KSKE 2 Cob 233/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 2 Cob 233/2011

KS v Košiciach, dátum 23.01.2012, sp.zn. KSKE 2 Cob 233/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/233/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7211211243 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Vladimír Hrib, PhD. ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7211211243.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Y. plynárenský priemysel, a.s., J. nivy XX/a, U., IČO: XXXXXXXX, zast. Advokátskou kanceláriou W. X., s.r.o, C. 5, U. proti žalovanému: K. Z. and W., s.r.o., A. XX, X., IČO: XXXXXXXX v konaní o 2 666,10 eur s príslušenstvom, o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II č.k. 35Cb/85/2011-51 zo dňa 26.9.2011 takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozsudok a vec vracia súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozsudkom súd prvého stupňa rozhodol, že žalovaný je povinný zaplatiť žalobcovi sumu 2 666,10 eur a nahradiť žalobcovi trovy konania v sume 586,53 eur na účet Advokátskej kancelárie TOMÁŠ KUŠNÍR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, Údernícka 5, do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozsudku.

Rozhodnutie odôvodnil tým, že žalobou doručenou súdu dňa 27.4.2011 sa žalobca domáhal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie sumy 2 666,10 eur a na náhradu trov konania, z titulu neuhradenia faktúr vystavených za dodávku zemného plynu.

Žalovaný sa k žalobe nevyjadril, ani sa neustanovil na pojednávanie konané dňa 26.9.2011, na ktoré bol riadne a včas predvolaný z aktuálneho sídla uvedeného v obchodnom registri, preto súd prvého stupňa v zmysle ust. § 48 ods. 2 O.s.p. v spojení s ust. § 101 ods. 2 O.s.p. prejednal vec v jeho neprítomnosti.

Súd prvého stupňa vykonal dokazovanie oboznámením s listinnými dôkazmi a zistil tento skutkový stav:

Dňa 1.4.2009 uzavrel žalobca ako dodávateľ so žalovaným ako odberateľom (s pôvodným obchodným menom U. A. Y., s.r.o.) Zmluvu o dodávke plynu ev. č. XXXXXXXXXX pre odberateľov kategórie maloodber pre odberné miesto na ulici J. XX, X.. Súčasťou zmluvy boli Obchodné podmienky pre opakované dodávky plynu pre odberateľov plynu kategórie Malé podnikanie a organizácie (ďalej len Obchodné podmienky) .

Podľa časti 2 bod 2.1 Obchodných podmienok, dodávateľ je povinný zo svojich nakúpených množstiev dodávať plyn každému odberateľovi formou opakovaného dodania za podmienok stanovených všeobecne záväznými predpismi a touto zmluvou.

Podľa časti 2 bod 2.2 Obchodných podmienok, odberateľ sa zaväzuje odoberať plyn v súlade so zmluvou a za dodaný plyn zaplatiť cenu podľa čl. 4 týchto obchodných podmienok.

Podľa časti 3 bod 3.7 Obchodných podmienok, dodávateľ odberateľ je povinný uhrádzať dodávateľovi za dohodnuté opakované dodávky plynu v priebehu roka ceny uvedené vo faktúrach za opakované dodávky plynu podľa platného cenníka.

Podľa časti 3 bod 3.11 Obchodných podmienok, vyúčtovaná faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia.

Na žiadosť žalovaného bola s účinnosťou odo dňa 1.6.2010 vykonaná zmena v osobe odberateľa, ktorým sa od uvedeného dátumu stala spoločnosť U. O., s.r.o.

Dňa 7.7.2010 vystavil žalobca žalovanému faktúru č. XXXXXXXXXX na sumu 2 805,15 eur so splatnosťou k 21.7.2010 za fakturačné obdobie od 19.10.2009 do 1.6.2010, pri celkovej faktúre v sume 5 732,15 eur a prijatých zálohových platbách v sume 2 926,00 eur.

Z titulu omeškania žalovaného s plnením, vystavil mu žalobca dňa 11.10.2010 faktúru č. XXXXXXXXXX na sumu 63,67 eur za omeškanie k 30.9.2010 a dňa 9.12.2010 faktúru č. XXXXXXXXXX na sumu 38,43 eur za omeškanie k 30.11.2010.

Pred podaním žaloby vyzval žalobca žalovaného na zaplatenie dlžnej sumy výzvou zo dňa 16.3.2011, avšak bezvýsledne.

Podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka, účastníci môžu uzavrieť aj takú zmluvu, ktorá nie je upravená ako typ zmluvy. Ak však účastníci dostatočne neurčia predmet svojich záväzkov, zmluva nie je uzavretá.

Podľa ust. § 340 Obchodného zákonníka, dlžník je povinný záväzok splniť v čase určenom v zmluve. Ak čas plnenia nie je v zmluve určený, je veriteľ oprávnený požadovať plnenie záväzku ihneď po uzavretí zmluvy a dlžník je povinný záväzok splniť bez zbytočného odkladu po tom, čo ho veriteľ o plnenie požiadal.

Vykonaným dokazovaním, vychádzajúc z tvrdení žalobcu a ním predložených listinných dôkazov mal súd za preukázané, že žalovaný v rozpore s predmetnou zmluvou neuhradil žalobcovi sumu 2 563,00 eur za vyúčtovanú dodávku zemného plynu, ktorá bola dodávaná pre dohodnuté odberné miesto v období od 19.10.2009 do 1.6.2010, ako aj úroky z omeškania vyúčtované k 30.9.2010 a k 30.11.2010 vo výške 63,67 eur, resp. 38,43 eur, preto v zmysle citovaných zákonných ustanovení, zaviazal žalovaného na zaplatenie celkovej sumy 2 666,10 eur.

O trovách konania súd prvého stupňa rozhodol podľa ust. § 142 ods. 1 O.s.p.

Proti tomuto rozsudku podal odvolanie žalovaný. Odvolanie odôvodnil tým, že pravidelné odpočty spotreby zemného plynu na predmetnom odbernom mieste neboli realizované v súlade so zákonom č. 656/2004 Z.z. o energetike v znení neskorších predpisov, nakoľko odpočty spotreby plynu neboli vykonávané v pravidelných časových intervaloch predpokladaných platnými právnymi predpismi, ale údajná spotrebná zemného plynu bola vykonávaná iba odhadom dodávateľa, resp. distribútora zemného plynu.

Dodávateľ plynu nemá vierohodný údaj o reálnej spotrebe plynu na odbernom mieste a tým pádom nemá zákonný a právne relevantný podklad pre fakturáciu plynu koncovému odberateľovi.

Na základe zmluvy o dodávke plynu platí odberateľ za odber zemného plynu tvorenú fixnou sadzbou stanovenou dodávateľom plynu a cenou skutočne spotrebovaného plynu. V prípade, že odber plynu na odbernom mieste bol kvantifikovaný iba odhadom a nie skutočnými meraniami a odpočtami vykonávanými poverenými pracovníkmi dodávateľa, prostredníctvom ktorých by bolo v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok, ktoré sú súčasťou Zmluvy o dodávke plynu možné hodnoverne preukázať reálnu, skutočnú spotrebu plynu na danom odbernom mieste, nie je možné takto indikovanú spotrebu fakturovať, keďže chýba jedna zložka spôsobilá ovplyvniť konkrétnu fakturáciu spotreby zemného plynu na danom odbernom mieste.

Vzhľadom na uvedené dodávateľ plynu fakturoval za obdobie od 19.10.2009 do 1.6.2010 plyn na základe nesprávnych, vymyslených údajov a v rozpore so zákonom, ako aj so Všeobecnými obchodnými podmienkami žalobcu, ktoré boli súčasťou Zmluvy o dodávke plynu č. XXXXXXXXXX medzi žalobcom a žalovaným.

Za stav meradla a odpočet číselníka meradla za účelom zistenia spotreby zemného plynu na odbernom mieste zodpovedá dodávateľ, resp. distribútor plynu, nie koncový odberateľ zemného plynu, a preto nie je možné odhad spotreby zemného plynu bez náležitého zistenia skutočnej hodnoty na meradle pričítať žalovanému.

Žalovaný navrhol, aby odvolací súd napadnutý rozsudok zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

K odvolaniu žalovaného sa vyjadril žalobca, ktorý navrhol rozhodnutie ako vecne správne potvrdiť.

Krajský súd v Košiciach ako súd odvolací (§ 10 ods. 1 O.s.p.) preskúmal napadnuté rozhodnutie podľa § 212 ods. 1 O.s.p. bez nariadenia pojednávania v zmysle § 214 ods. 2 O.s.p. a dospel k záveru, že sú splnené podmienky pre jeho zrušenie.

Predmetom sporu je žalobcom uplatnené právo na zaplatenie ceny za odber plynu.

Súd návrhu na začatie konania vyhovel, pričom rozhodnutie odôvodnil len tým, že vychádzajúc z tvrdení žalobcu a ním predložených listinných dôkazov mal súd za preukázané, že žalovaný v rozpore s predmetnou zmluvou neuhradil žalobcovi sumu 2 563,00 eur za vyúčtovanú dodávku zemného plynu, ktorá bola dodávaná pre dohodnuté odberné miesto v období od 19.10.2009 do 1.6.2010, ako aj úroky z omeškania vyúčtované k 30.9.2010 a k 30.11.2010 vo výške 63,67 eur, resp. 38,43 eur, preto v zmysle citovaných zákonných ustanovení, zaviazal žalovaného na zaplatenie celkovej sumy 2 666,10 eur.

Podľa ust. § 157 ods. 2 O.s.p. v odôvodnení rozsudku súd uvedie, čoho sa navrhovateľ (žalobca) domáhal a z akých dôvodov, ako sa vo veci vyjadril odporca (žalovaný) , prípadne iný účastník konania, stručne, jasne a výstižne vysvetlí, ktoré skutočnosti považuje za preukázané a ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil, prečo nevykonal ďalšie navrhnuté dôkazy a ako vec právne posúdil. Súd dbá na to, aby odôvodnenie rozsudku bolo presvedčivé.

Nedostatky odôvodnenia rozhodnutia môžu spočívať buď v nedostatku dôvodov rozhodnutia alebo jeho nezrozumiteľnosti, čo činí takéto rozhodnutie nepreskúmateľným. V danom prípade odôvodnenie napadnutého uznesenia trpí nedostatkami v prvom naznačenom smere tak, ako to bolo uvedené.

Odôvodnenie rozhodnutí dovoľuje účastníkom konania posúdiť, ako súd v ich veci vyložil a aplikoval príslušné procesné predpisy a akými úvahami sa spravoval pri svojom rozhodnutí o veci samej. Odôvodnenie rozhodnutí súdov tvorí v tomto smere súčasť spravodlivého súdneho procesu a zodpovedá základnému právu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR, sp.zn. II.ÚS 6/00 z 13. marca 2003) .

Ak súd náležitým spôsobom rozhodnutie neodôvodnil, odňal účastníkom konania možnosť, konať pred súdom, čo zákonný dôvod pre zrušenie rozhodnutia súdu v napadnutej časti podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p.

Tým, že súd prvého stupňa napadnuté rozhodnutie neodôvodnil v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p., odňal účastníkovi konania možnosť konať pred súdom, čím porušil právo účastníka na spravodlivý súdny proces v zmysle čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Odvolací súd na základe horeuvedených ustanovení dospel k záveru, že súd prvého stupňa svojim postupom odňal účastníkovi konať pred súdom podľa ust. § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p., preto podľa § 221 ods. 1 písm. f/ O.s.p. rozsudok súdu prvého stupňa zrušil a vec vrátil podľa § 221 ods. 2 O.s.p. súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

V novom konaní bude povinnosťou súdu prvého stupňa vykonať vo veci navrhnuté dôkazy o opodstatnenosti nároku žalobcu, tieto dôkazy riadne vyhodnotiť a zaoberať sa aj obranou žalovaného smerujúcou proti opodstatnenosti nároku žalobcu. V novom konaní súd prvého stupňa rozhodne aj o náhrade trov konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.