KSKE 2 Cob 234/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 2Cob/234/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7210213561 Dátum vydania rozhodnutia: 15. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Janka Kočišová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7210213561.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedu senátu JUDr. Janky Kočišovej a členov senátu JUDr. Vladimíra Hriba, PhD. a JUDr. Slávky Maruščákovej v právnej veci žalobcu: K.-P. N., s.r.o., N. XX, N., IČO: XXXXXXXX, zast. JUDr. Ivan Jurčišin, advokát, Vozárova 5, Košice proti žalovanému: ST trade a.s., W. 2, J., IČO: XXXXXXXX, zast. JUDr. Marek Voľanský, advokát, Magurská 4, Košice o zaplatenie 5 788,45 eur s prísl., o odvolaní žalovaného proti rozsudku Okresného súdu Košice II zo dňa 10.10.2011 č.k. 35Cb/176/2010-72 takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozsudok v napadnutej časti, t.j. vo výroku, ktorým súd žalobe vyhovel a vo výroku o náhrade trov konania.

Žalovaný je povinný nahradiť žalobcovi trovy odvolacieho konania vo výške 249,91 eur na účet jeho právneho zástupcu do troch dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Súd prvého stupňa napadnutým rozsudkom zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi 2 397,57 eur so 14,25 % úrokom z omeškania špecifikovaným v rozhodnutí. V prevyšujúcej časti konanie zastavil. Žalovaného zaviazal nahradiť žalobcovi trovy konania 2 173,52 eur na účet právneho zástupcu.

Uviedol, že žalobca si uplatnil zaplatenie sumy 5 788,45 eur so 14,25% úrokom z omeškania. Na pojednávaní 10.10.2011 žalobca žiadal, aby súd zaviazal žalovaného na zaplatenie 2 393,57 eur so 14,25 % úrokom z omeškania zo sumy 4 694,88 eur od 16.10.2008 do 6.2.2011, s 9% úrokom z omeškania zo sumy 4 194,88 eur od 7.2.2011 do 14.2.2011, s 9,25% úrokom z omeškania zo sumy 3 694,88 eur od 13.4.2011 do 4.5.2011, zo sumy 3 194,88 eur od 5.5.2011 do 29.5.2011, zo sumy 2 944,88 eur od 30.5.2011 do 5.6.2011, zo sumy 2 694,88 eur od 6.6.2011 do 17.7.2011, s 9,5% úrokom z omeškania zo sumy 2 000,00 eur od 18.7.2011 do 25.8.2011, zo sumy 1 800,00 eur od 26.8.2011 do 27.9.2011, zo sumy 1 300,00 eur od 28.9.2011 do zaplatenia, so 14,25% úrokom z omeškania zo sumy 1 093,57 eur od 28.10.2008 do zaplatenia a v prevyšujúcej časti žiadal konanie zastaviť.

Čiastočné späťvzatie odôvodnil tým, že žalovaný zaplatil 3 x sumu 500,00 eur v dňoch 13.4.2011, 5.5.2011 a 28.9.2011, 2 x 250,00 eur v dňoch 30.5.2011 a 6.6.2011, sumu 694,88 eur 18.7.2011 a 200,00 eur 26.8.2011. V časti späťvzatia súd konanie podľa § 96 O.s.p. zastavil.

Vykonaným dokazovaním zistil, že žalobca dodal žalovanému tovar, ktorého prevzatie potvrdil pracovník žalovaného na faktúrach č. XXXXXXXX splatnej XX.XX.XXXX, na sumu 141 438,00 Sk (4 694,88

eur) , č. XXXXXXXX splatnej XX.XX.XXXX na sumu 32 945,00 Sk (1 093,57 eur) , z ktorých uhradil čiastočne faktúru č. XXXXXXXX v sume 2 894,88 eur a faktúru č. XXXXXXXX nezaplatil.

Citoval ust. § 409 ods. 1, § 447, § 369 Obchodného zákonníka, § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 ods. 1 nar. vlády č. 87/95 Z.z.

Ďalej citoval ust. § 120 ods. 1 O.s.p. a konštatoval, že žalovaný svoje tvrdenia, v ktorých spochybnil uplatnený nárok, nepreukázal žiadnymi dôkazmi. Nepreukázal, že výška pohľadávky bola určená svojvoľne a bez relevantného vyčíslenia jej výšky a rovnako nepreukázal nesprávnosť a bezdôvodnosť uplatneného nároku.

Dôkaznú povinnosť môže žalovaný plniť od začiatku konania. Povinnosť označiť dôkazy sa vzťahuje na všetky tvrdenia, ktoré žalovaný uviedol. Poslednou možnosťou splnenia dôkaznej povinnosti je okamih vyhlásenia rozhodnutia. Dôkazné bremeno spočíva na účastníkovi konania, k čomu zo strany žalovaného nedošlo. Naopak, v priebehu konania žalovaný svoj záväzok začal plniť.

Z vykonaného dokazovania mal preukázané, že žalovaný nesplnil svoj záväzok a neuhradil žalobcovi časť kúpnej ceny za dodaný tovar vo výške 2 893,57 eur, preto ho zaviazal na zaplatenie tejto sumy. Zároveň priznal žalobcovi v zmysle § 369 Obchodného zákonníka a § 517 ods. 2 Občianskeho zákonníka a § 3 Nar. vlády č. 87/95 Z.z. aj žiadané úroky z omeškania vo výškach uvedených vo výroku z jednotlivých súm odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúr, resp. čiastočných úhrad do zaplatenia.

O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p. a priznal žalobcovi trovy konania pozostávajúce zo súdneho poplatku 347,00 eur a trov právneho zastúpenia za 7 úkonov právnej služby po 200,85 eur (prevzatie, podanie žaloby, vyjadrenie k odporu, pojednávanie 29.11.2010, vyjadrenie k odvolaniu, čiastočné späťvzatie, pojednávanie 10.10.2011, 4 x režijný paušál po 7,21 eur, 3 x po 7,41 eur, cestovné výdavky za účasť na pojednávaní 29.11.2010 na trase Prešov - Košice a späť pri použití motorového vozidla 17,00 eur, náhrada za stratu času 48,08 eur (4 polhodiny po 12,02 eur) + DPH, čo je spolu 2 173,52 eur.

Proti rozsudku vo výroku, ktorým súd žalobe vyhovel a výroku o trovách konania podal odvolanie žalovaný z dôvodu podľa ust. § 205 ods. 2 písm. a/ O.s.p. v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 písm. f/ účastníkovi konania sa postupom súdu odňala možnosť konať pred súdom, písm. h/ súd prvého stupňa nesprávne vec právne posúdil tým, že nepoužil správne ustanovenie právneho podpisu a tiež z dôvodov podľa ust. § 205 ods. 2 písm. b/, d/, f/ O.s.p.

Výrok rozsudku súd neodôvodnil. Namieta nejasnosť a nezrozumiteľnosť rozsudku. Cituje ust. § 157 ods. 2 O.s.p. a poukazuje na rozhodnutia Ústavného súdu SR.

Nesprávnosť rozsudku vidí aj v použití symbolu € pri peňažných sumách uvedených v rozsudku. Symbol € nevyjadruje žiadnu menu a nie je záväzný. Mena euro má medzinárodnú skratku EUR a na Slovensku skratku Eur. V zmysle komentára k zákonu o zavedení eura sa má používať slovo euro (s malými písmenami) . V textoch slovenských právnych predpisov nie je vhodné používať symbol €.

Čo sa týka výroku, ktorým súd priznal náhradu trov konania 2 173,52 eur, má za to, že aj v prípade úspešnosti v spore, odmena právnemu zástupcovi za úkon - vyjadrenie k odporu, podanému odporcom bola priznaná nedôvodne, nakoľko predmetný úkon nebol podávaný na základe výzvy súdu, bol nadbytočný, vyjadrenie sa netýkalo meritu veci a neuvádza nové skutočnosti.

Na základe uvedeného navrhol odvolaciemu súdu, aby rozhodol podľa § 221 ods. 2 O.s.p. a napadnuté rozhodnutie zrušil a vec vrátil súdu prvého stupňa na ďalšie konanie.

K odvolaniu sa vyjadril žalobca, odvolanie považuje za nedôvodné. K námietke žalovaného, že konajúci súd neodôvodnil svoje rozhodnutie, čo je v rozpore so zákonom uvádza, že súd v napadnutom rozsudku v súlade s § 157 ods. 2 O.s.p. jasne uviedol čoho sa navrhovateľ domáha, aké bolo vyjadrenie žalovaného, na základe akých dôkazov zistil skutkový stav, ako vec právne posúdil i akými úvahami sa riadil pri hodnotení dôkazov. Rozhodnutie vychádza z úplného a správneho zistenia skutkového stavu a je riadne odôvodnené. Rozhodnutie považuje za presvedčivé a správne, keďže žalovaný svoj záväzok už v priebehu konania čiastočne plnil.

Neobstojí ani argumentácia žalovaného, pokiaľ ide o odvolanie proti trovám a to neúčelnosti úkonu - vyjadrenie k odporu. Odpor žalovaného mu bol doručený a ako druhá sporová strana sa k nemu vyjadril. Okrem toho súd prípisom z 15.7.2010 žiadal o vyjadrenie v dvoch vyhotoveniach v stanovenej lehote, preto námietka neobstojí.

Vzhľadom na uvedené navrhol napadnutý rozsudok potvrdiť a priznať mu náhradu trov odvolacieho konania za 1 úkon právnej služby vo výške 249,91 eur (200,85 eur + 7,41 eur + 20% DPH) .

Odvolací súd prejednal odvolanie žalovaného podľa § 212 ods. 1 O.s.p. a § 214 ods. 2 O.s.p. a po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a konania, ktoré mu predchádzalo dospel k záveru, že odvolanie nie je dôvodné a napadnutý rozsudok podľa § 219 ods. 1 O.s.p. ako vo výroku vecne správny potvrdil.

Súd prvého stupňa správne zistil skutkový stav veci, dôkazy vyhodnotil v súlade s ust. § 132 O.s.p., vec správne právne posúdil a vo veci správne rozhodol. Odvolací súd sa s odôvodnením rozhodnutia súdom prvého stupňa stotožňuje.

Vzhľadom na obsah odvolania odvolací súd konštatuje, že napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa má všetky náležitosti stanovené v ust. § 157 ods. 2 O.s.p.

Žalobca sa svojim návrhom domáhal zaplatenia kúpnej ceny za dodaný tovar. Žalovaný vo vyjadrení k žalobe uviedol, že faktúry uvádzané v žalobe vychádzajú z nesprávneho a nepravdivého skutkového stavu a to isté uviedol v odpore proti platobnému rozkazu.

Súd prvého stupňa s poukazom na ust. § 120 ods. 1 O.s.p. správne uviedol, že žalovaný svoje tvrdenia, uvedené v písomnom vyjadrení z 8.7.2010, v ktorých spochybnil žalobcom uplatnený nárok, nepreukázal žiadnymi relevantnými dôkazmi. Nepreukázal súdu, že výška pohľadávky žalobcu bola určená svojvoľne a bez relevantného vyčíslenia jej výšky a rovnako nepreukázal nesprávnosť a bezdôvodnosť uplatneného nároku.

Rozhodnutie súdu prvého stupňa je odôvodnené v súlade s ust. § 157 ods. 2 O.s.p. je v ňom uvedené čoho sa žalobca domáhal a z akého dôvodu, ako sa vo veci vyjadril žalovaný, uviedol, ktoré skutočnosti považuje za preukázané, ktoré nie, z ktorých dôkazov vychádzal a akými úvahami sa pri hodnotení dôkazov riadil a ako vec právne posúdil. Rozhodnutie je vzhľadom na obsah žaloby a vyjadrenia žalovaného dostatočne presvedčivé.

K námietke o použití symbolu € odvolací súd uvádza, že toto nemá vplyv na správnosť rozhodnutia, ani na jeho zrozumiteľnosť, to že nie je vhodné v slovenských právnych predpisoch používať symbol € neznamená, že jeho použitie v rozhodnutí spôsobuje jeho vadu.

K námietke žalovaného o neúčelnosti právneho úkonu vyjadrenia k odvolaniu, odvolací súd uvádza, že súd prvého stupňa nepochybil, keď priznal náhradu trov konania za tento úkon. Vo veci bol vydaný platobný rozkaz, proti ktorému žalovaný podal odpor. Podaný odpor súd prvého stupňa zaslal žalobcovi

s tým, aby sa k nemu v určenej lehote vyjadril. Vyjadrenie žalobcu k podanému odporu je preto účelne vykonaným právnym úkonom, s ktorým je spojená odmena za jeho vykonanie.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, odvolací súd napadnuté rozhodnutie súdu prvého stupňa potvrdil (§ 219 ods. 1 O.s.p.) .

Toto rozhodnutie bolo prijaté rozhodnutím senátu Krajského súdu v Košiciach pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné.