo na vydanie bezdôvodného obohatenia. Z uvedeného potom vyplýva, že neobstojí taká právna argumentácia žalovaného bez ďalšieho v tvrdení, že žalobca sa na úkor žalovaného obohatil tým, že si zahrnul do nákladov cenu práce a materiálu na vymurovanie obvodu atiky v objeme, ktorý rozsah prác nevykonal. V tejto súvislosti možno akceptovať obranu žalovaného iba do tej miery, ak by v konaní preukázal, že túto položku neodsúhlasil a faktúru vrátil ako neopodstatnenú poukazujúc na neuhradenie tejto položky hlavným investorom, ktorému práce následne fakturoval. Žalovaný v konaní nepredložil súdu faktúry týkajúce sa spornej stavby, ktorými vyfakturoval investorovi hodnotu predmetného diela, a v zmysle ktorých bezdôvodné obohatenie možno vyvodzovať.

Súd mal zato, že žalovaný neuniesol dôkazné bremeno na preukázanie tvrdení, že mu žalobca spôsobil škodu a žalobca bezdôvodne sa obohatil na úkor žalovaného. Samotné tvrdenie v žalobe ešte nie je dôkazným prostriedkom. Súd preto na vznesené započítacie námietky neprihliadol.

Z vyššie uvedených dôvodov súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 7.288,67 eur

so 14,75 % úrokom z omeškania odo dňa splatnosti faktúr, ktorý úrok súd považoval za taký, ktorý je v súlade s ust. § 369 Obchodného zákonníka.

O trovách konania súd rozhodne po právoplatnosti rozhodnutia v zmysle ust. § 151 ods. 3 O.s.p. po právoplatnosti rozhodnutia vo veci samej.

Proti rozsudku podal odvolanie žalovaný vo výroku, ktorým bolo žalobe vyhovené a odvolanie dôvodí odvolacími dôvodmi podľa ust. § 205 ods. 2 písm. b) , c) , d) , f) O.s.p..

Namieta posúdenie skutkového stavu ním predneseného, že žalobca mu spôsobil škodu a bezdôvodne sa na jeho úkor obohatil. Nesúhlasí ani s vyhodnotením započítacieho prejavu, ktorý učinil voči žalobcovi. Má za to, že pohľadávka voči žalobcovi vznikla porušením povinnosti dodať tehly Britherm P+D 185x440x238 v zmysle zmluvy.

Domnieva sa, že bezdôvodné obohatenie žalobcu spočívajúce v preplatení prác a materiálu na vymurovanie obkladu atiky v objeme 27 m3 bolo dostatočne preukázané svedkami. Položka - vymurovanie 27 m3 z muriva BRITHERM 185x440x238 zaplatil napriek tomu, že tieto práce vykonané neboli, žalobca ponechal pôvodné murivo, dôkazom je fotodokumentácia.

Uvádza, že súd prvého stupňa nedostatočne vyhodnotil jeho námietky k vykonanému znaleckému dokazovaniu, pretože znalecký posudok objektívne nemohol získať odpovede na položené otázky. Znalec si odporuje v tom smere, že konštatuje, že právna a technická dokumentácia sú v súlade a zároveň konštatuje, že skutkový stav realizovaných prác nemohol byť skontrolovaný, nakoľko stavba je dokončená, skolaudovaná a obývaná. Pokiaľ skutkový stav nemohol byť zistený, potom nemožno uzavrieť vo svetle logicky, či je alebo nie je v súlade so stavom právnym. Pri konštatovanej nemožnosti zistiť skutkový stav, dá sa povedať, že znalecké dokazovanie nezodpovedalo na otázky uložené súdom.

Vo výroku rozsudku absentuje skutočnosť, na aké časové obdobie je viazaný úrok z omeškania vo výške 14,75 %, či je to úrok denný, mesačný, či ročný. Má za to, že je to závažná chyba a zakladá stav nezrozumiteľnosti a zmätočnosti rozhodnutia.

Samotnú konštatáciu súdu ohľadne úrokov z omeškania nepovažuje za zrozumiteľnú a jasne odôvodnenú. Odôvodnenie je v rozpore s výrokom. Bola mu uložená povinnosť zaplatiť úrok z omeškania zo sumy 23.808,52 eur a následne zo sumy 7.211,56 eur, pričom odôvodnenie uvádza len povinnosť platiť úrok z omeškania zo sumy 7.288,67 eur. Je opomenuté odôvodnenie výroku, ako súd dospel k určeniu nákladu pre výpočet úroku z omeškania. Z ust. § 157 ods. 2 O.s.p. vyplýva riadne dostatočne a presvedčivo odôvodniť rozhodnutie.

Navrhol napadnuté rozhodnutie zmeniť a žalobu zamietnuť, resp. zrušiť a vec vrátiť súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

K odvolaniu sa vyjadril žalobca. Zotrváva na svojich tvrdeniach, ktorých dôvodnosť v priebehu konania riadne a jednoznačne preukázal. Rovnako za preukázaný považuje skutkový stav aj prvostupňový súd. V podanom odvolaní žalovaný nepredložil také dôkazy, ktoré by spochybnili správnosť napadnutého

rozhodnutia. Oprávnenosť jeho nároku je preukázaná a navrhuje, aby odvolací súd napadnutý rozsudok potvrdil.

Má za to, že sa jedná o účelové a špekulatívne podanie, ktorého cieľom je dosiahnuť nevymožiteľnosť práva žalobcu. Poukazuje na prevod spoločnosti na neznámu osobu.

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a konania ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné a napadnuté rozhodnutie podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vo výroku vecne správne potvrdil.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci, vykonal dostatočné dokazovanie, vykonané dôkazy hodnotil v súlade s ust. § 132 O.s.p. vec správne právne posúdil a vo veci správne rozhodol. Odvolací súd sa stotožňuje s odôvodnením napadnutého rozhodnutia.

Vzhľadom na obsah odvolania, odvolací súd poznamenáva, že cenu práv a materiálu na vymurovanie obkladu atiky v objeme 27m3 žalovaný písomne odsúhlasil a potvrdil rozsah vykonaných prác a faktúru na tieto práce aj zaplatil. Súd prvého stupňa preto nepochybil konštatovaním, že neobstojí argumentácia žalovaného bez ďalšieho v tvrdení, že žalobca sa na úkor žalovaného obohatil tým, že si zahrnul do nákladov cenu práce a materiálu na atiku, čo nevykonal. Položka bola odsúhlasená, faktúra zaplatená a následne žalovaným fakturovaná hlavnému investorovi a žalovaný v konaní nepreukázal, že mu tieto náklady neboli investorom zaplatené. Súd prvého stupňa preto správne konštatoval, že žalovaný neuniesol dôkazné bremeno na preukázanie svojich tvrdení a preto na vznesenú započítaciu námietku neprihliadal. Rozsah prác vykonaných a fakturovaných žalobcom, žalovaný potvrdil a čiastočne aj zaplatil.

Pokiaľ ide o námietku uvedenú v odvolaní ohľadne úrokov z omeškania z rozhodnutia súdu prvého stupňa vyplýva, že zaviazal žalovaného na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 14,75% zo sumy 23.808,52 eur od 26.9.2007 do 26.9.2007 a zo sumy 7.211,56 eur od 27.9.2007 v súlade s ust. § 369 Obchodného zákonníka.

Z gramatického a logického výkladu vyplýva, že ide o ročné úroky z omeškania.

Z odôvodnenia napadnutého rozhodnutia vyplýva, že faktúrou č. XXXXXXXX zo dňa 6.8.2007 splatnou 25.9.2007 žalobca vyfakturoval žalovanému sumu 23.808,52 eur, z ktorej žalovaný uhradil 26.9.2007 sumu 16.596,95 eur a neuhradil 7.211,56 eur. Z tejto skutočnosti vyplýva aj priznaný úrok z omeškania, ktorý bol priznaný od splatnosti faktúr v súlade s citovaným zákonným ustanovením.

O trovách odvolacieho konania, odvolací súd rozhodol podľa § 224 ods. 1 O.s.p. a § 142 ods. 1 O.s.p. a keďže žalovaný nebol v odvolacom konaní úspešný a žalobca, ktorý mal v odvolacom konaní úspech, trovy odvolacieho konania neuplatňoval, nebola náhrada trov odvolacieho konania priznaná.

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.